Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Publikacja dofinasowana przez Komitet Badań Naukowych

Nr 6/2002

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbaliśmy trochę ten problem i z tego tytułu mieliśmy na końcu ubiegłego roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr. 11101040-401040202504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
00-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł.

Nasz adres:

Polskie Towarzystwo/Tribologiczne (PTT)
Ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa

Serdecznie Wszystkich Naszych Członków pozdrawiam. Stanisław PYTKO-prezesSpis Treści :

Sprawozdanie merytoryczne czasopismo „Tribologia”

TRIBOLOGIA działa na polu wymiany myśli naukowej w obszarze tarcia, zużycia i smarowania. Nasze pismo publikuje ciągle rosnącą liczbę artykułów naukowych z kraju i zagranicy. W roku 2002 opublikowano w TRIBOLOGII 145 artykułów, podczas gdy w roku poprzednim było ich 88. Objętość rocznika 2002 wyniosła 1750 stron (przy 1138 w 2001 r). Nastąpił więc poważny rozwój czasopisma, co jest wynikiem wielkiego zapotrzebowania na publikacje naukowe i techniczne z obszaru badań tarcia i zużycia.

W roku 2002 opublikowano TRIBOLOGII 20 referatów zawierających wyniki projektów badawczych i celowych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych (w roku ubiegłym było takich prac 12). Tak więc TRIBOLOGIA jako forum wymiany myśli naukowej w obszarze funkcjonowania czasopisma nabiera coraz większego znaczenia.

Materiały prezentowane w druku są oryginalne i aktualne. Poziom merytoryczny czasopisma naukowego TRIBOLOGIA jest oceniany przez wielu ekspertów bardzo pozytywnie - i to również w zestawieniu z czasopismami międzynarodowymi. Procedura kwalifikowania artykułów do publikacji i ich recenzowanie zapewniają wysoki poziom naukowy czasopisma.

W Radzie Programowej czasopisma działa wielu uznanych uczonych zagranicznych, w tym prof. H. Peter Jost - Prezydent Międzynarodowej Rady Tribologii (International Tribology Council z siedzibą w Londynie) oraz kilku spośród kilkunastu na świecie laureatów Złotego Medalu Tribologii, będącego najwyższym wyróżnieniem tribologicznym. Miarą międzynarodowego zaangażowania TRIBOLOGII jest też liczba referatów w języku angielskim - w roku 2002 było ich 53 (wobec 6 w 2001 r.). Zatem międzynarodowe znaczenie dwumiesięcznika naukowo-technicznego TRIBOLOGIA jest coraz poważniejsze.

W roku 2002, tak jak i w poprzednich latach, TRIBOLOGIA została dofinansowana przez KBN. Uzyskane dofinansowanie zostało wykorzystane w całości. Wydano nakład wszystkich zeszytów (120 ark. wyd. tj. o 30% więcej niż planowano). Periodyk jest drukowany w formacie B5 na wysokiej jakości papierze klasy 110 g/m2 w wielobarwnych okładkach. Poszczególne zeszyty TRIBOLOGII opublikowano z wyprzedzeniem w stosunku do zaplanowanych terminów.

prof. dr hab. inż. Marek WiśniewskiSprawozdanie merytoryczne
z przebiegu „XXV Jubileuszowej Jesiennej Szkoły Tribologicznej”
jaka odbyła się w dniach 23-26.09.2002 w Lądku Zdroju.

XXV Jubileuszowa Jesienna Szkoła Tribologiczna, zorganizowana w dniach 23-26.09.02 w Lądku Zdroju była kolejnym już 25-tym spotkaniem polskich naukowców zajmujących się problematyką tribologiczną. Jesienne Szkoły Tribologiczne są cyklicznymi imprezami naukowymi, organizowanymi w różnych ośrodkach naukowych w kraju, zajmującymi się zagadnieniami tarcia, zużywania i smarowania. Organizowana od lat konferencja, zapoczątkowana przed 35 laty w Zakopanem i należąca do najstarszych konferencji tribologicznych w Europie, była w roku 2002 najważniejszym wydarzeniem naukowym w obszarze obejmującym badania procesów tarcia, zużywania i smarowania.
Konferencja ta była kontynuacją konferencji poprzedniej zorganizowanej w roku 2000 i mającej na celu analizę stanu wiedzy w obszarze tribologii oraz jej oceny na przełomie wieku. Celem tej konferencji organizowanej pod hasłem „Tribologia na progu trzeciego tysiąclecia” było wytyczenie kierunków rozwoju tribologii w przyszłości. Miała ona rangę konferencji ogólnopolskiej z udziałem gości zagranicznych (Białoruś, Egipt, Jemen, Litwa, Niemcy, Rosja). Zakwalifikowano do wygłoszenia na niej i opublikowania 118 referatów. W sesjach plenarnych przedstawiono 9 kompleksowych referatów zamawianych, 94 referatów podczas obrad w sekcjach oraz 15 podczas sesji plakatowych.
Problematyka obejmowała następujące zagadnienia: analiza procesów tribologicznych, warstwa wierzchnia, środki smarujące i procesy smarowania, biotribologia, materiały tribologiczne, metodyka badań tribologicznych, problematyka tribologiczna w przemyśle.
W konferencji wzięło udział 124 uczestników z 24 ośrodków naukowo-badawczych w kraju i 8 zagranicznych, a także z czterech ośrodków przemysłowych. Wszystkie w liczbie 118 zakwalifikowane referaty zostały po zrecenzowaniu opublikowane w czasopismach: „Tribologia” (zeszyty nr 3 i 4), „Hydraulika i Pneumatyka” (zeszyt 4) oraz w specjalnym wydaniu Zeszytów Naukowych Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej.
Organizatorem konferencji było POLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNE, a współorganizatorami - Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN i Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.

W skład Komitetu Honorowego Szkoły weszli: prof. Wacław KOLLEK, prof. Ryszard MARCZAK, prof. Stanisław PYTKO, prof. Eugeniusz RUSIŃSKI oraz prof. Bolesław WOJCIECHOWICZ.
W skład Komitetu Naukowego weszli: prof. Zbigniew LAWROWSKI - przewodniczący, prof. Ryszard CZARNY - wiceprzewodniczący, prof. Joachim POTRYKUS - wiceprzewodniczący, prof. Tadeusz BURAKOWSKI, prof. Jan BURCAN, dr Dymitry CAPANIDIS, prof. Czesław CEMPEL, prof. Jan CZAJGUCKI, prof. Jan DĄBROWSKI, doc. Antoni DZIAMA, dr Marek GAWLIŃSKI, prof. Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, prof. Karol GRUDZIŃSKI, prof. Janusz JANECKI, prof. Czesław KAJDAS, prof. Tadeusz KAŁDOŃSKI, prof. Czesław KOZIARSKI, Dr hab. Stanisław KRAWIEC, prof. Andrzej KULCZYCKI, prof. Stanisław LABER, prof. Wiesław LESZEK, prof. Jerzy ŁUNARSKI, prof. Ryszard MARCZAK, prof. Karol NADOLNY, prof. Antoni NEYMAN, doc. Olgierd OLSZEWSKI, prof. Paweł PIEC, prof. Stanisław PŁAZA, prof. Adam S. POLAK, Dr hab. Franciszek PRZYSTUPA, prof. Stanisław PYTKO, prof. Andrzej RACZYŃSKI, prof. Zygmunt RYMUZA, prof. Jan SADOWSKI, prof. Jan SENATORSKI, prof. Jarosław STRYCZEK, prof. Józef SZALA, prof. Marian SZCZEREK, prof. Jerzy SZUMNIAK, doc. Felicjan SZYMANKIEWICZ, prof. Stanisław F. ŚCIESZKA, prof. Włodzimierz WALIGÓRA, dr Wojciech WIELEBA, prof. Krzysztof WIERZCHOLSKI, prof. Marek WIŚNIEWSKI, prof. Bolesław WOJCIECHOWICZ, prof. Kazimierz ZIEMIAŃSKI, prof. Wiesław ZWIERZYCKI.
Komitetowi Organizacyjnemu Szkoły przewodniczył prof. Ryszard CZARNY, wiceprzewodniczącymi byli prof. Marian SZCZEREK i dr Dymitry CAPANIDIS, zaś sekretarzem dr Wojciech WIELEBA.
Uzyskane z Komitetu Badań Naukowych środki na dofinansowanie XXV Szkoły Tribologicznej wykorzystano w całości na przygotowanie wydawnicze (skład, łamanie, korekty, montaż) i druk materiałów konferencyjnych.


Wrocław, dnia 2.12.02.
prof. dr hab. inż. Ryszard CZARNYSprawozdanie z VI-go Miedzynarodowego Sympozjum INSYCONT'02

Organizatorem Sympozjum było:

- Polskie Towarzystwo Tribologiczne razem :
- z Zakładem Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej,
- z Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu,
- z Sekcją Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn - PAN

W Miedzynarodowej Radzie Naukowej byli profesorowie:

H.P.Jost - Wielka Brytania,
W.Batko, J.Gawlik, J. Kowal, W. Kowalski, A. Mazurkiewicz, K. Oczoś, S. Pytko, J. Salwinski, M. Szczerek, B. Wojciechowicz, M. Wiśniewski, K.Wierzcholski - Polska,
V.F. Bezyazichny, A.V. Chichinadze - Rosja,
P.Blaskovits - Słowacja,
B.Ivkovia - Jugosławia,
Z.Haduch-Suski - Meksyk,
Yu.M.Pleskachevski, A.I.Sviridyonok - Białoruś.

Strone finansową Sympozjum prowadziło Polskie Towarzystwo Tribologiczne, które dostało dofinansowanie z Komitetu Badan Naukowych.

Sympozjum INSYCONT'02 odbyło sie w Krakowie w dniach 19-21 wrzeonia 2002 roku. Miejscem Sympozjum oraz Wystawy, która była w czasie Sympozjum, były pomieszczenia Akademii Górniczo-Hutniczej.
Tematyka Sympozjum : New Achievements in Tribology
Referaty Sympozjum były recenzowane i w zależności od poziomu naukowego wydane drukiem w nastepujących wydawnictwach:

W czasopiomie; Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Z. 3/2002 - 19 referatów,
W czasopiomie Tribologia Nr.5 i 6 /2002 - 35 referatów,
W Zbiorze referatów Sympozjum - 36 referatów.

Referaty wygłaszane były w j. angielskim i polskim, w nastepujących Sekcjach tematycznych:

- Badania tarcia i zużycia - 31 referatów,
- Biotribologia - 11 referatów,
- Smarowanie i substancje smarne - 12 referatów,
- Materiały i inżynieria powierzchni - 19 referatów,
- Lożyska i uszczelnienia - 19 referatów.

Wygłoszonych było 86 referatów oraz było zaprezentowanych 6 posterów.
Autorami referatów byli naukowcy z nastepujących krajów:
Białorusi, Chin, Chorwacji, Czech, Jugosławii, Korei, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Wegier.

Na Wystawie zorganizowanej w czasie Sympozjum INSYCONT'02 przedstawiono:

- Nowe tworzywa polimerowe, przez naukowców wegierskich,
- Tribotestery przez Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia.

W Miedzynarodowym Sympozjum INSYCONT'02 uczestniczyło ponad 100 osób z polskich uczelni w tym z AGH i krajów wyżej wymienionych.

W czasie Sympozjum był wieczór poświecony polskiej kulturze, w czasie którego wystąpił z godzinnym programem Zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej "Balet Form Nowoczesnych".

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław PYTKOSzanowni Koledzy,
Mamy przyjemność przedstawić osiągnięcia Kolegi prof. Czesława Kazimierza Kajdasa.

Chcielibyśmy też przypomnieć, że po to między innymi jest Biuletyn by o takich sprawach wszystkich kolegów powiadamiać. Chcemy też prosić o nadsyłanie informacji o osiągnięciach, by nie umknęły one naszej uwadze.

Czesław Kazimierz Kajdas American medal of honor recipient


1.     The American Medal of Honor

An Award of Profound Importance (Nagroda wielkiego znaczenia) za znaczące osiągnięcia w chemii i tribologii.

Duże znaczenie tego wyróżnienia wynika z dwóch
istotnych faktów:

(i)     Liczba takich odznaczeń nie może przekroczyć 100.

C. Kajdas otrzymał Medal Nr. 68.
(ii)    Informacja o tego rodzaju wyróżnieniu jest
Przekazywana do Białego Domu.


2.     World Citizen of the Year 2002 (Obywatel Świata roku 2002)

Uhonorowany uosabia ideały odpowiedzialności, uczciwości oraz wartości etycznych i wciela te ideały w osiągnięty sukces
osobisty z pożytkiem dla społeczności światowej.

Niechaj będzie wiadomym, że ten osobnik jest zacnym przykładem godności, odpowiedzialności i bezinteresowności.
Jako Polak, promuje poprzez swój Kraj jedność, pokój i życzliwość, a tym samym przyczynia się do rozwoju dobrej woli społeczności światowej (Są to wybrane zdania z szerszego opisu podanego na dyplomie World Citizen of the Year 2002).

Czesław K. Kajdas World citizen of the year


ABI American Biographical Institute, Inc. Publisher of Biographical Reference Works since 1967

Main Office: 5126 Bur Oak Circle, PO Box 31226, Raleigh, North Carolina 27622 USA * Established 1967 * Fax: 919-781-8712Tribologia vol. XXXIII, 2002
numer 6
Konferencje
Ewa Pawelec, et.al. - Wpływ niskotarciowych dodatków do smarów plastycznych na zmiany warstwy wierzchniej
W artykule przedstawiono rezultaty badań dotyczących wpływu wybranych modyfikatorów na zmianę przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych oddziaływań opracowanych smarów plastycznych. Badaniom poddano kompozycje smarowe zmodyfikowane napełniaczem mineralnym i dodatkiem z grupy siarkowanych estrów. ...
Miroslav Radovanovic - Określenie prędkości cięcia laserem w oparciu o bilans strat energetycznych
Problemy technologiczne związane z zastosowaniem cięcia laserowego w obszarze konturowego cięcia arkuszy wynikają z niewystarczającej wiedzy o technice cięcia laserowego w powiązaniu z brakiem wystarczających, wiarygodnych danych praktycznych oraz wiedzy o czynnikach wpływających na ten proces. Podstawowym parametrem, który należy określić ...
Wiesław Rakowski, et.al. - Fretting w ocynkowanych linach stalowych
W artykule przedstawione są badania zużycia typu fretting, zachodzącego pomiędzy przeznaczonymi na liny stalowymi drutami ocynkowanymi. Zostały przedstawione warunki w jakich występuje zespół zjawisk zwany frettingiem. Badania eksperymentalne przeprowadzono na skrzyżowanych drutach liniarskich, dla odpowiednio dobranych częstości drgań, amplitud i ...
Wiesław Rakowski, et.al. - Efekt Barkhausena w zastosowaniu do sensorowych warstw ślizgowych
W artykule autorzy przedstawiają weryfikację modelu kompozytu piezorezystywnego metodą cienkiej warstwy sensorowej i metodą szumu fal Barkhausena dla kompozytów polimerowych. Te dwie metody zastosowano przy badaniu próbek (wykonanych odpowiednią technologią, mającą na celu oddzielenie elektryczne warstwy kompozytowej od podłoża). ...
Jan Senatorski, et.al. - Właściwości tribologiczne dyfuzyjnych warstw chromowanych w warunkach tarcia ślizgowego przy styku skoncentrowanym
Praca przedstawia wyniki badań tribologicznych warstw dyfuzyjnych wytwarzanych na stali węglowej w procesie chromowania próżniowego. Właściwości tribologiczne takich warstw dyfuzyjnych oceniano na podstawie wyników badań tarcia ślizgowego przy styku skoncentrowanym. Wykazano wysoką odporność na zużycie badanych warstw chromowanych.
O. Sizova , et.al. - Przemiana struktury oraz związane z nią procesy dyfuzyjne i mechaniczne podczas ultradźwiękowej obróbki i tarcia spiekanej stali
Zbadano wpływ obróbki cieplnej oraz ultradźwiękowej na strukturę oraz właściwości perlitu w warstwie wierzchniej. Badania w warunkach tarcia tocznego wykazały, że modyfikacja budowy warstwy wierzchniej zwiększa stabilność stykową próbek.
Bogdan Sovilj, et.al. -Analiza procesów tribologicznych w sztucznych stawach biodrowych
W praktyce medycznej coraz częściej spotykany jest problem zmian degeneracyjnych systemu kość-staw (spowodowanych chorobami w ciele ludzkim. Szczególny problem stanowią zmiany w stawach biodrowych starszych ludzi. Tudzież liczba wypadków, w których uszkodzeniu ulega staw biodrowy wciąż rośnie. W większości przypadków skuteczny jest jedynie zabieg chirurgiczny, tzn. wszczepienie sztucznego stawu biodrowego lub jego protezy. ...
Jacek Spałek, et.al. - Specyfika procesu tarcia i smarowania węzłów konstrukcyjnych o małych amplitudach przemieszczeń i prędkości ruchu oscylacyjnego
Połączenia sworzniowe zawiesi naczyń wyciągowych oraz splotki lin nośnych należą do tych skojarzeń konstrukcyjnych, które podlegają wymuszeniom kinematycznym o charakterze oscylacyjnym (drgającym). W tym przypadku proces tarcia jest stanem nieustalonym, przejściowym - od tarcia spoczynkowego do kinematycznego. Inne zatem musi być podejście ...
Stanisław Strzelecki - Effct of misalignment on the friction loss of 3-lobe journal bearing at turbulent oil film
Przekoszenie osi czopa i panewki w łożyskach ślizgowych spowodowane jest zginaniem wału oraz błędami niewspólosiowości podpór łożyskowych. Powoduje koncentrację naprężeń na krawędziach łożyska pracę łożyska w warunkach tarcia mieszanego oraz intensywne zużycie współpracujących elementów [L. l, 2]. Z drugiej strony ciepło wytwarzane w szczelinie ...
Stanisław Strzelecki, et.al. - Teoretyczne i doświadczalne badania wielkopowierzchniowych łożysk ślizgowych w warunkach tarcia płynnego i mieszanego
Rozwój niezawodnych, wydajnych maszyn wirnikowych zakłada wzrost obciążenia łożysk ślizgowych. Zmniejszenie start tarcia w łożyskach ślizgowych jest jednym z warunków zmniejszenia strat mocy tych maszyn.
W normalnych warunkach pracy łożyska ślizgowe pracują w warunkach tarcia płynnego. Na krzywej Stribecka punkt pracy łożyska położony jest daleko z prawej strony ...
Michał Styp-Rekowski - Wewnętrzne opory w ruchu specjalnych kulkowych łożysk tocznych
Pojazdy jednośladowe są bardzo popularnym i ważnym środkiem transportu. Dla przykładu na całym świecie produkuje się ponad 20 milionów rowerów. Ponieważ ich źródłem energii jest człowiek, krytyczny staje się problem zamiany energii na opór ruchu. Łożyska używane w rowerach wykonywane są z odmiennych materiałów niż spotykane w innych zastosowaniach oraz są konstrukcji ...
A.I. Sviridenok, et.al. - Badanie tribo-technicznych charakterystyk żeliwno-grafitowych kolektorów prądowych trolejbusów w warunkach smarowania granicznego i zmiennej atmosfery
Obserwowana tendencja wzrostu zastosowania środków transportu o napędzie elektrycznym wykorzystujących ślizgowe styki elektryczne do przesyłania energii elektrycznej nakłada wymagania co do ich niezawodności i jakości. Wydajnym sposobem rozwiązania tego problemu jest zastosowanie przewodzących środków smarowych.
S. Tarasov, et.al. - Redukcja tarcia poprzez zastosowanie nanometalicznych dodatków do oleju mineralnego
Przeprowadzono badania tarcia i zużycia skojarzenia stal-stal smarowanego olejeni mineralnym z dodatkami nanoproszków metali, Nanoproszki miedzi, cynku i brązu wytworzono z wykorzystaniem elektrycznej eksplozji drutów metalowych. Pomimo braku selektywnego przenoszenia, odnotowano redukcję tarcia i zużycia, zwłaszcza przy wysokich wartościach ...
Edward Walicki, et.al. - Wpływ bezwładności środka smarowego oraz przewodności ścianki na rozkład ciśnienia w magnetohydrodynamicznym łożysku
Rozważono ciągły magnetohydrodynaniiczny (MHD) przepływ laminarny lepkiej cieczy newtonowskiej w szczelinie łożyska modelowanej przez dwie współosiowe powierzchnie. Przy rozwiązaniu problemu wykorzystano równania dla cienkiej warstwy MHD i wyrażono je w krzywoliniowym układzie współrzędnych x, u, y. Przeprowadzono analizę wpływu przewodności ścianki oraz bezwładności obracającego się płynu ...
Włodzimierz Waligóra - Ocena funkcji skumulowanego rozkładu Weibulla powierzchniowej trwałości zmęczeniowej
Została przeprowadzona analiza zastosowania czterech wzorów dla funkcji skumulowanej w przypadku powierzchniowej trwałości zmęczeniowej. Badania zostały przeprowadzone dla trwałości zmęczczeniowej rolek, wałeczków łożysk wałeczkowych oraz stożkowych łożysk wałeczkowych samochodu osobowego. Stwierdzono, że najprecyzyjniej powierzchniową trwałość zmęczeniową opisuje ...
Eva Zdravecka, et.al. - Badania stanu powierzchni w systemach tribologicznych techniką AFM
Powłoki uzyskiwane w procesie natryskiwania cieplnego coraz częściej znajdują zastosowanie do zwiększania odporności na zużycie cierne. Tribologiczne właściwości pięciu rodzajów materiałów powłok zostały zbadane za pomocą maszyny RWAT. Powłoki uzyskano metodą HP/HYOF w firmach SKODA Plezen i US STEEL Kosice. Wykonano badania z użyciem techniki REM, ...
Sławomir Zimowski, et.al. - Łożysko ślizgowe z polimerową warstwą sensorową
Tribologiczne sensorowe warstwy łożyskowe (TWS) są półprzewądzącymi trójfazowymi kompozytami na bazie termoutwardzalnych żywic, napełnianych proszkami grafitu, metali oraz dodatkami smarów stałych. Polimerowe kompozyty posiadają szczególne właściwości: rezystywność tych materiałów łożyskowych zależna jest od przyłoźonego obciążenia i temperatury. Autorzy prezentują metodę diagnozowania ...
L. Zsidai, et.al. - Odmienne zachowanie tribologiczne polimerów w skojarzeniu z powłoką DLN i powierzchnią stalową
Głównym celem pracy jest określenie właściwości ślizgowych małej i dużej skali próbek polimerowych we współpracy z elementem stalowym oraz pokrytym powloką DLN (diamond-like-carbon). Zostały przeprowadzone badania laboratoryjne w celu określenia właściwości tribologicznych różnych konstrukcyjnych tworzyw sztucznych oraz wykonano obserwację optyczną ...

October 2002


IFHTSE/ASM Surface Engineering Congress The 13th International IFHTSE/ASM Surface Engineering Congress
The 13th International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering Congress
ASM International Surface Engineering Congress Exposition
7-10 0ctober 2002
Advance Registration ends 13 September, 2002. Register Online Today!
Advance Housing Registration ends 29 August, 2002.
Greater Columbus Convention Center • Columbus, Ohio USA
Co-located with ASM Materials Solutions Conference and Show and TMS Fall Meeting
INTERNATIONAL WORKSHOP "TRIBOLOGY AND EMISSION PHENOMENA 2002"
October 17-19 , 2002
Prague, Czech Republic
ASIATRIB 2002 ASIATRIB 2002 INTERNATIONAL CONFERENCE
October 21-24 , 2002
Cheju Island, Korea
Oral Paper Abstracts : October 31, 2001
Poster Paper Abstracts : December 31, 2001
  Technical Sessions
 • Advanced tribomaterials
 • Biotribology
 • MEMS
 • Micro and nanotribology
 • Computer-aided tribological design
 • Dry and boundary lubrication
 • Elastohydrodynamic and thermo-elastohydrodynamic lubrication
 • Engine tribology
 • Fluid film lubrication
 • Fundamentals of friction and wear
 • Lubricant and tribochemistry
 • Additives
 • Magnetic storage system
 • Maintenance tribology
 • Rolling and sliding contacts
 • Solid lubrication
 • Surface characterization and surface coatings
 • Surface mechanics and thermoelastic contact problems
 • Tribofailures
 • Tribological machine elements
 • Bearing and Sealing Technology
 • Tribology in extreme environments
 • Tribology in processing
 • Tribology in manufacturing technology
 • Rail and wheel technology
 • Information technology in oil and gas industries
 • Tribology for clean technology
 • Chemical manufacturing polishing
 • IT application for oil and gas industries

ASME/STLE JTC 2002 ASME / STLE INTERNATIONAL JOINT TRIBOLOGY CONFERENCE 2002
October 27 - 30, 2002
Cancun, Mexico
Deadline for abstract: January 2, 2002
  Program Topics
 • Fluid Film Tribology (EHD, HD, gas bearings)
 • Lubricants (oils, greases)
 • Magnetic Storage Tribology
 • Metalworking Tribology
 • Rolling Element Bearings
 • Machine Components Tribology (bearings, gears, clutches, seals etc.)
 • Tribology Fundamentals (wear, friction, modeling, contact mechanics)
 • Tribomaterials (solid lubricants, ceramics)
 • Nanotribology

November 2002


AVS 49 AVS 49th INTERNATIONAL SYMPOSIUM
November 4-8, 2002
Denver, Colorado, USA
Deadline for abstract: April 29, 2002, 5:00 p.m. -- Paper/Fax
Deadline for abstract: May 6, 2002, 11:00 p.m. -- E-mail/Web
  Topics
 • Applied Surface Analysis
 • Biomaterial Materials
 • Dielectrics
 • Electrochemistry
 • Electronics
 • Magnetic Interfaces and Nanostructures
 • MicroElectroMechanical Systems
 • Manufacturing Science and Technology
 • Nanostructures
 • Organic Films and Devices
 • Processing at the Nanoscale
 • Plasma Science
 • Semiconductors
 • Surface Engineering
 • Surface Science
 • Thin Films
 • Vacuum Technology
 • Advancing Toward Sustainability
 • Biomaterials Plenary Session
 • Nanotubes: Science & Applications
 • Molecular-and Bio-Magnetism
 • Photonics

ÖSTERREICHISCHE TRIBOLOGISCHE GESELLSCHAFT 2002
Industrielle Tribologie Wechselwirkung Oberfläche / Schmierstoffe
Freitag, 29. November 2002
Tagungsort
Technologie- und Forschungszentrum
Wiener Neustadt
A 2700 Wiener Neustadt, Viktor Kaplan Straße 2, 1. Stock
Parkplatzmöglichkeiten direkt vor dem Haus
in Zusammenarbeit mit
TU Wien - Institut für Mikro- und Feinwerktechnik
Arbeitsbereich Tribologie und Konstruktion
und dem Mitveranstalter

Kosten:
Teilnahmeentgelt
(exkl. 20 % MWSt.):             € 109,00
Ermäßigtes Teilnahmeentgelt
für ÖTG- Mitglieder
(exkl. 20 % MWSt.):       € 89,00
Im Teilnahmeentgelt sind Tagungsunterlagen, Pausengetränke und Mittagsimbiss enthalten.
Kein Teilnahmeentgelt für Vortragende, sowie im Rahmen der ÖTG- Firmenmitgliedschaft (je nach gewählter Kategorie des ÖTG- Mitgliedsbeitrages)!

Tagungsort:     Technologie- und Forschungszentrum

Wiener Neustadt
A 2700 Wiener Neustadt,
Viktor Kaplan Straße 2, 1 Stock
+43 (0) 2622- 81600
Parkplätze direkt vorm Haus

Tagungsbüro: ÖTG

A 1040 Wien,
Floragasse 7/ 2

Sekretariat
Fr. Martina N UHSBAUMER  +43 (0) 1- 505 34 00- 1

+43 (0) 1- 505 34 00- 4
office@oetg.at
www.oetg.at
Download als PDF Datei

Bankverbindung: CA (BLZ 11000), Konto 0964- 6606500
Anmeldung erbeten bis 15. November 2002 !
Programmänderungen vorbehalten !

Auf Ihre Teilnahme freuen sich
ÖSTERREICHISCHE TRIBOLOGISCHE
GESELLSCHAFT

Präsident: Univ. Prof. Dr. Friedrich F RANEK

und der Mitveranstalter

Österreichisches Kompetenzzentrum für Tribologie


SYMPOSIUM 2002
INDUSTRIELLE TRIBOLOGIE –
WECHSELWIRKUNG
OBERFLÄCHE/ SCHMIERSTOFF

09.00 Uhr       Begrüßung und Eröffnung

09.15 Uhr       Prof. Dr.- Ing. W. J. Bartz
Tribologie & Schmierungstechnik, Denkendorf, D
Grundlagen der Tribometrie
Einführung – Tribologie – Reibung und Verschleiß – Dynamische Mechanik tribologischer Systeme – Präzision von Prüfverfahren – Übertragbarkeit von Prüfergebnissen – Zusammenfassung

09. 50 Uhr       Prof. H. Störi und Prof. W. S. M. Werner
Institut f. Allgem. Physik, TU Wien, A
Elektronenspektroskopie tribologischer Oberflächen
Elektronenspekroskopie ist besonders geeignet, extrem dünne Schichten und kleine Bereiche an Oberflächen zu analysieren. Im Hinblick auf die Anwendungen im AC˛ T werden die Methoden Augerelektronen- Spektroskopie (AES) und Photoelektronen- Spektroskopie (XPS, ESCA) anhand einiger Beispiele vorgestellt. Vorteile, Begrenzungen und alternative Methoden werden diskutiert.

10.10 Uhr       Dr. P. Kelman, Dipl.- Ing. G. Zehethofer
AC˛ T, Wr. Neustadt, A
Einsatz der Metallographie u. Rasterelektronenmikroskopie in der tribologischen Schadensanalyse von Oberflächen
Um die Schadensursache defekter technischer Systeme bestimmen zu können, bedient sich der Schadensanalytiker verschiedener Auswertungen. Die Einsatzmöglichkeiten der Metallographie und Rasterelektronenmikroskopie werden anhand metallographischer Gefügeaufnahmen und Rasterelektronenbildern erläutert.

10. 30 Uhr       Dr. A. Neuhaus
AC˛ T, Wr. Neustadt, A
Kinetik und Tribologie von elektromechanischen Schaltkontakten
Kinetische und Tribologische Parameter sind entscheidend für das Schaltverhalten und die Lebensdauer elektromechanischer Schaltkontakte (Relais, Mikroschalter etc.). Die Kinetikparameter müssen dabei im Hinblick auf das Verschweißen und die Materialwanderung einzeln untersucht werden. Zur Interpretation wurden zum Teil mathematisch/ mechanische Modelle herangezogen welche eine schlüssige Erklärung der Messergebnisse ermöglichen.

10.50 Uhr       Kaffeepause

11.10 Uhr       Dr. G. Preisinger
SKF Österreich AG, Steyr, A
Elektroerosion im geschmierten Kontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen
Stromdurchgang in der Kontaktzone zwischen Wälzkörper und der Innen- und Außenringlaufbahn kann unter anderem Schmelzkrater (Elektroerosion) entstehen lassen. Teile des Kraterrandes brechen aus, werden überrollt und verschmutzen den Schmierstoff. Eine stark reduzierte Schmierstoffgebrauchsdauer oder sogar der kompletten Ausfall des Tribosystems „Wälzlager“ ist die Folge.

11.30 Uhr       Dipl.- Ing N. Dörr, Doz. Dr. A. Ecker
ARC Seibersdorf, A
Schwefelverbindungen in Kraft- u. Schmierstoffen
Der Schwefelgehalt in Otto- und Dieselkraftstoffen wurde in den letzten Jahrzehnten stetig verringert. Diese Entwicklung ist auf die Forderung nach Umweltschutz einerseits und die steigenden Ansprüche an Motor und Katalysator andererseits zurückzuführen. Im Gegensatz dazu stellen Schwefelverbindungen wichtige Komponenten in Schmierstoffen dar, wo sie unter anderen als Verschleißschutz und Extreme- Pressure- Additive eingesetzt werden. Die Wirkung von Schwefelverbindungen in Kraft- und Schmierstoffen wird diskutiert.

11.45 Uhr       Dipl.- Ing. E. Kenesey, Doz. Dr. A. Ecker

ARC Seibersdorf, A
Sauerstoffverbindungen in Kraft- u. Schmierstoffen
Sauerstoff ist in Kraft- und Schmierstoffen sowohl in gelöster Form als auch durch gezielt zugesetzte Sauerstoffverbindungen vertreten. Aufgrund der strengen Vorschriften für Kraftstoffe ist die Zugabe von Lubricity- Additiven zu Dieselkraftstoff notwendig geworden, um die erforderliche Schmierfähigkeit zu gewährleisten. Dafür eignen sich insbesondere sauerstoffhaltige Verbindungen. In Schmierstoffen sind Sauerstoffverbindungen in Basisölen und Additiven wie z. B. Antioxidantien und Friction Modifier enthalten.

12.00- 13.30 Uhr Mittagspause / Buffet

Special Event:
Besichtigung des Kompetenzzentrums für Tribologie

Möglichkeit zur Besichtigung des Österreichischen Kompetenzzentrums für Tribologie - AC2T

Posterpräsentation der Forschungsgruppen im Technologie- und Forschungszentrum Wr. Neustadt

13.30 Uhr       Dr. A. Pauschitz, Prof. C. Kajdas, Prof. F. Franek
IMFT, TU- Wien, A, TU Warschau, PL
Tribologische Untersuchungen biologisch verträglicher Schmierstoffe - Teil 1
Eine zentrale Fragestellung bei der tribologischen Untersuchung mit Modellkörpern ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse in die Praxis. Zur Beurteilung biologisch verträglicher Schmierstoffe wurden mehrere Untersuchungsmethoden, welche unterschiedlichen Belastungssituationen in der Praxis entsprechen, ausgewählt und die Verwendbarkeit der Methoden für derartige Schmierstoffe untersucht.

13.45 Uhr       Prof. C. Kajdas, Dr. A. Pauschitz, Prof. F. Franek
TU Warschau, PL, IMFT TU- Wien, A,
Tribologische Untersuchungen biologisch verträglicher Schmierstoffe - Teil 2
Die Forderung nach biologisch und physiologisch einwandfreien Schmierstoffen fordert die Suche nach neuen Additiven. Die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Schmierstoffe mit biologisch verträglichen Additiven und die dabei auftretenden tribochemische Effekte wurden ermittelt.

14.00 Uhr       Prof. Dr. B. Jakoby
Institut für Industrielle Elektronik & Materialwissenschaft, TU Wien, A
Online- Ölzustandsüberwachung für Verbrennungskraftmaschinen
Die Überwachung des Motorölzustandes in Verbrennungskraftmaschinen (z. B. in Kraftfahrzeugen) erlaubt die Realisierung vergrößerter Ölwechselintervalle. Dies bringt sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile. Überdies kann man durch die direkte Überwachung des Ölzustandes Rückschlüsse auf den momentanen Zustand des Motors ziehen was die frühzeitige Erkennung von möglichen Motorschäden unterstützt. In diesem Beitrag werden die Anforderungen an die zugrundeliegende Sensorik sowie der entsprechende Stand der Technik diskutiert.

14. 20 Uhr       Dr. A. Merstallinger
ARC Seibersdorf research GmbH, Seibersdorf,
A Tribologische Werkstoffe in spezieller Umgebung (Vakuum)
In ungeschmierten Tribosystemen, in spezieller Umgebung, sind die Bildung von Reaktions- und Transferschichten, letztere v. a. zur Schmierung, von essentieller Bedeutung. Der Begriff „Spezielle Umgebungen“ umfasst neben Trockengleitreibung in Gasen (feuchte und trockene Luft, Stickstoff, Edelgase, etc.) auch Vakuum und einen Temperaturbereich von –100° C bis etwa +300° C. Es gibt eine kurze Vorstellung der Messmethodik und einige Anforderungen für Polymerwerkstoffe (basierend auf Polyimid).

14.40       Uhr Dr. Manish Roy
IMFT, TU- Wien,
A Influence of counter face material on elevated temperature wear of thermal sprayed nanocrystalline Cr3C2 -25( Ni20Cr) coating
Thermal sprayed Cr3C2 -25( Ni20Cr) coating showed promising performance under sliding wear particularly at elevated temperature, because of the ability at high temperature, formation of Cr2O3 scale and its ability to retain its strength at elevated temperature. The objective of the presented work was to investigate the effect of different counter face material on the elevated temperature wear of such coating.

15.00       Uhr Dipl.- Ing J. Wappis
Fachhochschule Wiener Neustadt,
A Studiengang Produktions- und Prozessdesign
Schnellere Abläufe und geringere Fehlerquoten entscheiden zunehmend über den Unternehmenserfolg. Der neue Studiengang „Produktions- und Prozessdesign“ an der FH Wr. Neustadt trägt dieser Herausforderung Rechnung. Angeboten wird ein Vollstudium (8 Semester) mit Basisausbildung und den Vertiefungsrichtungen „Umwelt– und Sicherheitstechnik“ sowie „Instandhaltung und Service“, beides mit einer Reihe von tribologierelevanten Ausbildungsfächern. Damit stehen in ca. 1, 5 Jahren erstmals in Österreich Absolventen mit einer vertieften Tribologieausbildung der Industrie zur Verfügung.

15.15 Uhr       Abschlussdiskussion
15.30 Uhr       Schlusswort


December 2002


AUSTRIB 2002 AUSTRIB 2002
December 2-5, 2002
Perth, Australia
Deadline for abstract: February 28, 2002
  Topics
 • Fundamental Studies
 • Lubrication and Lubricants
 • Tribological Characteristics of Tribomaterials: metals, ceramics, synthetics, composites, etc.
 • Surface Engineering
 • Analysis of Tribosystems
 • Practical Applications and Case Studies
 • Monitoring and Maintenance of Tribosystems
 • Industrial Tribology
 • Nanotribology
 • Bio-Tribology
AUSTRIB 2002 PRELIMINARY PROGRAM
Sunday, 1 Dec
16.00 - 19.00 Registration, Matilda Bay Room
19.00 - 21.00 Welcoming Cocktail Reception, Plaza Ballroom
Monday, 2 Dec
8.15 Opening Ceremony North Ballroom
Opening address
8.30-9.10 Keynote address, North Ballroom Friction and wear of ceramics and hard coatings, K. Kato, Tohoku University, Japan
9.15-10.35 Session A1 North Ballroom Wear of Ceramics Chairman
9.15 Model for estimating wear transition loads in ceramics, S. Jahanmir, NIST, USA
9.35 Mild to severe wear transition of ceramics, H. R. Pasaribu, J. W. Sloetjes, D. J. Schipper, University of Twente, The Netherlands
9.55 The critical condition for the transition from HL to ML in water lubricated SiC, X. Wang, K. Kato, K. Adachi, Tohoku University, Japan
10.15 9.15-10.35 Session B1 South Ballroom Hydrodynamic Lubrication Chairman
9.15 Thermohydrodynamic analysis of a worn plain journal bearing, M. Fillon, J. Bouyer, Universite de Poitiers, France
9.35 Dynamic characteristics and stability analysis of a wavy thrust bearing, H. Zhao, F. K. Choy, M. J. Braun, University of Akron, USA
9.55 Modelling of fluid flow in the grooves of a 3-axial groove water bearing using computational dynamics, D. J. Hargreaves, R. Pai, Queensland University of Technology, Australia
10.15 Dynamic performances of journal bearings lubricated with Maxwell Fluids: A mixed model, B. Bou-Said, B. Fantino, B. Najji, INSA, France
10.35-11.00 Morning tea
11.00-12.40 Session A2 North Ballroom Thin Surface Coatings Chairman
11.00 Mechanical and tribological properties of carbon nitride films deposited by unbalanced magnetron sputter ion plating, K. M. Wong and Y. G. Shen, City University of Hong Kong, China
11.20 Tribological behavior of Ti(C,N,O) coatings deposited by unbalanced magnetron sputtering, J. H. Hsieh, C. Li, A. C. Spowage and W. Wu, Nanyang Technological University, Singapore
11.40 Effects of oxide layer formed on TiN coated silicon wafer on the friction and wear characteristics in sliding, C-W. Cho, Y-Z. Lee, SungKyunKwan University, Korea.
12.00 Sliding wear and rolling contact fatigue of rough low friction coatings, F. Svahn, A. Kassman-Rudolphi, Uppsala University, Sweden
12.20 Effects of substrate bias polarity on tribological a-C:Ta coatings, D.Nilsson, E.Coronel, U.Wiklund, Uppsala University, Sweden
11.00-12.40 Session B2 South Ballroom EHL chairman
11.00 Pressure profiles measured within lubricated contacts in presence of dented surfaces. Comparison with numerical models, S.Coulon, I.Jubault, A.A.Lubrecht, F.Ville, P.Vergne, Institut Europeen de Tribologie, France
11. 20 An empirical model for the shear strength of lubricants at high pressures, G. T. Y. Wan, P. L. Wong, City University of Hong Kong, China
11.40 Shear stability of a viscosity index improved oil in EHL contact, D. J. Hargreaves, R. Pai, Queensland University of Technology, Australia
12.00 Experimental observation of a dimple-wedge elastohydrodynamic lubricating film, F. Guo, P. L. Wong, City University of Hong Kong, China
12.20 A boundary element procedure for the solution of the EHL problem of rolling line contacts by a Newtonian fluid, S. E. Sadique, S. Ramakrishna, S. Basri, S. M. Sapuan, M. M. H. Ahmed, National University of Singapore, Singapore
12.40 -14.00 LUNCH Terrace Ballroom
14.00-14.40 Keynote address North Ballroom Nanotribology: the link to macrotribology, S. M. Hsu, NIST, USA
14.45-16.05 Session A3 North Ballroom Surface Characterization/Nanotribology chairman
14.45 3-D characterization and classification of tribological surfaces, G. W. Stachowiak and P. Podsiadlo, University of Western Australia, Australia
15.05 Classification of tribological surfaces without surface parameters, P. Podsiadlo, G. W. Stachowiak, University of Western Australia, Australia
15.25 The effect of slider texture on the tribology of near contact recording sliders, L. Zhou, M. Beck, H. H. Gatzen, K. Kato, G. Vurens, F. E. Talke, University of California-San Diego, USA
15.45 Contact analysis of laser textured disks with thin overcoat, C-H. Huang, T-C. Hsu, Lee-Ming Institute of Technology, Taiwan
14.45-16.05 Session B3 South Ballroom Hydrodynamic/Hydrostatic Lubrication Chairman
14.45 Hydrodynamic effects of tailored inlet roughnesses: extended theory, K. Tonder, Norwegian University of Science and Technology, Norway
15.05 A comparison of techniques for identifying the configuration state of statically indeterminate rotor bearing systems, W.Hu, N.S.Feng, E.J.Hahn, University of New South Wales, Australia
15.25 Design considerations towards the construction of hybrid floating brush seal, S.B. Lattime, J. M. Braun, F.K.Choy, University of Akron, USA
15.45 Design of hydrostatic bearings - a simple approach, R. Sehgal, K. Pranshu, O. P. Gandhi, National Institute of Technology, H. P. , India
16.05-16.30 Afternoon tea
16.30-17.50 Session A4 North Ballroom Micro/Nanotribology Chairman
16.30 Hard disk drive air bearing design: Modified DIRECT algorithm and its application to slider air bearing surface optimization, H. Zhu, D. B. Bogy, University of California, USA
16.50 Micro-investigation of bushes for extreme working conditions, R. Bassani, E. Ciulli, University of Pisa, Italy
17.10 Predicting frictional behaviour of miniature journal polymer-on-polymer bearings, M. Kwacz, Z. Rymuza, Z. Kusnierewicz, Warsaw University of Technology, Poland
17.30 Friction reduction of ceramics by patterned micro dimples, M. Wakuda, Y. Yamauchi, S. Kanzaki, Y. Yasuda, Nissan Research Center, Japan 16.30-17.50 Session B4 South Ballroom Lubrication in Metal Forming Chairman
16.30 An elasto-plasto-hydrodynamic model of strip rolling with oil/water emulsion lubricant, A. Z. Szeri, S. H. Wang, University of Delaware, USA
16.50 Performance parameters of a mixed-film cold rolling process, Y. J. Liu, A. K. Tieu, University of Wollongong, Australia
17.10 Modelling of surface temperature in the mixed lubricated cold rolling, C. Lu, A. K. Tieu, Z. Y. Jiang, University of Wollongong, Australia
17.30 Numerical simulation of tribological effects on drawbeads in sheet metal forming, T-C. Hsu, J-H. Chen, C-H. Huang, Yuan Ze University, Taiwan

Tuesday, 3 Dec
8.30-9.10 Keynote address North Ballroom Aspects of erosive and abrasive wear testing, I. Hutchings, University of Cambridge, UK
9.15-10.35 Session A5 North Ballroom Abrasive/Erosive Wear Chairman
9.15 Scouring erosion resistance of metallic materials used in slurry pump service, R. J. Llewellyn, S. K. Yick, K. F. Dolman, National Research Council, Canada
9.35 Ball cratering tests of white cast irons, G. B. Stachowiak, G. W. Stachowiak, O. Celliers, University of Western Australia, Australia
9.55 A comparison of two-body and three-body abrasive wear in various wet and dry environments, M. S. Bingley, D. Roniotis, University of Greenwich, UK
10.15 Sliding and abrasive wear behaviour of boride coatings, C. Martini, G. Polombarini, G. Poli, D. Prandstraller, University of Bologna, Italy 9.15-10.35 Session B5 South Ballroom Cutting/Machining Chairman
9.15 The effect of coolant concentration on the machinability of nickel-base, Nimonic C-263, alloy, E. O. Ezugwu, J. Bonney, K. A. Olajire, South Bank University, UK
9.35 Wear control of metal cutting by external electromotive sources, M. El Mansori, F. Pierron, D. Paulmier, LMPF, France
9.55 The influence of tooth bite and cutting speed on wear of swaged saw teeth in timber cutting, J. Nordstrom, J. Bergstrom, Karlstad University, Sweden
10.35-11.00 Morning Tea
11.00-12.40 Session A6 North Ballroom Abrasive/Erosive Wear chairman:
11.00 A comparison of friction measurements made during wear on the linear abrasive wear tester with those on the Jenike shear tester, S. Mengistu, M. S. ingley, M. S. A. Bradley, University of Greenwich, UK
11.20 Sharpness of abrasive particles and surfaces, D. De Pellegrin, G. W. Stachowiak, University of Western Australia, Australia
11.40 Micro scratch evaluation of rock types - a means to comprehend rock drill wear, U.Beste, A. Lundvall, S.Jacobson, Uppsala University, Sweden
12.00 Heat treatment characteristics of high chromium cast iron for abrasive wear resistance, S. Inthidech, N. Sasaguri, P. Sricharoenchai, Y. Matsubara, Japan 11.00-12.40 Session B6 South Ballroom Condition monitoring/Failure analysis Chairman
11.00 Influence of oil temperature on gear failures, B-R. Hohn, K. Michaelis, Technical University of Munich, Germany
11.20 Analysis of bearing failure in radial piston pumps, R. Pai, D. J. Hargreaves, Queensland University of Technology, Australia.
11.40 Condition monitoring of oil lubricated ball bearing using wear debris and vibration analysis, J. K. Halme, VTT Industrial Systems, Finland
12.00 Monitoring lubrication condition and running clearance of rolling bearing via acoustic emission, R. Parrika, V. Vidqvist, E. Vaajoensuu, J. Tervo, VTT Technical Research Center, Finland
12.20 The application of similarity theory to gear scuffing, L.Zhao, M.Yu, Beijing University of Science and Technology, China
12.40 -14.00 LUNCH
14.00-14.40 Keynote address North Ballroom Wear modelling of polymer based composites, K. Friedrich, University of Kaiserslautern, Germany
14.45-16.05 Session A7 North Ballroom Abrasive/Erosive Wear Chairman:
14.45 Examination of erosion wear surfaces resulting from the impact of spinning angular-shaped particles, M. S. Bingley, T. Deng, M. S. A. Bradley, University of Greenwich, UK
15.05 Stress wave monitoring of individual particle impacts during erosion tests, S. P. Allen, N. W. Page and P. Dastoor, University of Newcastle, Australia
15.25 Analysis of diamond sawblade wear in stone sawing, J. Konstanty, University of Mining and Metallurgy, Poland
15.45 Interfacial reactions between diamond disk and granite during vertical spindle grinding, H. Huang, X. P. Xu, HuaQiao University, China
14.45-16.05 Session B7 South Ballroom Composite Materials Chairman
14.45 Fretting wear of Al-Si alloy matrix composites, H.Goto, K.Uchijo, Fukuoka iInstitute of Technology, Japan
15.05 Steady-state wear coefficient of A6061 aluminium alloy reinforced with alumina particles, L. J. Yang, Nanyang Technological University, Singapore
15.25 Highly reinforced wear resistant metal matrix composites with improved ductility, B. Brogle, D. J. Schipper, University of Twente, The Netherlands
15.45 Correlation between tribological and mechanical properties of short fibre/particle reinforced PEEK, Z. Zhang, C. Breidt, L. Chang, K. Friedrich, University of Kaiserslautern, Germany
16.05-16.30 Afternoon tea
16.30-17.50 Session A8 North Ballroom Hard Coatings/Surface Treatments Chairman
16.30 Effects of different surface treatments and coatings on the scuffing performance of hardened steel discs at very high sliding speeds, M. P. Alanou, H. P. Evans and R. W. Snidle, Cardiff University, UK
16.50 Wear and friction characteristics of electrolitic hard chrome and thermal sprayed WC-10Co-4Cr coatings sliding against Al-Ni-Bronze in Air at 20°C and at -40°C, P. L. Ko, M. F. Robetson, National Research Council of Canada, Canada.
17.10 Wear characteristics of thermal sprayed composite coatings of cermet with solid lubricant under dry sliding, P. K. Aw and B. H. Tan, Singapore Institute of Manufacturing Technology, Singapore.
17.30 16.30-17.50 Session B8 South Ballroom Metal Forming Chairman
16.30 Analysis of the surface roughness and friction coefficient in hot strip rolling, Z. Y. Jiang, A. K. Tieu, C. Lu, B. Ma, University of Wollongong, Australia
16.50 Abrasive wear between rough surfaces in deep drawing, M. A. Masen, M. B. de Rooji, University of Twente, The Netherlands
17.10 Friction variation in cold rolling process, Y. J. Liu, A. K. Tieu, University of Wollongong, Australia
17.30 A 3-D finite element method analysis of cold rolling of thin strip with friction variation, Z. Y. Jiang, A. K. Tieu, University of Wollongong, Australia Wednesday, 4 Dec
8.30-9.10 Keynote address North Ballroom Surface analytical studies of surface-additive interactions, by means of in situ and combinatorial approaches, N. Spencer, ETH, Switzerland 9.15-10.35 Session A9 North Ballroom Lubricants/Surface chemistry Chairman
9.15 The surface and tribological chemistry of chlorine- and sulfur-containing lubricant additives, F. Gao, P. V. Kotvis, W. T. Tysoe, University of Wisconsin-Milwaukee, USA
9.35 Boundary lubrication performance of free fatty acids in sunflower oil, N. J. Fox, B. Tyrer and G. W. Stachowiak, University of Western Australia, Australia
9.55 Characteristics of lubricants acceptable to food industry and performance in surface durability gears, S. Ezoe, K. Nagao, H. Obata, National Fisheries University, Japan
10.15 The Behaviour of diluted sooted oils in lubricated contacts, F.Chinas-Castillo, H.A.Spikes, Instituto Tecnologico de Oaxaca, Mexico
9.15-10.35 Session B9 South Ballroom Biotribology Chairman
9.15 The influence of bovine serum on the wear of cross -linked polyethylene finger prostheses, T. J. Joyce, A. Unsworth, University of Durham, UK
9.35 The role of proteins in the friction and wear of UHMWPE in sliding contact when lubricated by aqueous fluids, A. W. Batchelor, M. Chadrasekaran, Monash University, Malaysia Campus
9.55 The effects of surface active phospholipids on wear and lubrication of osteoarthritic sheep joints, C. Jones, H. Ozturk, G. W. Stachowiak and K. Stofel, University of Western Australia, Australia
10.35-11.00 Morning Tea
11.00-12.20 Session A10 North Ballroom Thin Surface Coatings chairman:
11.00 Modelling stresses and fracture in thin coatings, K. Holmberg, A. Laukkanen, H. Ronkainen, K. Wallin, S. Varjus, VTT Industrial Systems, Finland
11.20 Tribological properties of ion-implanted uni-directionally aligned silicon nitride, N. Nakamura, K. Hirao, Y. Yamauchi, S. Kanzaki, Fine Ceramics Research Centre, Japan
11.40 Microfriction and wear properties of YBCO films and polysilicon films, J. N. Ding, P. L. Wong, J. C. Yang, L. Cai, City University of Hong Kong, China
12.00 Deposition and tribological behaviour of nano-structured aluminium nitride and titanium nitride thin films, D. K. L. Wong, N. Jiang and Y. G. Shen, City University of Hong Kong.
11.00-12.20 Session B10 South Ballroom Biotribology chairman:
11.00 The wear of all UHMWPE articulations under various loading and motion conditions, T. J. Joyce, A. Unsworth, University of Durham, UK
11.20 Effect of carbon nanotube addition on tribological behaviour of UHMWPE, Y-S. Zoo, J-W. An, D-S. Lim, Korea University, South Korea
11.40 In vitro wear testing of metal-on-polymer metacarpophalangeal prostheses, T. J. Joyce, C. Rieker, A. Unsworth, University of Durham, UK
12.00 Finite element analysis of wear process in total hip joint implant model, N. Suhendra, G. W. Stachowiak, University of Western Australia, Australia
12.30-14.00 LUNCH Terrace Ballroom
14.00-14.40 POSTER SESSION
A study of contact temperature due to frictional heating of UHMWPE, K. Imado, A. Miura, M. Nagatoshi, Y. Kido, H. Miyagawa, H. Higaki, Oita University, Japan
Tribological properties of MoS2 films sputtered by argon and fluorocarbon mixture, K. Sagara, Y. Nawata, H. Fujiura and M. Nishimura, Hosei University, Japan
Preparation and tribological properties of ultra-thin polymer films of polysterene-co-methacryloxypropyltrimethoxysilane, F. Zhou, M. Chen, W. Liu, J. Liu, Chinese Academy of Sciences, China
Investigation of the frictional conditions at the tool-chip interface, P. Mathew, The University of New South Wales, Australia
Simulation of tribological systems in sheet metal processes, R. Grueebler, J. Reissner, Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland.
Measurement of the restitution coefficient in elastic-plastic impact, Y. Uehara, Y. Konishi, K. Kondo,H. Ishigaki, Himeji Institute of Technology, Japan
High temperature internal friction related to increased wear resistance of tool heat resistant steels, Y. B. Arsov, I. M. Parshorov, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Effects of real contact area on the formation of oxide layer between TiN coated ball and uncoated steel disk, C-W. Cho, J-S. Lim, Y-Z. Lee, SungKyunKwan University, Korea.
The increase of cutting tool life by ion beam treatment, Z.N. Ovchar, N.A.Prokudina, A.A.Gladenko, Y.K.Mashkov, K.N.Poleshenko, Omsk State Technical University, Russia
14.40-16.00 Session A11 North Ballroom Nanotribology/Surface characterization Chairman
14.40 Some tribological problems encountered on micro/nanoscale, Z. Rymuza, S. Pytko, Warsaw University of Technology, Poland
15.00 Effect of indentation shape on the polymer film method, I. Nitta, K. Sone, Niigata University, Japan
15.20 Topographical Effect of a Novel Surface Modification on the Sliding Wear Behaviour of High-Nitrogen Steels, R. Buescher, A. Fischer, University of Essen, Germany
15.40 A Method of Processing and Feature Extraction of Tribological Surface Images, Z. Rudnicki, Z. Oleksiak, S. Pytko, Z. Szydlo, Technical University of Mining and Metallurgy, Poland
14.40-16.00 Session B11 South Ballroom Mesurement/Sensors Chairman
14.40 A method of temperature monitoring in fluid film bearings, S.B. Glavatskih, Lule University, Sweden
15.00 A study on the development of high durability coating films for thin film sensor, Y. Mihara, K. Sekine, T. Someya, Musashi Institute, Japan
15.20 Tribological system with sensor-bearing coating, W. A. Rakowski, S. Zimowski, University of Mining and Metallurgy, Poland
15.40 The micro-hardness behaviour of thin and thick coatings, V. Rajamohan, C. V. Mashusudana, University of New South Wales, Australia
16.00-16.30 Afternoon tea
16.30-17.50 Session A12 North Ballroom Surface Coatings/Treatments Chairman:
16.30 Surface hardening and cladding of dissimilar metals by localised heating at an electrical constriction on a moving substrate, M. Chandrasekaran, A. W. Batchelor, L. N. Lam, Monash University, Malaysia Campus
16.50 HIP claddings for application in mining and mineral processing, W.Theisen, C. Broeckmann, University of Bochum, Germany
17.10 Effect of industrial processing parameters on the surface durability of steam oxidised sintered iron, A. C. Bozzi, R. Binder, J. d. B. de Mello, Universidade Federal de Uberlandia, Brazil
17.30
16.30-17.50 Session B12 South Ballroom Wear Mechanisms chairman:
16.30 Stable contact and degradation of materials: A model for third body source flow, N. Fillot, I. Iordanoff, Y. Berthier, INSA, France
16.50 The effect of subsurface deformation on the wear rate of steam generator tubes in room temperature water, I-S. Kim, Y-H. Lee, Y-S. Park, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea
17.10 Investigation of wear evolution on nuclear fuel tube affected by an edge shape of grid spring, H. K. Kim, K. Y. Yoon, H. S. Kang, Atomic Energy Research, Korea
17.30 Arcing behaviour caused by adhesive wear mechanism in railway current collection system, D. H. He, Shanghai Maglev Transportation Development, China
19.30-23.00 Conference Dinner Terrace Ballroom
Thursday, 5 Dec
8.30-17.00 Trip to Rottnest (not included in conference registration, a ticket has to be bought)
EUCHEM CONFERENCE ON MOLECULAR TRIBOLOGY
December 7-11, 2002
Marsta, Sweden
  Topics
 • Techniques to study tribology on a molecular scale (AFM, (tribological-) surface force apparatus, ultra-thin film interferometry etc.)
 • Effects of molecular assemblies at surfaces on the tribological behaviour
 • Molecular aspects of thin-film lubrication and thin film rheology
 • Effects of additives on molecular tribology
 • Simulations (adhesion, friction of adsorbed layers and thin-film lubrication etc.) seen on a molecular levelJanuary 2003


Workshop of biolubricants, Meeting EoI EuroEcolubs
15th January 2003
Espana
Dear friends:

TEKNIKER is organishing a workshop about Biolubs the 15th January 2003, as you have been informed by VTI partners. Please find enclosed the more detailed information about the workshop. The 16th of January (from 8:30 to 14.00), we are going to organise a meeting in TEKNIKER to prepare a integrated project about EuroEcolubs to apply to the European Commission. Those interested in participate in this meeting and in the proposal, please, fill the enclosed questionnary and contact me. For registration in the Conference, please, contact the secretary of the workshop. For travels and hotel arrangements, follow the information in the leaflet of the workshop. If you need further information don´t hesitate to contact me, with our best regards,
Amaya Igartua

Dr. Amaya Igartua

FUNDACIÓN TEKNIKER
Procesos de Fabricación Tel.  943 206744
Avda. Otaola, 20  Fax: 943 202757
20600 Eibar  e-mail:aigartua@tekniker.es
Espana  http:\www.tekniker.es
March 2003


WOM-14 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEAR OF MATERIALS (WOM-14)
March 30 - April 3, 2003
Washington DC, USA
Deadline for abstract: November 22, 2002
  Topics
 • Wear assessment and monitoring
 • Wear mechanisms and mapping
 • Wear modeling and prediction
 • Materials engineering and the use of coatings to control wear
 • Frictional behavior associated with wear
 • Wear of materials for medical applications
 • Wear of materials at the nano-scale
 • Wear modeling, including computer simulations
 • Wear test methods and standards (jointly organized by ASTM-G2)

April 2003

WOM-14 ADDITIVES 2003
Meeting Customer Needs

An international conference on additives for automotive fuels and lubricants: their chemistry, mode of action and tribological performance

1st - 3rd April 2003
Jubilee Campus, Nottingham University, UK

Organised by the Royal Society of Chemistry Industrial Inorganic Chemicals and the Institution of Mechanical Engineers Tribology Group.

This meeting will focus on:

 • Recent advances in additive chemistry and function as a way of meeting the Original Equipment Manufacturers (OEMs) performance requirements.
 • Product formulation for performance and the link between additive chemistry and emissions.
 • The chemical and tribological aspects of the performance of fuel and lubricant additives.
 • Present and future additive technology in the context of developments by the OEMs in reducing the cost of vehicle ownership.
 • Engine design developments and the use of novel materials including non-ferrous materials, ceramics, coatings and other surface treatments.
 • Tribological performance issues such as fuel economy and retention, wear protection and engine durability.

  The aim of the meeting is to bring together the automotive and chemical industries with cademia and provide a multi-disciplinary forum for chemists, engineers and tribologists to share ideas for future developments in the science and technology of fuels and lubricants. This is the third meeting in a series organised by the RSC Industrial Inorganic Chemicals Sector and the Tribology Group of the Institution of Mechanical Engineers.

  Programme
  The programme will comprise plenary and contributed oral presentations, as well as poster sessions. Contributed papers are now invited.

  Training Day
  A one-day training session entitled "An Introduction to Additive Technology" - in association with Octel and Infineum - will be held at Jubilee Campus, Nottingham, UK on 31 March 2003. This session will explain the basic science and technology of additives as well as the terminology and current practice used by the industry. The training day will be beneficial to those who want an introduction to the use of additives in fuels and lubricants including their chemistry, properties and function.

  For further information please contact:
  Samantha Bradley
  Royal Society of Chemistry Burlington House, Piccadilly, London W1J OBA, UK
  Tel: +44 (0) 20 7440 3304
  Fax: +44 (0) 20 7734 1227
  Email: Industry@rsc.org

  To receive free RSC news by email, register online at:
  www.rsc.org/CFReg/


TRIBOLOGY: Science and Applications
April 23-27, 2003
Venue :
Mansion of the Polish Academy of Sciences Scientific Centre in Vienna Boerhaavegasse 25, A-1030 Wien, Austria
Deadlines :
February 20, 2003 registration to the Conference and reservation of the accommodation m the mansion of the PASc in Vienna
March 20, 2003 delivery of the one-page abstract of the presentation
April 23, 2003 arrival at the accommodation place in Vienna and submission of the complete manuscript of the presentation
TRIBOLOGY:
Science and Applications

Review Conference
on scientific cooperation
between Austria 9 Poland,
and their
world-wide Partners
especially from
Middle - European Countries


April 23-27, 2003
Vienna

PRELIMINARY
ANNOUNCEMENT

The editorial series
Conference Proceedings and Monographs
published currently by the Scientific Centre ofthe Polish Academy of Sciences in Vienna

Starting in the year 2001, the Scientific Centre in Vienna of the Polish Academy of Sciences publishes post-conference materials, usually in English, as the consecutive volumes of the series
"Conference Proceedings and Monographs".
These volumes concem only conferences organized by the Centre, which are devoted to the different branches of science. Monographs written by distinguished Polish scientists, which have been ordered by the Scientific Centre of PAS in Vienna, will be included into this series, too.

List of the proceedings from the Review
Conferences on scientific cooperation
between Austria and Poland
ed. by M.A. Herman

Vol.l.Physics and Materials Science
May 27-30, 2001, Vienna
Publishing House, CUN PAN,
Warszawa 2001
Vol.2.Ecology and Eco - technologies
February 24-28, 2002,Vienna
Publishing House, CUN PAN,
Warszawa 2002
Vol.3.Crystal Growth and Epitaxy
October 20-24, 2002, Vienna
Publishing House, CUN PAN,
Warszawa 2003

Deadlines

February 20, 2003 registration to the Conference and reservation ofthe accommodation m the mansion ofthe PASc in Vienna

March 20, 2003 delivery ofthe one-page abstract of the presentation

April 23, 2003 arrival at the accommodation place in Vienna and submission of the complete manuscript of the presentation

More complete information concerning the Review Conference in Vienna will be given in the First Announcement at the end of January 2003.

This announcement will be sent to the potential participants, which will contact the organizers in Vienna by e-mail/land-mail in response to the present information


Co-organizers of the conference:
 • Polish Academy of Sciences, Scientific Centre in Vienna
 • Warsaw University of Technology, Institute of Chemistry in Płock
 • Institute for Terotechnology m Radom
 • State Committee for Scientific Research, Poland

 • Austrian Tribology Society
 • Austrian Centre of Competence for Tribology
 • Austrian Academy of Sciences
 • Institute for Micro Technique and Precision Engineering of the Vienna University of Technology
 • Federal Ministry of Education, Science and Culture of the Republic of Austria
Venue ofthe conference:

Mansion
of the Polish Academy of Sciences
Scientific Centre in Vienna
Boerhaavegasse 25,
A-1030 Wien, Austria


The aim and scope of the Review Conference

The Conference „TRIBOLOGY: Science and Applications”, is devoted to reviewing the current scientific results achieved so far in all of the already realized cooperation projects as well as to the presentation of new offers for mutual Austrian-Polish and Polish-other Middle-European Countries cooperation in the future. It should also summarise the most valuable achievements gained in the preceding years 2001 and 2002 by the cooperating partners from the mentioned countries.

The conference sessions will be devoted to the following topics:

 • Fundamental Problems in Trihology; Surface science aspects
 • Special Trihosystems; Bearings, Lubricants
 • Friction and Wear Mechtinisms
 • Tribology needs of industry and Transportation
On the basis of this knowledge the most valuable and perspective research subjects should be indicated for the cooperation plan which will be included into the future Intergovemmental Agreement on Scientific and Technical Cooperation between Austria, Poland and other Middle-European Countries.
PARTICIPATION EXPENSES: No registration fee is required for the Conference participation. The access to the Party and the Banquet is free of charge. The same holds for conference materials as well as for the Proceedings Yblume. The participants cover, however, their accommodation and living expenses, as well as travel expenses to Vienna and back. Some guest rooms are available in the Mansion ofthe PASc.


Presentation forms

Oniy the following oral presentations will be accepted for the conference program:
(a) Invited (35 min +10 min disc.)
(b) Contributed (15 min. +5 min. disc)
(c) Advertisements (15 min.)
The subject (title, co-authors and content) of each presentation should be earlier specified in the form of a short one- page abstract in English, which should be sent to the organizer of the Conference:

Prof. Marian A. HERMAN,
Director
Scientific Centre of the
Polish Academy of Sciences in Vienna,
Boerhaavegasse 25, A-1030 Wien

Tel: (+43-1)-713-5929-305, (+43-1)-713-0383-305
Fax: (+43-1)-713-5929-550, (+43-1)-713-0383-301
E-mail: herman.viennapan@vcn.com

not later than on March 20, 2003.

The whole text of the presentution should be delivered on the first day of the Conference in hard copy duplicate and in the electronic version (on a floppy disk).

The conference proceedings volume will be published by the Publishing House (CUN) of the Polish Academy of Sciences in Warsaw at the beginning of the year 2004.


June 2003


June 2003


2003 JSME-IIP/ASME-ISPS Joint Conference on
Micromechatronics for Information
and Precision Equipment
(IIP/ISPS Joint MIPE)
June 16-18th, 2003
Yokohama, Japan
11/30/02: submission of a one-paragraph abstract
12/31/02: Notification of acceptance
3/31/02: Camera-ready 2-page manuscript for conference
6/18/03: Full paper manuscript.

Dear Colleagues:
You are cordially invited to submit an abstract to the conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment (MIPE) on June 16-18th, 2003 at Yokohama, Japan. This conference is organized jointly by the Information Storage and Processing Systems (ISPS) division of the American Society of Mechanical Engineers (ASME) and the Information, Intelligent, and Precision (IIP) equipment division of the Japanese society of Mechanical Engineers (JSME). A large portion of this conference addresses mechanical engineering aspects of data storage and information processing applications and hence, might be of interest to you.

Some important dates of the conference are as follows.

11/30/02: submission of a one-paragraph abstract through the conference web site: http://www.jsme.or.jp/iip/IIP-ISPS-Joint-MIPE.html. (Deadline would be extended somewhat because of the Thanksgiving holiday in US).
12/31/02: Notification of acceptance
3/31/02: Camera-ready 2-page manuscript for conference
6/18/03: Full paper manuscript.
Thank you very much for your attention of this issue. Look forward to receiving your contribution.
Sincerely yours,

Conferece chairman
2003 JSME-IIP/ASME-ISPS Joint Conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment (IIP/ISPS Joint MIPE)

Mitsuya, Y. (Yasunaga Mitsuya)
Nagoya University
Dept. of Electronic-Mechanical Engineering
Tel. +81 52 789 2784
Fax. +81 52 789 3129
Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-8603
Japan
EVC-8 8th EUROPEAN VACUUM CONFERENCE (EVC-8)
June 23-26, 2003
Berlin, Germany
Deadline for abstract: January 15, 2003
  Scope and Topics
 • Surface Science
 • Surface Analysis
 • Thin Films and Coatings
 • Nanotechnology
 • Electronic Materials
 • Biosurfaces
 • Vacuum Science and Technology

July 2003


International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics 2003).
AIM2003 will be held in Kobe, JAPAN on July 20-24, 2003.

We would be grateful if you are interested in the conference and consider to submit papers.
We now provide a web-based electronic paper submission procedure so that you could submit papers easilly.
July 20 - 24, 2003
Kobe, Japan
Paper Submission
- December 20, 2002, Electronic Submission of Full-Length Papers
- March 14, 2003, Notification of Acceptance
- April 18, 2003, Electronic Submission of Final camera-Ready

Tutorial/Workshop
Please contact the Tutorial/Workshop Chair for the proposals by November 29, 2002.

Tutorial/Workshop Chair:
Prof.Luigi Glielmo (Universita del Sannio in Benevento, Italy)
glielmo@unisannio.it
Please find further information on our web site, http://www.aim2003.org/
For further inquiries and any questions, please feel free to contact us.

We look forward to meeting you in Kobe next year !

Best Regards,

Shigeki Sugano, General Chair
aim2003@sugano.mech.waseda.ac.jp

Hideki Hashimoto, Program Chair
aim2003pc@sugano.mech.waseda.ac.jp


September 2003


EVC-8 TRIBOLOGY IN ENVIRONMENTAL DESIGN 2003
2nd International Conference

8th-10th September 2003
Bournemouth, UK

Sustainable Product Engineering of Bournemouth University Research Centre and the University of Oviedo in Spain at this conference will deal with the Characteristics of Interacting Surfaces; A Key Factor in Sustainable and Economic Products.

Objectives
The objectives are to highlight the issues of wear and friction between interacting surfaces in relative motion as well as the effect lubrication has on these interacting surfaces which are a prerequisite for product function, quality and cost. These characteristics have environmental as well as life cycle consequences which emphasise the importance their consideration has during the early stages of product design.

It is the purpose of this conference to draw together expertise in this multi-disciplinary field to assist in a better understanding of the issues relating to tribological characteristics so that they can be addressed early in the product design stage.

Conference Topics
Papers are invited on the topics listed below and other which fall within the general scope of the conference:

 • Life-orientated Products
 • Sustainable Product Development
 • Product Life Design Tools
 • Life Cycle Assessment for Optimised Products
 • Energy Studies in Product Use Phase
 • Environmental Impact Assessmen
 • Surface Quality
 • Surface Engineering
 • Lubricants
 • Advanced Materials
 • Analytical Studies
 • Test Methods

Exhibition Facilities
There will be exhibition facilities for the display of products, literature, etc. related to the theme of the conference.

The first conference on Tribology in Environmental Design took place in 2001 and was a very great success, with a large international participation.

For general information please visit website:
www.sustainableengineering.org/ted2003/ted2003.htm

For further information please contact
Ms. Deborah Newton-Perks
Conference Secretariat, TED2003
Bournemouth University, Studland House, 12 Christchurch Road, Bournemouth Dorset BH1 3NA, UK
Tel: 44 (0)1202 503750
Fax: 44 (0)1202 503751
Email: ted_info@bournemouth.ac.uk


ECCOSS-22 22th EUROPEAN CONFERENCE ON SURFACE SCIENCE (ECOSS-22)
September 7-12, 2003
Prague, Czech Republic
Deadlines:
Abstract submission - 15th April 2003
Letter of acceptance - 30th May 2003
Early Registration and Hotel reservation - 20th June 2003
Manuscript Submission - 10th July 2003

Sattelite Workshop:
Fundamental and Practical Applications of Surface Diffusion
Location and Time: Třešť castle, Czech republic, September 14 - 17, 2003

Scope of the Workshop:

· microscopic approaches
· large-scale modeling of surface diffusion
· clusters and nanostructures
· growth of nanostructures
· sputtering and etching
· chemical reactions, catalysis
· diffusion in biological systems
· molecular assembly on surfaces

Scope of the Conference
The Conference will be concerned with results of theoretical and experimental investigations in the following general areas:

· Surface structure, morphology, roughness and topography
· Diffusion, dynamics and growth at surfaces
Magnetic properties of low dimensional systems
· Magnetic interfaces
· Small particles, clusters and nanostructures
· Electronic structure of low dimensional systems
· Organic molecules on surfaces
· Adsorption, chemisorption and surface reactions
· Surface thermodynamics and phase transitions
· Nanotribology
· Heteroepitaxy and surface alloying
· Techniques: surface and interface microscopy and spectroscopy

Sattelite Workshop:
International Workshop on Surface Physics
Location and Time: Polanica Zdroj, Poland, September 13 - 15, 2003

The International Workshop on Surface Physics is intended to replace the International Seminar on Surface Physics that was organized by the Institute of Experimental Physics of the University of Wroclaw in the years 1976 - 2000. During the last few years it has become clear that the original formula of the Seminar, which was intended as a platform for exchange of ideas between the scientist from the "East" and "West", is exhausted.
We decided to switch the formula to a more typical workshop gathering surfacists, experimentalists and theoreticians, working on rapidly developing research field of surface science. The program of the Workshop is built around 10-12 invited talks presented by the world leader scientists. Certain number of contributed papers (10) will be selected for oral (20 min.) presentations and the other will be displayed as posters. Proceedings of the meeting will be published.
There will be ample time for discussion. Emphasis will be put on the creation of maximum opportunities for informal discussion and the facilitating of direct person-to-person exchanges of ideas about new developement. The idea is to encourage stronger contacts between the young scientists and the senior figures of various fields. There will be young scientists presentations.

The theme of the oncoming workshop will be:

Metals on Solid Surfaces

and will cover following topics:
· Surface topography
· Metallic nanostructures on surface
· Electronic structure and properties
· Interatomic interactions on surfaces
· Surface alloying and mixing

Up to date the following scientist have agreed to provide talks:

· Ernst Bauer (Tempe, USA)
· Harald Brune (Lausanne, Switzerland)
· Harald Ibach (Juelich, Germany)
· Mieczyslaw Jalochowski (Krakow, Poland)
· Bengt Lundqvist (Goeteborg, Sweden)
· Theodore Madey (Rutgers, USA)
· Vladimir Matolin (Prague, Czech Republic)
· Anton Naumovets (Kiev, Ukraine)
· Herbert Pfnuer (Hannover, Germany)
· Marek Szymonski (Cracow, Poland)
· Ugo Valbusa (Genova, Italy)
· Klaus Wandelt (Bonn, Germany)

The workshop is supposed to be a satellite meeting to the 22nd European Conference on Surface Science to be held in Prague, 7 - 12 September 2003. The format of the Workshop will be limited to about 100 - 120 participants. The venue of the Workshop will be Polanica Zdroj a small spa town located midway between Wroclaw and Prague (some 160 km from Prague), on the Polish side of the border.

Organizers:

Prof. Antoni Ciszewski
Institute of Experimental Physics
University of Wroclaw
plac M. Borna 9
50-204 Wroclaw
Poland
tel (+48 71) 3759310
fax (+48 71) 3287365
e-mail: ciszewsk@ifd.uni.wroc.pl

Prof. Adam Kiejna
Institute of Experimental Physics
University of Wroclaw
plac M. Borna 9
50-204 Wroclaw
Poland
tel (+48 71) 3759264
fax (+48 71) 3287365
e-mail: kiejna@ifd.uni.wroc.pl


Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings
First Circular
Call for papers
10-12 September 2003
Zurich, Switzerland
Location Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg
www.empa.ch/sst
Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and
Structured Coatings

A European conference on recent developments in additive technology and surface coatings for the reduction of wear and friction on moving surfaces

General Information
Contact   EMPA
Dr Rowena Crockett
Ueberlandstrasse 129
CH-8600 Duebendorf
Switzerland
Phone: +41 1 823 46 12
Fax:     +41 1 823 40 38
Email: rowena.crockett@empa.ch

Internet: www.empa.ch/sst


Dates 10-12 September 2003

Location Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg

Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and Structured Coatings

Introduction

This meeting is organised jointly between the Brussels section of the Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE, Brussels Section), the Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EMPA) and Tribology Letters (Kluwer Publishing). It is aimed at people from industry and academic institutions, who have a shared interest in recent developments in elucidating the mechanisms of additives in forming protective coatings, as well as the increasing use, by coating manufacturers, of highly structured approaches to improving wear resistance.

Subjects cowered by this meeting will include

 • new additives and new insights: chemistry and mechanisms of wear and friction reduction
 • techniques for the fabrication of structured surfaces
 • physical and chemical properties of surfaces that lead to wear protection
 • the use of surface analytical approaches for the characterization of coating and additive properties

  Guidelines for abstracts

 • Abstracts should be written in English and no longer than one A4 page
 • The presenter should be marked with an asterisk (*)
 • The full postal address as well as the email address of the corresponding author should be given
 • Please state with the submission of the abstract whether oral or poster presentation is preferred (or no preference)
 • Abstracts should be sent to rowena.crockett@empa.ch as an email attachment

Deadlines

Oral Presentation:
Closing date for submission of abstract 28 February 2003

Poster Presentation:
Closing date for submission of abstract 31 March 2003

Publication of papers

Papers submitted for oral or poster presentations may be submitted for publication in a special edition of Tribology Letters, subject to normal reviewing procedures.

Inwited speakers and (prowisional) titles of talks

Prof. Hugh Spikes (Imperial College, England):
The antiwear film-forming properties of zinc dialkyldithiophosphates

Dr Marcus Morstein (Platit AG, Switzerland):
Novel high-performance PVD coatings by nano- and microscale structuring

Dr Sandrine Bec (Ecole Centrale de Lyon, France):
Nanorheological properties of antiwear tribofilms

Dr Joerg Patscheider (EMPA, Switzerland):
Wear protection by nanostructured hard coatings

Organising committee

Dr Rowena CrockettEMPA, Switzerland
Prof. Nicholas SpencerETHZ, Switzerland and Tribology Letters
Ir Michel RoegiersSTLE, Belgium
Dr Lukas RohrEMPA, Switzerland
Mr Sigi RoosEMPA, Switzerland
Prof. Hugh SpikesImperial College, England
Dr Paul HugEMPA, Switzerland
Dr Joerg PatscheiderEMPA, Switzerland

Dates
10-12 September 2003

Location
Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg, Switzerland

Further information
Internet: www.empa.ch/sst

Dr Rowena Crockett, EMPA
Phone: +41 1 823 46 12
Fax:    +41 1 823 40 38
Email: rowena.crockett@empa.ch

Other STLE conferences (www.stle.org)
STLE 2003 Annual Meeting and Exhibition ApriI 27-May 1, 2003, New York, NY

STLE-ASME Joint Tribology Conference October 26-29, 2003, Jacksonyille, FL

Request for further information

Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and
Structured Coatings

To receive further information, please complete this form.

Tick boxes as appropriate

? Please send the second circular and application form

? l would like to present an oral paper

Closing date for submission of abstract: 28 February 2003

? l would like to present a poster

Closing date for submission of abstract: 31 March 2003

Provisional title for oral presentation or poster


 

 
? My company is interested in sponsoring this event


Please write in capitals or type

Name


Organisation
Address
Postcode
Country
Phone
Fax
Email

MECHTRIBOTRANS – 2003
”MECHANICS AND TRIBOLOGY OF TRANSPORT SYSTEMS - 2003”

The Russian academy of sciences in association with the Ministry of Transport of the Russian Federation, The Ministry of Transport Communication of the Russian Federation, Interdisciplinary Scientific Tribology Council, Association of Tribology Engineers and Rostov State University of Transport Communication have the honor to invite you to participate in the international Congress "Mechanics and Tribology of Transport Systems". The Congress will be held in September 10-13, 2003 in Rostov-on-Don (Russia).

THE SECTIONS OF THE CONGRESS.
- Development ofpromising transport technique.
- Mechanics of transport systems.
- Problems of friction, wear, lubricants and lubrication.
- New wear-resistant materials and reinforcing technologies.
-Safety of traffic, information technologies, communication and telecommunication systems on transport.

CONGRESS LANGUAGES.
Russian and English with translation.
DEADLINES:
15.08.2002 - first information message;
15.10.2002 - registration form and abstract;
15.12.2002 - confirmation of preliminary participation;
15.04.2003 - submission of papers and registration fee;
15.06.2003 - notification of acceptance and proceedings publishing.
LOCATION:
The Rostov State University of Transport Communication
Authors are invited to send Registration forms and Abstracts to the Organizing Committee by 15.10.2002.
Address: Myasnikova Nina Alekseevna
”Mechtribotrans-2003”, RGUPS
sq. Narodnogo Opolcheniya 2,
Rostov-on-Don, Russia, 344038
E-mail:mtt@rgups.ru , or
myasnikoya@rgups.ru
Tel.: (+7 8632) 726-349
Fax: (+7 8632) 45-06-13
Further information on the Congress can be found at page: www.mtt.rgups.ru.
Registration Form of a participant is filled in the same way as the one of author.

PROGRAM COMMITTEE.
Chairman:
Vice President ofthe RAS, acad. V. V. Kozlov
Academician-secretary ofthe RAS V.E. Fortov
Deputy Chairmen:
acad. RAS D.M Klimov
acad. RAS E.A. Fedosov
acad. RAS K. V. Frolov
corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
Scientific secretary: dr. M.A. Bronovets
Members:
acad. RAS V.S. Avduevskii
acad. RAS N.A. Anfimov
acad. RAS V.A, Babeshko
acad. RAS V.V. Bolotin
acad. RAS R.F. Ganiev
acad. RAS K. S. Kolesnikov
acad. RAS A.B. Kurzhanskii
acad. RAS V.M.Matrosov
acad. RAS F.M. Mitenkov
acad. RAS N.F. Morozov
acad. RAS G.V. Novozhilov
acad. RAS V.E. Panin
acad. RAS V.M. Pashin
acad. RAS V.G. Peshekhonov
acad. RAS I.D. Spasskii
acad. RAS M.N. Tishehenko
acad. RAS O.N. Favorskii
acad. RAS F.L. Chernousko
acad. RAS G.G. Chorny
acad. RAS A.G. Shipynov
acad. RAS V.P. Shorin
dr. R. Bassani (Italy)
dr. W. Bartz (Germany)
dr. A. Gerve (Germany)
dr. F. Franek (Austria)
dr. B. Jacobson (Sweden)
dr. K.L. Johnson (Great Britain)
dr. K. Holmberg (Finland)
dr. K. Kato (Japan)
dr. J. Larsen-Basse (USA)
dr. T. Mathia (France)
dr. J..P. Pascal (France)
dr. S. Pytko (Poland)
dr. W. Schiehien (Germany)
dr.R.Vishnevetsky(USA)
dr. Xie Uou Bai (China)
ORGANISING COMMITTEE
Chairman:
corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
corr. memb. RAS I.G. Goryacheva
gen. director «Rostvertol» B.N. Slyusar
Members:
cor. memb. RAS B.V. Gusev
corr. memb. RAS V.G.Inozemcev
corr. memb. RAS N.A. Mahoutov
prof. N.A. Boushe
prof. D.N. Garkunoy
prof. Ju.N. Drozdov
prof. V.J. ICershenbaum
prof A.L. Lisitsyn
prof. Ju.M. Louzhnov
prof. N.K.. Myshkin
prof. Ju.M. Pleskachevskii
prof. V.K. Homeriki
prof. A.V. Chichinadze
prof. A.N. Guda
prof. Jevdokimov
prof. I.M. Elmanov
prof. A.A. Zarifyan
dr. P.G. Ivanochkin
prof. I.A. Maiba
dr. N.A. Myasnikova.
dr. A.V. Okhotnikov
dr. V.M. Prihodko
dr. A.V. Chelokhyan
prof. P.N. Shcherbak
ICEAW-II INTERNATIONAL CONFERENCE ON EROSIVE AND ABRASIVE WEAR (ICEAW-II)
September 22-25, 2003
Churchill College, Cambridge, UK
Conference Themes
 • Abrasion and erosion by solid particles, liquid impact or cavitation
 • Theory and modelling, including CFD
 • Experimental methods and standardisation of tests
 • Mechanisms of erosive wear and material damage
 • Case studies of practical examples
 • Applications of abrasion or erosion in processing and manufacturing
 • Abrasion and erosion of metals, plastics, ceramics, cermets, composites and biomaterials
 • Wear-corrosion interactions and synergies
 • Abrasion, erosion or erosion-corrosion resistant coatings and surface modification, including erosion of thermal barrier coatings
 • Damage to optical materials and sensor windows
 • Wear in nano- and micro-scale systems (NEMS and MEMS)
 • Sensing and monitoring
 • Related topics in tribology


IFHTSE-9 International Seminar IFHTSE NITRIDING TECHNOLOGY The 9th International Seminar IFHTSE NITRIDING TECHNOLOGY THEORY AND PRACTICE
23 - 25 September 2003
Poland, Warsaw, „Europejski” Hotel
Deadline: for papers should be elaborated according to the enclosed typing instruction by 31.03.2003 International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering
e-mail: inte@imp.edu.pl
Honorary Patronage
Ministry of Economy
International Scientific Committe
prof. A. Nakonieczny (Poland) - the Chairman
prof. T. Bell (England}
prof. L. Berkowski (Poland)
prof. T. Burakowski (Poland)
prof. L. Druga (Rumania)
prof. D. Fan (China)
prof. J. Flis (Poland)
prof. M. Gantois (France)
prof. S. Gerasimov (Russia)
prof. J. Grosch (Germany)
prof. Z. Haś (Poland)
prof. M. Hetmańczyk (Poland)
prof. L. Jeziorski (Poland)
prof. J. Kaczmarek (Poland)
prof. T. Karpiński (Poland)
prof. G. Kodżaspirov ((Russia)
prof. Z. Kolozsvary (Rumania)
prof. M. Korwin (Canada)
prof. P. Kula (Poland)
prof. J. Kusiński (Poland)
prof. C. Leroux (France)
prof. A. Maciejny (Poland)
prof. P. Mayr (Germany)
prof. E. Mittemeijer (Germany)
prof. K. Oczoś (Poland)
prof. V. Pokhmurskii (Ukraine)
prof. W. Precht (Poland)
prof. W. Przetakiewicz (Poland)
prof. Z. Rogalski (Poland)
prof. E. Roliński (USA)
prof. J. Senatorski (Poland)
prof. O. Sirotkin (Russia)
prof. D. Slovetsky (Russia)
prof. B. Smouan (Croatia)
prof. T. Sobusiak (Poland)
prof. H. Spies (Germany)
prof. J. Tacikowski (Poland)
prof. W. Tilipalov (Russia)
prof. G. Totten (USA)
prof. S. Watanabe (Japan)
prof. J. Tymowski (Canada)
prof. T. Wierzchoń (Poland)
prof. S. Wojciechowski (Poland)
prof. R. Wooo (England)
prof. M. Wysiecki (Poland)

The Sponsor
The State Committee for Scientific Research
The Chairman of the Seminar
prof. A. Nakonieczny
PLACE OF THE SEMINAR
Poland, Warsaw, „Europejski” Hotel
DATE
23 - 25 September 2003
OBJECTIVE
Presentation and exchange of latest scientific achievements with indication on possibilities oftheir application in the industrial practice
SCOPE OF TOPICS
Modeling and simulation of processes and layers, thermodynamics and kinetics of processes
Nitriding technologies
Gas, ion fluid bed, bath nitriding
Cyaniding, oxy-nitriding, sulfo-nitriding, nitrocarburizing
Runs, requirements and control of products
Nitriding of various materials
Steels, cast irons, Ti and Al alloys, etc.
Industrial equipment
Gas, iron, fluid bed, bath and auxiliary equipment
Industrial processes
Nitriding of machine parts and tools and preliminary processes
Ecology of processes
Control and monitoring of processes
Control of nitrogen and other elements potentials
Anaiyzers, detectors and probes
Control and monitoring of processes with utiiization of computer techniques
Complex, combined, joint and duplex technologies
Nitriding and PVD, PACVD techniques, nitriding-hardening, nitriding-implantation, electrolytic coatings-nitriding, etc.
Formation and properties of layers
Structure, concentration of elements, phase composition, thickness, tribological, strength and anticorrosion properties
Nitriding steels and their properties
Trends - the present state and perspectives of:
Processes and equipment
Modeling and control
Industrial implementation
LANGUAGE OF THE DEBATES
English
LECTURES
only in English language
papers should be elaborated according to the enclosed typing instruction by 31.03.2003
PAPERS            INSTRUCTION 1            INSTRUCTION 2

THE SEMINAR MATERIALS

participants may pick up their packets at the Seminar Registration Desk
THE SEMINAR WILL INCLUDE
Plenary sessions
Fair/Exhibition of technology, materials, equipment, and control and measurement apparatus
FRAMEWORK PROGRAMM
22.09.2003
Arival of participants of Seminar
Meeting of the International Scientific Committee (05.00 p.m., „Europejski” Hotel)
23.09.2003
09.00 a.m. - 11.00 a.m. Registration of participants and distribution of the Seminar materials
11.00 a.m. Opening of the Seminar
11.15 a.m. - 12.00 a.m. Lectures
12.00 a.m. - 12.30 p.m. Coffee Break
12.30 p.m. - 02.30 p.m. Lectures
02.30 p.m. - 05.00 p.m. Visiting the Fair/Exhibition
07.00 p.m. D i n n e r
24.09.2003
09.00 a.m. - 11.00 a.m. Lectures
11.00a.rn. - 11.30 a.m. Coffee Break
11.30 a.m. - 01.30 p.m. Lectures
01.30 p.m. - 03.30 p.m. Visiting the Fair/Exhibition
05.00 p.m. - 08.00 p.m. Warsaw signtseeing
25.09.2003
09.00 a.m. - 11.00 a.m. Lectures
11.00 a.m. - 11.30 a.m. Coffee Break
11.30 a.m. - 01.30 p.m. Lectures and closing ceremony
DETAILED PROGRAMME
will be sent to the participants of Seminar by 15.06.2003
ACCOMMODATION
on participanfs account (for information about hotel accommodation, please see attached list of the hotels in Warsaw and its location)
APPLICATION FORM
should be sent at the address of the Instytut Mechaniki Precyzyjnej by 31.03.2003
registration fee 550 EURO (one persons)
registration fee had been transferred on account of Instytut Mechaniki Precyzyjnej:
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. III O/Warszawa,
no 10601057-320000413311,
with indication „Seminar” up to 31.07.2003. The registration fee is accepted only as bank transfer
FAIR/EXHIBITION
exhibitors of the Fair/Exhibition should sent preliminary application form by 31.12.2002
Sincerely yours
Professor Dr. Aleksander Nakonieczny
Director of the Institute of Precision Mechanics
Chairman of the Seminar
IMP For further information, please contact:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Duchnicka 5, 01-796 Warszawa, Poland
tel. (48-22) 663 43 35. fax (48-22) 663 43 17
www.imp.edu.pl
e-mail: inte@imp.edu.pl
10th EUROPEAN SPACE MECHANISMS AND TRIBOLOGY SYMPOSIUM
September 24-26, 2003
San Sebastián, Spain
PRELIMINARY PROGRAMME

The areas listed below are expected to be the major themes for the Symposium. Papers covering these areas are specifically encouraged, though all abstracts submitted will be given due consideration.

Mechanisms Design, Analysis and Hardware

 • Descriptions of novel and challenging designs
 • New methods for design, analysis and verification of mechanisms.
 • Design Guidelines, high reliability.
 • Design/manufacturing/verification for high-volume production.
 • Design for disturbance attenuation, low shock, low noise performance.

Components/Equipment, Micro/Nano devices

 • Motors, actuators, transmission devices, bearings.
 • Hold-down/release, deployment, pointing, scanning, high-precision devices.
 • Wheels, mechanical coolers, pumps, valves, solar array drive mechanisms, etc.
 • Sensors, miniaturisation of space mechanisms, MEMS, micro/nano developments.

Tribology and Materials

 • Lubricants and lubrication for bearings, gears, joints, electrical contacts.
 • Application of smart materials in mechanisms.
 • Extreme temperatures, environments, and operating conditions.
 • New tribo-materials and/or surface modification, micro/nano tribology.
Launch Vehicles
 • Separation systems, engine/propulsion regulation, gimballing devices.
 • Turbopumps, cryogenic tribology.
In-Orbit Performance and Post-Flown Investigations
 • Experience with flight hardware, including reports on in-flight mechanism performance and anomalies, lessons learned.
 • Post-flown investigation of mechanisms and tribological components.
Science Observatories, Earth Remote Sensing, and Planetary Exploration Mechanisms
 • Mechanisms for manipulations, robots, rovers.
 • Sampling systems and in-situ analysis devices.
 • Mechanical devices for science and remote sensing instruments.
Space Platforms, Tethers, Re-entry Vehicle Mechanisms
 • Mechanisms for re-entry vehicles and the International Space Station.
 • Long-term mechanism operation and maintenance in space.
Oral or poster presentations may be accompanied by the demonstration of novel mechanisms and products.


October 2003


ECASIA'03 10th EUROPEAN CONFERENCE ON APPLICATIONS OF SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS (ECASIA'03)
October 5-10, 2003
Berlin, Germany
Deadline for abstract: December 1, 2002
  Topics
 • Adhesion
 • Depth profiling
 • Materials for batteries
 • Polymers
 • Tribology
 • Biomaterials
 • Environmental studies
 • Metals
 • Magnetic materials
 • Catalytic materials
 • Glass and ceramics
 • Micro- and optoelectronics
 • Solid-liquid interface
 • Composite materials
 • Heritage conservation
 • Nanoindentation
 • Corrosion
 • Imaging
 • Oxidation
 • Oxide surfaces
 • Thin films & coatings/inorganics
 • Thin films & coatings/organicJanuary 2004


ICT-14 14th INTERNATIONAL COLLOQUIUM TRIBOLOGY
January 13 – 15, 2004
Stuttgart / Ostfildern, GermanyLast modification: 27 March 2003 19:49    |   JureK.| PTT | O nas | Kontakt | Co nowego | Statut | Deklaracja członkowska | Regulaminy | Zjazd 2002 | >
| Konferencje | Tribologia |
| Poczta | JureK. |

2002 01 02 03 04 05 06