Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Publikacja dofinasowana przez Komitet Badań Naukowych

Nr 5/2002

Tribologia vol. XXXIII, 2002
numer 5
Konferencje
Jerzy Bochnia, et.al. - Obliczenia numeryczne wartości siły nośnej oraz naprężeń w eliptycznej endoprotezie człowieka
Przedstawiono wyznaczanie zakresu dopuszczalnych nacisków jednostkowych dla pierścieni ślizgowych. Opisano wyniki badań na stanowisku SUM-1 w warunkach tzw. dolnego stanu granicznego dla pierścieni z różnych materiałów kompozytowych PTFE.
Andrzej Antoni Czajkowski - Obliczenia numeryczne wartości siły nośnej oraz naprężeń w eliptycznej endoprotezie człowieka
W pracy przedstawiono analizę numeryczną ciśnienia, siły nośnej i naprężeń dla niesymetrycznego i stacjonarnego przepływu w eliptycznej protezie stawu biodrowego człowieka.
Opisano uproszczony układ równań podstawowych, w szczególności równanie Reynoldsa dla rozkładu ciśnienia w problemie smarowania ...
Janusz Dasiewicz, et.al. - Badania tarcia statycznego kompozytowych materiałów regeneracyjnych
Przedmiotem badań jest materiał kompozytowy DIP-1 przeznaczony do regeneracji powierzchni ślizgowych prowadnic obrabiarek skrawających. Pomiary wykonano na stanowisku do badań procesów tarcia i ciernych drgań samowzbudnych. Przedstawiono wykres obrazujący przebieg maksymalnej i minimalnej wartości siły ...
Rafał Gawarkiewicz, et.al. - Wpływ obciążenia i amplitudy drgań stycznych na zużycie wybranego bezsmarowego materiału łożyskowego
W referacie przedstawiono wyniki oraz wnioski z badań przeprowadzono nad wybranym bezsmarowym materiałem łożyskowym. Omówiono wpływ zmiany nacisków jednostkowych (w zakresie 7-29 MPa) i skoku zadanych mikroprzemieszczeń stycznych (w zakresie 160-240 (µm) na wielkość zużycia materiału w płaskim skojarzeniu ...
Magnus Hagenhoff, et.al. - Nowoczesne łożyska wielkogabarytowe o obniżonym zużyciu i mniejszym zużyciu energii przeznaczone dla przemysłu ciężkiego i cementowego
W artykule przedstawiono możliwość podwyższenia trwałości wielkogabarytowych łożysk ślizgowych pracujących w ciężkich warunkach przemysłu cementowego z równoczesnym zmniejszeniem zużycia energii - dzięki poprawie warunków smarowania. Na podstawie analizy możliwości podwyższenia nośności wynikającej ...
Eugeniusz Klugmann, et.al. - Tarcie wewnętrzne w stopie FePd podczas uporządkowywania
Zbadano tarcie wewnętrzne oraz wskaźnik modułu sprężystości postaciowej stechiometrycznego stopu FePd w stanie nieuporządkowanym - uzyskanego w wyniku oziębiania, podczas wyżarzania do 900°K za pomocą odwróconej skręcarki wahadłowej. Tarcie wewnętrzne maleje aż do osiągnięcia punktu Curie (Tc=740°K), ...
Aleksander Kowal, et.al. - Korozja frettingowa w ruchowych skojarzeniach sworzniowych
Przedstawiono ogólną charakterystykę procesu zużycia frettingowego eystępującego w styku tarciowym elementów typu sworzeń-piasta podlegających wymuszonym siłowo, nieznacznym przemieszczeniom względnym.

Paweł Krasowski - Modelowanie laminarnego niestacjonarnego przepływu osiowo symetrycznego w poprzecznym cylindrycznym łożysku ślizgowym
W artykule omówiono i przedstawiono drogę do otrzymania równań Reynoldsa opisujących laminarny niestacjonarny przepływ czynnika smarującego w poprzecznym cylindrycznym łożysku ślizgowym - przy czym gęstość ...
Bazyli Krupicz - Erozja łuku rurociągu w strumieniu cząstek stałych
W pracy przeprowadzono analizę erozji łuku rurociągu. Erozję porównano z erozją płaskich próbek. Ustalono funkcję v/Vo = e -a f zmiany prędkości cząstek i obliczono naprężenie kontaktowe w materiale łuku wywołane odśrodkową siłą bezwładności.

M. Kwacz, et.al. - Mechaniczne i reologiczne właściwości polimeru w mikro- i nanoskali
W artykule omówiono właściwości mechaniczne polimerów w nanoskali. W pierwszej części zaprezentowano wyniki badań eksperperymentalnych właściwości mechanicznych polimerów w mikrostyku (moduł sprężystości) w funkcji czasu oraz przeprowadzono analizę modeli opisujących ich właściwości reologiczne....
J.I. Łubiński, et.al. - Wpływ środka smarowego i zjawiska dynamiczne podczas tarcia ślizgowego A1203
Przeprowadzono badania tarcia ślizgowego monolitycznego A1203 w warunkach smarowania wodą destylowaną i olejem parafinowym, przy 8 konfiguracjach ...
Anna Matuszewska, et.al. - Wpływ temperatury węzła tarcia na przeciwzużyciowe działanie dodatków smarnych
Badano działanie dodatków typu AW/EP w podwyższonej temperaturze. Stwierdzono, że kompozycje smarowe wykazujące większe wartości obciążenia zacierającego nie zawsze zapewniają większą odporność systemu, tribologicznego na zużycie w warunkach tarcia mieszanego. Efektywność przeciwzużyciowa kompozycji ...
Anna Matuszewska, et.al. - Wpływ zawartości siarki na tribologiczne charakterystyki oleju smarowego
W artykule omówiono właściwości smarne, w układzie stal-stal, kompozycji mineralnego oleju bazowego SN-400 z dodatkiem typu AW/EP, opartym na siarkowanych estrach kwasów tłuszczowych (pakiet handlowy). Stwierdzono, że wzrost zawartości dodatku w kompozycji smarowej (w zakresie 0÷7,5%) powoduje wzrost odporności ...
Remigiusz Michalczewski, et.al. - Metoda i urządzenie do badań tribologicznych materiałów na endoprotezy
W artykule przedstawiono metodę oraz tribologiczne urządzenie badawcze (T-17) opracowane i wdrożone w Zakładzie Tribologii ITeE, służace do wyznaczania właściwości tribologicznych materiałów konstrukcyjnych, w tym tworzyw sztucznych - ze szczególnym uwzględninieniem materiałów na endoprotezy. Jest to kolejne urządzenie, ...
Andrzej Miszczak - Modelowanie pola magnetycznego w szczelinie smarnej poprzecznego łożyska ślizgowego
W niniejszej pracy autor przedstawia analityczno-numeryczne modelowanie składowych wektora indukcji pola magnetycznego w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego. Zagadnienie to jest istotne, gdy jako środek smarowy w szczelinie łożyska zostanie zastosowany ferrosmar. Ferrosmar - oprócz cech takich jak duża zdolność ...
Jarosław Molenda, et.al. - Badanie interakcji w binarnej kompozycji dodatków aktywnych tribologicznie
Zbadano właściwości smarne binarnej kompozycji triboaktywnych dodatków, tj. 3-alliloksy-l,2-propanodiolu i kaprolaktamu w n-heksadekanie. Stwierdzono, że oba te dodatki wykazują działanie przeciwzużyciowe w układzie stal-stal podczas tarcia mieszanego. Synergiczne oddziaływanie binarnej kompozycji tych ...
Antoni Neyman - Złożone oddziaływanie smarów na własności warstw wierzchnich stalowych par ciernych
Węglowodory zawarte w smarach w sposób specyficzny działają na elementy par ciernych wykonane z metali i ich tlenków będących katalizatorami. Znanymi katalizatorami są żelazo, nikiel, platyna, pallad. ...
29nd Leeds-Lyon Symposium on Tribology
Septembre 3-6, 2002
Leeds, United Kingdom


Top 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TRIBOLOGY
September 12 - 13, 2002
Dublin, Ireland
Deadline for papers: 29 March 2002


Sudak 2002 9th (SUDAK-2002)
September 17 - 24, 2002
Sudak, Krym
Deadline for papers: 20 May 2002


AITC-2002 2002 AIMETA INTERNATIONAL TRIBOLOGY CONFERENCE
September 18-20, 2002
Vietri sul Mare, Salerno, Italy
Abstract submission deadline: 15 January, 2002


INSYCONT 6nd INternational SYmposium on CONTact Phenomena
September 19th-21th, 2002
Cracow, Poland
Detailed programme is here


ISTF-4 THE 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TRIBO-FATIGUE
September 23-27 , 2002
Ternopil, Ukraine

October 2002


IFHTSE/ASM Surface Engineering Congress The 13th International IFHTSE/ASM Surface Engineering Congress
The 13th International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering Congress
ASM International Surface Engineering Congress Exposition
7-10 0ctober 2002
Advance Registration ends 13 September, 2002. Register Online Today!
Advance Housing Registration ends 29 August, 2002.
Greater Columbus Convention Center • Columbus, Ohio USA
Co-located with ASM Materials Solutions Conference and Show and TMS Fall Meeting
INTERNATIONAL WORKSHOP "TRIBOLOGY AND EMISSION PHENOMENA 2002"
October 17-19 , 2002
Prague, Czech Republic


ASIATRIB 2002 ASIATRIB 2002 INTERNATIONAL CONFERENCE
October 21-24 , 2002
Cheju Island, Korea
Oral Paper Abstracts : October 31, 2001
Poster Paper Abstracts : December 31, 2001
  Technical Sessions
 • Advanced tribomaterials
 • Biotribology
 • MEMS
 • Micro and nanotribology
 • Computer-aided tribological design
 • Dry and boundary lubrication
 • Elastohydrodynamic and thermo-elastohydrodynamic lubrication
 • Engine tribology
 • Fluid film lubrication
 • Fundamentals of friction and wear
 • Lubricant and tribochemistry
 • Additives
 • Magnetic storage system
 • Maintenance tribology
 • Rolling and sliding contacts
 • Solid lubrication
 • Surface characterization and surface coatings
 • Surface mechanics and thermoelastic contact problems
 • Tribofailures
 • Tribological machine elements
 • Bearing and Sealing Technology
 • Tribology in extreme environments
 • Tribology in processing
 • Tribology in manufacturing technology
 • Rail and wheel technology
 • Information technology in oil and gas industries
 • Tribology for clean technology
 • Chemical manufacturing polishing
 • IT application for oil and gas industries


ASME/STLE JTC 2002 ASME / STLE INTERNATIONAL JOINT TRIBOLOGY CONFERENCE 2002
October 27 - 30, 2002
Cancun, Mexico
Deadline for abstract: January 2, 2002
  Program Topics
 • Fluid Film Tribology (EHD, HD, gas bearings)
 • Lubricants (oils, greases)
 • Magnetic Storage Tribology
 • Metalworking Tribology
 • Rolling Element Bearings
 • Machine Components Tribology (bearings, gears, clutches, seals etc.)
 • Tribology Fundamentals (wear, friction, modeling, contact mechanics)
 • Tribomaterials (solid lubricants, ceramics)
 • Nanotribology


| PTT | O nas | Kontakt | Co nowego | Statut | Deklaracja członkowska | Regulaminy | Zjazd 2002 | >
| Konferencje | Tribologia |
| Poczta | JureK. |

2002 01 02 03 04 05 06