Spis treści

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego


Member of the International Tribology Council  Publikacja dofinasowana przez Komitet Badań Naukowych  

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbaliśmy trochę ten problem i z tego tytułu mieliśmy na końcu ubiegłego roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr. 11101040-401040202504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
00-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł.

Nasz adres:

Polskie Towarzystwo/Tribologiczne (PTT)
Ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa


Bardzo prosimy o nadsyłanie informacji o doktoratach, habilitacjach i innych dokonaniach w zakresie tribologii celem zamieszczenia ich w Biuletynie Towarzystwa.
Wielkość pliku, w zasadzie ok. 1 strony, w formacie doc Microsoft Word lub pdf albo html z rysunkami zawartymi w tekście.


Serdecznie Wszystkich Naszych Członków pozdrawiam. Stanisław PYTKO-prezesSpis Treści :

Celem rozprawy doktorskiej było zbadanie własności mikrostrukturalnych i mikromechanicznych warstw mieszanych jonowo na przykładzie warstw wolframu nałożonych na podłoże ze stali oraz zbadanie wpływu parametrów bombardowania jonowego na mikrostrukturę i własności tribologiczne warstw mieszanych. Analiza wyników badań została przeprowadzona w oparciu o model tarcia adhezyjnego Tabora i Bodena. W modelu tym zakłada się iż nałożenie na twarde podłoże bardzo cienkiej, miękkiej warstwy znacznie redukuje wartość współczynnika tarcia.
W pracy dokonano przeglądu literatury z zakresu technik implantacyjnych oraz z zakresu własności strukturalnych i mechanicznych cienkich warstw metalicznych bombardowanych jonowo, a także zamieszczono opisy stosowanych metod i stanowisk pomiarowych takich jak: RBS, AES, CEMS, SEM/EDX, GXRD oraz tribotestera, mikrotwardościomierza i urządzenia do mikrozarysowania wykorzystywanych w przeprowadzonych badaniach.
Do prac badawczych wytypowano dwa rodzaje próbek z pojedynczą warstwą wolframu na podłożu stalowym oraz z wielowarstwą wolfram - żelazo na podłożu stalowym lub SiO2/Si. Warstwy były nanoszone metodą rozpylania katodowego. Następnie próbki były bombardowane jonami kryptonu (pojedyncza warstwa) lub argonu (wielowarstwa). Mieszanie jonowe zostało przeprowadzone w temperaturach od 20 do 450°C.
Badania mikrostruktury wykazały iż przez mieszanie jonowe w temp. 20°C wytworzono warstwę mieszaną o strukturze amorficznej Fe-W o grubości 50 nm. Natomiast podwyższenie temperatury procesu mieszania do 350°C spowodowało powstawanie krystalicznej fazy węglika wolframu. Dla wygrzewanych w temperaturach do 550°C mieszanych warstw nie zaobserwowano powstawania faz krystalicznych.
W celu zbadania własności mikromechanicznych modyfikowanych warstw przeprowadzone zostały testy tribologiczne w układzie trącym "kula-powierzchnia płaska" oraz wykonano pomiary mikrotwardości i mikrozarysowania. Analiza wyników badań tribologicznych wykazała że warstwa mieszana jonowo w temperaturze 20°C charakteryzuje się najmniejszym współczynnikiem tarcia. Wzrost temperatury mieszania skutkuje zwiększeniem wartości współczynnika tarcia i wielkości zużycia. Zaobserwowano iż proces mieszania jonowego obniża procesy zużycia głównie poprzez utlenianie. W zależności od temperatury mieszania jonowego zaobserwowano dwie grupy próbek o małej twardości warstwy modyfikowanej - dla próbek mieszanych w niskiej temperaturze oraz dla próbek wygrzewanych. Natomiast wyższa temperatura mieszania skutkowała zwiększeniem wartości mikrotwardości. Badania mikrozarysowania wykazały znacznie zwiększoną adhezję warstw mieszanych do podłoża w porównaniu z warstwami niemieszanymi.
Analizując otrzymane wyniki badań mikrostrukturane oraz mikromechaniczne wykazano że odpowiedni dobór parametrów procesu mieszania jonowego umożliwia wytworzenie warstwy mieszanej o pożądanej strukturze krystalicznej. Stwierdzono też ścisły związek pomiędzy własnościami mikrostrukturalnymi i mikromechanicznymi warstw mieszanych jonowo.


dr hab. Władysław Skoneczny

ROZPRAWA HABILITACYJNA


Temat:Kształtowanie właściwości warstw wierzchnich aluminium i jego stopów metodą anodowania twardego.

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA
w Bielsku-Białej
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Data wszczęcia przewodu: 9 listopad 2001 r.
Kolokwium habilitacyjne: 17 maj 2002 r.

16 grudnia 2002 r. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału.

Recenzenci: Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Pytko.

   Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burakowski.
   Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Płonka

Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn.
Specjalność naukowa: warstwa wierzchnia.


Streszczenie

We wstępie pracy został sformułowany w sposób ogólny główny cel pracy, którym jest kształtowanie właściwości warstw wierzchnich aluminium i jego stopów metodą anodowania twardego tzn. otrzymywanie nowoczesnych warstw ceramicznych z przeznaczeniem na części maszyn i urządzeń, głównie gładzie cylindrów sprężarek bezsmarowych. Natomiast rozdział pierwszy poświęcony jest usytuowaniu warstwy tlenkowej w całej gamie metod wytwarzania warstw powierzchniowych. Została przedstawiona propozycja usytuowania warstwy tlenkowej w stosunku do metalu podłoża, gdzie widoczny jest przyrost grubości próbki jak również zmniejszenie przekroju metalu co pozwala zaliczyć otrzymywane warstwy zarówno do powłok jak też do warstw wierzchnich. Rozdział drugi poświęcony jest krytycznej ocenie stanu badań dotyczących kształtowania warstw wierzchnich metodą anodowania twardego. W rozdziale trzecim przedstawiono kompleksowe podejście do kształtowania właściwości warstwy tlenkowej oraz opis stanu warstw wierzchniej na czterech poziomach łącznie z aktualnymi tendencjami światowymi w tym zakresie tzn., kończąc badania na poziomie nano (atomowym). Rozdział 4 poświęcony jest mechanizmowi powstawania i wzrostu warstw tlenkowych i stanowi pierwszą (z czterech) zasadniczą część pracy. Na wstępie tego rozdziału przedstawiono kolejne etapy narastania warstwy tlenkowej w trakcie procesu otrzymywania, a następnie przekształcania struktury dendrytycznej w kolumnową. Zostały również zaprezentowanie przez Autora przyczyny tej transformacji warstwy wierzchniej. Kolejnym bardzo istotnym etapem badań Autora w tym rozdziale jest przedstawienie mechanizmu formowania warstwy tlenkowej w elektrolitach trójskładnikowych. Rozdział 5 stanowi drugą zasadniczą część pracy, w którym dokonano ostatecznego określenia właściwości fizyko-mechanicznych warstw tlenkowych. Na wstępie tego rozdziału przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni warstw tlenkowych, w skali atomowej za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM). Przeprowadzone badania mikroskopowe warstw tlenkowych pokazują, jak przebiega struktura wzrostu oraz pozwalają na wyjaśnienie tzw. defektów wzrostu. Tak zaprezentowana analiza pozwoliła Autorowi na przedstawienie modelu warstwy tlenkowej otrzymanej metodą anodowania twardego (rozdział 6). Przedstawiony przez Autora model warstwy tlenkowej jest pierwszym w Świecie, dotyczącym anodowania twardego. Stanowi to istotne osiągnięcie (chyba główne i podstawowe) Autora pracy.
Rozdział 7 stanowi czwarte główne ogniwo, kompleksowego opisu stanu warstwy wierzchniej. Przedstawiony rozdział zawiera rekomendacje praktyczne i przykłady podwyższenia właściwości eksploatacyjnych warstwy wierzchniej, dotyczące trwałości i odporności na zużycie przedmiotów pracujących w warunkach tarcia technicznie suchego. Na szczególne podkreślenie zasługuje również w oryginalny sposób przedstawiony mechanizm formowania się filmu ślizgowego z tworzywa sztucznego na powierzchni warstwy tlenkowej oraz matematyczny opis modelu.


XXVI Szkoły Tribologiczna
PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w PRZYRODZIE I TECHNICE

VI Konferencja
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Niedzicy, w dniach 16-19 września 2003r.

TEMATYKA KONFERENCJI

XXVI Szkoła Tribologiczna nt.: Problemy Tribologiczne w Przyrodzie i Technice została połączona z VI Konferencją nt.: Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych. Każda z tych konferencji będzie miała odrębne sesje.

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Hotelowo - Turystycznym nad jeziorem Czorsztyńskim w Niedzicy, w dniach 16 - 19 września 2003.

W ramach przygotowywanej konferencji organizatorzy pragną połączyć tematykę wynikającą z biotribologii z projektami, aplikacjami, problemami eksploatacyjnymi, badaniami modelowymi i użytkowymi węzłów tribologicznych obiektów technicznych. Dla pełnej realizacji zamierzonego celu pragniemy zwrócić się do wybranych specjalistów o opracowanie referatów wprowadzających poszczególne sesje.

Przewidujemy referaty o tematyce:
-
biotribologia i aplikacje medyczne,
-
nowoczesne materiały,
-
problemy technologiczne,
-
konstrukcje przyjazne dla środowiska,
-
nanotribologia,
-
badania modelowe i użytkowe,
-
kierunki badań w przyszłości.
KALENDARZ

KORESPONDENCJE:

15.02.2003     Termin nadsyłania zgłoszenia wstępnego i streszczenia referatów (maksymalnie jedna strona formatu A4). Adres e-mail.

28.02.2003     Drugi komunikat powiadamiający o przyjęciu referatu, wytyczne do opracowania referatu.

23.05.2003     Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu. Referaty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. W przypadku opracowania tekstu w języku angielskim niezbędne jest dołączenie obszernego streszczenia w języku polskim. Referaty opracowane w języku polskim powinny zawierać streszczenia w języku angielskim i rosyjskim. Przewiduje się drukowanie nadesłanych referatów w Materiałach Konferencyjnych, Tribologii, Zeszytach Naukowych Politechniki Łódzkiej i kwartalniku ZEM.

20.06.2003     Ostateczny termin nadsyłania poprawionego tekstu referatu.

16.09.2003     XXVI Szkoła Tribologiczna

OPŁATY:
Koszt uczestnictwa wynosi:
wpłata do 17 maja
-    1100 zł. - pełny koszt uczestnictwa
-     900 zł. - koszt uczestnictwa dla studentów i emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych
wpłata po 17 maja
-    1300 zł. - pełny koszt uczestnictwa
-    1000 zł. - koszt uczestnictwa dla studentów i emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych

20.06.2003 Nieprzekraczalny termin nadsyłania opłat za uczestnictwo w konferencji.

ADRES BIURA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego
Instytutu Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej
ul. B. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź
tel. (042) 631 22 49
fax (042) 631 22 52
e-mail: zgwirt@mail.p.lodz.pl

Komitet Honorowy Konferencji:

prof. Jan Krysiński - Politechnika Łódzka
prof. Piotr Kula - Politechnika Łódzka
prof. Ryszard Marczak - Politechnika Radomska
prof. Stanisław Pytko - AGH Kraków
prof. Bolesław Wojciechowicz - Politechnika Poznańska

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący - Jan Burcan - Politechnika Łódzka
Radosław Bednarek - Politechnika Łódzka
Mirosława Ciepielewska - Politechnika Łódzka
Krzysztof Siczek - Politechnika Łódzka
Anna Sławińska - Politechnika Łódzka
Bogdan Warda - Politechnika Łódzka
Piotr Witosławski - Politechnika Łódzka

Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodniczący - Jan Burcan - Politechnika Łódzka
Tadeusz Burakowski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Czesław Cempel - Politechnika Poznańska
Janusz Cwanek - AR Rzeszów
Jan Czajgucki - Wyższa Szkoła Morska, Gdynia
Ryszard Czarny - Politechnika Wrocławska
Jan Dąbrowski - Politechnika Białostocka
Antoni Dziama - Politechnika Wrocławska
Monika Gierzyńska-Dolna - Politechnika Częstochowska
Karol Grudziński - Politechnika Szczecińska
Zdzisław Haś- Politechnika Łódzka
Janusz Janecki - WITPiS Sulejówek
Czesław Kajdas - Politechnika Warszawska
Wiesław Kaniewski - Politechnika Łódzka
Jan Kiciński - IMP PAN
Mieczysław Korzyński - Politechnika Rzeszowska
Czesław Koziarski - Politechnika Wrocławska
Piotr Kula - Politechnika Łódzka
Andrzej Kulczycki - Centralne Laboratorium Naftowe
Stanisław Laber - Politechnika Zielonogórska
Zbigniew Lawrowski - Politechnika Wrocławska
Wiesław Leszek - Politechnika Poznańska
Jerzy Łunarski - Politechnika Rzeszowska
Ryszard Marczak - Politechnika Radomska
Karol Nadolny - Politechnika Poznańska
Antoni Neyman - Politechnika Gdańska
Waldemar Oleksiuk - Politechnika Warszawska
Olgierd Olszewski - Politechnika Gdańska
Stanisław Płaza - Uniwersytet Łódzki
Stanisław Pytko - AGH Kraków
Andrzej Raczyński - Politechnika Łódzka
Zygmunt Rymuza - Politechnika Warszawska
Jan Sadowski - Politechnika Radomska
Jan K. Senatorski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Jacek Stupnicki - Politechnika Warszawska
Józef Szala - ATR Bydgoszcz
Marian Szczerek - Instytut Technologii Eksploatacji
Jerzy Szumniak - WITPiS Sulejówek
Stanisław F. Ścieszka - Politechnika Śląska
Włodzimierz Świderski - Politechnika Łódzka
Włodzimierz Waligóra - Politechnika Poznańska
Wojciech Wieleba - Politechnika Wrocławska
Krzysztof Wierzcholski - Wyższa Szkoła Morska, Gdynia
Marek Wiśniewski - Instytut Technologii Eksploatacji
Bolesław Wojciechowicz - Politechnika Poznańska
Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska


ITC Information
January 2003 (No.177)


1. 2002 Tribology Gold Laureate

Professor N A Bushe, one of the world's highly regarded tribologists, is the Tribology Gold Medal Winner for 2002. See his citation.

On behalf of all members, the ITC extends its warm congratulations to Professor Bushe on this well merited award.

The presentation of the Medal and the accompanying Parchment is expected to take place by the British Ambassador to Russia at a date yet to be announced.


2. Honour for Tribology Gold Medallist

Professor Wilfried Bartz, Tribology Gold Laureate, has been awarded an Honorary Doctorate of Science by the V A Belyi Metal Polymer Research Institute of Belarus, National Academy of Sciences in Gomel.

The International Tribology Council extends its congratulations to Professor Bartz on this further recognition of his work on behalf of Tribology.


3. Promotion for Vice President of Society of Tribologists of Belarus

Prof. Nikolai Myshkin, Chairman of the Society of Tribologists of Belarus has been promoted to be Head of the VA Belyi Metal Polymer Research Institute of the Belarus National Academy of Sciences. The Institute has a total staff of 400 has the largest tribology research team in the former Soviet Union, it is also a publisher of the Friction and Wear Journal (English translation by Allerton Press, NY).

Professor Yuri Pleskachevsky, Professor Myshkin's predecessor has been elected a Vice President of the Belarus National Academy of Sciences.


4. Award for Vice President of SAIT

Professor Philip L de Vaal of the University of Pretoria and ITC Vice President received the Wilbur Deutsch Memorial Award from STLE for his paper on the practical aspects of lubrication.


5. Award for Slovenian President

The President of the Slovenian Society for Tribology, Professor Joze Vizintin has been awarded with the highest Slovenian award for scientific work - ZOIS Award for outstanding scientific achievements in the field of mechanical engineering.


6. Awards at NORDTRIB Conference

During 2002 the NORDTRIB conference was held in Stockholm. During the conference dinner, which was held at the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Professor Koji Kato, Sendai, was give the Diploma as a Foreign Member of the Academy, and Professor Erik Hoglund, Lulea, was give the Diploma for become a Swedish Member of the Academy. Both are tribologists and Erik Hoglund now had the Chair that Gold Medallist Bo Jacobson occupied from 1973 to 1987.


7. Japanese Society of Tribologists

The following changes have been announced by the Japanese Society of Tribologists:

The official address of the Society is now:
Mr Mino Kibukawa, Secretary General, Japanese Society of Tribologists,
407-2 Kikai Shinko Kaikan, 3-5-8 Shiba-Koen, Minato-Ku, Tokyo 105-0011, Japan.

The present Vice President, Professor M Nishimura has been succeeded by Professor Masato Tanaka.


8. Bulgarian Tribology Society

At the Annual Meeting of the Society of the Bulgarian Tribologists a new Managing Board was elected. The position of President of the Society of the Bulgarian Tribologists was conferred on Assoc. Prof. Dr. Emila Assenova.


9. Change in French Tribology Society

The official name of the French Society is: Association Francaise de Mecanique - Group Scientifique et Techique "Tribologie" and its address is:

Maison de la Mecanique, 92038 Paris La Defense, France.

Monsieur Michel Armbruster who has been associated with ITC for many years since it foundation, has retired as President and has been elected to the "Association des Professionels et Amis e L'Aeronautique et de L'Espace".

ITC thanks M. Armbruster for his support and services rendered to ITC over many years and wishes him well for his future.

The new Tribology Group President is Tribology Gold Medallist Professor Jean Frene. His address is:

Faculte des Sciences, Laboratoire de Mecanique des Solides, SP2M1 - Bd 3 - Teleport 2 - BP 179, 86960 Futuroscope Cedex, France.

A new ITC Vice President will be nominated by Professor Frene in due course.

M. Phillipe Durouchoux who will shortly retire, will be replaced as ITC Corresponding Member by M. Pierre-Alain Hacq, Delegue General, Association Francaise de Mecanique.


10. Tribology Creates New Links between US and China

STLE joined with its counterpart organisation in China during October to co-sponsor a successful technical conference and to explore a working relationship between the two groups on future co-operative projects.

The joint conference, built around the theme "New Frontiers in Tribology" was held October 17-19 at Tsinghua University in Beijing and was organised in co-operation with the Chinese Tribology Institute (CTI). The conference met its objectives of establishing a working relationship between the two societies, producing a high quality technical program and acquainting STLE with the capabilities of the Tribology Department at the University. Attendance at its maximum was about 76 people. Of these, 58 were professional people, and the remainder (about 20%) were students and graduates from the university.

The conference technical program explored how tribologists and lubrication engineers in China and US are putting their technical expertise to work assisting global OEMs and fuel and lubricant additives manufacturers who are attempting to meet the challenges of changing consumer needs, environmental requirements and energy conservation.

Future areas of co-operation between CTI and STLE ay include additional technical conferences, translation of technical information and interaction between the technical committees of each organisation.


11. Report from IRG OECD Meeting

The Tribology Society of Finland celebrated its 25th Anniversary on the 15th November 2002 in Helsinki. The meeting was chaired by Professor Arto Lehtovaara, the President of the Society and it was attended by its Honorary President Professor Kauko Aho, several precious Society Presidents and numerous members of the society. Mr Ilkka Nieminen was awarded the Society Diploma for his important contribution as long time Editor of TRIBOLOGIA, the Finnish Journal of Tribology and Mr Pekka Salonen for his important contribution as long time secretary of the society.

The 25th Anniversary Speech was given by Professor Kenneth Holmberg from the VTT. He pointed out that even if the society is relatively small and unbureaucratic it has initiated several actions that have had impact in favour of the tribology community worldwide. Such are initiating and arranging the first NORDTRIB conference, arranging the EUROTRIB conference in Helsinki 1989, publishing continuously in over twenty years TRIBOLOGIA - The Finnish Journal of Tribology and continuously encouraging and supporting tribology education and research. The contact between the Finnish Industry and Academia has during all these years been very close and this promises well for the future.

A Short Report from the IRG-OECD Meeting in May 2002

"The International Research Group on Wear of Engineering Materials IRG - OECD held its 23rd meeting 6-7.5.2002 at the University of Coimbra, Portugal, hosted by dr Amilcar Ramalho.

The president of the group is Professor Kenneth Holmberg.

The scientific part of the meeting covered different aspects and new investigations related to tribotesting, tribo-data application, lubricated systems, failure criteria and wear prediction in a total of 24 presentations. The meeting was well attended with representatives from 16 countries in Europe, USA, Japan and South Africa.

The 24th IRG - OECD meeting will be hosted by professor Jose Vizintin and take place in Ljubljana, Slovenia, in October 2003. Presentations related to reliability of tribotesting are especially welcome. Updated information on the meeting and the group is found in the web page: www.dem.uc.pt/irg-oecd.

Full particulars can be obtained from:

Professor Kenneth Holmberg, VTT Industrial Systems, PO Box 1704, FIN-02044 VTT, Finland
Tel: +358-9-456 5370
Fax: +358-9-456 7002
Email: kenneth.holmberg@vtt.fi

WHAT DOES THE IRG-OECD DO?

The International Research Group on Wear of Engineering Materials (IRG) is a unique body: an informal grouping of tribologists with a wide range of backgrounds, united with a common interest in the wear of materials. It was founded nearly 30 years ago, and holds discussion meetings every one to two years. The core of the membership is a group of national representatives from OECD countries, all active in the field of tribology, who provide a very broad international base. Members take it in turn to organise meetings, and the twenty meetings which have taken place so far have moved all over Europe and also to Japan.

The main theme in the discussion meetings, which typically last two or three days and attract 20 to 50 participants, is informality and the freedom to discuss new, and in some cases controversial, results and ideas in a friendly forum. Proceedings are not published, although speakers produce short abstracts of their presentations which are circulated to members of the group after each meeting; contributors are, however, encouraged to submit their work for journal publication where appropriate.

Each meeting tries to address a particular topic within the main interests of the group, although contributions within the field of wear, of any type of material, are always welcome. Topics which have received particular attention in the past, and will continue to do so, include: all aspects of wear and friction testing; failure criteria and mechanisms for lubricated, concentrated contacts; methods for wear control, including materials characterisation and numerical modelling; and methods for presentation and analysis of tribological data. The IRG has also organised collaborative projects among its members, notably leading to a multilingual glossary of tribological terms, and the IRG transition diagram for representing the behaviour of lubricated contacts.

There is no membership fee, and the group is self-financing through the modest registration fees charged for meetings, and the generosity of organisations which act as hosts.

International Information

The European Community recently put the target to aim at % of the GNP in R&D expenses in the member countries before 2010. In November it launched its 6th Framework Programme to show the way how to achieve this end. The programme points out that the community want to support large and break-through research programmes in the areas of "smart coatings, tribology, thin films and surface engineering". This is the first time that the tribology research is directly addressed in one of the EC Framework programmes.


12. Slovak Society of Tribology

The Slovak Society of Tribology was established in November 24, 1992 as the member of The Union of Slovak Scientific and Technical Societies (ASSTS) Slovak Republic. The Slovak Society of Tribology is a member of The International Tribology Council.

It co-operates with House of Technology USSTS Bratislava Co. Ltd. in the organization of Symposiums, Seminars and other technical and scientific actions.

The aim of the society is:

 • information to all our members of domestic and foreign activities in Tribology (conferences, meetings, symposiums, congresses etc.).
 • organization of own symposiums, conferences, seminars etc.
 • visits of tribology labs, fairs, exhibitions (machinery, autosaloons, etc.)
 • education of the specialists in tribology and tribotechnics in the form of seminars, lectures, courses, postgraduate studies etc.
 • our highest activity is organizing of Symposium INTERTRIBO after every three years.
 • The first International Symposium INTERTRIBO was organized on 1981 in High Tatras, Strbské Pleso. In this year was VIIIth International Symposium INTERTRIBO 2002.
Some activities of the Slovak Society of Tribology:

The Society in co-operation with the International Tribology Council, London UK and the House of Technology USSTS Bratislava organized very successfully the VIIIth International Symposium INTERTRIBO 2002 on October 14 - 17, 2002 in Stará Lesná, Slovak Republic.

In this Symposium were presented more than 100 contributions from 15 countries. During this Symposium a panel discussion on "Motor Oils for 21th Century" took place. The panel discussions were led by Dr. Stefan Korcek from the Ford Research Laboratory, USA.

An invited lecture on "Tribology Problems of Space Research" was presented by Victor Michajlovic Afanasjev, Russian cosmonaut, Hero of the Soviet Union.

All contributions are published in 400 pages Proceedings and also in CD-ROM, which are available in the Symposium Secretary INTERTRIBO 2002. During the Symposium there was a small exhibition of the testing equipment and methods, catalogues, yournals (Leaf Coppin Publishing, France, Machinery Yournal Sovakia, Bearings from KINEX, a.s. Slovakia, Lubrication Systems and Lubricants etc.

In 2002 the Society celebrated its 10th jubilee (it was established on November 24, 1992). Even before this date the Society co-operated with other Societies in organising long term courses "TRIBOTECHNOLOGY" for specialists from the metallurgy, mechanical and machinery industry, petroleum and petrochemistry industry, transport companies, building industry etc. More than 300 graduates obtained certificates at the end of these courses.

Awards:

Prof. P. Blaskovits, DrSc. Silver medal of Union of Slovak Scientific and Technical Societies
(USSTS)
Prof. J. Balla, PhD. Silver medal of Union of Slovak Scientific and Technical Societies
(USSTS)
Prof. M. Dzimko, PhD. Silver medal of Union of Slovak Scientific and Technical Societies
(USSTS)
Ing. J. Stopka Silver medal of Union of Slovak Scientific and Technical Societies
(USSTS)
Dr. P. Klucho Honorary Diploma.


13. The Tribology Gold Medal

The Tribology Trust wishes to remind all Tribology Societies that the Tribology Gold Medal, the world's highest award for supreme achievement in Tribology is always open for nominations. There is no time limit for nominations, additional names can always be added if the information is of a sufficiently high standing.

When a nomination is received the nominator is requested to answer a number of questions including the importance of the nominee's work to tribology, to science and technology, to the economy. In addition names and addresses are required from whom - in the strictest confidence - information about the nominee can be obtained. All this information is collected until it becomes clear to the very high level Awards Committee of the supreme achievement by and through tribology of the nominee.

This achievement need not necessarily be in scientific research but can also be in education, promotion, industrial, invention and application etc.

If a nomination is not accepted in a particular year that does not mean that additional information obtained in the following years may not lead to the award. The longest period of consideration has been 9 years, but that was unique. It should not be forgotten that like the Nobel Prize in Physics or Chemistry only one Gold Medal can be awarded in any one year.

It is hoped that this clarification will enable Gold Medallists to be put forward now and in the future. The attached citation of the 2002 Tribology Gold Medallist may illustrate the kind of information required.


IMPORTANT NOTICE
ITC will celebrate its 30th Anniversary
on 24th September 2003Tribologia vol. XXXIV, 2003


Numer 1 / 2003
 • Dariusz BIELIŃSKI, et.al.
  WPŁYW DODATKU OLEJU CHLOROPARAFINOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE SBR - MODYFIKACJA POWIERZCHNI
  Badano zachowanie się oleju chloroparafinowego w matrycy kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Migrację chloroparafiny ku powierzchni kauczuku korelowano z właściwościami tribologicznymi wulkanizatów w skali mikroskopowej w celu znalezienia odpowiedzi na dwa pytania: 1) czy olej oddziałuje w jakikolwiek sposób z warstwą wierzchnią elastomeru? i 2) jakie konsekwencje tribologicznie niesie ze sobą dodanie go do gumy? Segregacja powierzchniowa oleju, raczej nieoczekiwanie, powoduje wzrost współczynnika tarcia, wywołany plastyfikacją warstwy wierzchniej SBR. Plastyfikacja niepolarnego elastomeru przez polarny olej jest możliwa dzięki zmianie polarności warstwy wierzchniej tego pierw-szego [L. 1], spowodowanej migracją polarnych, mało-cząs-tecz-ko-wych składników zespołu sieciującego lub produktów ich rozpadu. Efekt plastyfikacji pozwala również wyjaśnić zaobserwowaną zmia-nę mechanizmu tarcia, który ewaluuje od ślizgowego (SBR bez oleju chloroparafinowego) aż do "stick-slip" [L. 2] (SBR zawierający powyżej 5 cz. wag. oleju chloroparafinowego/100 cz. wag. kauczuku).


 • Michael J. FUREY, et.al.
  MONOMERY PROCESU POLIMERYZACJI KONDENSACYJNEJ I TRIBOPOLIMERYZACJA
  Trzydzieści lat temu opublikowano w czasopiśmie Wear (1973) pierwsze wyniki badań wyraźnie wskazujące na przebieg procesu polimeryzacji "in situ" na powierzchni tarcia. Obecnie proces ten odnosi się do tribopolimeryzacji jako nowego sposobu smarowania granicznego. Wykazano, że grupa związków, np. typu częściowych estrów długołańcuchowego dimeru kwasów i krótkołańcuchowych glikoli, stanowi szczególnie efektywne dodatki przeciwzużyciowe do paliw i olejów smarowych. Pierwszym przykładem był monoester dimeru kwasu C36 i glikolu etylenowego, zastosowany jako monomer procesu kondensacji. Od tego czasu prowadzono dodatkowe badania procesu tribopolimeryzacji w Laboratorium Tribologicznym Politechniki Stanowej w Virginii (Virginia Tech) wspólnie z kolegami z Polski i studentami studiów magisterskich i/lub doktorskich.
  Celem tego artykułu jest (a) przegląd wcześniejszych wyników badań realizowanych na układzie krzywka-popychacz, które bezpośrednio wskazywały na słuszność koncepcji polimeryzacji powierzchniowej "in situ", (b) podsumowanie najważniejszych osiągnięć wcześniejszych prac dotyczących tej koncepcji, (c) krótka dyskusja roli temperatury powierzchni tarcia w inicjowaniu reakcji polimeryzacji, (d) omówienie wyników naszych najnowszych badań związanych z monomerami procesu typu polikondensacji oraz (e) przedstawienie przeglądu możliwości praktycznego zastosowania procesu triboplimeryzacji jako nowego sposobu smarowania granicznego, ujmującego monomery procesu typu kondensacji, jak też i polimeryzacji addycyjnej.


 • V.V. KONCHITS, et.al.
  SMARNOŚĆ WARSTEWEK ORGANICZNYCH POWSTAŁYCH NA POWIERZCHNI TARCIA PRZY PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE
  Autorzy badali smarność warstewek utworzonych ze związków organicznych (tzw. warstewki D) na skutek kontaktu środka smarowego z gorącą powierzchnią tarcia. Wyznaczono przeciwzatarciowe i przeciwcierne właściwości takich warstewek dla powierzchni platyny smarowanej olejem z dodatkiem ZDDP. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi temperatury w strefie styku na właściwości warstewek D oraz ich rolę w smarowaniu granicznym.


 • Marzena MAJZNER, et.al.
  REAKCJE KWASÓW KARBOKSYLOWYCH W WARUNKACH TARCIA GRANICZNEGO
  Niniejsza praca dotyczy przemian chemicznych kwasów karboksylowych, przebiegających w warunkach tarcia granicznego. Testy tribologiczne realizowano za pomocą aparatu kula-tarcza w układzie materiałowym stal-stal. Po procesie tarcia powierzchnię zużycia poddano analizie metodą SEM/EDS oraz FTIR. Zamiarem zbadania produktów reakcji kwasów karboksylowych, zachodzących w warunkach statycznych, zarejestrowano widma IR kwasu karboksylowego naniesionego na powierzchnię stali. Uzyskano także widma IR substancji wzorcowych: wybranych kwasów karboksylowych i wybranych soli kwasów karboksylowych. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że w warunkach tarcia granicznego powstają typowe sole żelaza. Ponadto na powierzchni zużycia zaobserwowano obecność związków, nie opisywanych dotąd w publikacjach dotyczących tribochemicznych przemian kwasów karboksylowych. Udowodniono, że tego typu związki nie tworzą się w wyniku reakcji kwasów karboksylowych, zachodzących w warunkach statycznych. Na podstawie szczegółowej interpretacji widm IR, zaproponowano budowę chemiczną produktów triboreakcji kwasów karboksylowych oraz zasugerowano mechanizm, według którego kwasy karboksylowe mogą reagować w warunkach tarcia granicznego.


 • Michał MIZERSKI,et.al.
  WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE DITIOFOSFORANÓW POLIBUTOKSYGLIKOLI
  Roztwory pochodnych ditiofosforanów polibutoksyglikoli w oleju mineralnym badano pod kątem ich właściwości tarciowych. Badania tarciowe przeprowadzone na aparatach typu kula-tarcza i aparacie czterokulowym wykazały, iż dodatki te charakteryzują się dobrymi właściwościami przeciwzużyciowymi i przeciwzatarciowymi Stopień zmian tych własności zależy od stężenia dodatku w oleju mineralnym, szybkości poślizgu i przykładanych obciążeń do węzła tarcia. Obecność grup butoksy - obniża zawartość fosforu w cząsteczce dodatku, jeśli porównamy ją do cząsteczek stosowanych ditiofosforanów cynku.


 • Jarosław MOLENDA, et.al.
  BADANIE STRUKTURY CHEMICZNEJ DEPOZYTÓW ORGANICZNYCH POWSTAJĄCYCH Z UDZIAŁEM ZWIĄZKÓW NIENASYCONYCH NA POWIERZCHNI SMAROWANEGO WĘZŁA TARCIA WYKONANEGO ZE STALI
  Celem niniejszej pracy było poznanie reakcji tribochemicznych organicznych związków nienasyconych, które wpływają na zużycie skojarzenia tribologicznego, wykonanego ze stali łożyskowej. Wybrane kompozycje dodatków nienasyconych w n-heksadekanie badano w skojarzeniu kula-tarcza, w warunkach tarcia granicznego. Odłożone, na roboczych powierzchniach węzła tarcia, organiczne produkty przemian tribochemicznych badano za pomocą nowoczesnych technik mikroanalizy powierzchni, tj. FTIRM, SEM/EDS oraz XPS.


 • G.J. MOLINA, et.al.
  TRIBOELEKTRONY O NISKIEJ ENERGII I ICH ZNACZENIE W INICJOWANIU REAKCJI TRIBOCHEMICZNYCH
  Energia mechaniczna związana z procesem smarowania granicznego wywołuje szereg zjawisk fizycznych, które inicjują reakcje tribochemiczne. W artykule omówiono rolę triboelektronów w inicjowaniu procesu tribopolimeryzacji winylowej, zgodnie z koncepcją NIRAM. Opisano nowe urządzenie do badania procesu triboemisji. Najważniejszym osiągnięciem zrealizowanych badań na nowym urządzeniu jest stwierdzenie, że energia głównej części triboelektronów emitowanych z korundu i szafiru w styku ślizgowym jest zawarta w przedziale od 0 do 5 eV. Przedstawiono plan wykorzystania zbudowanego urządzenia do dalszych badań wpływu procesu triboemisji na proces inicjowania i przebiegu reakcji tribochemicznych.


 • Marcin PRZEDLACKI, et.al.
  MECHANIZM SMAROWANIA ALKOHOLAMI FLUOROWANYMI UKŁADÓW TARCIOWYCH STAL/STAL I STAL/GLIN
  W artykule przedstawiono charakterystykę tribologiczną i mechanizm smarowania wybranych alkoholi fluorowanych zawierających 5 do 10 atomów węgla w cząsteczce. Eksperymenty tribologiczne przeprowadzono w warunkach tarcia granicznego na aparacie Optimol SRV w układach tarciowych: kula stalowa-tarcza stalowa i kula stalowa-tarcza glinowa. Wytworzone produkty reakcji tribochemicznych badane były za pomocą technik analitycznych FTIRMA, XPS i SEM/EDS. Uzyskane wyniki badań wykazały, że fluorowane alkohole zapewniają smarowanie układu tarciowego stal-stal, jednakże w kontakcie z aluminium stwierdzono występowanie zużycia korozyjnego. Zgodnie z hipotezą N1RAM zaproponowano schemat reakcji tribochemicznych i strukturę filmu oligomerycznego utworzonego w warunkach tarcia przez badane alkohole fluorowane. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że większa liczba atomów wodoru znajdujących się przy grupie hydroksylowej powoduje zwiększenie stabilności filmu smarowego, a tym samym zwiększa efektywność przeciwzużyciową badanych alkoholi.


 • Maria MACIĄG
  MODEL TERMODYNAMICZNY ZUŻYWANIA ŚCIERNEGO METALI
  W pracy zaproponowano nową postać bilansu energii charakteryzującego ustabilizowane zużywanie ścierne metali. Za podstawę procesów cieplnych przyjęto zjawisko nagrzewania się określonej masy metalu warstwy wierzchniej do temperatury błysku. Uwzględniono ciepło właściwe tego metalu oraz jego zużywanie się. Przedstawiono bilans energii w postaci równania pierwszej zasady termodynamiki dla systemów otwartych. Opisano gęstości strumieni: ciepła, ciepła dyssypacji i entalpii w zależności od: współczynnika tarcia, nacisku jednostkowego, prędkości poślizgu i temperatury. Określono strukturę bilansu energetycznego dla analizowanego przypadku tarcia i zużywania. Opis procesu tarcia i zużywania wprowadza nowe wielkości fizyczne, charakteryzujące system tribologiczny. Wyprowadzono zależności określające intensywność zużywania i odporność na zużywanie tribologiczne. Na podstawie wyników badań przytoczonych z literatury scharakteryzowano ilościowo zaproponowany model energetyczny tarcia i zużywania metali. W zakończeniu zaprezentowano oryginalne wnioski dotyczące przebiegu zjawisk fizycznych w styku tarciowym metali.

 • Konferencje


  Bieżące

  January 2003


  Workshop of biolubricants, Meeting EoI EuroEcolubs
  15th January 2003
  Espana
  Dear friends:

  TEKNIKER is organishing a workshop about Biolubs the 15th January 2003, as you have been informed by VTI partners. Please find enclosed the more detailed information about the workshop. The 16th of January (from 8:30 to 14.00), we are going to organise a meeting in TEKNIKER to prepare a integrated project about EuroEcolubs to apply to the European Commission. Those interested in participate in this meeting and in the proposal, please, fill the enclosed questionnary and contact me. For registration in the Conference, please, contact the secretary of the workshop. For travels and hotel arrangements, follow the information in the leaflet of the workshop. If you need further information don´t hesitate to contact me, with our best regards,
  Amaya Igartua

  Dr. Amaya Igartua

  FUNDACIÓN TEKNIKER
  Procesos de Fabricación Tel.  943 206744
  Avda. Otaola, 20  Fax: 943 202757
  20600 Eibar  e-mail:aigartua@tekniker.es
  Espana  http:\www.tekniker.es
  March 2003

  WOM-14 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEAR OF MATERIALS (WOM-14)
  March 30 - April 3, 2003
  Washington DC, USA
  Deadline for abstract: November 22, 2002
   Topics
  • Wear assessment and monitoring
  • Wear mechanisms and mapping
  • Wear modeling and prediction
  • Materials engineering and the use of coatings to control wear
  • Frictional behavior associated with wear
  • Wear of materials for medical applications
  • Wear of materials at the nano-scale
  • Wear modeling, including computer simulations
  • Wear test methods and standards (jointly organized by ASTM-G2)
  April 2003

  WOM-14 ADDITIVES 2003
  Meeting Customer Needs

  An international conference on additives for automotive fuels and lubricants: their chemistry, mode of action and tribological performance

  1st - 3rd April 2003
  Jubilee Campus, Nottingham University, UK

  Organised by the Royal Society of Chemistry Industrial Inorganic Chemicals and the Institution of Mechanical Engineers Tribology Group.

  This meeting will focus on:

  • Recent advances in additive chemistry and function as a way of meeting the Original Equipment Manufacturers (OEMs) performance requirements.
  • Product formulation for performance and the link between additive chemistry and emissions.
  • The chemical and tribological aspects of the performance of fuel and lubricant additives.
  • Present and future additive technology in the context of developments by the OEMs in reducing the cost of vehicle ownership.
  • Engine design developments and the use of novel materials including non-ferrous materials, ceramics, coatings and other surface treatments.
  • Tribological performance issues such as fuel economy and retention, wear protection and engine durability.

  The aim of the meeting is to bring together the automotive and chemical industries with cademia and provide a multi-disciplinary forum for chemists, engineers and tribologists to share ideas for future developments in the science and technology of fuels and lubricants. This is the third meeting in a series organised by the RSC Industrial Inorganic Chemicals Sector and the Tribology Group of the Institution of Mechanical Engineers.

  Programme
  The programme will comprise plenary and contributed oral presentations, as well as poster sessions. Contributed papers are now invited.

  Training Day
  A one-day training session entitled "An Introduction to Additive Technology" - in association with Octel and Infineum - will be held at Jubilee Campus, Nottingham, UK on 31 March 2003. This session will explain the basic science and technology of additives as well as the terminology and current practice used by the industry. The training day will be beneficial to those who want an introduction to the use of additives in fuels and lubricants including their chemistry, properties and function.

  For further information please contact:
  Samantha Bradley
  Royal Society of Chemistry Burlington House, Piccadilly, London W1J OBA, UK
  Tel: +44 (0) 20 7440 3304
  Fax: +44 (0) 20 7734 1227
  Email: Industry@rsc.org

  To receive free RSC news by email, register online at:
  www.rsc.org/CFReg/  TRIBOLOGY: Science and Applications
  April 23-27, 2003
  Venue :
  Mansion of the Polish Academy of Sciences Scientific Centre in Vienna Boerhaavegasse 25, A-1030 Wien, Austria
  Deadlines :
  February 20, 2003 registration to the Conference and reservation of the accommodation m the mansion of the PASc in Vienna
  March 20, 2003 delivery of the one-page abstract of the presentation
  April 23, 2003 arrival at the accommodation place in Vienna and submission of the complete manuscript of the presentation
  TRIBOLOGY:
  Science and Applications

  Review Conference
  on scientific cooperation
  between Austria 9 Poland,
  and their
  world-wide Partners
  especially from
  Middle - European Countries


  April 23-27, 2003
  Vienna

  PRELIMINARY
  ANNOUNCEMENT

  The editorial series
  Conference Proceedings and Monographs
  published currently by the Scientific Centre ofthe Polish Academy of Sciences in Vienna

  Starting in the year 2001, the Scientific Centre in Vienna of the Polish Academy of Sciences publishes post-conference materials, usually in English, as the consecutive volumes of the series
  "Conference Proceedings and Monographs".
  These volumes concem only conferences organized by the Centre, which are devoted to the different branches of science. Monographs written by distinguished Polish scientists, which have been ordered by the Scientific Centre of PAS in Vienna, will be included into this series, too.

  List of the proceedings from the Review
  Conferences on scientific cooperation
  between Austria and Poland
  ed. by M.A. Herman

  Vol.l.Physics and Materials Science
  May 27-30, 2001, Vienna
  Publishing House, CUN PAN,
  Warszawa 2001
  Vol.2.Ecology and Eco - technologies
  February 24-28, 2002,Vienna
  Publishing House, CUN PAN,
  Warszawa 2002
  Vol.3.Crystal Growth and Epitaxy
  October 20-24, 2002, Vienna
  Publishing House, CUN PAN,
  Warszawa 2003

  Deadlines

  February 20, 2003 registration to the Conference and reservation ofthe accommodation m the mansion ofthe PASc in Vienna

  March 20, 2003 delivery ofthe one-page abstract of the presentation

  April 23, 2003 arrival at the accommodation place in Vienna and submission of the complete manuscript of the presentation

  More complete information concerning the Review Conference in Vienna will be given in the First Announcement at the end of January 2003.

  This announcement will be sent to the potential participants, which will contact the organizers in Vienna by e-mail/land-mail in response to the present information


  Co-organizers of the conference:
  • Polish Academy of Sciences, Scientific Centre in Vienna
  • Warsaw University of Technology, Institute of Chemistry in Płock
  • Institute for Terotechnology m Radom
  • State Committee for Scientific Research, Poland

  • Austrian Tribology Society
  • Austrian Centre of Competence for Tribology
  • Austrian Academy of Sciences
  • Institute for Micro Technique and Precision Engineering of the Vienna University of Technology
  • Federal Ministry of Education, Science and Culture of the Republic of Austria
  Venue ofthe conference:

  Mansion
  of the Polish Academy of Sciences
  Scientific Centre in Vienna
  Boerhaavegasse 25,
  A-1030 Wien, Austria


  The aim and scope of the Review Conference

  The Conference „TRIBOLOGY: Science and Applications”, is devoted to reviewing the current scientific results achieved so far in all of the already realized cooperation projects as well as to the presentation of new offers for mutual Austrian-Polish and Polish-other Middle-European Countries cooperation in the future. It should also summarise the most valuable achievements gained in the preceding years 2001 and 2002 by the cooperating partners from the mentioned countries.

  The conference sessions will be devoted to the following topics:

  • Fundamental Problems in Trihology; Surface science aspects
  • Special Tribosystems; Bearings, Lubricants
  • Friction and Wear Mechanisms
  • Tribology needs of industry and Transportation
  On the basis of this knowledge the most valuable and perspective research subjects should be indicated for the cooperation plan which will be included into the future Intergovemmental Agreement on Scientific and Technical Cooperation between Austria, Poland and other Middle-European Countries.
  PARTICIPATION EXPENSES: No registration fee is required for the Conference participation. The access to the Party and the Banquet is free of charge. The same holds for conference materials as well as for the Proceedings Yblume. The participants cover, however, their accommodation and living expenses, as well as travel expenses to Vienna and back. Some guest rooms are available in the Mansion ofthe PASc.


  Presentation forms

  Oniy the following oral presentations will be accepted for the conference program:
  (a) Invited (35 min +10 min disc.)
  (b) Contributed (15 min. +5 min. disc)
  (c) Advertisements (15 min.)
  The subject (title, co-authors and content) of each presentation should be earlier specified in the form of a short one- page abstract in English, which should be sent to the organizer of the Conference:

  Prof. Marian A. HERMAN,
  Director
  Scientific Centre of the
  Polish Academy of Sciences in Vienna,
  Boerhaavegasse 25, A-1030 Wien

  Tel: (+43-1)-713-5929-305, (+43-1)-713-0383-305
  Fax: (+43-1)-713-5929-550, (+43-1)-713-0383-301
  E-mail: herman.viennapan@vcn.com

  not later than on March 20, 2003.

  The whole text of the presentution should be delivered on the first day of the Conference in hard copy duplicate and in the electronic version (on a floppy disk).

  The conference proceedings volume will be published by the Publishing House (CUN) of the Polish Academy of Sciences in Warsaw at the beginning of the year 2004.
  June 2003

  2003 JSME-IIP/ASME-ISPS Joint Conference on
  Micromechatronics for Information
  and Precision Equipment
  (IIP/ISPS Joint MIPE)
  June 16-18th, 2003
  Yokohama, Japan
  11/30/02: submission of a one-paragraph abstract
  12/31/02: Notification of acceptance
  3/31/02: Camera-ready 2-page manuscript for conference
  6/18/03: Full paper manuscript.

  Dear Colleagues:
  You are cordially invited to submit an abstract to the conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment (MIPE) on June 16-18th, 2003 at Yokohama, Japan. This conference is organized jointly by the Information Storage and Processing Systems (ISPS) division of the American Society of Mechanical Engineers (ASME) and the Information, Intelligent, and Precision (IIP) equipment division of the Japanese society of Mechanical Engineers (JSME). A large portion of this conference addresses mechanical engineering aspects of data storage and information processing applications and hence, might be of interest to you.

  Some important dates of the conference are as follows.

  11/30/02: submission of a one-paragraph abstract through the conference web site: http://www.jsme.or.jp/iip/IIP-ISPS-Joint-MIPE.html. (Deadline would be extended somewhat because of the Thanksgiving holiday in US).
  12/31/02: Notification of acceptance
  3/31/02: Camera-ready 2-page manuscript for conference
  6/18/03: Full paper manuscript.
  Thank you very much for your attention of this issue. Look forward to receiving your contribution.
  Sincerely yours,

  Conferece chairman
  2003 JSME-IIP/ASME-ISPS Joint Conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment (IIP/ISPS Joint MIPE)

  Mitsuya, Y. (Yasunaga Mitsuya)
  Nagoya University
  Dept. of Electronic-Mechanical Engineering
  Tel. +81 52 789 2784
  Fax. +81 52 789 3129
  Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-8603
  Japan


  EVC-8 8th EUROPEAN VACUUM CONFERENCE (EVC-8)
  June 23-26, 2003
  Berlin, Germany
  Deadline for abstract: January 15, 2003
   Scope and Topics
  • Surface Science
  • Surface Analysis
  • Thin Films and Coatings
  • Nanotechnology
  • Electronic Materials
  • Biosurfaces
  • Vacuum Science and Technology
  July 2003

  International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics 2003).
  AIM2003 will be held in Kobe, JAPAN on July 20-24, 2003.

  We would be grateful if you are interested in the conference and consider to submit papers.
  We now provide a web-based electronic paper submission procedure so that you could submit papers easilly.
  July 20 - 24, 2003
  Kobe, Japan
  Paper Submission
  - December 20, 2002, Electronic Submission of Full-Length Papers
  - March 14, 2003, Notification of Acceptance
  - April 18, 2003, Electronic Submission of Final camera-Ready

  Tutorial/Workshop
  Please contact the Tutorial/Workshop Chair for the proposals by November 29, 2002.

  Tutorial/Workshop Chair:
  Prof.Luigi Glielmo (Universita del Sannio in Benevento, Italy)
  glielmo@unisannio.it


  Please find further information on our web site, http://www.aim2003.org/
  For further inquiries and any questions, please feel free to contact us.

  We look forward to meeting you in Kobe next year !

  Best Regards,

  Shigeki Sugano, General Chair
  aim2003@sugano.mech.waseda.ac.jp

  Hideki Hashimoto, Program Chair
  aim2003pc@sugano.mech.waseda.ac.jp
  September 2003

  ECCOSS-22 22th EUROPEAN CONFERENCE ON SURFACE SCIENCE (ECOSS-22)
  September 7-12, 2003
  Prague, Czech Republic
  Deadlines:
  Abstract submission - 15th April 2003
  Letter of acceptance - 30th May 2003
  Early Registration and Hotel reservation - 20th June 2003
  Manuscript Submission - 10th July 2003

  Sattelite Workshop:
  Fundamental and Practical Applications of Surface Diffusion
  Location and Time: Třešť castle, Czech republic, September 14 - 17, 2003

  Scope of the Workshop:
  · microscopic approaches
  · large-scale modeling of surface diffusion
  · clusters and nanostructures
  · growth of nanostructures
  · sputtering and etching
  · chemical reactions, catalysis
  · diffusion in biological systems
  · molecular assembly on surfaces

  Scope of the Conference
  The Conference will be concerned with results of theoretical and experimental investigations in the following general areas:

  · Surface structure, morphology, roughness and topography
  · Diffusion, dynamics and growth at surfaces
  · Magnetic properties of low dimensional systems
  · Magnetic interfaces
  · Small particles, clusters and nanostructures
  · Electronic structure of low dimensional systems
  · Organic molecules on surfaces
  · Adsorption, chemisorption and surface reactions
  · Surface thermodynamics and phase transitions
  · Nanotribology
  · Heteroepitaxy and surface alloying
  · Techniques: surface and interface microscopy and spectroscopy

  Sattelite Workshop:
  International Workshop on Surface Physics
  Location and Time: Polanica Zdroj, Poland, September 13 - 15, 2003

  The International Workshop on Surface Physics is intended to replace the International Seminar on Surface Physics that was organized by the Institute of Experimental Physics of the University of Wroclaw in the years 1976 - 2000. During the last few years it has become clear that the original formula of the Seminar, which was intended as a platform for exchange of ideas between the scientist from the "East" and "West", is exhausted.
  We decided to switch the formula to a more typical workshop gathering surfacists, experimentalists and theoreticians, working on rapidly developing research field of surface science. The program of the Workshop is built around 10-12 invited talks presented by the world leader scientists. Certain number of contributed papers (10) will be selected for oral (20 min.) presentations and the other will be displayed as posters. Proceedings of the meeting will be published.
  There will be ample time for discussion. Emphasis will be put on the creation of maximum opportunities for informal discussion and the facilitating of direct person-to-person exchanges of ideas about new developement. The idea is to encourage stronger contacts between the young scientists and the senior figures of various fields. There will be young scientists presentations.

  The theme of the oncoming workshop will be:

  Metals on Solid Surfaces

  and will cover following topics:

  · Surface topography
  · Metallic nanostructures on surface
  · Electronic structure and properties
  · Interatomic interactions on surfaces
  · Surface alloying and mixing

  Up to date the following scientist have agreed to provide talks:
  · Ernst Bauer (Tempe, USA)
  · Harald Brune (Lausanne, Switzerland)
  · Harald Ibach (Juelich, Germany)
  · Mieczyslaw Jalochowski (Krakow, Poland)
  · Bengt Lundqvist (Goeteborg, Sweden)
  · Theodore Madey (Rutgers, USA)
  · Vladimir Matolin (Prague, Czech Republic)
  · Anton Naumovets (Kiev, Ukraine)
  · Herbert Pfnuer (Hannover, Germany)
  · Marek Szymonski (Cracow, Poland)
  · Ugo Valbusa (Genova, Italy)
  · Klaus Wandelt (Bonn, Germany)

  The workshop is supposed to be a satellite meeting to the 22nd European Conference on Surface Science to be held in Prague, 7 - 12 September 2003. The format of the Workshop will be limited to about 100 - 120 participants. The venue of the Workshop will be Polanica Zdroj a small spa town located midway between Wroclaw and Prague (some 160 km from Prague), on the Polish side of the border.

  Organizers:

  Prof. Antoni Ciszewski
  Institute of Experimental Physics
  University of Wroclaw
  plac M. Borna 9
  50-204 Wroclaw
  Poland
  tel (+48 71) 3759310
  fax (+48 71) 3287365
  e-mail: ciszewsk@ifd.uni.wroc.pl
  Prof. Adam Kiejna
  Institute of Experimental Physics
  University of Wroclaw
  plac M. Borna 9
  50-204 Wroclaw
  Poland
  tel (+48 71) 3759264
  fax (+48 71) 3287365
  e-mail: kiejna@ifd.uni.wroc.pl
  EVC-8 TRIBOLOGY IN ENVIRONMENTAL DESIGN 2003
  2nd International Conference

  8th-10th September 2003
  Bournemouth, UK

  Sustainable Product Engineering of Bournemouth University Research Centre and the University of Oviedo in Spain at this conference will deal with the Characteristics of Interacting Surfaces; A Key Factor in Sustainable and Economic Products.

  Objectives
  The objectives are to highlight the issues of wear and friction between interacting surfaces in relative motion as well as the effect lubrication has on these interacting surfaces which are a prerequisite for product function, quality and cost. These characteristics have environmental as well as life cycle consequences which emphasise the importance their consideration has during the early stages of product design.

  It is the purpose of this conference to draw together expertise in this multi-disciplinary field to assist in a better understanding of the issues relating to tribological characteristics so that they can be addressed early in the product design stage.

  Conference Topics
  Papers are invited on the topics listed below and other which fall within the general scope of the conference:

  • Life-orientated Products
  • Sustainable Product Development
  • Product Life Design Tools
  • Life Cycle Assessment for Optimised Products
  • Energy Studies in Product Use Phase
  • Environmental Impact Assessmen
  • Surface Quality
  • Surface Engineering
  • Lubricants
  • Advanced Materials
  • Analytical Studies
  • Test Methods

  Exhibition Facilities
  There will be exhibition facilities for the display of products, literature, etc. related to the theme of the conference.

  The first conference on Tribology in Environmental Design took place in 2001 and was a very great success, with a large international participation.

  For general information please visit website:
  www.sustainableengineering.org/ted2003/ted2003.htm

  For further information please contact
  Ms. Deborah Newton-Perks
  Conference Secretariat, TED2003
  Bournemouth University, Studland House, 12 Christchurch Road, Bournemouth Dorset BH1 3NA, UK
  Tel: 44 (0)1202 503750
  Fax: 44 (0)1202 503751
  Email: ted_info@bournemouth.ac.uk
  ASM-2003 Materials & Processes for Medical Devices Conference
  8-10 September 2003
  Anaheim Hilton Hotel
  Anaheim, California
  Abstract Submission Deadline: 15 January 2003
  You will be notified as to the acceptance of your abstract approximately the first week of March 2003
  The Only Conference for Medical Devices that Focuses on Applied Materials, Processes and Technology
  • Fatigue Life and Durability of Implants
  • Surface Engineering
  • Joining and Forming Processes
  • Effect of Materials on Surgical Techniques
  • Biocompatibility
  Product Range Covered will include:
  • Vascular Stents and Stent-grafts
  • Orthopaedic Implants
  • Dental Materials
  • Surgical Instruments and Devices
  Materials Covered will include:
  • Stainless Steels, Ti Alloys, Co-Cr Alloys, Nitinol, and Noble Metals
  • And More!
  Abstract Submission Deadline: 15 January 2003

  Submit your abstract for consideration today!

  Sponsored by: ASM International, The Materials Information Society

  Co-Sponsored by:

  ASTM International Committee F04 on Medical and Surgical Materials and Devices
  American Academy of Orthopaedic Surgeons

  This event will focus on materials, processes and technology as they relate to medical/dental devices:

  • surgical devices;
  • minimally invasive devices for vascular applications including cardiovascular, neurovascular, and peripheral vascular applications;
  • equipment used in orthopaedic (knee, hip, elbow, spine, bone attachment, etc), respiratory, ophthalmic, neurological, and urological fields
  • dental (implants, dental materials, orthodontics and endodontics, wires, devices and instruments, etc)
  • non-implantables, e.g., catheters and guidewires
  • interventional devices
  This event will provide an ideal opportunity to take a look at state-of-the-art in science and technology pertaining to medical device materials, as well as examine ways to apply those to your products and applications.

  Papers are solicited for, but not limited to, the following areas:

  • Fatigue Life and Durability of Medical Implants
  • Corrosion Resistance of Medical Implants
  • Surface Engineering of Medical Devices
  • Surface Removal Techniques including electropolishing, chemical etching
  • Surface treatment modification techniques including coatings
  • Sterilization as it impacts surfaces
  • Joining Methods for Medical Devices
  • Joining specific to medical implants
  • Bonding of metal to plastics
  • Bonding plastics to plastics
  • Forming processes used in medical devices
  • Laser Cutting
  • Photo/chemical etching
  • Wire drawing
  • Sheet forming
  • Shape setting of NiTi Alloys
  • Forging and investment casting
  • Heat treatment methods used in medical implants
  • Effect of materials on surgical techniques
  • Endovascular/cardiovascular procedures
  • Orthopaedic procedures
  • Dental procedures
  • Biocompatibility of implant materials
  • Imaging
  • Materials for In-vivo Imaging (issues such as MRI & related device heating or magnetic pulling)
  • The conference will cover materials including, but not limited to: Stainless Steels, Titanium Alloys, NiTi, Co-Cr Alloys, Nitinol and Noble Metals
  • Regulatory Affairs as Related to Materials
  Recommended attendees include, but are not limited to:
  • Product development/design engineers of medical device industries who are interested in the knowledge of materials
  • R&D scientists in the medical device industry
  • R&D managers of the medical device industry
  • Material producers who supply or are interested in supplying materials to medical device industries
  • Companies that supply specific equipment/technologies to meet medical device needs
  • Vascular/Orthopaedic surgeons/dentists who are interested in the knowledge of implant materials
  • Manufacturing engineers from the medical device industry
  • Academic scientists who are interested in disseminating their knowledge among the above audience or exchanging information with their peers or with industrial R&D scientists
  • Other (non-medical device) industry scientists who are interested in disseminating their knowledge among their customer base
  ABSTRACT SUBMISSION: Deadline is 15 January 2003

  Please seriously consider your ability to prepare a full manuscript and present your work at the conference BEFORE submitting your abstract. All costs associated with your participation are your responsibility (travel, housing, registration, etc.)

  Interested authors should submit a 100-150 words abstract (in English) to www.asminternational.org/absubmit_meddevices.cfm; simply complete the requested presenter and co-author information: name, title, company/affiliation, complete address, phone and fax number and e-mail address.

  You will be notified as to the acceptance of your abstract approximately the first week of March 2003.

  PUBLICATION:
  Conference proceedings will be published and distributed to all attendees following the event. Deadline for manuscript submissions will be AT the event and the book published by the end of the year.

  Organizing Committee:
  Dr. Sanjay Shrivastava, Event Chairman
  R&D Principal Engineer
  Edwards Lifesciences LLC
  Irvine, California
  Dr. Phillip J. Andersen
  Consultant
  Andersen Metallurgical LLC
  Madison, Wisconsin
  Dr. Stanley A. Brown
  Biomaterials Engineer
  USFDA Center for Devices and
  Radiological Health
  Div. of Mechanics & Materials Science
  Rockville, Maryland
  Dr. Sepehr Fariabi
  Senior Director
  Edwards Lifesciences LLC
  Irvine, California
  Dr. Farrokh Farzin-Nia
  Technical Director of Materials R&D
  Ormco Corporation
  Inglewood, California
  Dr. Darel E. Hodgson
  Chief Technology Officer
  Shape Memory Applications/Johnson Mathey
  Palo Alto, California
  Dr. Dana Medlin
  Principal Engineer
  Zimmer Incorporated
  Warsaw, Indiana
  Dr. Y. V. Murty, FASM
  Technology Assessment
  Carpenter Technology Corporation
  Reading, Pennsylvania
  Prof. Henry J. Rack, FASM
  Prof., Materials Science & Engineering
  Clemson University
  Clemson, South Carolina
  Dr. Ming H. Wu
  Vice President of Technology
  Memry Corporation
  Bethel, Connecticut

  Visit the ASM website frequently at www.asminternational.org/meddevices for updates on this event.

  Questions? Contact us:
  ASM International
  Conference Administrator, Medical Devices Event
  Materials Park, Ohio U.S.A. 44073-0002
  Telephone: 440.338.5151
  Fax: 440.338.4634
  Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings
  First Circular
  Call for papers
  10-12 September 2003
  Zurich, Switzerland
  Location Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg
  www.empa.ch/sst
  Smart Surfaces in Tribology:
  Advanced Additives and
  Structured Coatings

  A European conference on recent developments in additive technology and surface coatings for the reduction of wear and friction on moving surfaces

  General Information
  Contact   EMPA
  Dr Rowena Crockett
  Ueberlandstrasse 129
  CH-8600 Duebendorf
  Switzerland
  Phone: +41 1 823 46 12
  Fax:     +41 1 823 40 38
  Email: rowena.crockett@empa.ch

  Internet: www.empa.ch/sst


  Dates 10-12 September 2003

  Location Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg

  Smart Surfaces in Tribology:
  Advanced Additives and Structured Coatings

  Introduction

  This meeting is organised jointly between the Brussels section of the Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE, Brussels Section), the Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EMPA) and Tribology Letters (Kluwer Publishing). It is aimed at people from industry and academic institutions, who have a shared interest in recent developments in elucidating the mechanisms of additives in forming protective coatings, as well as the increasing use, by coating manufacturers, of highly structured approaches to improving wear resistance.

  Subjects cowered by this meeting will include

  • new additives and new insights: chemistry and mechanisms of wear and friction reduction
  • techniques for the fabrication of structured surfaces
  • physical and chemical properties of surfaces that lead to wear protection
  • the use of surface analytical approaches for the characterization of coating and additive properties

   Guidelines for abstracts

  • Abstracts should be written in English and no longer than one A4 page
  • The presenter should be marked with an asterisk (*)
  • The full postal address as well as the email address of the corresponding author should be given
  • Please state with the submission of the abstract whether oral or poster presentation is preferred (or no preference)
  • Abstracts should be sent to rowena.crockett@empa.ch as an email attachment

  Deadlines

  Oral Presentation:
  Closing date for submission of abstract 28 February 2003

  Poster Presentation:
  Closing date for submission of abstract 31 March 2003

  Publication of papers

  Papers submitted for oral or poster presentations may be submitted for publication in a special edition of Tribology Letters, subject to normal reviewing procedures.

  Inwited speakers and (prowisional) titles of talks

  Prof. Hugh Spikes (Imperial College, England):
  The antiwear film-forming properties of zinc dialkyldithiophosphates

  Dr Marcus Morstein (Platit AG, Switzerland):
  Novel high-performance PVD coatings by nano- and microscale structuring

  Dr Sandrine Bec (Ecole Centrale de Lyon, France):
  Nanorheological properties of antiwear tribofilms

  Dr Joerg Patscheider (EMPA, Switzerland):
  Wear protection by nanostructured hard coatings

  Organising committee

  Dr Rowena CrockettEMPA, Switzerland
  Prof. Nicholas SpencerETHZ, Switzerland and Tribology Letters
  Ir Michel RoegiersSTLE, Belgium
  Dr Lukas RohrEMPA, Switzerland
  Mr Sigi RoosEMPA, Switzerland
  Prof. Hugh SpikesImperial College, England
  Dr Paul HugEMPA, Switzerland
  Dr Joerg PatscheiderEMPA, Switzerland

  Dates
  10-12 September 2003

  Location
  Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg, Switzerland

  Further information
  Internet: www.empa.ch/sst

  Dr Rowena Crockett, EMPA
  Phone: +41 1 823 46 12
  Fax:    +41 1 823 40 38
  Email: rowena.crockett@empa.ch

  Other STLE conferences (www.stle.org)
  STLE 2003 Annual Meeting and Exhibition ApriI 27-May 1, 2003, New York, NY

  STLE-ASME Joint Tribology Conference October 26-29, 2003, Jacksonyille, FL

  Request for further information

  Smart Surfaces in Tribology:
  Advanced Additives and
  Structured Coatings

  To receive further information, please complete this form.

  Tick boxes as appropriate

  ? Please send the second circular and application form

  ? l would like to present an oral paper

  Closing date for submission of abstract: 28 February 2003

  ? l would like to present a poster

  Closing date for submission of abstract: 31 March 2003

  Provisional title for oral presentation or poster


   

   
  ? My company is interested in sponsoring this event


  Please write in capitals or type

  Name


  Organisation
  Address
  Postcode
  Country
  Phone
  Fax
  Email
  MECHTRIBOTRANS – 2003
  ”MECHANICS AND TRIBOLOGY OF TRANSPORT SYSTEMS - 2003”

  The Russian academy of sciences in association with the Ministry of Transport of the Russian Federation, The Ministry of Transport Communication of the Russian Federation, Interdisciplinary Scientific Tribology Council, Association of Tribology Engineers and Rostov State University of Transport Communication have the honor to invite you to participate in the international Congress "Mechanics and Tribology of Transport Systems". The Congress will be held in September 10-13, 2003 in Rostov-on-Don (Russia).

  THE SECTIONS OF THE CONGRESS.
  - Development ofpromising transport technique.
  - Mechanics of transport systems.
  - Problems of friction, wear, lubricants and lubrication.
  - New wear-resistant materials and reinforcing technologies.
  -Safety of traffic, information technologies, communication and telecommunication systems on transport.

  CONGRESS LANGUAGES.
  Russian and English with translation.
  DEADLINES:
  15.08.2002 - first information message;
  15.10.2002 - registration form and abstract;
  15.12.2002 - confirmation of preliminary participation;
  15.04.2003 - submission of papers and registration fee;
  15.06.2003 - notification of acceptance and proceedings publishing.
  LOCATION:
  The Rostov State University of Transport Communication
  Authors are invited to send Registration forms and Abstracts to the Organizing Committee by 15.10.2002.
  Address: Myasnikova Nina Alekseevna
  ”Mechtribotrans-2003”, RGUPS
  sq. Narodnogo Opolcheniya 2,
  Rostov-on-Don, Russia, 344038
  E-mail:mtt@rgups.ru , or
  myasnikoya@rgups.ru
  Tel.: (+7 8632) 726-349
  Fax: (+7 8632) 45-06-13
  Further information on the Congress can be found at page: www.mtt.rgups.ru.
  Registration Form of a participant is filled in the same way as the one of author.

  PROGRAM COMMITTEE.
  Chairman:
  Vice President ofthe RAS, acad. V. V. Kozlov
  Academician-secretary ofthe RAS V.E. Fortov
  Deputy Chairmen:
  acad. RAS D.M Klimov
  acad. RAS E.A. Fedosov
  acad. RAS K. V. Frolov
  corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
  Scientific secretary: dr. M.A. Bronovets
  Members:
  acad. RAS V.S. Avduevskii
  acad. RAS N.A. Anfimov
  acad. RAS V.A, Babeshko
  acad. RAS V.V. Bolotin
  acad. RAS R.F. Ganiev
  acad. RAS K. S. Kolesnikov
  acad. RAS A.B. Kurzhanskii
  acad. RAS V.M.Matrosov
  acad. RAS F.M. Mitenkov
  acad. RAS N.F. Morozov
  acad. RAS G.V. Novozhilov
  acad. RAS V.E. Panin
  acad. RAS V.M. Pashin
  acad. RAS V.G. Peshekhonov
  acad. RAS I.D. Spasskii
  acad. RAS M.N. Tishehenko
  acad. RAS O.N. Favorskii
  acad. RAS F.L. Chernousko
  acad. RAS G.G. Chorny
  acad. RAS A.G. Shipynov
  acad. RAS V.P. Shorin
  dr. R. Bassani (Italy)
  dr. W. Bartz (Germany)
  dr. A. Gerve (Germany)
  dr. F. Franek (Austria)
  dr. B. Jacobson (Sweden)
  dr. K.L. Johnson (Great Britain)
  dr. K. Holmberg (Finland)
  dr. K. Kato (Japan)
  dr. J. Larsen-Basse (USA)
  dr. T. Mathia (France)
  dr. J..P. Pascal (France)
  dr. S. Pytko (Poland)
  dr. W. Schiehien (Germany)
  dr.R.Vishnevetsky(USA)
  dr. Xie Uou Bai (China)
  ORGANISING COMMITTEE
  Chairman:
  corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
  corr. memb. RAS I.G. Goryacheva
  gen. director «Rostvertol» B.N. Slyusar
  Members:
  cor. memb. RAS B.V. Gusev
  corr. memb. RAS V.G.Inozemcev
  corr. memb. RAS N.A. Mahoutov
  prof. N.A. Boushe
  prof. D.N. Garkunoy
  prof. Ju.N. Drozdov
  prof. V.J. ICershenbaum
  prof A.L. Lisitsyn
  prof. Ju.M. Louzhnov
  prof. N.K.. Myshkin
  prof. Ju.M. Pleskachevskii
  prof. V.K. Homeriki
  prof. A.V. Chichinadze
  prof. A.N. Guda
  prof. Jevdokimov
  prof. I.M. Elmanov
  prof. A.A. Zarifyan
  dr. P.G. Ivanochkin
  prof. I.A. Maiba
  dr. N.A. Myasnikova.
  dr. A.V. Okhotnikov
  dr. V.M. Prihodko
  dr. A.V. Chelokhyan
  prof. P.N. Shcherbak  ICEAW-II INTERNATIONAL CONFERENCE ON EROSIVE AND ABRASIVE WEAR (ICEAW-II)
  September 22-25, 2003
  Churchill College, Cambridge, UK
  Conference Themes
 • Abrasion and erosion by solid particles, liquid impact or cavitation
 • Theory and modelling, including CFD
 • Experimental methods and standardisation of tests
 • Mechanisms of erosive wear and material damage
 • Case studies of practical examples
 • Applications of abrasion or erosion in processing and manufacturing
 • Abrasion and erosion of metals, plastics, ceramics, cermets, composites and biomaterials
 • Wear-corrosion interactions and synergies
 • Abrasion, erosion or erosion-corrosion resistant coatings and surface modification, including erosion of thermal barrier coatings
 • Damage to optical materials and sensor windows
 • Wear in nano- and micro-scale systems (NEMS and MEMS)
 • Sensing and monitoring
 • Related topics in tribology


  IFHTSE-9 International Seminar IFHTSE NITRIDING TECHNOLOGY The 9th International Seminar IFHTSE NITRIDING TECHNOLOGY THEORY AND PRACTICE
  23 - 25 September 2003
  Poland, Warsaw, „Europejski” Hotel
  Deadline: for papers should be elaborated according to the enclosed typing instruction by 31.03.2003
  e-mail: inte@imp.edu.pl
  Honorary Patronage
  Ministry of Economy
  International Scientific Committe
  International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering
  prof. A. Nakonieczny (Poland) - the Chairman
  prof. T. Bell (England}
  prof. L. Berkowski (Poland)
  prof. T. Burakowski (Poland)
  prof. L. Druga (Rumania)
  prof. D. Fan (China)
  prof. J. Flis (Poland)
  prof. M. Gantois (France)
  prof. S. Gerasimov (Russia)
  prof. J. Grosch (Germany)
  prof. Z. Haś (Poland)
  prof. M. Hetmańczyk (Poland)
  prof. L. Jeziorski (Poland)
  prof. J. Kaczmarek (Poland)
  prof. T. Karpiński (Poland)
  prof. G. Kodżaspirov ((Russia)
  prof. Z. Kolozsvary (Rumania)
  prof. M. Korwin (Canada)
  prof. P. Kula (Poland)
  prof. J. Kusiński (Poland)
  prof. C. Leroux (France)
  prof. A. Maciejny (Poland)
  prof. P. Mayr (Germany)
  prof. E. Mittemeijer (Germany)
  prof. K. Oczoś (Poland)
  prof. V. Pokhmurskii (Ukraine)
  prof. W. Precht (Poland)
  prof. W. Przetakiewicz (Poland)
  prof. Z. Rogalski (Poland)
  prof. E. Roliński (USA)
  prof. J. Senatorski (Poland)
  prof. O. Sirotkin (Russia)
  prof. D. Slovetsky (Russia)
  prof. B. Smouan (Croatia)
  prof. T. Sobusiak (Poland)
  prof. H. Spies (Germany)
  prof. J. Tacikowski (Poland)
  prof. W. Tilipalov (Russia)
  prof. G. Totten (USA)
  prof. S. Watanabe (Japan)
  prof. J. Tymowski (Canada)
  prof. T. Wierzchoń (Poland)
  prof. S. Wojciechowski (Poland)
  prof. R. Wooo (England)
  prof. M. Wysiecki (Poland)

  The Sponsor
  The State Committee for Scientific Research
  The Chairman of the Seminar
  prof. A. Nakonieczny
  PLACE OF THE SEMINAR
  Poland, Warsaw, „Europejski” Hotel
  DATE
  23 - 25 September 2003
  OBJECTIVE
  Presentation and exchange of latest scientific achievements with indication on possibilities oftheir application in the industrial practice
  SCOPE OF TOPICS
  Modeling and simulation of processes and layers, thermodynamics and kinetics of processes
  Nitriding technologies
  Gas, ion fluid bed, bath nitriding
  Cyaniding, oxy-nitriding, sulfo-nitriding, nitrocarburizing
  Runs, requirements and control of products
  Nitriding of various materials
  Steels, cast irons, Ti and Al alloys, etc.
  Industrial equipment
  Gas, iron, fluid bed, bath and auxiliary equipment
  Industrial processes
  Nitriding of machine parts and tools and preliminary processes
  Ecology of processes
  Control and monitoring of processes
  Control of nitrogen and other elements potentials
  Analyzers, detectors and probes
  Control and monitoring of processes with utiiization of computer techniques
  Complex, combined, joint and duplex technologies
  Nitriding and PVD, PACVD techniques, nitriding-hardening, nitriding-implantation, electrolytic coatings-nitriding, etc.
  Formation and properties of layers
  Structure, concentration of elements, phase composition, thickness, tribological, strength and anticorrosion properties
  Nitriding steels and their properties
  Trends - the present state and perspectives of:
  Processes and equipment
  Modeling and control
  Industrial implementation
  LANGUAGE OF THE DEBATES
  English
  LECTURES
  only in English language
  papers should be elaborated according to the enclosed typing instruction by 31.03.2003
  PAPERS    INSTRUCTION 1    INSTRUCTION 2

  THE SEMINAR MATERIALS

  participants may pick up their packets at the Seminar Registration Desk
  THE SEMINAR WILL INCLUDE
  Plenary sessions
  Fair/Exhibition of technology, materials, equipment, and control and measurement apparatus
  FRAMEWORK PROGRAMM
  22.09.2003
  Arival of participants of Seminar
  Meeting of the International Scientific Committee (05.00 p.m., „Europejski” Hotel)
  23.09.2003
  09.00 a.m. - 11.00 a.m. Registration of participants and distribution of the Seminar materials
  11.00 a.m. Opening of the Seminar
  11.15 a.m. - 12.00 a.m. Lectures
  12.00 a.m. - 12.30 p.m. Coffee Break
  12.30 p.m. - 02.30 p.m. Lectures
  02.30 p.m. - 05.00 p.m. Visiting the Fair/Exhibition
  07.00 p.m. D i n n e r
  24.09.2003
  09.00 a.m. - 11.00 a.m. Lectures
  11.00a.rn. - 11.30 a.m. Coffee Break
  11.30 a.m. - 01.30 p.m. Lectures
  01.30 p.m. - 03.30 p.m. Visiting the Fair/Exhibition
  05.00 p.m. - 08.00 p.m. Warsaw signtseeing
  25.09.2003
  09.00 a.m. - 11.00 a.m. Lectures
  11.00 a.m. - 11.30 a.m. Coffee Break
  11.30 a.m. - 01.30 p.m. Lectures and closing ceremony
  DETAILED PROGRAMME
  will be sent to the participants of Seminar by 15.06.2003
  ACCOMMODATION
  on participanfs account (for information about hotel accommodation, please see attached list of the hotels in Warsaw and its location)
  APPLICATION FORM
  should be sent at the address of the Instytut Mechaniki Precyzyjnej by 31.03.2003
  registration fee 550 EURO (one persons)
  registration fee had been transferred on account of Instytut Mechaniki Precyzyjnej:
  Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. III O/Warszawa,
  no 10601057-320000413311,
  with indication „Seminar” up to 31.07.2003. The registration fee is accepted only as bank transfer
  FAIR/EXHIBITION
  exhibitors of the Fair/Exhibition should sent preliminary application form by 31.12.2002
  Sincerely yours
  Professor Dr. Aleksander Nakonieczny
  Director of the Institute of Precision Mechanics
  Chairman of the Seminar
  For further information, please contact:
  Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  Duchnicka 5, 01-796 Warszawa, Poland
  tel. (48-22) 663 43 35. fax (48-22) 663 43 17
  www.imp.edu.pl
  e-mail: inte@imp.edu.pl
  IMP


  10th EUROPEAN SPACE MECHANISMS AND TRIBOLOGY SYMPOSIUM
  September 24-26, 2003
  San Sebastián, Spain
  PRELIMINARY PROGRAMME

  The areas listed below are expected to be the major themes for the Symposium. Papers covering these areas are specifically encouraged, though all abstracts submitted will be given due consideration.

  Mechanisms Design, Analysis and Hardware

  • Descriptions of novel and challenging designs
  • New methods for design, analysis and verification of mechanisms.
  • Design Guidelines, high reliability.
  • Design/manufacturing/verification for high-volume production.
  • Design for disturbance attenuation, low shock, low noise performance.

  Components/Equipment, Micro/Nano devices

  • Motors, actuators, transmission devices, bearings.
  • Hold-down/release, deployment, pointing, scanning, high-precision devices.
  • Wheels, mechanical coolers, pumps, valves, solar array drive mechanisms, etc.
  • Sensors, miniaturisation of space mechanisms, MEMS, micro/nano developments.

  Tribology and Materials

  • Lubricants and lubrication for bearings, gears, joints, electrical contacts.
  • Application of smart materials in mechanisms.
  • Extreme temperatures, environments, and operating conditions.
  • New tribo-materials and/or surface modification, micro/nano tribology.
  Launch Vehicles
  • Separation systems, engine/propulsion regulation, gimballing devices.
  • Turbopumps, cryogenic tribology.
  In-Orbit Performance and Post-Flown Investigations
  • Experience with flight hardware, including reports on in-flight mechanism performance and anomalies, lessons learned.
  • Post-flown investigation of mechanisms and tribological components.
  Science Observatories, Earth Remote Sensing, and Planetary Exploration Mechanisms
  • Mechanisms for manipulations, robots, rovers.
  • Sampling systems and in-situ analysis devices.
  • Mechanical devices for science and remote sensing instruments.
  Space Platforms, Tethers, Re-entry Vehicle Mechanisms
  • Mechanisms for re-entry vehicles and the International Space Station.
  • Long-term mechanism operation and maintenance in space.
  Oral or poster presentations may be accompanied by the demonstration of novel mechanisms and products.
  October 2003

  ECASIA'03 10th EUROPEAN CONFERENCE ON APPLICATIONS OF SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS (ECASIA'03)
  October 5-10, 2003
  Berlin, Germany
  Deadline for abstract: December 1, 2002
   Topics
  • Adhesion
  • Depth profiling
  • Materials for batteries
  • Polymers
  • Tribology
  • Biomaterials
  • Environmental studies
  • Metals
  • Magnetic materials
  • Catalytic materials
  • Glass and ceramics
  • Micro- and optoelectronics
  • Solid-liquid interface
  • Composite materials
  • Heritage conservation
  • Nanoindentation
  • Corrosion
  • Imaging
  • Oxidation
  • Oxide surfaces
  • Thin films & coatings (inorganic)
  • Thin films & coatings (organic)  APHYS FIRST INTERNATIONAL MEETING on APPLIED PHYSICS (APHYS 2003)
  October 15-18, 2003
  Badajoz, Spain
  Deadline for abstract: March 24, 2003
  Topics
  • Surface and Interface Science
  • Physical and Biophysical chemistry
  • Nano-sciences and Technologies
  • Imaging Techniques
  • Engineering Physics
  • Biophysics, Biomedical Engineering, Medical Physics, Health Physics
  • Environmental Physics
  • Biomechanics
  • Computational Physics
  • Applied Solid State and Materials Science
  • Non-linear Physics
  • Instrumentation, Metrology, Certification...
  • Accoustics
  • Industrial Physics
  • Applied Optics
  • Opto-electronics
  • Industrial Physics
  • Physics and Information Sciences and technologies, Quantum Information Sciences
  • Nuclear Sciences, Radioactivity, Radiochemistry...
  • Semiconductors devices and Photonics
  • Applied Aero-Space Physics/Engineering
  • Biomagnetism  I M S ` 2003 | IMS 2003 Intelligence Maintenance System
  October 25-27, China
  Xi`an, China
  Topics
  The Conference solicits papers (but not limited) in the folIowing areas:
  * Application ofinformation science in maintenance science
  * Artificial intelligence approaches in maintenance techniques
  * Monitoring, diagnosis and maintenance based-on network
  * New-type transducers and sensing technology
  * Signal processing and diagnostic feature extraction
  * Integration and fusion of information
  * Assessment on equipment performance decline
  * Forecast of equipment running condition and predict maintenance
  * Monitorable and maintainable design
  * Maintenance management, organization and decision making
  * Tribology in maintenance
  * Education and training
  Hosting Organization
  Xi'an Jiaotong University
  University of Wisconsin-Milwaukee

  Assisting Organizations
  University of Michigan-Ann Arbor
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  January 2004

  ICT-14 14th INTERNATIONAL COLLOQUIUM TRIBOLOGY
  Tribology and Lubrication Engineering
  January 13 – 15, 2004
  Stuttgart / Ostfildern, Germany

   Main Subjects
  • Scientific Session: Additive Mechanism of Effectiveness, Hydrodynamic,
  • Elastohydrodynamic, and Mixed Film Lubrication Processes and Mechanisms
  • Calculation and Designing of Tribocontacts (Journal and Roller Bearings, Silder Gearing, Cam/Tappet-Systems etc. Including Lubricant Properties)
  • Special Aspects of Tribology
  • For-Life-Lubrication
  • Friction and Wear
  • Base Oils for High Performance Lubricants
  • Mineral Oils and Synthetic Fluids
  • Additive Developments and Technology
  • Solid Lubricants and Their Application
  • Lubricating Greases
  • Environmentally Acceptable Lubricants
  • Lubrication of Roller and Journal Bearings
  • Lubrication of lndustrial Gears, Compressors, and Refrigeration Compressors
  • General Application of Lubricants in Industry, Forestry, and Agriculture
  • Hydraulic Fluids and Seals
  • Metal Working and Metal Forming Lubrication and Lubricants
  • Tribological Behaviour of Materials
  • Lubricants for Automobile Gears, Transaxles, and ATFs
  • Engine Oils and Lubrication
  • Tribotesting and Evaluation
  • Classification and Standardization of Lubricants
  • Analyses, Recovery, Rerefining, and Disposal of Used Oil
  • Health and Environment Aspects, Laws, and Regulations

  Technische Akademie Esslingen
  Colloquium Secretary TribologyTelephone: (+49-711) 3 40 08 12
  Postfach 12 65Telefax: (+49-711) 3 40 08 43
  D-73748 OstfildernE-Mail: Renate.Pfeiffer@tae.de
  Last modification: 27 March 2003 14:15    |   JureK. • | PTT | O nas | Kontakt | Zebrania Zarządu | Uchwały Zarządu |
  | Co nowego | Statut | Deklaracja członkowska | Regulaminy | Zjazd 2002 |
  | Konferencje | Tribologia |
  | Poczta |