Spis treści
Statut
Statut pdf 90 218 B
Postanowienia ogólne
Cele i środki działania
Członkowie: ich prawa i obowiązki
Władze naczelne
Oddziały
Majątek PTT
Zmiana statutu, rozwiązanie PTT

Deklaracja Członkowska
DeklCz.doc (27 136 B)

Statut 1991 r. do 15 listopad 2000 r. Statut pdf 75 104 B

Regulaminy :
Walnego Zebrania


Sądu Koleżeńskiego
Zakres działania
Członkowie
Rozprawy
Kary
Postanowienia ogólne

Głównej
Komisji Rewizyjnej

Zjazdy :
Walne Zebranie PTT
2 marzec 2010 protokół: pdf 43 696 B

Zjazdy pdf 146 131 B
Zjazd PTT 2006 r
Protokół Walnego Zebrania
Protokół Komisji Wnioskowej
Protokół Komisji Skrutacyjnej

Zjazd PTT 2002 r
Protokół Walnego Zebrania
Protokół Komisji Wnioskowej
Protokół Komisji Skrutacyjnej

Zjazd PTT 15 listopad 2000 r.
Zjazd PTT 20 steczeń  1998 r.
Zjazd PTT 20 styczyń  1995 r.
Zjazd PTT 27 czerwiec 1991 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazd PTT 27 czerwiec 1991 r.

Zebranie Komitetu Założycielskiego PTT 6 grudzień 1990 r.STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE :
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Tribologiczne", zwane w dalszej części statutu PTT.
 
§ 2.
PTT jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym wyższej użyteczności publicznej osób współdziałających w rozwoju i rozpowszechnianiu tribologii.
 
§ 3.
Terenem działalności PTT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest m. st. Warszawa.
 
§ 4.
PTT działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 
§ 5.
PTT opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.
 
§ 6.
PTT może być członkiem stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych zajmujących się problemami tribologii.
 
§ 7.
PTT ma prawo powoływania oddziałów terenowych oraz sekcji.
 
§ 8.
PTT ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organa administracji państwowej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9.
  Celem PTT jest :
 1. Integracja osób, zespołów naukowych i technicznych zajmujących się tribologią.
 2. Rozwój teorii, praktyki oraz organizacji i zarządzania tribologii oraz zbliżonych dziedzin techniki.
 3. Popieranie, poszerzanie rozwoju i upowszechnianie wiedzy ogólnej, technicznej, finansowej i menedżerskiej w środowisku osób związanych z problematyką tribologii.
§10.
  PTT dąży do osiągnięcia celu przez :
 1. Współdziałanie z właściwymi organami władzy i administracji państwowej, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami i placówkami naukowo-badawczymi.
 2. Opiniowanie, inspirowanie i wspieranie prac naukowych, wdrożeniowych i wynalazczych z dziedziny tribologii.
 3. Gromadzenie i klasyfikowanie informacji oraz baz danych, związanych z usługami eksperckimi realizowanymi przez członków PTT.
 4. Rozpowszechnianie informacji i ułatwianie wymiany myśli oraz dokonań tribologii wśród kadry naukowej i technicznej.
 5. Krzewienie wiedzy tribologicznej wśród członków i zainteresowanych pracowników przemysłu oraz służb eksploatacyjnych maszyn, organizowanie konferencji naukowo-technicznych, sympozjów, odczytów itp.
 6. Inicjowanie publikacji w prasie, radiu i telewizji.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej na podstawie uzyskanych zezwoleń i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Współpraca z międzynarodowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami w celu wymiany doświadczeń oraz prezentowanie osiągnięć polskiej tribologii za granicą.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§11.
  Członkowie PTT dzielą się na :
 1. Zwyczajnych,
 2. Honorowych,
 3. Wspierających.
§12.
 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski, lub cudzoziemiec wykazujący się działalnością o charakterze zawodowym, naukowym, dydaktycznym, wdrożeniowym, popularyzatorskim lub przejawiający zainteresowania w dziedzinie tribologii.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba, zamieszkała w Kraju lub za granicą, przyjęta przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pracy kandydata, na podstawie pisemnej deklaracji, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach.
 3. Członkiem honorowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub obce, szczególnie zasłużona dla rozwoju tribologii. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walny Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego. Członek honorowy cudzoziemiec posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
 4. Członkiem wspierającym PTT może być polska lub zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, która chce wspierać działalność Towarzystwa finansowo lub w sposób rzeczowy.
§13.
  Członek zwyczajny PTT ma prawo do :
 1. Czynnego i biernego wyboru do władz PTT.
 2. Uczestnictwa w działalności PTT.
 3. Korzystania z urządzeń, materiałów i publikacji oraz pomocy PTT przy realizowaniu celów statutowych PTT.
§14.
  Członek zwyczajny jest zobowiązany do :
 1. Czynnego uczestnictwa w działalności PTT.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz postanowień władz PTT.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
§15.
 1. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego, poza szczególnym przypadkiem wymienionym w Rozdziale §12 punkt 3.
 2. Członek wspierający korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTT.
 3. Członek wspierający ma obowiązek corocznego wpłacania do kasy PTT składki ustalonej przez siebie w deklaracji.
§16.
  Członkostwo w PTT ustaje w wyniku :
 1. Rezygnacji na piśmie zgłoszonej do Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
 2. Skreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z ewidencji członków z powodu zalegania z opłatami członkowskimi ponad 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
 3. Wykluczenia przez Sąd Koleżeński za działalność sprzeczną z postanowieniami statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia lub też postępowania nieetycznego bądź na szkodę PTT.
 4. Wykluczenie przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału w wyniku skazania wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych.
 5. Śmierci członka.
§17.
Od uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału o skreśleniu z listy członków przysługuje członkowi zwyczajnemu prawo do odwołania się do Sądu Koleżeńskiego.
 
§18.
  Członkostwo honorowe wygasa w wyniku :
 1. Rezygnacji na piśmie złożonej Zarządowi Głównemu.
 2. Pozbawienia godności członka honorowego przez Walne Zebranie Członków.
 3. Śmierci członka.
§19.
  Członkostwo wspierające ustaje w wyniku :
 1. Rezygnacji na piśmie złożonej do Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
 2. Likwidacji instytucji, przedsiębiorstwa lub osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 3. Skreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z listy członków wspierających z powodu zalegania ze składkami ponad dwa lata mimo dwukrotnych upomnień na piśmie.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE NACZELNE
§20.
 1. Władzami naczelnymi są :
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd Główny,
  • Główna Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz naczelnych trwa cztery lata.
§21.
 1. Najwyższą władzą PTT jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako nadzwyczajne lub zwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  • uchwalanie głównych kierunków działalności PTT i wytycznych dla Zarządu Głównego,
  • podejmowanie uchwał dotyczących działalności PTT,
  • wybór: Prezesa, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  • udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich i zaleceń innych świadczeń nieobowiązkowych,
  • uchwalanie zmian w statucie,
  • uchwalanie wniosku o rozwiązanie PTT i podziale majątku,
  • nadawanie godności Honorowego Prezesa,
  • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
  • rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych na piśmie przed obradami przez władze naczelne PTT, Zarządu Oddziału lub co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych.
§22.
 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na podstawie: uchwały Zarządu Głównego, żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy zarządów oddziałów. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane i jest zwołane w terminie do trzech miesięcy od daty zaistnienia podstawy do zwołania.
 3. Walne Zebranie Członków jest prawomocne jeżeli w nim uczestniczy co najmniej połowa członków, a w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania ; Drugi termin może być wyznaczony na ten sam dzień.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów obecnych w czasie głosowania.
 5. Wybory do władz naczelnych są tajne; liczba zgłoszonych kandydatów nie podlega ograniczeniu.
§23.
Zarząd Główny składa się z ośmiu do piętnastu osób i ze swego grona wybiera: dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, jego zastępcę i skarbnika, którzy łącznie z Prezesem tworzą Prezydium Zarządu Głównego.
 
§24.
  Do kompetencji Zarządu Głównego należy :
 1. Kierowanie działalnością PTT zgodnie ze statutem oraz głównymi kierunkami i wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków.
 2. Reprezentowanie PTT na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Uchwalanie i realizacja planów działalności PTT.
 4. Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych i sprawozdań z rocznej realizacji budżetu oraz sprawozdania z okresu kadencji Zarządu Głównego.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 6. Zarządzanie majątkiem PTT.
 7. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych, określanie terytorialnego zasięgu ich działalności, nadzór nad ich działalnością i koordynowanie tej działalności oraz uchylanie uchwał i postanowień władz oddziałów.
 8. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie sekcji, określanie ich zakresu tematycznego, nadzór nad ich działalnością i koordynowanie tej działalności oraz uchylanie uchwał i postanowień władz sekcji.
 9. Ocena działalności oddziałów i sekcji oraz udzielanie im wytycznych i pomocy.
 10. Powoływanie komisji i zespołów w PTT w celu wykonania określonych zadań oraz powierzanie zarządom oddziałów i poszczególnym członkom zwyczajnym wykonywanie takich zadań.
 11. Przyznawanie odznak honorowych, wyróżnień i nagród.
 12. Występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych.
 13. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.
 14. Okresowe informowanie członków PTT o jego działalności.
 15. Uchwalanie regulaminów dotyczących działalności PTT.
 16. Podejmowanie innych uchwał związanych z działalnością PTT.
§25.
W przypadku ustąpienia członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu władz pochodzących z wyboru.
§26.
 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się zależnie od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Co najmniej jedno posiedzenie w roku ma charakter plenarny z udziałem prezesów oddziałów, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, mających głos doradczy.
§27.
 1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością PTT kieruje Prezydium Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem działalności Prezydium Zarządu Głównego uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się zależnie od potrzeby, nie rzadziej niż co dwa miesiące.
§28.
 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech do siedmiu osób i ze swego grona wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
 2. Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się zależnie od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku, zgodnie z regulaminem działalności Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.
§29.
  Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy :
 1. Kontrola zgodności działalności PTT ze statutem i przepisami obowiązującymi w Polsce przynajmniej raz w roku.
 2. Kontrola działalności finansowo-gospodarczej PTT.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Stawianie wniosku na Walnym Zebraniu Członków udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 5. Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego uwag i wniosków dotyczących działalności PTT.
 6. Uchwalanie regulaminów i instrukcji dla komisji rewizyjnych oddziałów oraz nadzór nad działalnością tych komisji.
§30.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz naczelnych i władz oddziałów.
 
§31.
 1. Sąd Koleżeński składa się z sześciu do dziewięciu osób i ze swego grona wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
§32.
  Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :
 1. Rozpatrywanie sporów powstających między członkami PTT w sprawach związanych z działalnością PTT.
 2. Wymierzanie kar upomnienia, zawieszenia w prawach członka do jednego roku lub wykluczenia z PTT od orzeczenia przysługuje członkowi PTT odwołanie do sądu koleżeńskiego w innym składzie.

ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY

§33.
 1. Na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwo powołuje oddziały terenowe i określa ich zasięg działania.
 2. Oddziały są terenowymi organami PTT powołanymi przez Zarząd Główny.
 3. Władzami w oddziale są:
 4. Walne Zebranie Oddziału,
 5. Zarząd Oddziału,
 6. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 7. Postanowienia §25 stosuje się odpowiednio.
§34.
 1. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału nie rzadziej niż raz na cztery lata. Walne Zebranie Oddziału jest prawomocne jeżeli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych z prawem głosu, a w drugim terminie 1/4 członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może być zwołane na wniosek Zarządu Głównego, żądania Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 członków zwyczajnych z prawem głosu należących do Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje tylko nad sprawą, dla której zostało zwołane.
§35.
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy :
 1. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału następuje po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 2. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Uchwalenie wytycznych dla Zarządu Oddziału.
 4. Rozpatrywanie spraw i wniosków zgłoszonych Zarządowi Oddziału przez członków Oddziału lub władze PTT i ujętych w porządku dziennym Walnego Zebrania Oddziału.
§36.
 1. Zarząd Oddziału składa się od pięciu do dziesięciu osób i ze swego grona wybiera prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się zależnie od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, zgodnie z regulaminem działalności zarządów oddziałów uchwalonym przez Zarząd Główny.
§37.
  Do zadań Zarządu Oddziału należy :
 1. Realizowanie celów statutowych.
 2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami i postanowieniami władz naczelnych PTT.
 3. Reprezentowanie Oddziału na terenie jego działania.
 4. Opracowywanie planów działania i ich realizacja.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału oraz innych zebrań i spotkań członków Oddziału.
 6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, władzami, instytucjami i przedsiębiorstwami na terenie działania Oddziału.
 7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i skreślanie ich z listy członków.
 8. Przyjmowanie członków wspierających i współpraca z nimi zakresie możliwości Oddziału oraz skreślanie ich z listy członków.
 9. Inicjowanie i popieranie na terenie działania Oddziału działalności młodzieży szkolnej i studenckiej w zakresie upowszechniania zasad i osiągnięć tribologii.
§38.
Zarząd Główny może powoływać do wykonania określonych zadań interdyscyplinarne zespoły, grupujące członków Oddziału o różnych zawodach.
§39.
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego.
 2. Zebrania Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się zależnie od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok, zgodnie z regulaminem działalności komisji rewizyjnych oddziałów uchwalonym przez Główną Komisję Rewizyjną.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział w zebraniach Zarządu Oddziału.
§40.
  Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy :
 1. Kontrola zgodności działalności Oddziału ze statutem PTT, uchwałami i postanowieniami władz naczelnych PTT oraz Walnego Zebrania Oddziału.
 2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 3. Zgłaszanie na zebraniach Zarządu Oddziału uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału.
 4. Wykonywanie uchwał i postanowień Głównej Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK PTT

§41.
 1. Majątek PTT składa się z ruchomości i nieruchomości oraz z funduszu powstałego z :
 2. składek i innych świadczeń finansowych członków,
 3. dotacji, darowizn i zapisów,
 4. dochodów z działalności statutowej (wydawniczej, doradczej, publicystycznej itp.),
 5. dochodów z innej działalności, na którą uzyskano zgodę odpowiednich władz,
 6. dochodów z nieruchomości.
 7. Prawnym właścicielem majątku jest PTT, w którego imieniu działa Zarząd Główny. Nabywanie, zarządzanie i zbywanie tego majątku należy do Zarządu Głównego.
 8. Zarząd Główny może upoważnić zarządy oddziałów do korzystania i zarządzania częścią majątku.
 9. Majątek może być użyty tylko na działalność zgodną ze statutem PTT.
 10. Interesy majątkowe Towarzystwa na zewnątrz reprezentuje prezes Zarządu Głównego lub Oddziału bądź osoby przez nich upoważnione.
 11. Do ważności pism i dokumentów finansowych, dotyczących zobowiązań majątkowych PTT, wymagane są podpisy dwu członków Zarządu Głównego w tym prezesa lub wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE PTT

§42.
Zmiana Statutu i rozwiązanie PTT wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.
 
§43.
Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu PTT Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów uchwala przeznaczenie majątku i wyznacza siedmioosobową Komisję Likwidacyjną.
 

 
 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO


Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się ze statutem, deklaruję chęć przynależności do Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.
Imię i nazwisko :              ...........................................................................
Stopień/ tytuł naukowy :   ...........................................................................
Data i miejsce urodzenia:  ...........................................................................
Miejsce zamieszkania :     ...........................................................................

Telefon domowy :           ...........................................................................
e-mail :                            ...........................................................................
Miejsce pracy :                ...........................................................................

Stanowisko :                    ...........................................................................
Specjalizacja zawodowa:  ...........................................................................
Adres miejsca pracy :      ...........................................................................

Telefon służbowy:           ...........................................................................
Fax :                               ...........................................................................
e-mail :                            ...........................................................................


   ......................           .........................................................           .......................
    miejscowość                                    data                                           podpis

Pobrano opłatę członkowską za rok 200.... w wysokości 30 zł (10 zł studenci) i opłatę wpisową w wysokości 2 zł.

        .....................................
                skarbnik 
 
REGULAMIN
Walnego Zebrania Członków
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Walne Zebranie Członków PTT, zwane dalej Zebraniem, działa na zasadach określonych ustawą Prawo o stowarzyszeniach, postanowieniami §§ 20-27 Statutu PTT, zwanego dalej Statutem, oraz w niniejszym Regulaminie.
 
§ 1.

W Zebraniu z głosem stanowiącym mają prawo brać udział wszyscy członkowie Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

§ 2.
 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne jeżeli w nim uczestniczy co najmniej połowa członków, a w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania ; Drugi termin może być wyznaczony na ten sam dzień - §22 pkt.3 statutu.
 2. Zebranie otwiera prezes PTT lub jeden z wiceprezesów, stwierdzając prawidłowość zwołania Zebrania i na podstawie listy obecności uprawnionych do głosowania jego prawomocność, tj. zdolność do podejmowania uchwał.
 3. Otwierający Zebranie zarządza wybór przewodniczącego Zebrania spośród zebranych w głosowaniu jawnym. Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad i nie kandyduje na stanowisko prezesa PTT. Przewodniczący może zarządzić wybór prezydium Zebrania, w którego skład mogą być powołani dwaj asesorzy pomagający przewodniczącemu w prowadzeniu Zebrania.
§ 3.
  Porządek obrad zwyczajnego Zebrania obejmuje m.in.:
 1. Wybór spośród zebranych w głosowaniu jawnym Komisji Wnioskowej (2-5 osób) i Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej (2-5 osób) oraz 1-2 protokolantów.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdnia z realizacji uchwał i wniosków Komisji Wnioskowej poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 4. Sprawozdania Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej z ubiegłej kadencji.
 5. Dyskusję nad sprawozdaniami i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybory prezesa PTT, członków Zarządu Głównego PTT i Komisji Rewizyjnej PTT.
 7. Interpelacje i wyjaśnienia.
 8. Uchwalanie wniosków i podejmowanie uchwał.
 9. Wolne wnioski.
§ 4.
  Porządek obrad może ponadto zawierać:
 1. Uczczenie pamięci członków PTT zmarłych w czasie ubiegłej kadencji.
 2. Wręczanie nagród i odznaczeń PTT.
 3. Zatwierdzanie regulaminów organów PTT, jeżeli zgłoszone zostały wnioski w sprawie ich zmiany.
 4. Uchwalanie zmian w Statucie PTT większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 5.

 1. Proponowany porządek obrad jest podawany do wiadomości uczestników Zebrania przez Zarząd Główny wraz z zawiadomieniem o Zebraniu co najmniej na cztery tygodnie przed Zebraniem.
 2. Porządek obrad może być uzupełniony przez Zebranie zwykłą większością głosów o dodatkowe punkty, jeżeli ich treść leży w kompetencji Zebrania.
 3. Przyjęty porządek obrad nie ulega zmianie do zamknięcia Zebrania.
§ 6.
Komisja Wnioskowa wybiera spośród siebie przewodniczącego, który wraz z Komisją gromadzi napływające w czasie dyskusji oraz zgłaszane pisemnie wnioski, porządkuje je i przedstawia przewodniczącemu celem poddania ich pod głosowanie w odpowiednim punkcie porządku obrad.
§ 7.
 1. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, który wraz z Komisją:
  1. sprawdza listy obecności członków na Zebraniu i podaje do jego wiadomości liczby obecnych członków,
  2. oblicza wyniki głosowań i przedstawia je Zebraniu.
 2. W głosowaniach jawnych Komisja oblicza głosy "za" i "przeciw". Przy równych liczbach głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania. Głosów wstrzymujących się nie oblicza się i nie notuje.
 3. Z głosowań tajnych Komisja sporządza protokół, podpisany przez wszystkich członków Komisji. Po przedstawieniu tego protokółu Zebraniu i przekazaniu go przewodniczącemu Zebrania Komisja niszczy karty do głosowania.
 4. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej do władz PTT i wyrażenia przezeń zgody na kandydowanie, przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe wybory do Komisji na miejsce tej osoby.
§ 8.
 1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu uczestnikom dyskusji w kolejności zgłoszeń.
 2. Poza kolejnością przewodniczący może udzielać głosu:
  1. członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
  2. zgłaszającym wnioski w sprawach formalnych.
 3. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące:
  1. głosowania bez dyskusji,
  2. przerwania lub zakończenia dyskusji,
  3. zamknięcia listy mówców,
  4. ograniczania czasu wypowiedzi jednego mówcy,
  5. kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
  6. sprostowania błędów rzeczowych i proceduralnych,
  7. zarządzania przerw w obradach.
  W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych głos mogą zabrać tylko dwaj mówcy - jeden "za" i jeden "przeciw".
 4. Przewodniczący ma prawo zwracać uwagę mówcom nie przestrzegającym ustalonych przez Zebranie zasad dyskusji, a nie stosującym się do uwag ma prawo odebrać głos. Pozbawiony głosu może się odwołać od decyzji przewodniczącego do Zebrania.
 5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to referentów uchwał, którzy mają prawo wyjaśniać treści proponowanych uchwał aż do wyczerpania wszystkich pytań i wątpliwości zgłaszanych przez członków.
§ 9.
 1. Głosowanie w czasie Zebrania odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru władz tj.: prezesa PTT, członków Zarządu Głównego PTT, Komisji Rewizyjnej PTT i Sądu Koleżeńskiego.
 2. Na żądanie jednej dziesiątej obecnych członków przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach, z wyjątkiem wyboru prezydium Zebrania.
 3. Członek Towarzystwa nie uczestniczy w głosowaniach nad uchwałami w sprawach indywidualnych, osobiście go dotyczących.
§ 10.
 1. Wybory władz PTT odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Prawo zgłaszania kandydatur mają członkowie Towarzystwa obecni na sali.
 3. Obecni kandydaci wyrażają zgodę ustnie. Zgłaszający kandydata nieobecnego na Zebraniu doręcza przewodniczącemu pisemną zgodę kandydata. Zgłoszenie kandydatury nieobecnego członka wymaga ponadto doręczenia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na Zebraniu.
 4. Kandydować mogą wszyscy członkowie zwyczajni PTT, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Do Komisji Rewizyjnej PTT nie mogą kandydować członkowie PTT pełniący funkcje z wyboru w organach PTT, których kadencja nie upływa z dniem Zebrania, chyba że zobowiążą się zrezygnować z tych funkcji z chwilą wyboru do Komisji.
§ 11.
 1. Po zamknięciu listy kandydatów do danego organu wskutek braku dalszych zgłoszeń, przewodniczący Zebrania poleca Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej wypisanie ich nazwisk w kolejności alfabetycznej w sposób widoczny dla uczestników Zebrania tak, aby mogli oni nanieść je na karty wyborcze.
 2. Głosujący skreśla na kartach wyborczych nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Głosujący może skreślić dowolną liczbę nazwisk, ale pod rygorem nieważności głosu nie może pozostawić nieskreślonych nazwisk więcej, niż wynosi zgodna ze Statutem PTT liczba członków organu, który jest daną kartą wybierany.
 3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej, która oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów i z czynności tych sporządza protokół, po czym postępuje jak w § 7 ust. 3.
§ 12.
 1. Głosowanie na prezesa PTT odbywa się oddzielnie. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał bezwzględną większość głosów ważnych. W razie potrzeby przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe głosowanie na tych samych lub innych kandydatów.
 2. Głosowanie na członków Zarządu Głównego PTT odbywa się w ten sposób, że na jednej karcie wyborczej umieszcza się wszystkie nazwiska kandydatów. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największe liczby głosów ważnych. Przy równych liczbach głosów, gdy liczba wybranych przekraczałaby liczbę przewidzianą Statutem PTT, przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie spośród kandydatów o równych liczbach głosów. W razie dalszego braku rozstrzygnięcia o wyborze, przewodniczący zarządza losowanie, którego dokonuje Komisja Wyborczo-Skrutacyjna w sposób wskazany przez przewodniczącego za zgodą Zebrania.
 3. Głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej PTT odbywa się tak samo jak na członków Zarządu Głównego PTT.
§ 13.
Przewodniczący Zebrania po dokonaniu wyboru prezesa PTT proponuje mu dalsze prowadzenie obrad i kończy swe czynności, jeżeli nowowybrany prezes przyjmie tę propozycję.
§ 14.
 1. Odwołanie członka PTT od uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału PTT w przedmiocie wykluczenia go z PTT na podstawie § 16 pkt 2 Statutu PTT, powinno być skierowane na piśmie do Zarządu Głównego najpóźniej na 15 dni przed terminem Zebrania. Obowiązkiem Zarządu Głównego jest wprowadzenie odpowiedniego punktu do porządku obrad Zebrania.
 2. Odwołujący się ma prawo być obecny na Zebraniu podczas rozpatrywania jego sprawy i swoje odwołanie popierać; opuszcza salę na czas głosowania i po zapoznaniu się z jego wynikiem jeśli zatwierdzał decyzję Zarządu Głównego co do skreślenia z listy członków PTT, na skutek nieopłacenia składek.
§ 15.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn porządek obrad nie został wyczerpany, Zebranie może być przerwane, ale nie zamknięte.
§ 16.
Z przebiegu obrad Zebrania prowadzi się protokół, za który odpowiedzialny jest urzędujący sekretarz generalny PTT. Protokół podpisują przewodniczący Zebrania i protokolanci. Protokół winien zawierać datę Zebrania, liczbę wybranych członków, liczbę obecnych uprawnionych do głosowania według listy obecności, porządek obrad, opis przebiegu obrad zgodnie z ich porządkiem,
oraz:
 1. treść uchwalonych wniosków;
 2. teksty powziętych uchwał. Przy uchwałach należy podać liczby głosów "za" i "przeciw";
 3. protokóły Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.
§ 17.
Sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga przewodniczący Zebrania zgodnie z przepisami prawa i Statutem PTT oraz z wolą Zebrania wyrażoną według przyjętych uprzednio zasad prowadzenia obrad.
§ 18.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Zebranie 8 stycznia 2002 r.
REGULAMIN
SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO

 

I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego

§ 1.
Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu Towarzystwa i orzeka w sprawach określonych w §16 pkt.3, §17, §31 i §32 statutu.
 
§ 2.
W konkretnych przypadkach Sąd Koleżeński rozstrzyga także w sprawach interpretacji przepisów statutu Towarzystwa i regulaminów władz Towarzystwa.
 
§ 3.
Sąd Koleżeński nie rozpatruje spraw, których rozpoznanie leży w kompetencji sądów powszechnych. W przypadku przekazania sprawy rozpatrywanej przez Sąd Koleżeński sądom powszechnym:
 1. Sąd Koleżeński zawiesza postępowanie;
 2. tracą moc wykonawczą orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w tej sprawie.
  * W sprawie, która była przekazana sądom powszechnym, może być wszczęte postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jedynie w przypadkach:
 1. określonym w § 5;
 2. umorzenia postępowania przez sądy powszechne.
§ 4.
Członek Towarzystwa skazany prawomocnym wyrokiem sądów powszechnych na pozbawienie praw publicznych, zostaje z mocy prawa zawieszony w prawach członka Towarzystwa na okres pozbawienia go praw publicznych.
 
§ 5.
Przeciw członkowi Towarzystwa, skazanemu prawomocnym wyrokiem sądów powszechnych za popełnienie czynu przestępczego może być wszczęte przed Sądem Koleżeńskim postępowanie o wykluczenie z Towarzystwa za popełnienie tego czynu. Ustalenia sądów powszechnych mają dla Sądu Koleżeńskiego moc dowodową.

II. Członkowie Sądu Koleżeńskiego

§ 6.

Sąd Koleżeński składa się z 6 do 9 członków, w tej liczbie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata.
 
§ 7.
  Do obowiązków przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy:
 1. powoływanie zespołów sądowych, ze wskazaniem przewodniczącego zespołu;
 2. kontrola zgodności działania zespołów sądowych z regulaminem Sądu Koleżeńskiego;
 3. przedstawienie na Walnym Zebraniu:
  1. tych orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, w których wymierzono kary organizacyjne wymienione w § 25 pkt. b) do pkt. d) niniejszego regulaminu;
  2. orzeczeń z uzasadnieniem, od których zostało złożone odwołanie do Walnego Zebrania;
  3. wniosków z uzasadnieniem o wykluczenie członków honorowych Towarzystwa.
§ 8.
Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego zastępuje przewodniczącego w jego obowiązkach, w przypadku niemożności wykonywania ich przez przewodniczącego.
 
§ 9.
W przypadku trwałej niezdolności do wykonywania swych funkcji przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Sądu, obowiązki przewodniczącego obejmuje najstarszy wiekiem, wybrany na Walnym Zebraniu członek Sądu Koleżeńskiego.
 
§ 10.
W razie ustąpienia części członków Sądu, Sąd Koleżeński powołuje na ich miejsce nowych członków Sądu (spośród członków zwyczajnych Towarzystwa, spoza władz Towarzystwa i jego oddziałów), w liczbie jednak nie większej od dwu.
 

III. Rozprawy Sądu Koleżeńskiego

§ 11.
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w ciągu miesiąca od zgłoszenia sprawy powołuje dla jej rozpatrzenia trzyosobowy zespół sądzący (spośród członków Sądu Koleżeńskiego), wskazując wśród nich przewodniczącego zespołu. Przewodniczący Sądu może powołać siebie w skład zespołu, obejmuje on wówczas przewodnictwo zespołu. W skład zespołu nie może wchodzić członek Sądu:
 1. spokrewniony lub spowinowacony (aż do 3 stopnia) z którąkolwiek z osób biorących udział w sprawie jako strona;
 2. o którym przewodniczącemu Sądu wiadomo, iż może być zainteresowany w określonym rozstrzygnięciu sprawy.
§ 12.
Do obowiązków przewodniczącego zespołu należy:
 1. wyznaczenie terminów rozpraw (pierwsza rozprawa powinna być wyznaczona w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od daty powołania zespołu) i nadzór nad wysłaniem zawiadomień i wezwań;
 2. powołanie protokolanta;
 3. powoływanie świadków i rzeczoznawców;
 4. przewodniczenie zespołowi w czasie rozpraw;
 5. nadzór nad przechowywaniem materiałów dowodowych;
 6. opracowanie uzasadnienia orzeczenia;
 7. ogłoszenie orzeczenia;
 8. zapoznanie przewodniczącego Sądu z orzeczeniem i dokumentami sprawy;
 9. nadzór nad przekazaniem do Sekretariatu Towarzystwa kompletnych dokumentów sprawy po jej zakończeniu.
§ 13.
Do obowiązków członka zespołu należy:
 1. udział w posiedzeniach zespołu;
 2. zapoznanie się z materiałami dowodowymi;
 3. wydanie wspólnie z pozostałymi członkami zespołu orzeczenia w rozpatrywanej sprawie.
§ 14.
Protokolant powoływany jest spośród członków zwyczajnych Towarzystwa, spoza władz Towarzystwa i jego oddziałów. Obowiązkiem protokolanta jest sporządzenie pisemnego protokołu rozprawy oraz kontrola prawidłowości zapisu przebiegu rozprawy przy użyciu innych środków technicznych, jeżeli tego rodzaju zapis zarządzony jest przez zespół sądzący.
 
§ 15.
Przebieg rozpraw jest protokołowany. Zespół sądzący może dodatkowo zarządzić zapis przebiegu rozpraw, lub ich części, przy użyciu innych środków technicznych; w tym przypadku przewodniczący zespołu sądzącego powołuje do obsługi zastosowanych urządzeń osoby o właściwym przygotowaniu, oraz ustala sposób (sposób ten powinien być zatwierdzony przez przewodniczącego Sądu) przechowywania uzyskanych zapisów uniemożliwiający ich zniszczenie, przywłaszczenie lub zniekształcenie oraz zapewniający możliwość odczytania w ciągu 15 lat od zakończenia rozprawy. W przypadku zastosowania środków technicznych do zapisu rozpraw, protokół może być skrócony do podania tylko przedmiotu rozprawy oraz imion i nazwisk członków zespołu sądzącego i osób biorących udział w rozprawie. Protokół nie może być skrócony, jeżeli w rozprawie wydano orzeczenie o wykluczeniu z Towarzystwa.
 
§ 16.
Wezwania do zgłoszenia się na rozprawę Sądu Koleżeńskiego powinny być rozesłane pocztą poleconą nie później niż na 10 dni przed rozprawą. Każdy członek Towarzystwa wezwany na rozprawę Sądu Koleżeńskiego ma obowiązek stawić się na nią i udzielić wszelkich znanych mu informacji wiążących się z rozpatrywaną sprawą.
 
§ 17.
Wezwanym na rozprawę Sądu Koleżeńskiego, przybywającym z innej miejscowości, przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, w/g zasad stosowanych w Towarzystwie przy rozliczaniu kosztów podróży służbowych.
 
§ 18.
Zespół sądzący może obciążyć strony lub jedną ze stron kosztami rozprawy. Należność ta ma pierwszeństwo w ściągalności przed wszystkimi innymi należnościami na rzecz Towarzystwa.
 
§ 19.
Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest prawomocne, jeżeli w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia orzeczenia nie zostanie złożone odwołanie do Walnego Zebrania; odwołanie to powinno być złożone do Zarządu Towarzystwa. Sekretarz Towarzystwa, w ciągu 3 dni od otrzymania odwołania, zawiadamia o tym przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 
§ 20.
W przypadku nie rozstrzygnięcia sprawy do czasu zakończenia kadencji Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący nowego Sądu Koleżeńskiego powołuje nowy zespół sądzący, który przejmuje całą dokumentację sprawy od zespołu ustępującego.
 
§ 21.
Rozprawy Sądu Koleżeńskiego są w zasadzie jawne. Przewodniczący zespołu sądzącego może zarządzić, że część rozprawy odbywać się ma przy drzwiach zamkniętych. Ogłoszenie orzeczenia nastąpić musi jawnie.
 
§ 22.
Ogłoszenie orzeczenia przez przewodniczącego zespołu odbywa się ustnie na sali rozpraw. Konieczne jest przesłanie stronom orzeczenia na piśmie. Orzeczenie i jego uzasadnienie na piśmie dołączone są do akt sprawy.
 
§ 23.
Oskarżonemu o wykroczenie podlegające karom organizacyjnym, oraz jego najbliższej rodzinie, przysługuje prawo odmowy składania zeznań przed Sądem Koleżeńskim.
 
§ 24.
Członek Towarzystwa występujący jako strona może upoważnić lub w każdej chwili cofnąć upoważnienie innego członka Towarzystwa (spoza władz Towarzystwa i jego oddziałów) do występowania w jego imieniu na rozprawach Sądu Koleżeńskiego (nie zwalnia to jednak stron od obowiązku obecności na rozprawie). Upoważnienie takie i cofnięcie upoważnienia powinno być na piśmie doręczone przewodniczącemu zespołu sądzącego.
 

IV. Kary organizacyjne

§ 25.
  Sąd Koleżeński stosuje następujące rodzaje kar:
 1. upomnienie;
 2. naganę;
 3. zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
 4. wykluczenie z Towarzystwa.
  Orzeczenia kar wymienionych w punktach b) do d) podawane są do wiadomości członków Towarzystwa na najbliższym Walnym Zebrania Towarzystwa.
§ 26.
Członkowie władz Towarzystwa zawieszeni w prawach członka Towarzystwa tracą swe mandaty w danej kadencji, niezależnie od złożenia odwołania do Walnego Zebrania Towarzystwa.
§ 27.
  Osoba wykluczona z Towarzystwa może być przyjęta ponownie do Towarzystwa po upływie 5 lat od daty wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej po zapoznaniu się z opinią Sądu Koleżeńskiego. Umotywowany wniosek o przyjęcie do Towarzystwa osoby wykluczonej może być postawiony przez:
 1. Walne Zebranie Towarzystwa;
 2. Prezesa Towarzystwa;
 3. Zarząd Główny;
 4. Sąd Koleżeński;
 5. Komisję Rewizyjną Towarzystwa;
 6. samą osobę wykluczoną.
§ 28.
Orzeczenia kar organizacyjnych nie mogą zapaść później niż w 3 lata po dokonaniu wykroczenia.
 
§ 29.
Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wpisywane są do rejestru orzeczeń, w którym odnotowuje się także wykonanie orzeczenia Sądu. Orzeczenia kar organizacyjnych, z wyjątkiem kary wykluczenia z Towarzystwa, są usuwane z rejestru po 10 latach od zakończenia wykonywania orzeczenia. Członkowie Towarzystwa, których kary zostaną z rejestru skreślone traktowani są jako niekarani organizacyjnie.
 

V. Postanowienia ogólne

§ 30.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego korzystają z pomocy Sekretariatu Towarzystwa we wszystkich pracach kancelaryjnych związanych z ich pracą w Sądzie Koleżeńskim.
 
§ 31.
Protokoły rozpraw Sądu Koleżeńskiego i rejestr orzeczeń przechowywane są w Sekretariacie Towarzystwa przez czas nieograniczony.
 
§ 32.
Korespondencję do Sądu Koleżeńskiego należy kierować na adres Sekretariatu Towarzystwa.
 
§ 33.
Zmiany w regulaminie Sądu Koleżeńskiego wymagają uchwały Walnego Zebrania.
 
§ 34.
W przypadku uchwalenia zmian w statucie Towarzystwa, tracą moc te przepisy niniejszego regulaminu, które stałyby się sprzeczne z nową wersją statutu Towarzystwa.
 
§ 35.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.
 
REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO

§1
Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Tribologicznego zwana dalej Komisją, działa na podstawie statutu PTT.
§2
 1. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Kandyduja ci członkowie Komisji, którzy wyrażają na to zgodę.
 3. Wybory przeprowadza prezes PTF lub jego zastępca nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia wyboru Komisji.
§3
 1. Jeżeli członek komisji nie może z uzasadnionych powodów uczestniczyć w jej posiedzeniach przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, na jego miejsce Komisja może w głosowaniu tajnym dokooptować zastępcę.
 2. Kandydatów na zastępcę zgłasza prezes PTT po konsultacji z członkami Komisji. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje też członkom Komisji.
§4
 1. W obradach Komisji biorą udział z głosem stanowiącym jej członkowie wybrani przez Walne Zebranie PTT lub dokooptowani w ciągu kadencji.
 2. W obradach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni członkowie PTT.
 3. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecne osoby spoza Towarzystwa, jeżeli przewodniczący Komisji zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad którymi pracuje Komisja, lub ze względu na przedmiot obrad.
§5
 1. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz w roku.
 2. W przypadkach szczególnych posiedzenie Komisji może być zwołane na żądanie na żądanie dwóch członków Komisji.
 3. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji wraz z porządkiem obrad i materiałami pomocniczymi uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać najpóźniej na osiem dni przed terminem posiedzenia.
 4. Członkowie Komisji nie mogący wziąć udziału w posiedzeniu powinni zawiadomić o tym pisemnie przewodniczącego.
§6
 1. Porządek obrad ustala przewodniczący.
 2. Porządek obrad może ulec zmianie na wniosek przewodniczącego lub członka Komisji, przyjęty zwykłą większością głosów.
§7
 1. Sekretarz Komisji protokółuje i prowadzi inną dokumentację Komisji.
 2. Dyskutanci maja prawo wnosić o załączenie swego wystąpienia do protokółu.
 3. Protokół po przyjęci przez Komisję winien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza.
 4. Protokóły wraz z załącznikami są przechowywane w aktach Zarządu PTT.
§8
Zmiany w Regulaminie może dokonać Komisja z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu PTT.
 
§9
 1. Komisja może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym w każdej sprawie.
 2. Sprawy personalne wymagają głosowania tajnego.
 3. Głosowanie tajne odbywa się na przygotowanych kartkach, które są niszczone po sporządzeniu protokółu z posiedzenia Komisji.
 4. Wniosek o absolutorium wymaga uchwalenia bezwzględną większością głosów.