Spis treści
Statut
01-01-1991 do 15-11-2001 r.

Postanowienia ogólne
Cele i środki działania
Członkowie: ich prawa i obowiązki
Władze naczelne
Oddziały
Koła Terenowe
Majątek PTT
Zmiana statutu, rozwiązanie PTT

Statut od 15 listopad 2000 r.

Regulaminy :

Walnego Zebrania


Sądu Koleżeńskiego
Zakres działania
Członkowie
Rozprawy
Kary
Postanowienia ogólne

Głównej
Komisji Rewizyjnej

Zjazdy :

Zjazd PTT 2006 r
Protokół Walnego Zebrania
Protokół Komisji Wnioskowej
Protokół Komisji Skrutacyjnej

Zjazd PTT 2002 r
Protokół Walnego Zebrania
Protokół Komisji Wnioskowej
Protokół Komisji Skrutacyjnej

Zjazd PTT 15 listopad 2000 r.
Zjazd PTT 20 styczeń  1998 r.
Zjazd PTT 20 styczyń  1995 r.
Zjazd PTT 27 czerwiec 1991 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazd PTT 27 czerwiec 1991 r.

Zebranie Komitetu Założycielskiego PTT 6 grudzień 1990 r.STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE :
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Tribologiczne", zwane w dalszej części statutu PTT.
 2. PTT jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym wyższej użyteczności publicznej osób współdziałających w rozwoju i rozpowszechnianiu tribolgii.
 3. Terenem działalności PTT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,a siedzibą władz naczelnych jest m. st. Warszawa.
 4. PTT działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 5. PTT opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 6. PTT może być członkiem stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych zajmujących się problemami tribologii.
 7. PTT ma prawo powoływania oddziałów terenowych oraz kół.
 8. PTT ma prawo używania pięczęci i odznak organizacyjnych według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organa administracji państwowej.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

  § 9.  
  Celem PTT jest :
 1. Integracja zespołów naukowych i technicznych zajmujących się tribologią i działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Rozwój teorii, praktyki oraz organizacji i zarządzania tribologii oraz zbliżonych dziedzinach technicznych.
 3. Popieranie, poszerzanie rozwoju i upowszechnianie wiedzy ogólnej, technicznej, finansowej i menedżerskiej w środowisku osób związanych z problematyką tribologii.
  § 10. PTT dąży do osiągnięcia celu przez :
 1. Współdziałanie z właściwymi organami władzy i administracji państwowej, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami i placówkami naukowo-badawczymi.
 2. Opiniowanie, inspirowanie i wspieranie prac naukowych, wdrożeniowych i wynalazczych z dziedziny tribologii.
 3. Gromadzenie i klasyfikowanie informacji oraz baz danych związanych z usługami ekspertowymi realizowanymi przez członków PTT.
 4. Rozpowszechnianie informacji i ułatwianie wymiany myśli oraz dokonań tribologii wśród kadry technicznej.
 5. Promocję kwalifikacji zawodowych, powoływanie roboczych grup specjalistów z zakresu tribologii celem realizacji prac kadr z dziedziny tribologii.
 6. Krzewienie wiedzy tribologicznej wśród członków i zainteresowanych pracowników przemysłu oraz służb eksploatacyjnych maszyn, organizowanie konferencji naukowo-technicznych, sympozjów, odczytów itp.
 7. Inicjowanie publikacji w prasie, radiu i telewizji.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej na podstawie uzyskanych zezwoleń i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Współpraca z międzynarodowymi i zagranicznymi stowarzszeniami i organizacjami w celu wymiany doświadczeń oraz prezentowanie osiągnięć polskiej tribologii za granicą.
 10. Powoływanie i inicjowanie powstawania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedsięwzięć gospodarczych aby realizować cele statutowe PTT, np.: poprzez powoływanie zespołów gospodarczych, inicjowanie powstawania fundacji, itp.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
  § 11. Członkowie PTT dzielą się na :
 1. Zwyczajnych,
 2. Honorowych,
 3. Wspierających.
  § 12. 
 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski, lub cudzoziemiec wykazujący się działalnością o charakterze zawodowym, naukowym, dydaktycznym, wdrożeniowym, popularyzatorskim lub przejawiający zainteresowania w dziedzinie tribologii.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba, zamieszkała w Kraju lub za granicą, przyjęta przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pracy kandydata, na podstawie pisemnej deklaracji,zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach.
 3. Do czasu powołania Oddziału Terenowego wszelkie prawa i zobowiązania wypełniane są przez Zarząd Główny ; po powołaniu Oodziału Terenowego prawa i obowiązki przejmowane są przez Oddział Terenowy zgodnie ze Statutem i regulaminem działania Oddziału Terenowego.
 4. Członkiem honorowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub obce, szczególnie zasłużona dla rozwoju tribologii. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Członek honorowy-cudzoziemiec posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członkiem wspierającym PTT może być polska lub zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, która chce wspierać działalność Towarzystwa finansowo lub w sposób rzeczowy.

  § 13. Członek zwyczajny PTT ma prawo do :
 6. Czynnego i biernego wyboru do władz PTT.
 7. Uczestnictwa w działalności PTT.
 8. Korzystania z urządzeń, materiałów i publikacji oraz pomocy PTT przy realizowaniu celów statutowych PTT.
  § 14. Członek zwyczajny jest zobowiązany do :
 1. Czynnego uczestnictwa w działalności PTT.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz postanowień władz PTT.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
  § 15. 
 1. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego, poza szczególnym przypadkiem wymienionym w Rozdziale §12 punkt 3.
 2. Członek wspierający korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTT.
 3. Członek wspierający ma obowiązek corocznego wpłacania do kasy PTT składki ustalonej przez siebie w deklaracji.
  § 16. Członkowstwo w PTT ustaje w wyniku :
 1. Rezygnacji na piśmie zgłoszonej do Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
 2. Skreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z ewidencji członków z powodu zalegania z opłatami członkowskimi ponad 12 miesięcy, mimo dwukrotnych upomnień na piśmie.
 3. Wykluczenia przez Sąd Koleżeński za działalność sprzeczną z postanowieniami statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia lub też postępowania nieetycznego bądż na szkodę PTT.
 4. Wykluczenie przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału w wyniku skazania wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych.
 5. mierci członka.
§ 17. Od uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału o skreśleniu z listy członków przysługuje członkowi zwyczajnemu prawo do odwołania się do Sądu Koleżeńskiego.
  § 18. Członkowstwo honorowe wygasa w wyniku :
 1. Rezygnacji na piśmie złożonej Zarządowi Głównemu.
 2. Pozbawienia godności członka honorowego przez Walny Zjazd Delegatów.
 3. Śmierci członka.
  § 19. Członkowstwo wspierające ustaje w wyniku :
 1. Rezygnacji na piśmie złożonej do Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
 2. Likwidacji instytucji, przesiębiorstwa lub osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 3. Skreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z listy członków wspierających z powodu zalegania ze składkami ponad dwa lata mimo dwukrotnych upomnień na piśmie.
ROZDZIAŁ IV
  § 20. WŁADZE NACZELNE
 1. Władzami naczelnymi są :
  • Walny Zjazd Delegatów,
  • Zarząd Główny,
  • Główna Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński.
 2. kadencja władz naczelnych trwa trzy lata.
 3. członkowie władz naczelnych mogą pełnić tę samą funkcję z wyboru nie dłużej niż przez dwie kadencje.
  § 21.
 1. Najwyższą władzą PTT jest Walny Zjazd Delegatów.
 2. Walny Zjazd Delegatów może być zwołany jako nadzwyczajny lub zwyczajny.
 3. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy :
  • uchwalanie głównych kierunków działalności PTT i wytycznychdla Zarządu Głównego,
  • podejmowanie uchwał dotyczących działalności PTT,
  • wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  • udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich i zaleceń innychświadczeń nieobowiązkowych,
  • uchwalanie zmian w statucie,
  • uchwalanie wniosku o rozwiązanie PTT i podziale majątku,
  • rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych na piśmie przed obradami przez władze naczelne PTT, Zarządu Oddziału lub co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych.
  § 22. 
 1. Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na trzy lata.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany na podstawie: uchwały Zarządu Głównego, żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej pięciu zarządów oddziałów. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany, a biorą w nim udział delegaci wybrani na ostatni Walny Zjazd Delegatów i zwoływany jest w terminie do pół roku od daty zaistnienia podstawy jego zwołania.
 3. W Walnym Zjeżdzie Delegatów biorą udział delegaci wybrani przez walne zebrania oddziałów w stosunku jeden delegat na ilość członków zwyczajnych, ustaloną przez Zarząd.
 4. W Walnym Zjeżdzie Delegatów biorą udział na prawach delegatów osoby wchodzące w skład władz naczelnych oraz prezesi oddziałów.
 5. Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny jeżeli w nim uczestniczy co najmniej 2/3 delegatów, a w drugim terminie co najmniej 1/3 delegatów.
 6. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają większością głosów obecnych w czasie głosowania.
 7. Wybory do władz naczelnych są tajne.liczba zgłoszonych kandydatów nie podlega ograniczeniu.
§23.Zarząd Główny składa się z ośmiu do piętnastu osób i ze swego grona wybiera prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, jego zastępcę i skarbnika, którzy tworzą Prezydium Zarządu Głównego.
  § 24. Do kompetencji Zarządu Głównego należy :
 1. Kierowanie działalnością PTT zgodnie ze statutem oraz głównymi kierunkami i wytycznymi uchwalonymi przez Walny Zjazd Delegatów.
 2. Reprezentowanie PTT na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Uchwalanie i realizacja planów działalności PTT.
 4. Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych i sprawozdań z rocznej realizacji budżetu oraz sprawozdania z okresu kadencji Zarządu Głównego.
 5. Zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów.
 6. Zarządzanie majątkiem PTT.
 7. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych, określanie terytorialnego zasięgu ich działalności, nadzór nad ich działalnością i koordynowanie tej działalności oraz uchylanie uchwał i postanowień władz oddziałów.
 8. Ocena działalności oddziałów oraz udzielanie im wytycznych i pomocy.
 9. Powoływanie komisji, zespołów lub sekcji w PTT w celu wykonania określonych zadań oraz powierzanie zarządom oddziałów i poszczególnym członkom zwyczajnym wykonywanie takich zadań.
 10. Przyznawanie odznak honorowych, wyróżnień i nagród.
 11. Występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych.
 12. Składanie sprawozdań Walnemu Zjazdowi Delegatów.
 13. Okresowe informowanie członków PTT o jego działalności.
 14. Uchwalanie regulaminów dotyczących działalności PTT.
 15. Podejmowanie innych uchwał związanych z działalnością PTT.
§25. W przypadku ustąpienia członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu władz pochodzących z wyboru.
  § 26. 
 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się zależnie od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Co najmniej jedno posiedzenie w roku ma charakter plenarny z udziałem prezesów oddziałów, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, mających głos doradczy.
  § 27. 
 1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością PTT kieruje Prezydium Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem działalności Prezydium Zarządu Głównego uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Prezydium Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub wiceprezesa i podlegają akceptacji przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu.
 3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się zależnie od potrzeby, nie rzadziej niż co dwa miesiące.
  § 28. 
 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech do siedmiu osób i ze swego grona wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
 2. Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się zależnie od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku, zgodnie z regulaminem działalności Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Walny Zjazd Delegatów.
  §29. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy :
 1. Kontrola zgodnosci działalności PTT ze statutem i przepisami obowiązującymi w Polsce przynajmniej raz w roku.
 2. Kontrola działalności finansowo-gospodarczej PTT.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Delegatów.
 4. Stawianie wniosku na Walnym Zebraniu Delegatów udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 5. Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego uwag i wniosków dotyczących działalności PTT.
 6. Uchwalanie regulaminów i instrukcji dla komisji rewizyjnych oddziałów oraz nadzór nad działalnością tych komisji.
§29. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz naczelnych i władz oddziałów.
  § 30. 
 1. Sąd Koleżeński składa się z sześciu do dziewięciu osób i ze swego grona wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów.
  §31. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :
 1. Rozpatrywanie sporów powstających między członkami PTT w sprawach związanych z działalnością PTT.
 2. Wymierzanie kar upomnienia, zawieszenia w prawach członka do jednego roku lub wykluczenia z PTT.od orzeczenia przysługuje członkowi PTT odwołanie do sądu koleżeńskiego w innym składzie.
ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY

  § 33. 
 1. Na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwo powołuje oddziały terenowe i określa ich zasięg działania.
 2. Oddziały są terenowymi organami PTT powołanymi przez Zarząd Główny.
 3. Władzami w oddziale są:
  • Walne Zebranie Oddziału,
  • Zarząd Oddziału,
  • Komisja Rewizyjna Oddziału.
 4. Postanowienia §25 stosuje się odpowiednio.
  § 34. 
 1. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na trzy lata. Walne Zebranie Oddziału jest prawomocne jeżeli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych z prawem głosu, a w drugim terminie 1/4 członków, lecz nie mniej niż 12 członków zwyczajnych z prawem głosu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może być zwołane na wniosek Zarządu Głównego, żądania Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 członków zwyczajnych z prawem głosu należących do Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje tylko nad sprawą, dla której zostało zwołane.
  § 35. 
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:
  1. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału następuje po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
  2. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
  3. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów.
  4. Uchwalenie wytycznych dla Zarządu Oddziąłu.
  5. Rozpatrywanie spraw i wniosków zgłoszonych Zarządowi Oddziału przez członków Oddziału lub władze PTT i ujętych w porządku dziennym Walnego Zebrania Oddziału.
  § 36. 
 1. Zarząd Oddziału składa się od pięciu do dziesięciu osób i ze swego grona wybiera prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza skarbnika.
 2. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się zależnie od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, zgodnie z regulaminem działalności zarządów oddziałów uchwalonym przez Zarząd Główny.
  § 37. Do zadań Zarządu Oddziału należy :
 1. Realizowanie celów statutowych.
 2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami i postanowieniami władz naczelnych PTT.
 3. Reprezentowanie Oddziału na terenie jego działania.
 4. Opracowywanie planów działania i ich realizacja.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału oraz innych zebrań i spotkań członków Oddziału.
 6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, władzami, instytucjami i przedsiębiorstwami na terenie działania Oddziału.
 7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i skreślanie ich z listy członków.
 8. Przyjmowanie członków wspierających i współpraca z nimi zakresie możliwości Oddziału oraz skreślanie ich z listy członków.
 9. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Kół na terenie działania Oddziału, w uzgodnieniu z Zarządem Głównym.
 10. Inicjowanie i popieranie na terenie działania Oddziału działalności młodzieży szkolnej i studenckiej w zakresie upowszechniania zasad i osiągnięć triblogii.
  § 38. 
 1. Zarząd Główny może powoływać do wykonania określonych zadań interdyscyplinarne zespoły, grupujące członków Oddziału o różnych zawodach.
 2. Zarząd Oddziału może, na podstawie pisemnej zgody Prezydium Zarządu Głównego, tworzyć koła zakładowe lub terenowe obejmujące członków zwyczajnych Oddziału.koła te wchodzą w skład Oddziału i podlegają Zarządowi Oddziału.
  § 39. 
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego.
 2. Zebrania Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się zależnie od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok, zgodnie z regulaminem działalności komisji rewizyjnych oddziałów uchwalonym przez Główną Komisję Rewizyjną.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział w zebraniach Zarządu Oddziału.
  § 40. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy :
 1. Kontrola zgodności działalności Oddziału ze statutem PTT, uchwałami i postanowieniami władz naczelnych PTT oraz WalnegoZebrania Oddziału.
 2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 3. Zgłaszanie na zebraniach Zarządu Oddziału uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału.
 4. Wykonywanie uchwał i postanowień Głównej Komisji Rewizyjnej.
KOŁA TERENOWE

  § 41. 
 1. Na mocy uchwały Zarządu Oddziału w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Towarzystwo powołuje koła terenowe i określa ich zasięg działania.
 2. Koła są terenowymi organami PTT powołanymi przez Zarząd Oddziału w uzgodnieniu z Zarządem Głównym.
 3. Władzami w kole są:
 4. Walne Zebranie Koła,
 5. Zarząd Koła,
 6. funkcję Komisji Rewizyjnej Koła pełni Komisja Rewizyjna Oddziału.
 7. Postanowienia §33 stosuje się odpowiednio.
  § 42. 
 1. W Zebranie Koła zwoływane jest przez Zarząd Koła raz na trzy lata. Walne Zebranie Koła jest prawomocne jeżeli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych z prawem głosu, a w drugim terminie 1/4 członków, lecz nie mniej niż 9 członków zwyczajnych z prawem głosu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła może być zwołane na wniosek Zarządu Oddziału, żądania Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek 1/4 członków zwyczajnych z prawem głosu należących do Koła w terminie do 2 tygodni od daty powstania przyczyny zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła obraduje tylko nad sprawą, dla której zostało zwołane.
  § 43. 
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła należy:
  1. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła następuje po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
  2. Wybór Zarządu Koła.
  3. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów odbywa się podczas Walnego Zebrania macierzystego Oddziału, w którym członkowie Koła mogą brać udział na równych prawach.
  4. Uchwalenie wytycznych dla Zarządu Koła.
  5. Rozpatrywanie spraw i wniosków zgłoszonych Zarządowi Koła przez członków Oddziału lub władze PTT i ujętych w porządku dziennym Walnego Zebrania Koła.
  § 44. 
 1. Zarząd Koła składa się od dwóch do pięciu osób i ze swego grona wybiera prezesa, skarbnika i ew. jednego lub dwóch wiceprezesów oraz sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Koła odbywają się zależnie od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, zgodnie z regulaminem działalności zarządów koł uchwalonym przez Zarząd Główny.
  § 45. Do zadań Zarządu Koła należy :
 1. Realizowanie celów statutowych.
 2. Kierowanie działalnością Koła zgodnie z uchwałami i postanowieniami władz naczelnych PTT.
 3. Reprezentowanie Koła na terenie jego działania.
 4. Opracowywanie planów działania i ich realizacja.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Koła oraz innych zebrań i spotkań członków Koła.
 6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, władzami, instytucjami i przedsiębiorstwami na terenie działania Koła.
 7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i skreślanie ich z listy członków.
 8. Inicjowanie i popieranie na terenie działania Koła działalności młodzieży szkolnej i studenckiej w zakresie upowszechniania zasad i osiągnięć triblogii.
  § 46.
 1. Funkcję Komisji Rewizyjnej Koła pełni Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział w zebraniach Zarządu Koła.
 •  Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy :
 • Kontrola zgodności działalności Koła ze statutem PTT, uchwałami i ostanowieniami władz naczelnych PTT oraz WalnegoZebrania Koła.
 • Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 • Zgłaszanie na zebraniach Zarządu Koła uwag i wniosków dotyczących działalności Koła.
 • Wykonywanie uchwał i postanowień Głównej Komisji Rewizyjnej.
  ROZDZIAŁ VI

  MAJĄTEK PTT

   § 48.
  1. Majątek PTT składa się z ruchomości i nieruchomości oraz z funduszu powstałego z :
   • składek i innych świadczeń finansowych członków,
   • dotacji, darowizn i zapisów,
   • dochodów z działalności statutowej (wydawniczej, doradczej, publicystycznej itp.),
   • dochodów z innej działalności, na którą uzyskano zgodę odpowiednich władz,
   • dochodów z nieruchomości.
  2. Prawnym właścicielem majątku jest PTT, w którego imieniu działa Zarząd Główny. Nabywanie, zarządznie i zbywanie tego majątku należy do Zarządu Głównego.
  3. Zarząd Główny może upoważnić zarządy oddziałów do korzystania i zarządzania częścią majątku.
  4. Majątek może być użyty tylko na działalność zgodną ze statutem PTT.
  5. Interesy majątkowe Towarzystwa na zewnątrz reprezentuje prezes Zarządu Głównego lub Oddziału bądż osoby przez nich upoważnione.
  6. Do ważności pism i dokumentów finansowych, dotyczących zobowiązań majątkowych PTT, wymagane są podpisy dwu członków Zarządu Głównego w tym prezesa lub wiceprezesa.
  7. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa upoważniony jest każdy z członków Zarządu Głównego; dla ważności pism, nie dotyczących spraw finasowych, wystarczające są podpisy sekretarzy Towarzystwa.
  ROZDZIAŁ VII

  ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE PTT

   § 49.
  1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków.
  2. Rozwiązanie PTT wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.
   § 50. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu PTT Walny Zjazd Delegatów zwykłą większością głosów uchwala przeznaczenie majątku i wyznacza siedmioosobową Komisję Likwidacyjną.