Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Publikacja dofinasowana przez Komitet Badań Naukowych

Nr 4/2002

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbaliśmy trochę ten problem i z tego tytułu mieliśmy na końcu ubiegłego roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr. 11101040-401040202504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
02-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł.

Nasz adres:

Polskie Towarzystwo/Tribologiczne (PTT)
Ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa

Serdecznie Wszystkich Naszych Członków pozdrawiam. Stanisław PYTKO-prezesSpis Treści :

RAPORT
z realizacji zadań dofinansowanych w roku 2002 ze środków na działalność
ogólnotechniczną i wspomagającą badania podmiotu działającego na rzecz nauki

Umowa nr 599/P/DS/02 z dn. 9.05.2002

1. Opis merytoryczny realizowanych zadań (omówienie stanu wykonania zadań i ich zgodności z planem i harmonogramem prac)
Piąta z kolei konferencja naukowo - techniczna INŻYNIERIA ŁOŻYSKOWANIA`2002 stanowiła ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki łożyskowania, utrwaliła dotychczasowe tradycje i podkreśliła znaczenie podejmowanej tematyki w rozwoju nauki i techniki. Jednocześnie poświęcona została 50-leciu działalności zawodowej prof. Jana K. Włodarskiego.
Tematyka konferencji obejmowała: diagnostykę węzłów łożyskowych; metody monitorowania ich stanu w aspekcie stanów granicznych, projektowanie układów łożyskowych ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki maszyn wirnikowych, odkształceń i przemieszczeń gniazd łożyskowych itp., konstruowanie, wytwarzanie, montaż i eksploatację łożysk, metody i środki wspomagania procesu projektowania łożyskowania, badania właściwości łożysk, materiałów łożyskowych, substancji smarowych, uszczelnień ruchowych, środków i technologii regeneracji węzłów ruchowych, metody i urządzenia do badania właściwości łożysk lub układów łożyskowych, tribologię w zakresie tarcia technicznie suchego, mieszanego i płynnego, aspekty ekologiczne inżynierii łożyskowania, nowe materiały i technologie w inżynierii łożyskowania.
W Konferencji wzięło udział 70 uczestników z różnych ośrodków krajowych; wygłoszono 56 referatów.

2. Informacja o formach upowszechniania.
Referaty konferencyjne zostały wydane w czasopiśmie TRIBOLOGIA - nr 1/2002 i 2/2002. Wszystkie zamieszczone prace przeszły pełny cykl wydawniczy wymagany przy publikacjach w w/w czasopiśmie.Tribologia vol. XXXIII, 2002
numer 4
Konferencje
Konrad Bartkowiak, et.al. - Analiza wpływu borowania laserowego na zużycie elementów ze stali 16HG
W artykule zaprezentowano wpływ obróbki laserowej na zużycie elementów wykonanych ze stali niskowęglowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż możliwe jest wprowadzenie boru do warstw przypowierzchniowych elementów ze stali 16HG. Grubość warstwy zawierającej bor po obróbce wykańczającej na całym obwodzie elementów przekracza 0,l mm. ...
Dionizy Biało - Zmiany w warstwie wierzchniej kompozytów aluminiowych spowodowane tarciem
Przedstawiono wyniki badań nad zmianami zachodzącymi w wyniku tarcia w warstwie wierzchniej materiałów kompozytowych zawierających osnowę Al + 4,5 Cu + 0,7 Si + 0,5 Mg i fazę umacniającą w postaci cząstek Al2O3 w ilości 10%. Kompozyty otrzymano w procesie metalurgii proszków. Ziarnistość fazy umacniającej ...
Dariusz Bieliński, et.al. - Dyspersja napełniacza a właściwości tribologiczne i mechaniczne gumy
Przedmiotem badań, których rezultaty zamieszczono w niniejszej pracy, było zjawisko dyspersji napełniacza w matrycy elastomeru i wpływ jej stopnia na właściwości mechaniczne i tribologiczne gumy. Badana mieszanka gumowa została sporządzona z kauczuku etylenowo-propylenowo--dienowego (EPDM) - Yistalon 2504 (Exxon Chemicals, USA) napełnionego krzemionką ...
Dariusz Bieliński, et.al. - Wpływ migracji powierzchniowej alifatycznych kwasów karboksylowych na właściwości tribologiczne wulkanizatów kauczuku butadienowo--styrenowego
Przedmiotem badań była migracja alifatycznych, liniowych kwasów karboksylowych w matrycy kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) i jej wpływ na właściwości tribologiczne wulkanizatów. Właściwości tribologiczne w mikro- i makroskali były korelowane zarówno z właściwościami wynikającymi z obecności kwasów w matrycy elastomeru jak i powstawania wykwitu ...
Tadeusz Burakowski - Znaczenie inżynierii powierzchni w tribologii
W oparciu o przedmiot i zadania inżynierii powierzchni i tribologii, podano związki między obydwoma dyscyplinami nauki i techniki, wprowadzono pojecie systemu areologicznego oraz omówiono współpracę systemu areologicznego i systemu tribologicznego a także przedstawiono obszary działania inżynierii powierzchni i tribologii. ...
Dymitry Capanidis , et.al. - Tarflen (PTFE) porowaty nasączany żywicą ep jako materiał ślizgowy
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zagospodarowania odpadów politetrafluoroetylenu (PTFE). Duże ilości odpadów tego polimeru powstają w następstwie specyficznej technologii przetwórstwa PTFE, polegającej na jego spiekaniu z proszków i zwykle późniejszej obróbce wiórowej. Zagospodarowanie odpadów PTFE stanowi poważny problem, gdyż powtórne ...
Janusz Dasiewicz, et.al. - Reaktywność i budowa chemiczna środka sieciującego a struktrura i właściwości tribologiczne kompozytów regeneracyjnych
W artykule zaprezentowano wpływ rodzaju i budowy chemicznej środków sieciujących na właściwości kompozytów regeneracyjnych. Jako utwardzacze kompozytów zastosowano mieszaniny związków aminowych (aminy alifatycznej - Z1, poliaminoamidu PAC, produktu reakcji fenolu, formaldehydu i aminy - TFF oraz cykloalifatycznej dwuaminy - akfanil). ...
Włodzimierz Dudzinski, et.al. - Struktura i własności materiałowe łożysk ślizgowych turbosprężarek współpracujących z silnikami spalinowymi
W referacie przedstawiono wyniki badań materiałowych 7 łożysk ślizgowych wykonanych z brązów cynowo-ołowiowych pracujących w kilku różnych typach turbosprężarek, przeznaczonych do współpracy z silnikami o zapłonie iskrowym lub samoczynnym, samochodów osobowych oraz ciężarowych. Badania obejmowały ocenę stanu zużycia łożysk metodami makro ...
Monika Gierzynska-Dolna - Nowe tendencje w doborze biomateriałów na elementy trące endoprotez
W pracy zwrócono uwagę na dominującą rolę procesów tribologicznych w utracie stabilności endoprotez. Podkreślono negatywne oddziaływanie produktów zużycia (cząstek polietylenu) na organizm ludzki. Omówiono nowe materiały (ceramiczne) stosowane na węzeł tarcia „głowa-panewka” endoprotez stawu biodrowego.
Marian Grądkowski, et.al. - Problemy identyfikacji produktów przemian tribochemicznych na powierzchni tarcia
W artykule omówiono problemy związane z identyfikacją produktów, powstających na powierzchni tarcia w wyniku przemian tribochemicznych składników środków smarowych. Szczególną uwagę poświęcono możliwości wykorzystania do tego celu nowoczesnych technik instrumentalnych. Jako modelowego środka smarowego użyto n-heksadekanu, którym smarowano skoncentrowany styk ...
Mariusz Jenek, et.al. - Wpływ preparatów eksploatacyjnych na wybrane właściwości tribologiczne żeliwa
W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu preparatów eksploatacyjnych na właściwości tribologiczne żeliwa szarego perlitycznego. Przeanalizowano wyniki badań udziału struktur przeciwzużyciowych (a'AW) i przeciwzatarciowych (a'EP) oleju bazowego SN150 modyfikowanego preparatami eksploatacyjnymi R-2000 (preparat na bazie metali miękkich) oraz Motor Life (preparat o działaniu chemicznym). ...
Jan Kicinski - Wielkogabarytowe łożyska ślizgowe - metodyka obliczeń
Przedstawiono koncepcję, model teoretyczny i program komputerowy do analizy własności łożysk ze smarowaniem hybrydowym, tzn. hydrostatycznym i hydrodynamicznym. Na powierzchni szczeliny smarnej może być usytuowana dowolna ilość komór lewarowych, do których dostarczamy jest olej pod określonym ciśnieniem hydrostatycznym. Istnieje możliwość praktycznie dowolnej konfiguracji klinów smarnych ...
Aleksander Kowal, et.al. - Analiza tarcia potoczystego w warunkach ruchu oscylacyjnego o małej amplitudzie przemieszczeń
Zagadnienie tarcia potoczystego analizowane jest zazwyczaj dla ruchu ustalonego o znacznych przemieszczeniach elementu tocznego. Jeśli jednak ruch ten jest nawrotny, a więc oscylacyjny o małych przemieszczeniach (np. ruch czopa bądź sworznia w panewce złącza przegubowego), wówczas mamy do czynienia ze stanem nieustalonym. Wektory prędkości i przyspieszenia ulegają ...
Paweł Krasowski - Laminarne, niestacjonarne smarowanie łożyska ślizgowego w polu magnetycznym dla lepkości oleju zależnej od ciśnienia
W prezentowanym artykule rozważany został problem laminarnego niestacjonarnego smarowania poprzecznego cylindrycznego łożyska ślizgowego przy czym lepkość dynamiczna newtonowskiego czynnika smarującego jest zależna od ciśnienia i stałej indukcji pola magnetycznego. Podstawowy układ równań opisujących przepływ w szczelinie smarnej, całkowano ...
Stanisław Krawiec, et.al. - Korelacja twardości materiału i jego właściwości tribologicznych
Polepszenie odporności materiałów na zużycie wymaga poznania czynników mających wpływ na ten proces. W referacie przedstawiono przegląd prac teoretycznych i eksperymentalnych związanych z wpływem często pomijanej cechy materiału, tj. twardości na charakterystyki tribologiczne stalowych węzłów ślizgowych. Próby powiązania tej ...
Leszek Kuśmierz, et.al. - Możliwości zmniejszenia oporów tarcia w ślizgowym łożysku wzdłużnym
W pracy rozważono model ślizgowego łożyska wzdłużnego z płytkami wahiiwymi, pracującego w warunkach smarowania hydrodynamicznego. Założono, że przepływ czynnika smarnego przez szczelinę olejową jest adiabatyczny, a wymiana ciepła w filmie olejowym odbywa się na drodze konwekcji. Uwzględniono zmiany lepkości oleju w funkcji temperatury oraz deformacje sprężyste i ...
Zbigniew Lawrowski - Materiały ślizgowe. historia, teraźniejszość, przyszłość
W rysie historycznym podaje się chronologiczny przegląd najdawniejszych materiałów ślizgowych, począwszy od urządzeń transportowych o ruchu posuwistym. W związku z odkryciem i zastosowaniem ...
Anna Matuszewska, et.al. - Wpływ rodzaju dodatku AW/EP na przeciwzatarciowe właściwości kompozycji smarowej
Za pomocą aparatu czterukulowego T-02 badano działanie dodatków AW/EP w układzie stal-stal, w warunkach zacierania. Jako środki smarowe stosowano l-, 2- lub 5-procentowe kompozycje handlowych pakietów dodatków typu AW/EP, opartych na dialkiloditiofosforanie cynku (Dl) lub siarkowano-fosforowanych olefinach (D2 i D3) w mineralnym oleju ...
Andrzej Miszczak - Rozwiązanie numeryczne pól sprzężonych w węźle tarcia ślizgowego
W pracy przedstawiono numeryczną symulację rozkładów ciśnienia dla nieizotermicznego smarowania w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym ferrosmarem w polu magnetycznym z uwzględnieniem rzeczywistych warunków brzegowych Reynoldsa. Wpływ temperatury na zmiany ciśnienia był uwzględniany poprzez zmianę lepkości dynamicznej i zmianę wysokości szczeliny wywołaną deformacją ...
Stanislaw Nosal - Wpływ stopnia wzajemnego przekrycia na zacieranie adhezyjne
W referacie przedstawiono wyniki badań odporności na zacieranie adhezyjne zimne stalowego węzła ślizgowego o różnym stopniu wzajemnego przekrycia. Stopień ten określono jako stosunek powierzchni tarcia nieruchomego elementu skojarzenia ślizgowego do powierzchni tarcia elementu ruchomego. Różne wartości tego stopnia uzyskano szlifując promieniowo rowki na ...
Robert Andrzej Nyc, et.al. - Współpraca ceramiki (Al2O3, ZrO2) z kompozytem ciernym w układzie hamulca tarczowego samochodu
Układy hamulcowe pojazdów eksploatowane są często przy przeciążeniach mechanicznych powyżej 50 MPa i temperaturze powyżej 700°C, w silnie zanieczyszczonym produktami ściernymi i podatnym do inicjowania korozji środowisku. Trwałość elementów (bęben, tarcza, kompozyt cierny) układu hamulca w tych warunkach jest dalece niezadowalająca. ...
Zbigniew Pawelec, et.al. - Oddziaływanie grup funkcyjnych promotorów adhezji i proszkowych napełniaczy tlenkowych na właściwości wieloskładnikowych materiałów kompozytowych stosowanych do regeneracji ślizgowych węzłów tarcia
W pracy przedstawiono wpływ związków krzemoorganicznych na wielkość napięcia powierzchniowego żywicy epoksydowej. Jako modyfikatory własności powierzchniowych polimerowej matrycy zastosowano trzy rodzaje związków krzemoorganicznych o różnych grupach funkcyjnych (vinylosilan, epoksysilan i aminosilan). ...
Elżbieta Rogoś, et.al. - Właściwości tribologiczne kompozycji smarnych wytworzonych na bazie olejów roślinnych
W artykule omówiono właściwości tribologiczne olejów roślinnych i kompozycji smarnych wytworzonych na bazie oleju rzepakowego. Badano działanie przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe kompozycji, również w warunkach zacierania i w podwyższonej temperaturze. Do badań wykorzystano czterokulowy węzeł tarcia oraz skojarzenie stal-stal typu kula-tarcza. ...
Włodzimierz Sułek, et.al. - Wpływ pokryć galwanicznych niklu i chromu na opory ruchu
W celu weryfikacji modelu tarcia suchego [L. l] wykonano pomiary współczynnika tarcia w funkcji czasu dla układu trzpień-tarcza, w którym trzpień był wykonany ze stali 45, a tarcze z tlenku aluminium i tlenku cyrkonu [L. l, 2]. Badania tribologiczne przeprowadzono na testerze T-01M [L. 3]. Na podstawie uzyskanych rezultatów dokonano doboru empirycznego parametru. ...
Włodzimierz Sułek, et.al. - Właściwości smarne wodnych roztworów oksyetylenowanych estrów sorbitanu
W pracy prezentowane są wyniki badań wodnych roztworów oksyetylenowanych monoestrów sorbitanu (OE MES) stosowanych jako kompozycje smarowe. Analizowano wpływ typu związku i jego stężenia na współczynnik tarcia, zużycie i wielkość temperatury w węźle tarcia.
Badania tribologiczne prowadzono z użyciem aparatu czterokulowego w skojarzeniu materiałowym stal-stal. Przeprowadzono 900-sekundowe testy pod stałym obciążeniem ...
Wojciech Wieleba - Tarcie i zużywanie kompozytów ptfe wypełnianych koksem i grafitem podczas współpracy ze stalą w warunkach tarcia suchego
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań tribologicznych kompozytów na osnowie PTFE zawierających koks lub grafit. Materiały te współpracowały ślizgowo ze stalowymi przeciwelementami o różnej chropowatości powierzchni w warunkach tarcia technicznie suchego. Ponadto przeprowadzono obserwacje mikroskopowe powierzchni ślizgowych współpracujących materiałów po procesie tarcia. ...
Krzysztof Wierzcholski - Numeryczne wyznaczanie ciśnienia i nośności dla nieustalonego smarowania stawu biodrowego człowieka
Niniejsza praca przedstawia analityczne formuły i obliczenia numeryczne dla rozkładów wartości ciśnienia w szczelinie stawu biodrowego człowieka przy smarowaniu hydrodynamicznym w ruchu nieustalonym dla zmiennej w czasie szczeliny.
Wysokość szczeliny stawu deformuje się z upływem czasu. W pracy uwzględniony został ruch obrotowy głowy kości ...
SITC 2002 2nd INTERNATIONAL TRIBOLOGY CONFERENCE (SITC 2002)
August 25-28, 2002
Zielona Gora, Poland
Deadline for abstract: October 31, 2001
Beltrib-2002 International symposium (BELTRIB-2002)
August 28-30, 2002
Homel, Białoruś
Deadline for abstract: 1 July 2002

September 2002


Leeds-Lyon 29nd Leeds-Lyon Symposium on Tribology
Septembre 3-6, 2002
Leeds, United Kingdom
Top 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TRIBOLOGY
September 12 - 13, 2002
Dublin, Ireland
Deadline for papers: 29 March 2002
Sudak 2002 9th (SUDAK-2002)
September 17 - 24, 2002
Sudak, Krym
Deadline for papers: 20 May 2002
AITC-2002 2002 AIMETA INTERNATIONAL TRIBOLOGY CONFERENCE
September 18-20, 2002
Vietri sul Mare, Salerno, Italy
Abstract submission deadline: 15 January, 2002
INSYCONT 6nd INternational SYmposium on CONTact Phenomena
September 19th-21th, 2002
Cracow, Poland
Detailed programme is here
ISTF-4 THE 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TRIBO-FATIGUE
September 23-27 , 2002
Ternopil, Ukraine

October 2002


IFHTSE/ASM Surface Engineering Congress The 13th International IFHTSE/ASM Surface Engineering Congress
The 13th International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering Congress
ASM International Surface Engineering Congress Exposition
7-10 0ctober 2002
Advance Registration ends 13 September, 2002. Register Online Today!
Advance Housing Registration ends 29 August, 2002.
Greater Columbus Convention Center • Columbus, Ohio USA
Co-located with ASM Materials Solutions Conference and Show and TMS Fall Meeting
INTERNATIONAL WORKSHOP "TRIBOLOGY AND EMISSION PHENOMENA 2002"
October 17-19 , 2002
Prague, Czech Republic
ASIATRIB 2002 ASIATRIB 2002 INTERNATIONAL CONFERENCE
October 21-24 , 2002
Cheju Island, Korea
Oral Paper Abstracts : October 31, 2001
Poster Paper Abstracts : December 31, 2001
  Technical Sessions
 • Advanced tribomaterials
 • Biotribology
 • MEMS
 • Micro and nanotribology
 • Computer-aided tribological design
 • Dry and boundary lubrication
 • Elastohydrodynamic and thermo-elastohydrodynamic lubrication
 • Engine tribology
 • Fluid film lubrication
 • Fundamentals of friction and wear
 • Lubricant and tribochemistry
 • Additives
 • Magnetic storage system
 • Maintenance tribology
 • Rolling and sliding contacts
 • Solid lubrication
 • Surface characterization and surface coatings
 • Surface mechanics and thermoelastic contact problems
 • Tribofailures
 • Tribological machine elements
 • Bearing and Sealing Technology
 • Tribology in extreme environments
 • Tribology in processing
 • Tribology in manufacturing technology
 • Rail and wheel technology
 • Information technology in oil and gas industries
 • Tribology for clean technology
 • Chemical manufacturing polishing
 • IT application for oil and gas industries

ASME/STLE JTC 2002 ASME / STLE INTERNATIONAL JOINT TRIBOLOGY CONFERENCE 2002
October 27 - 30, 2002
Cancun, Mexico
Deadline for abstract: January 2, 2002
  Program Topics
 • Fluid Film Tribology (EHD, HD, gas bearings)
 • Lubricants (oils, greases)
 • Magnetic Storage Tribology
 • Metalworking Tribology
 • Rolling Element Bearings
 • Machine Components Tribology (bearings, gears, clutches, seals etc.)
 • Tribology Fundamentals (wear, friction, modeling, contact mechanics)
 • Tribomaterials (solid lubricants, ceramics)
 • Nanotribology

November 2002


AVS 49 AVS 49th INTERNATIONAL SYMPOSIUM
November 4-8, 2002
Denver, Colorado, USA
Deadline for abstract: April 29, 2002, 5:00 p.m. -- Paper/Fax
Deadline for abstract: May 6, 2002, 11:00 p.m. -- E-mail/Web
  Topics
 • Applied Surface Analysis
 • Biomaterial Materials
 • Dielectrics
 • Electrochemistry
 • Electronics
 • Magnetic Interfaces and Nanostructures
 • MicroElectroMechanical Systems
 • Manufacturing Science and Technology
 • Nanostructures
 • Organic Films and Devices
 • Processing at the Nanoscale
 • Plasma Science
 • Semiconductors
 • Surface Engineering
 • Surface Science
 • Thin Films
 • Vacuum Technology
 • Advancing Toward Sustainability
 • Biomaterials Plenary Session
 • Nanotubes: Science & Applications
 • Molecular-and Bio-Magnetism
 • Photonics

December 2002


AUSTRIB 2002 AUSTRIB 2002
December 2-5, 2002
Perth, Australia
Deadline for abstract: February 28, 2002
  Topics
 • Fundamental Studies
 • Lubrication and Lubricants
 • Tribological Characteristics of Tribomaterials: metals, ceramics, synthetics, composites, etc.
 • Surface Engineering
 • Analysis of Tribosystems
 • Practical Applications and Case Studies
 • Monitoring and Maintenance of Tribosystems
 • Industrial Tribology
 • Nanotribology
 • Bio-Tribology

EUCHEM CONFERENCE ON MOLECULAR TRIBOLOGY
December 7-11, 2002
Marsta, Sweden
  Topics
 • Techniques to study tribology on a molecular scale (AFM, (tribological-) surface force apparatus, ultra-thin film interferometry etc.)
 • Effects of molecular assemblies at surfaces on the tribological behaviour
 • Molecular aspects of thin-film lubrication and thin film rheology
 • Effects of additives on molecular tribology
 • Simulations (adhesion, friction of adsorbed layers and thin-film lubrication etc.) seen on a molecular levelMarch 2003


WOM-14 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEAR OF MATERIALS (WOM-14)
March 30 - April 3, 2003
Washington DC, USA
Deadline for abstract: November 22, 2002
  Topics
 • Wear assessment and monitoring
 • Wear mechanisms and mapping
 • Wear modeling and prediction
 • Materials engineering and the use of coatings to control wear
 • Frictional behavior associated with wear
 • Wear of materials for medical applications
 • Wear of materials at the nano-scale
 • Wear modeling, including computer simulations
 • Wear test methods and standards (jointly organized by ASTM-G2)

April 2003

WOM-14 ADDITIVES 2003
Meeting Customer Needs

An international conference on additives for automotive fuels and lubricants: their chemistry, mode of action and tribological performance

1st - 3rd April 2003
Jubilee Campus, Nottingham University, UK

Organised by the Royal Society of Chemistry Industrial Inorganic Chemicals and the Institution of Mechanical Engineers Tribology Group.

This meeting will focus on:

 • Recent advances in additive chemistry and function as a way of meeting the Original Equipment Manufacturers (OEMs) performance requirements.
 • Product formulation for performance and the link between additive chemistry and emissions.
 • The chemical and tribological aspects of the performance of fuel and lubricant additives.
 • Present and future additive technology in the context of developments by the OEMs in reducing the cost of vehicle ownership.
 • Engine design developments and the use of novel materials including non-ferrous materials, ceramics, coatings and other surface treatments.
 • Tribological performance issues such as fuel economy and retention, wear protection and engine durability.

  The aim of the meeting is to bring together the automotive and chemical industries with cademia and provide a multi-disciplinary forum for chemists, engineers and tribologists to share ideas for future developments in the science and technology of fuels and lubricants. This is the third meeting in a series organised by the RSC Industrial Inorganic Chemicals Sector and the Tribology Group of the Institution of Mechanical Engineers.

  Programme
  The programme will comprise plenary and contributed oral presentations, as well as poster sessions. Contributed papers are now invited.

  Training Day
  A one-day training session entitled "An Introduction to Additive Technology" - in association with Octel and Infineum - will be held at Jubilee Campus, Nottingham, UK on 31 March 2003. This session will explain the basic science and technology of additives as well as the terminology and current practice used by the industry. The training day will be beneficial to those who want an introduction to the use of additives in fuels and lubricants including their chemistry, properties and function.

  For further information please contact:
  Samantha Bradley
  Royal Society of Chemistry Burlington House, Piccadilly, London W1J OBA, UK
  Tel: +44 (0) 20 7440 3304
  Fax: +44 (0) 20 7734 1227
  Email: Industry@rsc.org

  To receive free RSC news by email, register online at:
  www.rsc.org/CFReg/


June 2003


EVC-8 8th EUROPEAN VACUUM CONFERENCE (EVC-8)
June 23-26, 2003
Berlin, Germany
Deadline for abstract: January 15, 2003
  Scope and Topics
 • Surface Science
 • Surface Analysis
 • Thin Films and Coatings
 • Nanotechnology
 • Electronic Materials
 • Biosurfaces
 • Vacuum Science and Technology

September 2003


EVC-8 TRIBOLOGY IN ENVIRONMENTAL DESIGN 2003
2nd International Conference

8th-10th September 2003
Bournemouth, UK

Sustainable Product Engineering of Bournemouth University Research Centre and the University of Oviedo in Spain at this conference will deal with the Characteristics of Interacting Surfaces; A Key Factor in Sustainable and Economic Products.

Objectives
The objectives are to highlight the issues of wear and friction between interacting surfaces in relative motion as well as the effect lubrication has on these interacting surfaces which are a prerequisite for product function, quality and cost. These characteristics have environmental as well as life cycle consequences which emphasise the importance their consideration has during the early stages of product design.

It is the purpose of this conference to draw together expertise in this multi-disciplinary field to assist in a better understanding of the issues relating to tribological characteristics so that they can be addressed early in the product design stage.

Conference Topics
Papers are invited on the topics listed below and other which fall within the general scope of the conference:

 • Life-orientated Products
 • Sustainable Product Development
 • Product Life Design Tools
 • Life Cycle Assessment for Optimised Products
 • Energy Studies in Product Use Phase
 • Environmental Impact Assessmen
 • Surface Quality
 • Surface Engineering
 • Lubricants
 • Advanced Materials
 • Analytical Studies
 • Test Methods

Exhibition Facilities
There will be exhibition facilities for the display of products, literature, etc. related to the theme of the conference.

The first conference on Tribology in Environmental Design took place in 2001 and was a very great success, with a large international participation.

For general information please visit website:
www.sustainableengineering.org/ted2003/ted2003.htm

For further information please contact
Ms. Deborah Newton-Perks
Conference Secretariat, TED2003
Bournemouth University, Studland House, 12 Christchurch Road, Bournemouth Dorset BH1 3NA, UK
Tel: 44 (0)1202 503750
Fax: 44 (0)1202 503751
Email: ted_info@bournemouth.ac.uk


ECCOSS-22 22th EUROPEAN CONFERENCE ON SURFACE SCIENCE (ECOSS-22)
September 7-12, 2003
Prague, Czech Republic
MECHTRIBOTRANS – 2003
”MECHANICS AND TRIBOLOGY OF TRANSPORT SYSTEMS - 2003”

The Russian academy of sciences in association with the Ministry of Transport of the Russian Federation, The Ministry of Transport Communication of the Russian Federation, Interdisciplinary Scientific Tribology Council, Association of Tribology Engineers and Rostov State University of Transport Communication have the honor to invite you to participate in the international Congress "Mechanics and Tribology of Transport Systems". The Congress will be held in September 10-13, 2003 in Rostov-on-Don (Russia).

THE SECTIONS OF THE CONGRESS.
- Development ofpromising transport technique.
- Mechanics of transport systems.
- Problems of friction, wear, lubricants and lubrication.
- New wear-resistant materials and reinforcing technologies.
-Safety of traffic, information technologies, communication and telecommunication systems on transport.

CONGRESS LANGUAGES.
Russian and English with translation.
DEADLINES:
15.08.2002 - first information message;
15.10.2002 - registration form and abstract;
15.12.2002 - confirmation of preliminary participation;
15.04.2003 - submission of papers and registration fee;
15.06.2003 - notification of acceptance and proceedings publishing.
LOCATION:
The Rostov State University of Transport Communication
Authors are invited to send Registration forms and Abstracts to the Organizing Committee by 15.10.2002.
Address: Myasnikova Nina Alekseevna
”Mechtribotrans-2003”, RGUPS
sq. Narodnogo Opolcheniya 2,
Rostov-on-Don, Russia, 344038
E-mail:mtt@rgups.ru , or
myasnikoya@rgups.ru
Tel.: (+7 8632) 726-349
Fax: (+7 8632) 45-06-13
Further information on the Congress can be found at page: www.mtt.rgups.ru.
Registration Form of a participant is filled in the same way as the one of author.

PROGRAM COMMITTEE.
Chairman:
Vice President ofthe RAS, acad. V. V. Kozlov
Academician-secretary ofthe RAS V.E. Fortov
Deputy Chairmen:
acad. RAS D.M Klimov
acad. RAS E.A. Fedosov
acad. RAS K. V. Frolov
corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
Scientific secretary: dr. M.A. Bronovets
Members:
acad. RAS V.S. Avduevskii
acad. RAS N.A. Anfimov
acad. RAS V.A, Babeshko
acad. RAS V.V. Bolotin
acad. RAS R.F. Ganiev
acad. RAS K. S. Kolesnikov
acad. RAS A.B. Kurzhanskii
acad. RAS V.M.Matrosov
acad. RAS F.M. Mitenkov
acad. RAS N.F. Morozov
acad. RAS G.V. Novozhilov
acad. RAS V.E. Panin
acad. RAS V.M. Pashin
acad. RAS V.G. Peshekhonov
acad. RAS I.D. Spasskii
acad. RAS M.N. Tishehenko
acad. RAS O.N. Favorskii
acad. RAS F.L. Chernousko
acad. RAS G.G. Chorny
acad. RAS A.G. Shipynov
acad. RAS V.P. Shorin
dr. R. Bassani (Italy)
dr. W. Bartz (Germany)
dr. A. Gerve (Germany)
dr. F. Franek (Austria)
dr. B. Jacobson (Sweden)
dr. K.L. Johnson (Great Britain)
dr. K. Holmberg (Finland)
dr. K. Kato (Japan)
dr. J. Larsen-Basse (USA)
dr. T. Mathia (France)
dr. J..P. Pascal (France)
dr. S. Pytko (Poland)
dr. W. Schiehien (Germany)
dr.R.Vishnevetsky(USA)
dr. Xie Uou Bai (China)
ORGANISING COMMITTEE
Chairman:
corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
corr. memb. RAS I.G. Goryacheva
gen. director «Rostvertol» B.N. Slyusar
Members:
cor. memb. RAS B.V. Gusev
corr. memb. RAS V.G.Inozemcev
corr. memb. RAS N.A. Mahoutov
prof. N.A. Boushe
prof. D.N. Garkunoy
prof. Ju.N. Drozdov
prof. V.J. ICershenbaum
prof A.L. Lisitsyn
prof. Ju.M. Louzhnov
prof. N.K.. Myshkin
prof. Ju.M. Pleskachevskii
prof. V.K. Homeriki
prof. A.V. Chichinadze
prof. A.N. Guda
prof. Jevdokimov
prof. I.M. Elmanov
prof. A.A. Zarifyan
dr. P.G. Ivanochkin
prof. I.A. Maiba
dr. N.A. Myasnikova.
dr. A.V. Okhotnikov
dr. V.M. Prihodko
dr. A.V. Chelokhyan
prof. P.N. Shcherbak
10th EUROPEAN SPACE MECHANISMS AND TRIBOLOGY SYMPOSIUM
September 24-26, 2003
San Sebastián, Spain

October 2003


ECASIA'03 10th EUROPEAN CONFERENCE ON APPLICATIONS OF SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS (ECASIA'03)
October 5-10, 2003
Berlin, Germany
Deadline for abstract: December 1, 2002
  Topics
 • Adhesion
 • Depth profiling
 • Materials for batteries
 • Polymers
 • Tribology
 • Biomaterials
 • Environmental studies
 • Metals
 • Magnetic materials
 • Catalytic materials
 • Glass and ceramics
 • Micro- and optoelectronics
 • Solid-liquid interface
 • Composite materials
 • Heritage conservation
 • Nanoindentation
 • Corrosion
 • Imaging
 • Oxidation
 • Oxide surfaces
 • Thin films & coatings/inorganics
 • Thin films & coatings/organicJanuary 2004


ICT-14 14th INTERNATIONAL COLLOQUIUM TRIBOLOGY
January 13 – 15, 2004
Stuttgart / Ostfildern, Germany| PTT | O nas | Kontakt | Co nowego | Statut | Deklaracja członkowska | Regulaminy | Zjazd 2002 | >
| Konferencje | Tribologia |
| Poczta | JureK. |

2002 01 02 03 04 05 06