Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Publikacja dofinasowana przez Komitet Badań Naukowych

Nr 1/2002

Szanowni Koledzy Członkowie i Sympatycy PTT,
Zarząd Towarzystwa przedstawia nową, wspólczesną formę wymiany informacji między nami.
Forma ta jest formą otwartą i będzie dostosowywać się do zgłaszanych wymagań, nowych środków realizacji dostępnych ogółowi członków, potrzeb Towarzystwa jako całości i jego organów statutowych, jak np. oddziały i sekcje, w którego imieniu działa Zarząd. Obniży koszty naszego działania przy zwiększeniu dostępności do informacji.
Mamy nadzieję na współpracę członków Towarzystwa i ew. sympatyków.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Spis Treści :


Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbaliśmy trochę ten problem i z tego tytułu mieliśmy na końcu ubiegłego roku trudności w wypłaceniu niektórych należności. Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr. 11101040-401040202504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
00-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie byty zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł.

Nasz adres:

Polskie Towarzystwo/Tribologiczne (PTT)
Ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa

Serdecznie Wszystkich Naszych Członków pozdrawiam. Stanisław PYTKO-prezes
POLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNEPOLISH SOCIETY of TRIBOLOGY
KRS 0000037368RSt 985 z dnia 3 kwietnia 1991 roku

Warszawa, 2002.01.12

Protokół z Walnego Zebrania Członków
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego
w dniu 08 stycznia 2002 roku

Walne Zebranie Członków otworzył w drugim terminie prof. Stanisław Pytko, Prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, powitał zebranych Członków Towarzystwa i złożył podziękowanie dla Dziekana Wydziału Mechatroniki prof. Zygmunta Ratajczaka za życzliwość względem PTT.
Walne Zebranie odbyło się w sali seminaryjnej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W imieniu profesora Eugeniusza Ratajczaka, dziekana Wydziału, gości powitał prof. Zygmunt Rymuza.
Po powitaniu, Prezes PTT prof. Pytko poprosił by minutą ciszy uczcić zmarłych w okresie kadencji członków Towarzystwa :
- dr. inż. Stanisława Marca,
- dr. inż Tadeusza Łubieńskiego,
- prof. dr. inż. Andrzeja Wachala.

Po uczczeniu zmarłych kolegów, Prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego wręczył odznaki honorowe Towarzystwa kolegom :
- dr. Jerzemu Koryckiemu,
- dr. Lechowi Starczewskiemu,
a na wniosek zgłoszony przez kol. prof. Włodzimierza Waligóre, przy apluazie Walnego Zebrania kol. prof. Marek Wiśniewski wręczył honorową odznakę prof. Stanisławowi Pytko.

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano prof. zw. dr hab. inż. Janusza Janeckiego, a sekretarzem Zjazdu został dr Jerzy Korycki. Przewodniczący, po potwierdzeniu quorum, otworzył Zjazd w drugim terminie i następnie uzgodnił program Walnego Zebrania.
W części pierwszej kol. Jerzy Korycki przedstawił opracowane regulaminy :
· Walnego Zebrania Członków PTT,
· Sądu Koleżeńskiego PTT,
· Głównej Komisji Rewizyjnej.
Regulaminy te zostały przyjęte przez Walne Zebranie.

W głosowaniu jawnym dokonano wyborów Komisji Wnioskowej w składzie :
· prof. Stanisław Ścieszko,
· dr Andrzej Posmyk,

oraz Komisji Skrutacyjnej w składzie :
· dr inż. Dionizy Biało,
· dr inż Stanisław Nosal.

Następnie po wygłoszeniu sprawozdań :
· Prezesa Towarzystwa - prof. Stanisław Pytko,
· Skarbnika Towarzystwa - dr Lech Starczewski,
· Głównej Komisji Rewizyjnej - prof. Jan Burcan, która wnioskowała o udzielenie absolutorium.
· Sądu Koleżeńskiego - w zastępstwie odczytał dr Jerzy Korycki.
Po związanej z tym dyskusji Walne Zebranie przystąpiło do głosowania tajnego nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa. Za udzieleniem absolutorium głosowało wszystkie osoby obecne na sali przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec czego uznano, że Zarząd Towarzystwa został skwitowany z działalności w okresie kadencji Towarzystwa.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania był wybór nowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Tribologicznego. Na to stanowisko zgłoszono tylko jedną kandydaturę prof. Stanisława Pytko. Po stwierdzeniu braku zgłoszeń innych kandydatur przystąpiono do głosowania tajnego, w wyniku którego Komisja Skrutacyjna zebrała 22 głosy za kandydaturą przy braku przeciwnych i jednym wstrzymującym się. Od tego momentu Walnemu Zebraniu PTT przewodniczył nowy Prezes PTT prof. Stanisław Pytko.

Następnie przystąpiono do wyboru Zarządu Towarzystwa nowej kadencji. Ilość członków Zarządu ograniczono, zgodnie ze statutem PTT, do 8 osób. Kolejno zgłoszono kandydatury następujących kolegów :
- prof. Marek Wiśniewski,
- prof. Marian Szczerek,
- dr Andrzej Posmyk,
- prof. Jan Burcan,
- prof. Stanisław Ścieszko,
- prof. Włodzimierz Waligóra,
- mgr Anna Piątkowska,
- prof. Zygmunt Rymuza,
- dr Lech Starczewski,
- prof. Jan Senatroski,
- prof. Wiesław Zwierzycki,
- dr Jerzy Korycki,
- prof. Antoni Neyman,
- dr Andrzej Kulczycki.
Po stwierdzeniu zgody na kandydowanie do Zarządu i braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania tajnego. W wyniku, którego na poszczególne kandydatury padła następująca ilość głosów :
kol. Jan Burcan- 15,
kol Jerzy Korycki- 22,
kol. Andrzej Kulczycki- 8,
kol. Antoni Neyman- 16,
kol. Anna Piątkowska- 14,
kol. Andrzej Posmyk- 11,
kol. Zygmunt Rymuza- 20,
kol. Jan Senatorski- 16,
kol. Lech Starczewski- 15,
kol. Marian Szczerek- 18,
kol. Krzysztof Wierzcholski- 6,
kol. Marek Wiśniewski- 6,
kol. Wiesław Zwierzycki- 6.
Po ogłoszeniu wyników głosowania stwierdzono nie wpisanie na listę do głosowania kolegów : prof. Stanisława Ścieszko i prof. Włodzimierza Waligóry. Jednak koledzy Ci nie wnieśli o reasumpcję głosowania, nie zrobiły też tego osoby zgłaszające te kandydatury, ani nikt z sali. Wobec tego nie doszło do powtórzenia głosowania.
Zarząd Główny ukonstytuował się następująco : wiceprezesi prof. Jan Senatorski i prof. Marian Szczerek, skarbnik : mgr Anna Piątkowska i sekretarz : dr Jerzy Korycki.

Następnie odbyły się głosowania nad składem Głównej Rewizyjnej PTT i Sądu Koleżeńskiego PTT.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej kandydowali następujący koledzy, którzy zgłosili chęć kandydowania i po stwierdzeniu braku innych kandydatur uzyskali, w głosowaniu tajnym, odpowiednio ilość głosów :
kol. Marek Wiśniewski- 17,
kol. Włodzimierz Waligóra- 19,
kol. Andrzej Posmyk- 16,
kol. Jacek Spałek- 17.
Wobec czego w skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli koledzy : Włodzimierz Waligóra - przewodniczący Komisji i Jacek Spałek i Marek Wiśniewski członkowi Komisji - ukonstytuowanie się składu Komisji podane zostało do protokołu w czasie Walnego Zebrania, przez członków Komisji.

Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono kandydatury następujących kolegów, którzy zgłosili chęć kandydowania. Po stwierdzeniu braku nowych kandydatur przystąpiono do głosowania, w wyniku których otrzymali Oni następującą ilość głosów :
kol. Andrzej Kulczycki- 21,
kol. Wiesław Górski- 22,
kol. Krzysztof Wierzcholski- 20,
kol. Wiesław Zwierzycki- 22,
kol. Jan Kiciński- 20,
kol. Dariusz Ozimina- 22,
Z uwagi na to, że skład Sądu Koleżeńskiego liczy 6 osób, wobec tego wszystkie osoby weszły w skład Sądu. W czasie Walnego Zebrania Członków koledzy z Sądu Koleżeńskiego ukonstytuowali się i na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego wybrano kol. Wiesława Górskiego.

W czasie Walnego Zebrania Członków zgłoszono następujące wnioski do realizacji przez nowy Zarząd :
W wolnych wnioskach, prof. Stanisław Pytko zgłosił następujące kandydatury nowych członków honorowych Polskiego Towarzystwa Tribologicznego :
• Prezes Słowackiego Towarzystwa Tribologicznego - prof. Blaskowitz,
• Rektor Akademii Techniczno Lotniczej w Rybińsku - prof. Biezjazycznyj.
Zebrani jednogłośnie przyjęli zgłoszone kandydatury i upoważniły Zarząd do dokonania dalszych odpowiednich czynności.

Ponadto prof. Pytko przedstawił stan zaawansowania przygotowań do konferencji INSYCONT 2002, a kol. Neyman przygotowań do konferencji ŁOŻYSKOWANIA 2002, w czasie której odbędzie się uroczystość 50-lecia pracy prof. Jan Kazimierza Włodarskiego
SekretarzPrzewodniczącyPrezes
dr Jerzy Koryckiprof. zw. dr hab. inż. Janusz Janeckiprof. zw. dr hab. inż. Stanisław PytkoTribologia vol. XXXIII, 2002
numer 1
Konferencje

Kazimierz Witkowski
- Profesor Jan Kazimierz Włodarski. 50 lat działalności w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn
Referat poświęcono 50-leciu działalności naukowej Profesora Jana Kazimierza Włodarskiego. Przedstawiono najważniejsze fakty związane z ogromnym dorobkiem Profesora w zakresie eksploatacji maszyn i siłowni okrętowych.
Profesor Włodarski urodził się w 1931 roku. Wydział Mechaniczny Szkoły Morskiej ukończył w 1952 roku z wyróżnieniem. ...
Jan Kazimierz Włodarski - O uszkodzeniach łożysk wałów korbowych silników okrętowych
W opracowaniu omówiono czynniki warunkujące trwałość panwi łożysk wałów korbowych okrętowych silników spalinowych. Przedstawiono wyniki badań statystycznych. Szczególną uwagę zwrócono na sferę obsługi i użytkowania silników. Wskazano na błędy w zakresie montażu i smarowania łożysk jako czynniki determinujące trwałość panewek. Określono działania profilaktyczne.
Andrzej Balcerski, et.al. - Wybrane problemy naprawy ułożyskowania wału korbowego silnika głównego promu m/f "Wilanów"
Omówiono problemy i przebieg prac naprawczych ułożyskowania wału korbowego silnika MAN V9V30/45 promu m/f „WILANÓW”. Istotnym elementem prac było wykorzystanie łożysk technologicznych, co pozwoliło skrócić czas postoju statku o 14 dób.
Andrzej Adamkiewicz, et.al. - Możliwość oceny niewyważenia zespołu wirnikowego okrętowego turbinowego silnika spalinowego na podstawie sygnałów drganiowych pozyskanych z łożyska nośnego
Konsekwencją eksploatacji turbinowych silników spalinowych w środowisku okrętowym jest relatywnie przyśpieszona degradacja ich stanu technicznego. Jednym z jej objawów jest wzrost niewyważenia zespołów wirnikowych. W pracy przedstawiono obiekt, zaprezentowano metodykę badań i rezultaty wykorzystania ...
Sławomir Banaszek - Symulacyjne dynamiczne charakterystyki podparcia łożysk ślizgowych wirnika laboratoryjnego
W pracy zawarto propozycję wyznaczania charakterystyk dynamicznych podparcia łożysk ślizgowych w oparciu o tzw. „przedziały adekwatności”. Dzięki temu istnieje możliwość uzależnienia w pewnym stopniu własności dynamicznych konstrukcji podpierającej łożyska od częstości wymuszeń. Własności te wyznaczano ...
Henryk Bugłacki, et.al. - Problematyka łożysk tocznych linii wałów okrętowych
W referacie zostały przedstawione zasady, którymi powinien kierować się konstruktor przy wyborze łożysk tocznych linii wałów. Pokazano i omówiono kilka typowych rozwiązań konstrukcyjnych poprzecznych, wzdłużnych i wzdłużno-poprzecznych łożysk tocznych. W części poświęconej obliczeniom łożysk tocznych ...
Henryk Bugłacki, et.al. - Właściwości materiałów łożyskowych stosowanych w łożyskach ślizgowych okrętowych linii wałów
W referacie omówiono problematykę właściwości licznej grupy materiałów łożyskowych metalowych i niemetalowych, stosowanych w łożyskach ślizgowych okrętowych linii wałów. Określono wymagania dla tych materiałów oraz omówiono warunki pracy łożysk ślizgowych. Podano krótkie charakterystyki najczęściej ...
Ddam Charchalis, et.al. - Ocena niewyważenia wirników okrętowych turbinowych silników spalinowych w aspekcie wykorzystania sygnałów drganiowych z łożysk nośnych
Problem oceny niewyważenia wirników w okrętowych turbinowych silnikach spalinowych należy do podstawowych zagadnień eksploatacyjnych. Rozwój technik drganiowych zasadniczo zmienił zakres czynności obsługowych, szczególnie przy identyfikacji przekroczenia tolerowanej wartości niewyważenia wirników. ...
Manfred Chmurawa, et.al. - Wykorzystanie obliczeniowej trwałości zmęczeniowej tocznych węzłów łożyskowych w projektowaniu przekładni cyclo
W obiegowej przekładni cykloidalnej występują niekonwencjonalne węzły toczne w układzie przeniesienia mocy od wału wejściowego do wału zdawczego. Jednym z nich jest specjalne łożysko walcowe, które wykorzystuje jako bieżnię centralny otwór koła obiegowego. Drugi węzeł toczny, to zazębienie cykloidalne ...
Leszek Dąbrowski, et.al. - Wyznaczanie drogi tarcia w łożyskach łopat kierowniczych turbin wodnych
Bezsmarowe materiały łożyskowe stosowane coraz częściej na łożyska łopat kierownic turbin wodnych w wielu przypadkach wykazują niewystarczającą trwałość. Trwałość łożyska zależy nie tylko od jego odporności na zużycie, ale także od warunków pracy, szczególnie od drogi tarcia. Zużywanie łożysk czopów łopat kierownicy ...
Leszek Dąbrowski, et.al. - Obliczeniowa weryfikacja pewności ruchowej hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych na przykładzie elektrowni szczytowo-pompowej Dychów
W związku z modernizacją hydrozespołów elektrowni szczytowo-pompowej (esp) Dychów analizie poddano łożysko wzdłużne. Przeprowadzona analiza, która będzie podstawą do podjęcia decyzji o zakresie wymaganych zmian konstrukcyjnych w łożysku, objęła ocenę danych o dotychczasowej eksploatacji oraz obliczenia ...
Leszek Dąbrowski, et.al. - Stosowanie warstwy ślizgowej z polimerów w hydrodynamicznych łożyskach wzdłużnych hydrogeneratorów-stan techniki
Wysokocynowe stopy łożyskowe dzięki znanym zaletom od wielu lat są dominującym materiałem na łożyska hydrodynamiczne. Od pewnego czasu na świecie widoczne jest zainteresowanie tworzywami sztucznymi stosowanymi jako materiał łożyskowy, nie tylko dla łożysk bezsmarowych czy smarowanych wodą, ale także ...
Leszek Dąbrowski, et.al. - Badania eksploatacyjne łożyska wzdłużnego pompoturbiny - analiza wpływu czasu pracy pompy hydrostatycznego smarowania na warunki pracy łożysk
Dla oceny warunków pracy łożysk nośnych pompoturbin 125 MW elektrowni szczytowo pompowej (esp) Żar łożyska te wyposażono w segmenty pomiarowe umożliwiające weryfikację efektów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. W pracy omówiono konstrukcję i wyposażenie segmentu badawczego, metodykę wyznaczania ...
Leszek Dąbrowski, et.al. - Układy chłodzenia oleju smarującego łożyska wzdłużne turbin wodnych
Straty tarcia w hydrodynamicznych łożyskach wzdłużnych turbin wodnych o wałach pionowych są na tyle duże, że zazwyczaj konieczne jest wymuszone chłodzenie oleju smarującego. W wielu maszynach chłodzenie realizowane jest jeszcze za pomocą chłodnicy wodnej umieszczonej w zbiorniku oleju. Współcześnie ...
Jerzy Girtler - Metoda energetyczno-czasowa oceny działania poprzecznych łożysk ślizgowych
W artykule zaproponowano interpretację wartościującą działania, które (podobnie jak przedstawione mechanice klasycznej działania Hamiltona i Maupertiusa oraz działanie wynikające ze zmiany pędu ciała) jest rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą [dżul x sekunda]. ...
Szymon Grymek, et.al. - Perspektywy obliczeń neuronowych w inżynierii łożyskowania
Przedyskutowano zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania zużycia oraz skomentowano rezultaty takich prób poczynione przez innych badaczy. Stwierdzono potrzebę i możliwość takiego zastosowania. Ukazano błędy popełnione przez innych badaczy.
Antoni Iskra, et.al. - Rzeczywiste obciążenia łożyska głównego wynikające z drogi środka czopa
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i modelowych kształtowania się przebiegu obciążeń w łożyskach wału korbowego. Okazuje się, że próba odtworzenia obciążenia rzeczywistego czopa silnika w całym cyklu pracy na podstawie zmierzonej na silniku rzeczywistym drogi środka czopa prowadzi do bardzo dyskusyjnych wyników. ...
Jan Kiciński - Charakterystyki statyczne i dynamiczne łożysk hybrydowych z przekoszonymi panwiami
W pracy przedstawiony został nowy model i program komputerowy do opisu własności statycznych i dynamicznych poprzecznych łożysk ślizgowych z kieszeniami lewarowymi i przekoszonymi panwiami. Przedstawione zostały przykłady obliczeniowe stanowiące ilustrację możliwości tego programu. Przedmiot badań stanowiło ...
Paweł Krasowski - Siły tarcia i ich składowe w poprzecznym łożysku ślizgowym
W niniejszej pracy przeprowadzono analizę numeryczną wpływu zmiennej lepkości dynamicznej newtonowskiego czynnika smarującego, zależnej od ciśnienia i stałego pola magnetycznego, na wartość siły tarcia poprzecznego walcowego łożyska ślizgowego o nieskończonej długości. Wykorzystano rozwiązanie analityczne ...
Karol Krzeminski - Nośność łożysk porowatych z tulejami o gradientowym rozkładzie właściwości
W pracy przedstawiono nowe konstrukcje tulei porowatych o gradientowym rozkładzie przepuszczalności w kierunku osiowym i obwodowym. Przeprowadzone obliczenia teoretyczne rozkładu ciśnienia w łożyskach z tulejami o gradientowym rozkładzie przepuszczalności wykazały znaczący wzrost nośności tych łożysk ...
Czesław Kundera - Wybrane problemy dynamiki bezstykowego uszczelnienia czołowego
W pracy analizowana jest dynamika bezstykowego uszczelnienie czołowego. Przedstawiono opis kinematyki oraz nieliniowy model dynamiki dla uszczelnienia z dwoma pierścieniami zamocowanymi podatnie i wykonującymi ruch obrotowy. Pokazano siły i momenty hydromechaniczne, zawierające składniki sprzęgające równania ...
Monika Kwacz, et.al. - Prognozowanie oporów tarcia w fazie rozruchu w mikrołożysku ślizgowym polimerowym
W pracy opisano proces rozruchu w mikrołożysku ślizgowym polimerowym o czopie i panewce wykonanych z polimeru. Przedstawiono model kontaktu dwóch rzeczywistych powierzchni polimerowych uzyskanych przy mikroskopu sił atomowych (AFM) oraz model ścinania przy obecności siły stycznej (tarcia). Opisano program ...
Donat Lewandowski, et.al. - Aerostatyczne łożyska stożkowe mocowane podatnie - konstrukcja i właściwości
Opisano problemy związane z układem wrzecionowym pracującym z bardzo wysokimi prędkościami obrotowymi. Zaprezentowano oryginalne opatentowane rozwiązanie układu wrzecionowego z aerostatycznymi łożyskami mocowanymi podatnie, które zostało zastosowane m.in. w elektrowrzecionach szlifierskich pracujących ...
Donat Lewandowski, et.al. - Zastosowanie stożkowych łożysk aerostatycznych mocowanych podatnie
Zaprezentowano konstrukcje, w których zastosowano oryginalne opatentowane rozwiązanie układu wrzecionowego z aerostatycznymi łożyskami mocowanymi podatnie. Łożyska te znalazły zastosowanie m.in. w elektrowrzecionach szlifierskich pracujących z prędkościami do 180 000 obr./min, we wrzecienniku ściernicy szlifierki ...
Wojciech Litwin - Badania polimerowych łożysk ślizgowych wału śrubowego małej jednostki pływającej
Referat prezentuje założenia oraz wyniki wstępnych badań teoretycznych i eksperymentalnych smarowanych wodą polimerowych łożysk ślizgowych wału śrubowego małej jednostki pływającej.
Głównym problemem badawczym jest wyjaśnienie czy w smarowanych wodą panwiach wału śrubowego możliwe jest uzyskanie stabilnego smarowania hydrodynamicznego. ...
Marcin Łuczak - Badania wpływu imperfekcji panwi (zukosowania) na własności dużej maszyny energetycznej
Niniejsza prezentacja przedstawia fragment prac mających na celu ocenę wpływu zukosowania panwi na własności dynamiczne układów wirnik-łożyska. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zukosowania panwi na parametry dynamiczne turbozespołu 13K215. Wykonano serie obliczeń dla zakresu prędkości obrotowej wirnika ...
Drażen Żivković - Wpływ pęknięć spawalniczych oraz obróbki śrutowaniem na wytrzymałość zmęczeniową spoiny czołowej elementów ze stopu aluminium 5083
W literaturze spotyka się dużą liczbę danych na temat zmęczenia stopów aluminium o wysokiej wytrzymałości. Zwykle jednak publikacje dotyczą właściwości mechanicznych połączeń spawanych bez defektów. Niniejszy artykuł dotyczy wpływu pęknięć spawalniczych w spoinie oraz obróbki śrutowaniem na wytrzymałość ...
XXX- JUBILEUSZOWA
SZKOŁA INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ
Komunikat nr l

Kraków - Ustroń Jaszowiec

l - 4 październik 2002 r.

tempus.metal.agh.edu.pl/sim2002/

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

prof.dr hab.inż. Jerzy Pacyna

Sekretariat Komitetu Organizacyjnego:

dr inż. Janusz Krawczyk
mgr inż. Grzegorz Zając
mgr inż. Adam Kokosza
mgr inż. Robert Dąbrowski

Poczta:

mgr inż. Grzegorz Zając
Akademia Gómiczo-Hutnicza
Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Zakład Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: (0-12)617-26-19
fax : (0-12)617-31-90
e-mail: sim2002@tempus.metal.agh.edu.pl

tempus.metal.agh.edu.pl/sim2002/

Terminarz konferencji:
do 30.05.2002 nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa

do 15.06.2002 uczestnicy otrzymają Komunikat nr 2 (informacje o dokładnym miejscu konferencji, wskazówki redakcyjne dla autorów referatów)

do 15.08.2002 nadsyłanie referatów

do 20.09.2002 uczestnicy otrzymają Komunikat nr 3 (szczegółowy program konferencji)

1-4.10.2002 konferencja

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Akademii Gómiczo-Hutniczej
zaprasza do udziału w konferencji pod nazwą:
XXX SZKOŁA INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ,
która odbędzie się w dniach 1-4. X 2002r
w Ustroniu - Jaszowcu
  Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy młodych doktorów, asystentów i przede wszystkim doktorantów z kierunków: „Inżynieria Materiałowa”, „Metalurgia”, „Inżynieria Chemiczna i Procesowa” i „Fizyka Techniczna” reprezentujących specjalności: „Metaloznawstwo i obróbka cieplna”, „Inżynieria stali i stopów specjalnych”, „Inżynieria powierzchni”, „Materiały spiekane”, „Polimery”, „Ceramika i szkło”, „Kompozyty”, „Materiały dla elektrotechniki i elektroniki”, „Biomateriały”, „Przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych”, „Badania materiałów” oraz „Fizyka nowych materiałów”. Konferencja, organizowana w formie szkoły, stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, dyskusji, nawiązywania współpracy oraz integracji młodych pracowników nauki w/w specjalności z całej Polski.
  Młodym pracownikom nauki konferencja ta daje szansę prezentacji pierwszych wyników własnych badań oraz stwarza możliwość ich wnikliwej oceny przez kolegów oraz zaproszonych profesorów - wybitnych przedstawicieli z zakresu Inżynierii Materiałowej.
  Wysoki poziom merytoryczny prezentowanych prac oraz atrakcyjny program, przy stosunkowo niskiej cenie (spotkanie trwa przez 4 dni) sprawiają, że konferencja cieszy się z roku na rok coraz większym uznaniem wśród młodych pracowników nauki.
  Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 1-4 października 2002r. w Ustroniu - Jaszowcu, a koszt uczestnictwa wyniesie 750 PLN.
  Zapewniamy publikację dobrze udokumentowanych, recenzowanych prac w materiałach konferencyjnych.
  Prosimy o przekazanie informacji o konferencji innym, zainteresowanym osobom.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionego (zamieszczonego obok) zgłoszenia do 30.05.2002r. na adres zamieszczony na odwrocie tego komunikatu.

  Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania referatów zostaną podane w Komunikacie nr 2.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI
Nazwisko:...............................................................
Imię:...................................................................
Stopień naukowy:........................................................
Instytucja:.............................................................
........................................................................
........................................................................
adres:..................................................................
telefon:...............................E-mail:..........................
Tytuł referatu: ........................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Współautorzy referatu:
........................................................................
........................................................................

Inne informacje:Uwagi do organizatorów:


PRELIMINARY ANNOUNCEMENT
AND CALL FOR PAPERS

VIII th INTERNATIONAL SYMPOSIUM
INTERTRIBO
2002

TRIBOLOGICAL

PROBLEMS

IN EXPOSED

FRICTION

SYSTEMSOctober 14-17,2002
HOTEL ACADEMIA

STARA LESNA - TATRANSKA LOMNICA
THE HIGH TATRAS

SLOVAK REPUBLIC


SECRETARIAT:

Scientific Consultant:
Prof. Ing. Pavel Blaśković, DrSc.

Symposium secretary:
Dr. Pavol Klucho

All correspondence should be sent to the following address:

SLOVAK SOCIETY OF TRIBOLOGY

Dr. Pavol Klucho
Śkultetyho 1
831 04 Bratislava 3
SLOVAK REPUBLIC

Phone: 00421/2/50224432
Fax: 00421/2/55 42 49 83
e-mail: dtzsvtsba@ba.telecom.sk,
www.dtb.sk.
INTERTRIBO 2002

INTRODUCTION

In a modern economy, science and technology has taken a respectable position. Control of friction, wear and lubrication has a substantial influence upon technological processes. It determines the prosperity of the given system and influences directły the enyironment.


OBJECTIVES

INTERTRIBO 2002 is aimed at specific tribological problems of exposed friction pairs. Problems of friction, wear and lubrication of friction nodes operating under extreme conditions are the main objectives of the symposium.


WORKING LANGUAGES

English, Slovak and Czech are the official symposium languages.
Simultaneous translation will be provided.

VENUE

The symposium will be held in a beautiful surrounding of High Tatras in the Hotel ACADEMIA at Stara Leśna. Participants will find here except of ideal working environment the variety of active relaxation possibilities (swimming hall, sauna etc...)
All of the tribologists in the worid are cordially welcome to High Tatras - Stara Lesna.

EXHIBITION

An exhibition of instrumentation, products and literaturę in dependence on commercial interest of companies should be heid during symposium INTERTRIBO 2002
PROGRAMME

VIII th Symposium iNTERTRIBC 2002 will be aimed at:


A -  CONTACT PROCESSES OF FRICTIONAL PAIRS
B -  WEAR
C -  LUBRICATION AND LUBRICANTS

- lubrication systems
- organisation of lubrication services
D -  BEARINGS
E -  NEW MATERIALS
F -  SURFACLE LAYERS
G -  EXPERIMENTAL METHODS, DIAGNOSTICS, STANDARDIZATION
H -  SECTION OF YOUNG TRIBOLOGISTS (till 33 years old and there will be a prize awarded for the best contribution)

The contributions to abovementioned topics will contain the achievements from theoretical, experimental, practical and standard-setting activity.
Si units must be used and papers original contributions not published or submitted elsewhere.

ORGANIZAT10N

VIII th symposium INTERTRIBO 2002 is organized by Slovak Society of Tribology in cooperation with House of Technics of the Union of Slovak Scientific and Technical Societies Bratislava, s.r.o., and well-known companies and institutions in Slovak Republic and with International Tribological Council.

DEADLINES

Preliminary application cali for papers with summary: January 31, 2002
Acceptance of contributions to authors:  March 28,2002
Full-text papers for Proceeding:  June 28, 2002
Finał application for participation:  September 20, 2002
Symposium INTERTRIBO 2002 - date  October 14-17, 2002


PRELIMINARY APLICATION FORM
VIII th Symposium INTERTRIBO 2002
October 14-17, 2002 High Tatras, Stara Lesna,
Hotel ACADEMIA, Slovak Republic


PLEASE FILL IN BLOCK LETTERS!
Name, Surname, Acad. degree:
................................................................
Full Business Address: ................................................................
................................................................
Mailing Address for further materials:
................................................................
Phone: ................ Fax:................e-mail:
I have the interest to participate and
I request detailed information
I will present a paper at A,B,C,D,E,F,G,H
I will present a poster
I want to publish 1 page advertisement in conference materials
l will present a commercial (company) presentation + exhibition

Title of presentation paper/poster:Summary in extent of max. 10 lines type please oyerleaf.
l recommend to send call for paper to the following
institution/person:
Full Name:

Full Address:

l will need the accommodation for 6 nights
From 13.10.2002 till 18.10.2002


Please, till the application in błock letters and maił it (or send by fax, or e-mail) until January 31, 2002 to the symposium secretariat:

SLOVAK SOCIETY OF TRIBOLOGY
Dr. Pavol Klucho
Skultetyho 1, 831 04 Bratislava 3, SLOVAK REPUBLIC
| PTT | O nas | Kontakt | Co nowego | Statut | Deklaracja członkowska | Regulaminy | Zjazd 2002 | >
| Konferencje | Tribologia |
| Poczta | JureK. |


< Archive | Index | Search | Calendar | Glossary | Education | About APOD >

[ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ]

Authors & editors:   ( ) &   ( )
PTT: PTT |  .
:   at  /  
&


2002 01 02 03 04 05 06