Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Publikacja dofinasowana przez Komitet Badań Naukowych

Nr 3/2002

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbaliśmy trochę ten problem i z tego tytułu mieliśmy na końcu ubiegłego roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr. 11101040-401040202504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
02-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł.

Nasz adres:

Polskie Towarzystwo/Tribologiczne (PTT)
Ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa

Serdecznie Wszystkich Naszych Członków pozdrawiam. Stanisław PYTKO-prezesSpis treści :


ITC Information
February 2002 (No.176)


1. Austrian President Honours WTC 2002 Congress Chairman

The President of the Austrian Federal Republic has bestowed upon Professor Friedrich Franek the Austrian Decoration of Honour for Science and Art - 1st Class. The award was made in recognition of Professor Franek's important contribution to science and industry to the Republic of Austria.

The Decoration was presented to Professor Franek by Mrs Gehrer, Minister of Education at a ceremony at the Ministry of Education in Vienna on 29th May 2002.


Austrian Decoration of Honour for Science and Art - 1st Class

2. National Museum of Science Design & Technology Displays Tribology Gold Medal

A ceremony took place on 14th March, Israel Science Day, which coincided with the Birthday of Prof. Albert Einstein, it was held in the National Museum of Science Design and Technology, Haifa where Professor Lu Rozeanu, the 2000 Tribology Gold Medal winner, presented his Gold Medal to the Museum where a special centre for Tribology will be erected around the Gold Medal.

The Museum will keep custody for the future and with this gesture and the special centre around it, it is hoped that young scientists and visitors will obtain more knowledge on tribology.

The Israel Society for Tribology and the National Museum of Science Design and Technology in Haifa are to be congratulated on these forward looking steps which must be to the benefit of tribology of the country.


3. International Engineering Honour for Tribology Gold Medallist

The World Federation of Engineering Organisations (WFEO) awarded the WFEO Medal of Engineering Excellence to Professor Avtandil Chichinadze.

The award was presented to Professor Chichinadze by Professor Jose Medem, President of the WFEO.

ITC extends congratulations on this further recognition of an outstanding tribologist.


4. New Chairman of the Israel Society for Tribology

At their 14th annual meeting Dr Reuven Porat, President of the Israel Society for Tribology retired and Dr Lev Rapoport was elected Chairman of the Israel Society for Tribology. Dr Lev Rapoport is Head of the Tribology Laboratory at the Holon Institute of Technology, his address is:

Dr Lev Rapoport
Head -Tribology Laboratory
Holon Institute of Technology
Golomb 52 Str.
Holon 58102 Israel

Tel: +972 3 5026616
Fax: +972 3 5026619
Email: rapoport@hait.ac.il


5. Change of Vice President

There has been a change of Vice President of the ITC of the Society of Bulgarian Tribologists, the new Vice President is:

Dr Alexander Yankov
Tribology Centre
Technical University
1756 Sofia
Bulgaria

The previous Vice President was: Dr Nyagol Manolov.


For the latest information on Meetings and Conferences, as listed below, please visit the Meetings and Conferences section:

 • WTC III
  USA - 12th-16th September 2005
 • Leeds-Lyon Symposium on Tribology
  Tribological Research and Design
  3rd-6th September 2002
 • Tribologie - Technical Meeting
  Gottingen, Germany - 23rd-25th September 2002
 • INTERTRIBO 2002 - VIIIth International Symposium
  Tribological Problems in Exposed Friction Systems
  Slovakia - 14th-17th October 2002
 • Additives 2003 - Meeting Customer Needs
  Nottingham, UK - 1st-3rd April 2003
 • Tribology in Environmental Design 2003 - 2nd International Conference
  Bournemouth, UK - 8th-10th September 2003
 • International Tribology Conference - Kobe - 2005
  Japan.

Tribologia vol. XXXIII, 2002
numer 3
Konferencje
Profesor dr inż. Zbigniew Lawrowski
W 2002 roku mijają 52 lata pracy naukowej Profesora Zbigniewa Lawrowskiego, wybitnego uczonego, tribologa, znakomitego nauczyciela akademickiego.
Działalność naukowa i dydaktyczna Profesora związana jest nieprzerwanie od roku 1950 z Politechniką Wrocławską.
W roku 1962 Zbigniew Lawrowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1968 r. powołany został na stanowisko docenta. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora.
Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji organizacyjnych, między innymi: w latach od 1968 do do 1981 funkcję zastępcy dyrektora instytutu ds. dydaktyki i kształcenia kadr, a w latach 1987--1990 funkcję prodziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. W latach od 1975 do 1978 pełnił odpowiedzialną i trudną funkcję dyrektora filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu, przyczyniając się do jej rozbudowy i modernizacji, głównie w zakresie tworzenia laboratoriów dydaktycznych.
Profesor Zbigniew Lawrowski zawsze odznaczał się inicjatywą i dużym zaangażowaniem w pracach na rzecz środowiska naukowego i najbliższych współpracowników.
W latach 1973-1978 był wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Techniki Smarowniczej, a w latach 1978-1983 Przewodniczącym Podkomitetu Tribologii NOT. Był członkiem korespondentem International Tribology Councii (1978-1983). Jest członkiem Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN.
Działalność naukowo-badawcza Profesora Zbigniewa Lawrowskiego w okresie 50-letniej pracy zawodowej skupiała się wokół tribologii i podstaw konstrukcji maszyn. Oryginalne prace to zmodernizowane układy centralnego smarowania maszyn roboczych na zamówienie CBKM--Bytom, opracowanie podstaw klasyfikacji i doboru materiałów łożyskowych, badania nad mechanizmem samosmarowania łożysk porowatych i określenie obszarów ich stosowalności oraz opracowanie zasad doboru materiałów na szybko zużywające się elementy maszyn.
Profesor Lawrowski prowadził wieloletnią współpracę z zagranicą, między innymi z THT TWENTE (Holandia), Technische Universitat w Magdeburgu, Bergakademie we Freiburgu oraz VUT w Brnie.
Dorobkiem działalności naukowo-badawczej Profesora jest ponad 100 prac autorskich i współautorskich w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Spośród nich należy wyróżnić 2 książki i 5 skryptów.
Profesor Lawrowski wyróżnia się ogromnym dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych - wypromował 12 doktorantów, a wielu Jego wychowanków obroniło prace habilitacyjne.
Dowodem szacunku i uznania dla Jego osiągnięć są liczne odznaczenia i nagrody, wśród których najważniejsze to: Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz tytuł Zasłużony Obywatel Wałbrzycha.

Życzenia dalszych sukcesów naukowych składają
uczestnicy XXV Szkoły Tribologicznej
oraz Rada Programowa i Redakcja TRIBOLOGII


Jan Burcan, et.al.Charakterystyki dynamiczne magnetycznych pasywnych łożysk wzdłużnych
Uzyskanie porównywalnej nośności łożysk magnetycznych z łożyskami ślizgowymi wymaga odpowiedniego doboru cech konstrukcyjnych łożysk magnetycznych. Własne badania modelowe wykazały ścisłą zależność nośności, sztywności i właściwości tłumienia drgań łożyska od jego cech konstrukcyjnych. Przedmiotem badań są łożyska pasywne wzdłużne jednostronne i dwustronne. ...
Dymitry Capanidis - Ocena degradacji polioksymetylenu (POM) zachodzącej podczas jego tarcia po stali
Przedmiotem badań była degradacja polioksymetylenu (POM) zachodząca podczas tarcia POM po stali oraz ocena jej wpływu na właściwości tribologiczne tego polimeru. Degradacja POM związana jest z niszczeniem (rozrywaniem) makrocząsteczek (łańcuchów) w warstwie wierzchniej polimeru. Powoduje ona zmianę własności fizykomechanicznych polimeru i ...
Ryszard Czarny, et.al.Badania właściwości reologicznych kompozycji smarów plastycznych z wypełniaczami MoS2 i PTFE
Praca poświęcona jest badaniom nad właściwościami reologicznymi smarów plastycznych: litowego i bentonitowego, do których wprowadzono w charakterze wypełniaczy sproszkowany PTFE oraz MoS2. Do badań doświadczalnych nad powstałymi w ten sposób kompozycjami wykorzystano reometr rotacyjny. Przeprowadzone badania wykazały ...
Krzysztof Dudek, et.al.Pomiar temperatury podczas tarcia materiałów polimerowych po stali
Przedstawiono przegląd metod pomiaru temperatury elementów współpracujących ze sobą ślizgowo podczas badań tribologicznych. W opisie uwzględniono zarówno zalety, jak i wady prezentowanych metod wykorzystujących między innymi pomiar przy pomocy termoelementów, fotoelementów oraz inne niekonwencjonalne sposoby określania rozkładu temperatury ...
Donizy Dudek, et.al.Badania obrotowego węzła ślizgowego w kole wsporczym gąsienicowym
Praca dotyczy wadliwego działania obrotowego węzła ślizgowego poprzeczno-wzdłużnego we wsporczym kole gąsienicy maszyny roboczej. Zrealizowano algorytm naprawczy: badania charakteru degradacji, analizę przyczyn, wskazano metody modyfikacji węzła. Pomiary geometrii tulei łożyska wykazały nierównomiemość zużycia w części zawierającej pierścień ...
Marek Gawliński, et.al.Wyznaczenie składowej adhezyjnej współczynnika tarcia pary stal-elastomer
W pracy rozważono sposób określenia składowej adhezyjnej współczynnika tarcia pary guma-stal. Dla takiej pary wartość współczynnika tarcia zależy głównie od składowej adhezyjnej. Wartość składowej adhezyjnej współczynnika tarcia wyznaczono na tribometrze jednokulowym własnej konstrukcji. Wyznaczenie tej wartości pozwala na określenie przydatności ...
Zbigniew Gnutek, et.al.Termodynamiczny opis elementarnego zjawiska tarcia suchego
W pracy rozważono możliwość termodynamicznego opisu elementarnego zjawiska tarcia suchego pary guma-stal. Proces przejścia ze spoczynku do ruchu względnego pary guma-stal potraktowano jako proces izotermiczno-izobaryczny. Pozwoliło to porównać pracę siły tarcia do przyrostu entalpii swobodnej AG. Przyrost entalpii swobodnej jest równy ...
Jan Guzik - Normalizacja pomiarów właściwości przeciwtarciowych olejów smarowych
Zmniejszenie strat energii wytwarzanej przez silnik pojazdu, bezproduktywnie traconej na pokonanie oporów w węzłach tarcia, można osiągnąć głównie przez polepszenie właściwości przeciwtarciowych oleju silnikowego oraz przekładniowego. W ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę na te właściwości olejów ...
Czesław Kajdas, et.al.Charakterystyka przeciwzużyciowa i reakcje tribochemiczne estrów alifatycznych
W artykule przedstawiono wyniki badania estrów z punktu widzenia właściwości przeciwzużyciowych i reakcji tribochemicznych. Badano monoestry, diestry, hydroksykwasy, diole zawierające 16 atomów węgla w cząsteczce i dikwas palmitynowy. Zasadniczym celem pracy było porównanie wybranych związków, które mogą ulec reakcji tribopolikondensacji, ze związkami o budowie chemicznej wykluczającej ...
Czesław Kajdas, et.al.Badanie efektywności wybranych estrów kwasów mono-1 dikarboksylowych alkoholi wielowodorotlenowych jako dodatków smarnościowych
Estry kwasów karboksylowych posiadają cechy dodatków poprawiających smarność niskosiarkowych olejów napędowych. Dokonano syntezy estrów kwasów karboksylowych (azelainowy, pelargonowy, izostearynowy, z gliceryną i pentaerytrytem) oraz sprawdzono wstępnie ich właściwości tribologiczne (przeciwzużyciowe). Badania tribologiczne prowadzono na standardowym urządzeniu HFRR ...
Andrzej Kaźmierczak -Analiza wyników badań przeprowadzonych na tribotesterze typu rolka-klocek elementów pierścieni tłokowych z powłoką przeciwzużyciową
W opracowaniu zamieszczono opis i analizę wyników badań wykonanych na tribotesterze klocek-rolka typu T05 produkcji ITeE w Radomiu. Badaniom poddano próbki wykonane z żeliwa z pojedynczymi wydzieleniami węglików typu S 15 (symbol wytwórcy pierścieni tłokowych FPT „Prima” SA) pokryte powłoką z azotku tytanu. Współpracowały one z przeciwpróbkami wykonanymi z żeliwa stopowego typu W l P ...
Adam Kleszczynski -Tarciowe aspekty modyfikacji warstwowych kompozytów poliamidowo-stalowych
Przeprowadzono badania tribologiczne warstwowych kompozytów poliamidowo-stalowych współpracujących ślizgowo ze stalą oraz badania rentgenograficzne warstw poliamidowych tych kompozytów. Kompozyty wytworzono w dwóch grupach - w pierwszej w warunkach normalnych w wyniku fluidyzacji i w drugiej w warunkach takich jak w pierwszej, ale ...
Stanisław Krawiec, et.al.Wpływ materiału panwi na skuteczność działania smaru w łożysku
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem materiału panwi na skuteczność działania smaru plastycznego napełnionego proszkiem PTFE. Badania tribologiczne prowadzono na stanowisku modelującym pracę łożyska w ruchu wahadłowym. Panwie łożyskowe wykonane były z trzech materiałów, tj. stali 45, żeliwa Zl 300 oraz brązu BK331. Łożyska smarowano smarem litowym 1 S oraz ...
Czesław Kusiak -Analiza sił oddziaływania między powierzchniami ciał stałych podczas tarcia ślizgowego
W pracy omówiono elementarne oddziaływania między atomami oraz przedstawiono skrótowo model tarcia ślizgowego na poziomie atomowym, opracowany przez autora i przedstawiony we wcześniej opublikowanej pracy, a także przypomniano najważniejsze wnioski, wynikające z analizy tego modelu.W obecnie prezentowanej pracy przedstawiono, bazując na poprzednim modelu, ...
Wiesław Leszek -Rozważania nad podstawami tribologii
l. rola praktyki technicznej w rozwoju tribologii
W artykule przedstawione zostały główne definicje i określenia związane z zagadnieniem praktyki technicznej i relacje między wiedzą trybologiczną a praktyką.
Janusz Lubas -Wpływ technologicznie ukształtowanej warstwy powierzchniowej dwuskładnikowej czopa na warunki tarcia w łożysku ślizgowym
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu ukształtowanej warstwy wierzchniej jednoskładnikowej z TiN i CrN oraz dwuskładnikowej TiN-stal i CrN-stal czopa na warunki tarcia w łożysku ślizgowym. Badania wykonano w parze ciernej próbka pierścieniowa-wycinek panwi ze stopu CuPb30 i AlSn20. Pary tribologiczne w czasie prób smarowano olejem silnikowym LOTOS SYNTETYK 5W/40. ...
Ryszard Marczak -Warstwa wierzchnia. współczesny stan wiedzy i kierunki przyszłych badań
Praca dotyczy kształtowania się pojęcia technologicznej warstwy wierzchniej (TWW) w końcu XX wieku w Polsce. Omawia, zgodnie z adaptacyjnym modelem materiału, fizykochemiczny proces przekształcania się TWW w eksploatacyjną warstwę wierzchnią (EWW). Podkreśla przydatność modelu EWW w badaniach tribologicznych właściwości materiałów. ...
Remigiusz Michalczewski, et.al.Badania tribologiczne warstw przeciwzużyciowych w warunkach ekstremalnych wymuszeń
W artykule przedstawiono wyniki badań powłok TiN, CrN i ZrN w warunkach zacierania. Celem badań było określenie możliwości zwiększenia odporności na zacieranie smarowanych stalowych elementów trących poprzez pokrycie powierzchni stali cienką, twardą powłoką przeciwzużyciową.
Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem aparatu czterokulowego. ...
Antoni Neyman -Uwarunkowania frettingu jako procesu destrukcji warstwy wierzchniej
Uwarunkowania frettingu jako procesu destrukcji warstw wierzchnich związane są głównie z geometrycznymi warunkami styku, rodzajem i kierunkiem względnego ruchu elementów będących w styku, wartością obciążenia, wartością amplitudy poślizgów na powierzchni styku i wpływem otoczenia (tlen, smary, wilgoć). ...
Ewa Pawelec, et.al.Charakterystyki tarciowo-zużyciowe skojarzenia materiałowego stal-stal smarowanego nietoksycznym smarem plastycznym
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych oddziaływań wybranych modelowych kompozycji smarów plastycznych opracowanych z wykorzystaniem nietoksycznych składników spełniających funkcję fazy dyspergującej i zdyspergowanej.
Wyznaczono charakterystyki tarciowo-zużyciowe opracowanych kompozycji smarowych. ...
Marcin Przedlacki, et.al.Właściwości tribologiczne olejów cyklofosfazenowych X-1p i X-100 w układach tarciowych stal/stal i stal/glin
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych olejów cyklofosfazenowych X-1P i X-100. Testy tribologiczne realizowano w warunkach tarcia granicznego na aparacie typu Optimol SRV w układach tarciowych: kula stalowa-tarcza stalowa i kula stalowa-tarcza glinowa. Zaobserwowano, że mniejsze zużycie elementu aluminiowego ...
Jan Sadowski - Termodynamiczne aspekty procesów tribologicznych
W referacie podano opis systemu tribologicznego opracowany na podstawie pierwszej zasady termodynamiki fenomenologicznej. Ustalono zależności między przepływami różnych form energii i masy w systemie tribologicznym i na jego granicach z otoczeniem. Opisano zużycie tribologiczne i jego przebieg w czasie. ...
Marian Szczerek, et.al.Metoda jakościowej klasyfikacji samochodowych olejów przekładniowych
Omówiono kryteria i celowość zastępowania kosztownych i czasochłonnych badań stanowiskowych, wykorzystujących rzeczywiste elementy maszyn lub ich zespoły, badaniami na prostych próbkach.
Zaproponowano, opracowaną w Zakładzie Tribologii ITeE, nową metodę oceny środków smarowych, realizowaną za pomocą aparatu czterokulowego w warunkach liniowo rosnącego obciążenia. ...
Stanisław F. Ścieszka - Synergizm w procesach tribologicznych
Zagadnienie synergii w procesach tribologicznych przedstawiono w oparciu o najlepiej w literaturze opisane łączne oddziaływanie korozji i zużywania ścierno-erozyjnego w węzłach tribologicznych wykonanych z metali. Synergiczny atak procesów zużyciowych i korozji na metale obejmuje szereg jednocześnie zachodzących procesów, ...
Wiesław Zwierzycki, et.al. Podstawy prognozowania zużycia par ślizgowych w środowiskach aktywnych
W referacie przedstawiono najpierw ogólne podejście metodologiczne do prognozowania zużycia oraz obliczania niezawodności par ślizgowych. Następnie scharakteryzowano oddziaływanie środowisk aktywnych na własności mechaniczne materiałów oraz zmęczenie stykowe. Syntetycznie podano również stan rozwoju metod obliczania zużycia korozyjnomechanicznego ...
SITC 2002 2nd INTERNATIONAL TRIBOLOGY CONFERENCE (SITC 2002)
August 25-28, 2002
Zielona Gora, Poland
Deadline for abstract: October 31, 2001
Beltrib-2002 International symposium (BELTRIB-2002)
August 28-30, 2002
Homel, Białoruś
Deadline for abstract: 1 July 2002

September 2002


Leeds-Lyon 29nd Leeds-Lyon Symposium on Tribology
Septembre 3-6, 2002
Leeds, United Kingdom
Top 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TRIBOLOGY
September 12 - 13, 2002
Dublin, Ireland
Deadline for papers: 29 March 2002
Sudak 2002 9th (SUDAK-2002)
September 17 - 24, 2002
Sudak, Krym
Deadline for papers: 20 May 2002
AITC-2002 2002 AIMETA INTERNATIONAL TRIBOLOGY CONFERENCE
September 18-20, 2002
Vietri sul Mare, Salerno, Italy
Abstract submission deadline: 15 January, 2002
INSYCONT 6nd INternational SYmposium on CONTact Phenomena
September 19th-21th, 2002
Cracow, Poland
Detailed programme is here
ISTF-4 THE 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TRIBO-FATIGUE
September 23-27 , 2002
Ternopil, Ukraine

October 2002


IFHTSE/ASM Surface Engineering Congress The 13th International IFHTSE/ASM Surface Engineering Congress
The 13th International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering Congress
ASM International Surface Engineering Congress Exposition
7-10 0ctober 2002
Advance Registration ends 13 September, 2002. Register Online Today!
Advance Housing Registration ends 29 August, 2002.
Greater Columbus Convention Center • Columbus, Ohio USA
Co-located with ASM Materials Solutions Conference and Show and TMS Fall Meeting
INTERNATIONAL WORKSHOP "TRIBOLOGY AND EMISSION PHENOMENA 2002"
October 17-19 , 2002
Prague, Czech Republic
ASIATRIB 2002 ASIATRIB 2002 INTERNATIONAL CONFERENCE
October 21-24 , 2002
Cheju Island, Korea
Oral Paper Abstracts : October 31, 2001
Poster Paper Abstracts : December 31, 2001
  Technical Sessions
 • Advanced tribomaterials
 • Biotribology
 • MEMS
 • Micro and nanotribology
 • Computer-aided tribological design
 • Dry and boundary lubrication
 • Elastohydrodynamic and thermo-elastohydrodynamic lubrication
 • Engine tribology
 • Fluid film lubrication
 • Fundamentals of friction and wear
 • Lubricant and tribochemistry
 • Additives
 • Magnetic storage system
 • Maintenance tribology
 • Rolling and sliding contacts
 • Solid lubrication
 • Surface characterization and surface coatings
 • Surface mechanics and thermoelastic contact problems
 • Tribofailures
 • Tribological machine elements
 • Bearing and Sealing Technology
 • Tribology in extreme environments
 • Tribology in processing
 • Tribology in manufacturing technology
 • Rail and wheel technology
 • Information technology in oil and gas industries
 • Tribology for clean technology
 • Chemical manufacturing polishing
 • IT application for oil and gas industries

ASME/STLE JTC 2002 ASME / STLE INTERNATIONAL JOINT TRIBOLOGY CONFERENCE 2002
October 27 - 30, 2002
Cancun, Mexico
Deadline for abstract: January 2, 2002
  Program Topics
 • Fluid Film Tribology (EHD, HD, gas bearings)
 • Lubricants (oils, greases)
 • Magnetic Storage Tribology
 • Metalworking Tribology
 • Rolling Element Bearings
 • Machine Components Tribology (bearings, gears, clutches, seals etc.)
 • Tribology Fundamentals (wear, friction, modeling, contact mechanics)
 • Tribomaterials (solid lubricants, ceramics)
 • Nanotribology

November 2002


AVS 49 AVS 49th INTERNATIONAL SYMPOSIUM
November 4-8, 2002
Denver, Colorado, USA
Deadline for abstract: April 29, 2002, 5:00 p.m. -- Paper/Fax
Deadline for abstract: May 6, 2002, 11:00 p.m. -- E-mail/Web
  Topics
 • Applied Surface Analysis
 • Biomaterial Materials
 • Dielectrics
 • Electrochemistry
 • Electronics
 • Magnetic Interfaces and Nanostructures
 • MicroElectroMechanical Systems
 • Manufacturing Science and Technology
 • Nanostructures
 • Organic Films and Devices
 • Processing at the Nanoscale
 • Plasma Science
 • Semiconductors
 • Surface Engineering
 • Surface Science
 • Thin Films
 • Vacuum Technology
 • Advancing Toward Sustainability
 • Biomaterials Plenary Session
 • Nanotubes: Science & Applications
 • Molecular-and Bio-Magnetism
 • Photonics

December 2002


AUSTRIB 2002 AUSTRIB 2002
December 2-5, 2002
Perth, Australia
Deadline for abstract: February 28, 2002
  Topics
 • Fundamental Studies
 • Lubrication and Lubricants
 • Tribological Characteristics of Tribomaterials: metals, ceramics, synthetics, composites, etc.
 • Surface Engineering
 • Analysis of Tribosystems
 • Practical Applications and Case Studies
 • Monitoring and Maintenance of Tribosystems
 • Industrial Tribology
 • Nanotribology
 • Bio-Tribology

EUCHEM CONFERENCE ON MOLECULAR TRIBOLOGY
December 7-11, 2002
Marsta, Sweden
  Topics
 • Techniques to study tribology on a molecular scale (AFM, (tribological-) surface force apparatus, ultra-thin film interferometry etc.)
 • Effects of molecular assemblies at surfaces on the tribological behaviour
 • Molecular aspects of thin-film lubrication and thin film rheology
 • Effects of additives on molecular tribology
 • Simulations (adhesion, friction of adsorbed layers and thin-film lubrication etc.) seen on a molecular levelMarch 2003


WOM-14 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEAR OF MATERIALS (WOM-14)
March 30 - April 3, 2003
Washington DC, USA
Deadline for abstract: November 22, 2002
  Topics
 • Wear assessment and monitoring
 • Wear mechanisms and mapping
 • Wear modeling and prediction
 • Materials engineering and the use of coatings to control wear
 • Frictional behavior associated with wear
 • Wear of materials for medical applications
 • Wear of materials at the nano-scale
 • Wear modeling, including computer simulations
 • Wear test methods and standards (jointly organized by ASTM-G2)

April 2003

WOM-14 ADDITIVES 2003
Meeting Customer Needs

An international conference on additives for automotive fuels and lubricants: their chemistry, mode of action and tribological performance

1st - 3rd April 2003
Jubilee Campus, Nottingham University, UK

Organised by the Royal Society of Chemistry Industrial Inorganic Chemicals and the Institution of Mechanical Engineers Tribology Group.

This meeting will focus on:

 • Recent advances in additive chemistry and function as a way of meeting the Original Equipment Manufacturers (OEMs) performance requirements.
 • Product formulation for performance and the link between additive chemistry and emissions.
 • The chemical and tribological aspects of the performance of fuel and lubricant additives.
 • Present and future additive technology in the context of developments by the OEMs in reducing the cost of vehicle ownership.
 • Engine design developments and the use of novel materials including non-ferrous materials, ceramics, coatings and other surface treatments.
 • Tribological performance issues such as fuel economy and retention, wear protection and engine durability.

  The aim of the meeting is to bring together the automotive and chemical industries with cademia and provide a multi-disciplinary forum for chemists, engineers and tribologists to share ideas for future developments in the science and technology of fuels and lubricants. This is the third meeting in a series organised by the RSC Industrial Inorganic Chemicals Sector and the Tribology Group of the Institution of Mechanical Engineers.

  Programme
  The programme will comprise plenary and contributed oral presentations, as well as poster sessions. Contributed papers are now invited.

  Training Day
  A one-day training session entitled "An Introduction to Additive Technology" - in association with Octel and Infineum - will be held at Jubilee Campus, Nottingham, UK on 31 March 2003. This session will explain the basic science and technology of additives as well as the terminology and current practice used by the industry. The training day will be beneficial to those who want an introduction to the use of additives in fuels and lubricants including their chemistry, properties and function.

  For further information please contact:
  Samantha Bradley
  Royal Society of Chemistry Burlington House, Piccadilly, London W1J OBA, UK
  Tel: +44 (0) 20 7440 3304
  Fax: +44 (0) 20 7734 1227
  Email: Industry@rsc.org

  To receive free RSC news by email, register online at:
  www.rsc.org/CFReg/

| PTT | O nas | Kontakt | Co nowego | Statut | Deklaracja członkowska | Regulaminy | Zjazd 2002 | >
| Konferencje | Tribologia |
| Poczta | JureK. |


< Archive | Index | Search | Calendar | Glossary | Education | About APOD >

[ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ]

Authors & editors:   ( ) &   ( )
PTT: PTT |  .
:   at  /  
&


2002 01 02 03 04 05 06