Spis treści

Statuty

Statut od 15 listopada 2000 r
Statut pdf 90 218 B
Postanowienia ogólne
Cele i środki działania
Członkowie: ich prawa i obowiązki
Władze naczelne
Oddziały
Majątek PTT
Zmiana statutu, rozwiązanie PTT

Deklaracja Członkowska

Statut 1991 - 15 listopad 2000 r
Statut pdf 75 104 B
Postanowienia ogólne
Cele i środki działania
Członkowie: ich prawa i obowiązki
Władze naczelne
Oddziały
Koła Terenowe
Majątek PTT
Zmiana statutu, rozwiązanie PTT

Regulaminy :

Walnego Zebrania


Sądu Koleżeńskiego
Zakres działania
Członkowie
Rozprawy
Kary
Postanowienia ogólne

Głównej
Komisji Rewizyjnej

Zjazdy :

Zjazdy pdf 146 131 B
Zjazd PTT 2006 r
Protokół Walnego Zebrania
Protokół Komisji Wnioskowej
Protokół Komisji Skrutacyjnej

Zjazd PTT 2002 r
Protokół Walnego Zebrania
Protokół Komisji Wnioskowej
Protokół Komisji Skrutacyjnej

Zjazd PTT 15 listopad 2000 r.
Zjazd PTT 20 styczeń  1998 r.
Zjazd PTT 20 styczyń  1995 r.
Zjazd PTT 27 czerwiec 1991 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazd PTT 27 czerwiec 1991 r.

Zebranie Komitetu Założycielskiego PTT 6 grudzień 1990 r.

POLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNEPOLISH SOCIETY of TRIBOLOGY
KRS 0000037368RSt 985 z dnia 3 kwietnia 1991 roku

Warszawa, 2006.01.12

Protokół z Walnego Zebrania Członków
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego
w dniu 10 stycznia 2006 roku

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Tribologicznego odbyło się dnia 10 stycznia 2006 roku, w sali seminaryjnej Wydziału Mechatroniki PW, przy ul. Św. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie. Zebranie rozpoczęło się w pierwszym planowanym terminie o godzinie 11.00. W związku z brakiem quorum zostało zamknięte. Ponownie, zgodnie ze statutem PTT, rozpoczęte zostało w drugim terminie o godz. 11.15. Zebranie otworzył prof. Stanisław Pytko, Prezes PTT. Na wniosek prof. Pytko jednomyślnie wybrano przewodniczącego Zebrania, którym został prof. dr. hab. inż. Tadeusz Kałdoński.

Minutą ciszy uczczona została pamięć zmarłego w roku 2000 wybitnego członka PTT, prof. Andrzeja Wachala.

Następnie Zebranie zaaprobowało zaproponowany przez ustępujący Zarząd porządek obrad, przesuwając referat p.t. "Problemy tribologiczne do rozwiązania w przyszłości", który miał być zaprezentowany przez prof. Szczerka, na koniec zebrania, po omówieniu wszystkich innych punktów.

  W kolejnym etapie obrad wybrano:
 1. Sekretariat Zjazdu; stanowiła go dr inż. Anna Piątkowska,
 2. Komisję Wnioskową, w składzie: dr hab. inż. Dionizy Biało, dr hab. Marian Sułek
 3. Komisję Skrutacyjną, w składzie: dr hab. inż. Dariusz Ozimina, dr hab. inż. Lech Starczewski, dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski.

Na wniosek Przewodniczącego Zebrania rozpatrzono kandydaturę prof. Zygmunta Rymuzy do wyróżnienia Złotą Odznaką PTT. W wyniku jednomyślnego głosowania podjęto uchwałę aprobującą wniosek.

Następny punkt Zebrania przewidywał głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniego Zebrania Zarządu. Jest on umieszczony od 2002r. na internetowej stronie PTT, co umożliwiło zainteresowanym zapoznanie się z jego treścią. W wyniku głosowania został przyjęty jednomyślnie.

Następnie członkowie ustępujących władz Towarzystwa wygłosili sprawozdania z działalności w latach 2002÷2005.

Prezes, prof. Stanisław Pytko, szczegółowo omówił działania PTT, kończąc na zamierzeniach, których nie udało się zrealizować w ubiegłej kadencji. Dotyczyło to w szczególności zaniechania organizowania konferencji "POLTRIB", a także polskiej edycji "Who is who" w dziedzinie tribologii.

Sprawozdanie z działalności finansowej zostało wygłoszone przez dr. inż. Annę Piątkowską. Prof. Władysław Waligóra przedstawił protokół Głównej Komisji Rewizyjnej PTT z uwzględnieniem badania działalności finansowej. Dr. hab. Ozimina stwierdził, iż w całej kadencji nie było spraw wymagających interwencji Sądu Koleżeńskiego.

Następnie odbyła się dyskusja na temat działalności PTT . Głos zabierali:

Prof. Kałdoński - powrócił do kwestii organizacji POLTRIBU,
Prof. Pytko - wyjaśnił priorytetowy cel tej konferencji, którym miała być oferta ze strony środowiska naukowego na rzecz przemysłu. Jednak ostatnie konferencje zaczęły się odbywać w niemal zamkniętym gronie wykładowców i w związku z tym straciły rację bytu - brak było zapotrzebowania ze strony przemysłu i dlatego POLTRIB został zawieszony. Nazwa POLTRIB wpisuje się jednak w szereg podobnych konferencji, podobnie jak: NORDTRIB, SLAVANTRIB. Ważną i jedyną w Polsce międzynarodową konferencją PTT jest INSYCONT, która odbywa się w Krakowie przy współudziale AGH oraz ITeE-PIB.
Prof. Waligóra - w sprawie POLTRIB wyraził podobne, do zdania Prezesa, zdanie.
Prof. Antoni Neyman - zasugerował działania mające na celu umieszczenie "Tribologii" na liście filadelfijskiej, zaproponował też zmianę terminu następnego Walnego Zebrania PTT, gdyż obecny koliduje z intensywnymi zajęciami i obowiązkami na uczelniach. Wystąpił też z wnioskiem o powierzenie prof. Stanisławowi Pytko godności honorowego Prezesa PTT.

W dalszej części dyskusji prof. Marian Szczerek zaproponował intensyfikację dalszej działalności PTT w następujących kierunkach:

 1. rozwijania aktywności seminaryjnej; współdziałania w organizowaniu międzynarodowego Seminarium INSYCONT, Szkół Tribologicznych, międzynarodowych i krajowych Warsztatów Tribologicznych, Kongresu Eksploatacji,

 2. wzmocnienia pozycji czasopisma Tribologia, m.in. przez podjęcie inicjatywy umieszczenia go na liście filadelfijskiej,

 3. wsparcia rozwijania strony internetowej PTT, Biuletynu PTT, w wersji elektronicznej,

 4. utworzenia Biblioteki PTT - wydawania monografii, książek pod auspicjami PTT,

 5. podjęcia inicjatywy przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej dotyczącej skoordynowania działalności PTT i PTDT oraz PTE (Eksploatacyjnego),

 6. dążenia do integracji działań w obszarze tribologii z działaniami Zespołu Tribologii PAN,

 7. wspierania / inicjowania działalności normalizacyjnej w obszarze tribologii,

 8. wydawania przez PTT rekomendacji młodym naukowcom ze środowiska tribologicznego,

 9. rozwijania międzynarodowej współpracy naukowej, szczególnie w ramach ITC, w tym kontynuowania uczestnictwa w organizowaniu Światowych Kongresów Tribologicznych,

 10. dokonania analizy prawno-ekonomicznej dot. możliwości sprzedaży dwumiesięcznika Tribologia członkom PTT po atrakcyjnej, obniżonej cenie.

Biorący udział w dyskusji, oprócz powyższych problemów, podnosili m.in.: problem wysokości składek członkowskich - prof. Ryszard Marczak i prof. Pytko, zmiany statutu Towarzystwa w celu zarejestrowania działalności gospodarczej oraz kontynuowania inicjatywy "Who is who" - prof. Michał Hebda.

Prof. Szczerek wyjaśnił, że statut przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Dr. Piekoszewski wystąpił z oceną POLTRIBU oraz Szkół Tribologicznych.

Następnie przeprowadzone zostało głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępujących władz Towarzystwa. Absolutorium zostało przegłosowane jednomyślnie.

Wszyscy członkowie jednomyślnie przyznali godność honorowego Prezesa PTT prof. Stanisławowi Pytko.

W dalszej części Zebrania wybierano nowe władze Towarzystwa.

Na stanowisko Prezesa PTT został zaproponowany prof. Marian Szczerek. Wybór, w głosowaniu tajnym, został dokonany jednomyślnie.

Do Zarządu PTT: dwóch vice-przewodniczących, sekretarza, skarbnika, zostały zaproponowane następujące kandydatury:

Dr J. Korycki
Prof. J. Senatorski
Dr J. Przepiórka
Prof. Z. Rymuza
Prof. St. Ścieszka
Prof. A. Neyman
Prof. J. Burcan
Prof. M. Wiśniewski

Głosowanie było tajne, Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy przypadające na poszczególnych kandydatów. Wyniki wyborów do Zarządu PTT:

  Dr J. Korycki19 głosów
  Prof. J. Senatorski19 głosów
  Dr. J. Przepiórka18 głosów
  Prof. Z. Rymuza19 głosów
  Prof. St. Ścieszka16 głosów
  Prof. A. Neyman18 głosów
  Prof. J. Burcan16 głosów
  Prof. M. Wiśniewski8 głosów

Do Komisji Rewizyjnej zaproponowane zostały kandydatury:

Prof. W. Waligóra
Doc. J. Spałek
Dr A. Piątkowska

W głosowaniu jednomyślnie wybrano zaproponowane osoby do Komisji Rewizyjnej.

Sąd Koleżeński wybrano w składzie:

Prof. D. Ozimina
Prof. A. Kulczycki
Dr hab. inż. D. Biało
Dr inż. W. Piekoszewski

W dalszej części Zebrania głos zabrał dr. Korycki i przedstawił informacje oraz zamierzenia dotyczące Biuletynu PTT w wersji elektronicznej. Po jego wystąpieniu, doc. dr. inż. Jacek Spałek wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagrody dla dr. inż. J. Koryckiego za całokształt prac wykonywanych na rzecz PTT. Kolejny wniosek dotyczył wykreślania automatycznego tych członków PTT, którzy przez 3 lata nie płacili składki członkowskiej.

Nagroda PTT dla dr. inż. Koryckiego została przyznana jednomyślnie.

Na zakończenie obrad wręczono uroczyście złotą odznakę członka PTT prof. Z. Rymuzie. Prof. M. Szczerek, w imieniu wszystkich zebranych, wyraził gorące podziękowania prof. Stanisławowi Pytko za wspaniałe i skuteczne prowadzenie działalności PTT od momentu jej powstania.

Przewodniczący prof. Kałdoński zakończył Walne Zebranie Członków PTT o godz. 15.00.

Komisja Skrutacyjna: wyniki głosowania dotyczącego wyboru nowych władz PTT:

  Prezes PTT -prof. Marian Szczerek

  Zarząd PTT:prof. J. Burcan, dr. J. Korycki, prof. A. Neyman, prof. Z. Rymuza,
  dr. J. Przepiórka, prof. J. Senatorski, prof. St. Ścieszka.

  Sąd Koleżeński PTT:dr. hab. inż. D. Ozimina, dr. hab. A. Kulczycki,
  dr. hab. inż. D. Biało, dr. inż. W. Piekoszewski.

  Komisja Rewizyjna:dr. inż. Anna Piatkowska, prof. Wł. Waligóra, Doc. dr. inż. J. Spałek.

  Sekretarz ZebraniaPrzewodniczący Zebrania
  dr inż. Anna PiątkowskaProf. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński

Warszawa, 2006.01.10

PROTOKÓŁ KOMISJI WNIOSKÓW
z Walnego Zebrania Członków
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego
odbytego w dniu 10 stycznia 2006 w Warszawie

Komisja Wniosków
W trakcie pisania

Warszawa, 2006.01.10

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW PRZEPROWADZONYCH PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO W DNIU 10.01.2006.

Wybory Prezesa PTT

Zgłoszono kandydaturę prof. dr. hab. inż. Mariana Szczerka.

W głosowaniu udział wzięło 20 członków. Za kandydaturą głosowało 20 członków.

Wybory członków Zarządu PTT
Zgłoszono kandydatury 8 osób. W tajnym głosowaniu oddano 20 głosów w tym 19 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów :
1. Prof. Jan Burcan-16,
2. Dr Jerzy Korycki-19,
3. Prof. Antoni Neyman-19,
4. Prof. Andrzej Rymuza-19,
5. Prof. Jan Senatorski-19,
6. Dr Jacek Przepiórka-18,
7. Prof. Marek Wiśniewski- 8.
8. Prof. Stanisław Ścieszka-16,
Do Zarządu zostali wybrani : J. Burcan, J. Korycki, A. Neyman, Z., Rymuza, J. Przepiórka,. J. Senatorski, S. Ścieszka.

Wybory do Sądu Koleżeńskiego PTT
Zgłoszono kandydatury 4 osób. W wyniku głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów :
1. dr hab. Dariusz Ozimina-20.
2. dr hab. Andrzej Kulczycki-20,
3. dr hab. inż. Dionizy Biało-20,
4. dr inż. Witold Piekoszewski-20.
Wszyscy wyżej wymienieni wybrani zostali do Sądu Koleżeńskiego PTT.

Wybory do Komisji Rewizyjnej PTT
Zgłoszono kandydatury 3 osób. W wyniku głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów :
1. dr inż. Anna Piątkowska-20,
2. Prof. Włodzimierz Waligóra-20,
3. dr hab. inż. Jacek Spałek-20.
Wszyscy wyżej wymienieni wybrani zostali do Głównej Komisji Rewizyjnej PTT.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej :
Przewodniczący Komisji
Członek KomisjiCzłonek Komisji
Michał Styp-RekowskiDariusz OziminaLech Starczewski


POLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNEPOLISH SOCIETY of TRIBOLOGY
KRS 0000037368RSt 985 z dnia 3 kwietnia 1991 roku

Warszawa, 2002.01.12

Protokół z Walnego Zebrania Członków
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego
w dniu 08 stycznia 2002 roku

Walne Zebranie Członków otworzył w drugim terminie prof. Stanisław Pytko, Prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, powitał zebranych Członków Towarzystwa i złożył podziękowanie dla Dziekana Wydziału Mechatroniki prof. Zygmunta Ratajczaka za życzliwość względem PTT.
Walne Zebranie odbyło się w sali seminaryjnej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W imieniu profesora Eugeniusza Ratajczaka, dziekana Wydziału, gości powitał prof. Zygmunt Rymuza.
Po powitaniu, Prezes PTT prof. Pytko poprosił by minutą ciszy uczcić zmarłych w okresie kadencji członków Towarzystwa :
- dr. inż. Stanisława Marca,
- dr. inż Tadeusza Łubieńskiego,
- prof. dr. inż. Andrzeja Wachala.

Po uczczeniu zmarłych kolegów, Prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego wręczył odznaki honorowe Towarzystwa kolegom :
- dr. Jerzemu Koryckiemu,
- dr. Lechowi Starczewskiemu,
a na wniosek zgłoszony przez kol. prof. Włodzimierza Waligóre, przy apluazie Walnego Zebrania kol. prof. Marek Wiśniewski wręczył honorową odznakę prof. Stanisławowi Pytko.

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano prof. zw. dr hab. inż. Janusza Janeckiego, a sekretarzem Zjazdu został dr Jerzy Korycki. Przewodniczący, po potwierdzeniu quorum, otworzył Zjazd w drugim terminie i następnie uzgodnił program Walnego Zebrania.
W części pierwszej kol. Jerzy Korycki przedstawił opracowane regulaminy :
· Walnego Zebrania Członków PTT,
· Sądu Koleżeńskiego PTT,
· Głównej Komisji Rewizyjnej.
Regulaminy te zostały przyjęte przez Walne Zebranie.

W głosowaniu jawnym dokonano wyborów Komisji Wnioskowej w składzie :
· prof. Stanisław Ścieszko,
· dr Andrzej Posmyk,

oraz Komisji Skrutacyjnej w składzie :
· dr inż. Dionizy Biało,
· dr inż Stanisław Nosal.

Następnie po wygłoszeniu sprawozdań :
· Prezesa Towarzystwa - prof. Stanisław Pytko,
· Skarbnika Towarzystwa - dr Lech Starczewski,
· Głównej Komisji Rewizyjnej - prof. Jan Burcan, która wnioskowała o udzielenie absolutorium.
· Sądu Koleżeńskiego - w zastępstwie odczytał dr Jerzy Korycki.
Po związanej z tym dyskusji Walne Zebranie przystąpiło do głosowania tajnego nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa. Za udzieleniem absolutorium głosowało wszystkie osoby obecne na sali przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec czego uznano, że Zarząd Towarzystwa został skwitowany z działalności w okresie kadencji Towarzystwa.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania był wybór nowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Tribologicznego. Na to stanowisko zgłoszono tylko jedną kandydaturę prof. Stanisława Pytko. Po stwierdzeniu braku zgłoszeń innych kandydatur przystąpiono do głosowania tajnego, w wyniku którego Komisja Skrutacyjna zebrała 22 głosy za kandydaturą przy braku przeciwnych i jednym wstrzymującym się. Od tego momentu Walnemu Zebraniu PTT przewodniczył nowy Prezes PTT prof. Stanisław Pytko.

Następnie przystąpiono do wyboru Zarządu Towarzystwa nowej kadencji. Ilość członków Zarządu ograniczono, zgodnie ze statutem PTT, do 8 osób. Kolejno zgłoszono kandydatury następujących kolegów :
- prof. Marek Wiśniewski,
- prof. Marian Szczerek,
- dr Andrzej Posmyk,
- prof. Jan Burcan,
- prof. Stanisław Ścieszko,
- prof. Włodzimierz Waligóra,
- mgr Anna Piątkowska,
- prof. Zygmunt Rymuza,
- dr Lech Starczewski,
- prof. Jan Senatroski,
- prof. Wiesław Zwierzycki,
- dr Jerzy Korycki,
- prof. Antoni Neyman,
- dr Andrzej Kulczycki.
Po stwierdzeniu zgody na kandydowanie do Zarządu i braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania tajnego. W wyniku, którego na poszczególne kandydatury padła następująca ilość głosów :
kol. Jan Burcan- 15,
kol Jerzy Korycki- 22,
kol. Andrzej Kulczycki- 8,
kol. Antoni Neyman- 16,
kol. Anna Piątkowska- 14,
kol. Andrzej Posmyk- 11,
kol. Zygmunt Rymuza- 20,
kol. Jan Senatorski- 16,
kol. Lech Starczewski- 15,
kol. Marian Szczerek- 18,
kol. Krzysztof Wierzcholski- 6,
kol. Marek Wiśniewski- 6,
kol. Wiesław Zwierzycki- 6.
Po ogłoszeniu wyników głosowania stwierdzono nie wpisanie na listę do głosowania kolegów : prof. Stanisława Ścieszko i prof. Włodzimierza Waligóry. Jednak koledzy Ci nie wnieśli o reasumpcję głosowania, nie zrobiły też tego osoby zgłaszające te kandydatury, ani nikt z sali. Wobec tego nie doszło do powtórzenia głosowania.
Zarząd Główny ukonstytuował się następująco : wiceprezesi prof. Jan Senatorski i prof. Marian Szczerek, skarbnik : mgr Anna Piątkowska i sekretarz : dr Jerzy Korycki.

Następnie odbyły się głosowania nad składem Głównej Rewizyjnej PTT i Sądu Koleżeńskiego PTT.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej kandydowali następujący koledzy, którzy zgłosili chęć kandydowania i po stwierdzeniu braku innych kandydatur uzyskali, w głosowaniu tajnym, odpowiednio ilość głosów :
kol. Marek Wiśniewski- 17,
kol. Włodzimierz Waligóra- 19,
kol. Andrzej Posmyk- 16,
kol. Jacek Spałek- 17.
Wobec czego w skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli koledzy : Włodzimierz Waligóra - przewodniczący Komisji i Jacek Spałek i Marek Wiśniewski członkowi Komisji - ukonstytuowanie się składu Komisji podane zostało do protokołu w czasie Walnego Zebrania, przez członków Komisji.

Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono kandydatury następujących kolegów, którzy zgłosili chęć kandydowania. Po stwierdzeniu braku nowych kandydatur przystąpiono do głosowania, w wyniku których otrzymali Oni następującą ilość głosów :
kol. Andrzej Kulczycki- 21,
kol. Wiesław Górski- 22,
kol. Krzysztof Wierzcholski- 20,
kol. Wiesław Zwierzycki- 22,
kol. Jan Kiciński- 20,
kol. Dariusz Ozimina- 22,
Z uwagi na to, że skład Sądu Koleżeńskiego liczy 6 osób, wobec tego wszystkie osoby weszły w skład Sądu. W czasie Walnego Zebrania Członków koledzy z Sądu Koleżeńskiego ukonstytuowali się i na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego wybrano kol. Wiesława Górskiego.

W czasie Walnego Zebrania Członków zgłoszono następujące wnioski do realizacji przez nowy Zarząd :
 • Opracować w Internecie informator o członkach Polskiego Towarzystwa Tribologicznego po jednej stronie o każdym Członku PTT w językach polskim i angielskim. Po sprawdzeniu funkcjonowania Informatora w postaci elektronicznej zostanie podjęta decyzja, co do druku.
 • kol. Szczerek - rozpocząć działania w obrębie tribologii, będące samoistnymi działaniami Towarzystwa,
 • kol. Janusz Janecki - za granicą jest zwyczaj, że członek towarzystwa publikując pracę z zakresu działalności towarzystwa oprócz o miejscu pracy, pisze również o przynależności do Towarzystwa,
 • kol. Dariusz Ozimina - opracowanie i wręczenie każdemu członkowi Towarzystwa dyplomu przynależności do niego.

W wolnych wnioskach, prof. Stanisław Pytko zgłosił następujące kandydatury nowych członków honorowych Polskiego Towarzystwa Tribologicznego :
• Prezes Słowackiego Towarzystwa Tribologicznego - prof. Blaskowitz,
• Rektor Akademii Techniczno Lotniczej w Rybińsku - prof. Biezjazycznyj.
Zebrani jednogłośnie przyjęli zgłoszone kandydatury i upoważniły Zarząd do dokonania dalszych odpowiednich czynności.

Ponadto prof. Pytko przedstawił stan zaawansowania przygotowań do konferencji INSYCONT 2002, a kol. Neyman przygotowań do konferencji ŁOŻYSKOWANIA 2002, w czasie której odbędzie się uroczystość 50-lecia pracy prof. Jan Kazimierza Włodarskiego
SekretarzPrzewodniczącyPrezes
dr Jerzy Koryckiprof. zw. dr hab. inż. Janusz Janeckiprof. zw. dr hab. inż. Stanisław Pytko


Warszawa, 2002.01.08

PROTOKÓŁ KOMISJI WNIOSKÓW
z Walnego Zebrania Członków
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego
odbytego w dniu 8 stycznia 2002w Warszawie

Komisja Wniosków
w składzie:
 1. prof. dr hab. Stanisław Ścieszka
 2. dr Andrzej Posmyk
Podczas obrad Zjazdu zgłoszono następujące wnioski:
  1.  Wydrukować informator o członkach Polskiego Towarzystwa Tribologicznego w postaci wydawnictwa zwartego po jednej stronie o każdym Członku PTT w językach polskim i angielskim.
  Zebranie dokonało zmian zgłoszonego wniosku, który przyjął następujące brzmienie:

  1   Opracować w Internecie informator o członkach Polskiego Towarzystwa Tribologicznego po jednej stronie o każdym Członku PTT w językach polskim i angielskim. Po sprawdzeniu funkcjonowania Informatora w postaci elektronicznej zostanie podjęta decyzja, co do druku.
  Podpisy członków komisji:

  1.   prof. dr hab. Stanisław Ścieszka
  2.   dr Andrzej Posmyk


Warszawa, 2002.01.08

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW PRZEPROWADZONYCH PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO W DNIU 8.01.2002.

Wybory Prezesa PTT

Zgłoszono kandydaturę prof. dr. hab. inż. Stanisława Pytko.

W głosowaniu udział wzięło 23 członków. Za kandydaturą głosowało 22 członków, 1 wstrzymał się.

Wybory członków Zarządu PTT
Zgłoszono kandydatury 13 osób. W wyniku tajnego głosowania poszcególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów :
1. Prof. Jan Burcan- 15,
2. Dr Jerzy Korycki- 22,
3. Prof. Andrzej Kulczycki- 8,
4. Prof. Antoni Neyman- 16,
5. Mgr. Anna Piątkowska- 14,
6. Dr. Andrzej Posmyk- 11,
7. Prof. Andrzej Rymuza- 20,
8. Prof. Jan Senatorski- 16,
9. Dr. Lech Starczewski- 15,
10. Prof. Marian Szczerek- 18,
11. Prof. Krzysztof Wierzcholski- 6,
12. Prof. Marek Wiśniewski- 6,
13. Prof. Wiesław Zwierzycki- 6.
Do Zarządu zostali wybrani : J. Korycki, Z. Rymuza, M.Szczerek, A. Neyman, J. Burcan, L. Starczewski i A. Piątkowska.

Wybory do Sądu Koleżeńskiego PTT
Zgłoszono kandydatury 6 osób. W wyniku tajnego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów :
1. Prof. Andrzej Kulczycki- 21,
2. Dr Wiesław Górski- 22,
3. prof. Krzysztof Wierzcholski- 20,
4. Prof. Wiesław Zwierzycki- 22,
5. Prof. Jan Kiciński- 20,
6. Dr Dariusz Ozimina- 20.
Wymienieni wybrani zostali do Sądu Koleżeńskiego PTT.

Wybory do Komisji Rewizyjnej PTT
Zgłoszono kandydatury 4 osób. W wyniku tajnego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów :
1. Prof. Marek Wiśniewski- 17,
2. Prof. Włodzimierz Waligóra- 19,
3. Dr Andrzej Posmyk- 16,
4. Dr Jacek Spałek- 17.
Do Komisji Rewizyjnej PTT zostali wybrani : W. Waligóra, J. Spałek i M. Wiśniewski.
Komisja Skrutacyjna :
Dr Dionizy Biało
Dr hab. Stanisław Nosal
POLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNEPOLISH SOCIETY of TRIBOLOGY
 RSt 985 z dnia 3 kwietnia 1991 roku

Warszawa dnia czwartek, 16 listopad 2000 r.

Protokół z Walnego Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

w dniu 15 listopada 2000 roku


Zjazd odbył się w sali seminaryjnej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Gości powitał prof. Zygmunt Rymuza w imieniu profesora Eugeniusza Ratajczaka, dziekana Wydziału. Otwarcia Zjazdu dokonał profesor Stanisław Pytko Prezes PTT.
Na przewodniczącego Zjazdu wybrano prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Pytko. Na sekretarza Zjazdu wybrano dr. Jerzego Koryckiego.
Przewodniczący, po stwierdzeniu quorum, otworzył Zjazd w drugim terminie. Po wygłoszeniu sprawozdania prezesa Towarzystwa i po związanej z tym dyskusji, Zjazd przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej, do której wybrano kolegów:
 • prof. Jan Senatorski - przewodniczący,
 • dr Włodzimierz Ostaszewski - członek komisji.

Zgodnie z upoważnieniem przez poprzedni Walny Zjazd Członków Towarzystwa zredagowano nowy statut, który przedstawił kol. Szczerek. Głównym powodem zmian jest liczebność Towarzystwa, przy której najodpowiedniejszą formą jest struktura dwustopniowa, a nie trójstopniowa z delegatami. Z tego też powodu zaproponował usunięcie ze struktury PTT kół i wyodrębnienie sekcji. Zaproponował również zniesienie ograniczenia liczby kadencji władz i stworzenie możliwości powołania honorowego Prezesa Towarzystwa. Ponadto zaproponował dokonanie zmian wymienionych we wcześniej udostępnionym statucie z oznaczonymi zmianami - w załączeniu.

Wyżej wymienione zmiany mają objąć następujące paragrafy statutu:
1.
dotyczących struktury PTT: §7, §12 pkt. 3 i 4, §18 pkt. 2, §20 pkt. 1, 2 i 3, §21 pkt.1, 2 i 3, §22 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, §23, §24 pkt. 1, 5, 8, 9 i 12, §28 pkt. 2, §29 pkt. 3 i 4, §31 pkt. 2, §34 pkt. 1, §35 pkt. 1.3, §37 pkt. 9, §38 pkt. 2, §41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §49 i §50,
2.
umożliwienie zatrudniania pracowników do wykonywania działalności statutowej Towarzystwa ; zmiana w §5,
3.
redakcyjnych : §9 pkt. 1 i 2, §10 pkt. 3 i 4,
4.
usunięcia §10 pkt. 5, §27 pkt. 2, §48 pkt. 7,
5.
dostosowania §10 pkt. 10, §16 pkt. 2, §22 pkt. 2,
6.
ustanowienia godności prezesa honorowego §21 pkt. 3 połączone z przeredagowaniem tego punktu względem wagi zagadnień.

Po dyskusji, przyjęto wszystkie zmiany przedłożone Zjazdowi w "Statucie Polskiego Towarzystwa Tribologicznego z oznaczonymi zmianami" (w załączeniu).
Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem proponowanych zmian. Zmiany statutu, pkt. a do pkt. h włącznie, przyjęte zostały jednogłośnie.
Protokołowali

Przewodniczący Walnego Zjazdu PTT
dr Andrzej Kulczyckidr Jerzy Koryckiprof. dr hab. Stanisław PytkoPOLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNEPOLISH SOCIETY of TRIBOLOGY
 RSt 985 z dnia 3 kwietnia 1991 roku

Warszawa, 1998.01.21

Protokół z Walnego Zebrania Członków
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego
w dniu 20 stycznia 1998 roku

Zjazd odbył się w sali seminaryjnej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Po przywitaniu zebranych przez profesora Eugeniusza Ratajczaka, dziekana Wydziału Mechatroniki i otwarciu Zjazdu przez profesora Stanisława Pytko prezesa PTT, wybrano na przewodniczącego Zjazdu prof. zw. dr hab. inż. Janusza T. Janeckiego. Na sekretarza Zjazdu wybrano dr. Jerzego Koryckiego.
Przewodniczący Zjazdu prof. Zw. Janusz T. Janecki, po stwierdzeniu quorum czterdzieści osób obecnych przy stu członkach Towarzystwa, otworzył Zjazd PTT w drugim terminie. Po wygłoszeniu sprawozdań :

 • prof. Stanisława Pytko
 • dr. Lecha Starczewskiego
 • prof. Zygmunta Rymuzy
 • dr. Inż. Wiesława Górskiego
- prezesa Towarzystwa,
- skarbnika,
- przew. Komisji Rewizyjnej,
- czł. Sądu Koleżeńskiego,
i dyskusji Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi PTT.

Po udzieleniu absolutorium wybrano Komisję Skrutacyjną w osobach:

 • mgr inż. Bożenna Zdrodowska
 • mgr inż. Witold Piekoszewski
 • dr hab. inż. Grzegorz Sabiniak
- przewodnicząca,
- członek komisji,
- członek komisji.

Spośród 17 osób zgłoszonych do Zarządu wybrano (podano w kolejności zgłoszeń) :

 • I.      prof. Stanisława Pytko
 • II.     prof. Andrzeja Wachala
 • III.    prof. Mariana Szczerka
 • IV.   prof. Antoniego Neymana
 • V.    prof. Marka Wiśniewskiego
 • VI.   dr. Andrzeja Posmyka
 • VII.  prof. Jana Kicińskiego
 • VIII. prof. Zygmunta Rymuzę
 • IX.   dr. Lecha Starczewskiego
 • X.     prof. Wiesława Zwierzyckiego
 • XI.    dr. Jerzego Koryckiego
 • XII.   prof. Włodzimierza Waligórę
 • XIII. dr. Andrzeja Kulczyckiego
 • XIV. dr. Włodzimierza Ostaszewskiego
 • XV.   prof. Janusza Senatorskiego
39 głosów,
33 głosy,
37 głosów,
34 głosy,
35 głosów,
25 głosów,
38 głosów,
38 głosów,
38 głosów,
38 głosów,
38 głosów,
33 głosy,
32 głosy,
33 głosy,
38 głosów.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybrano następujące osoby, które po ich ukonstytuowaniu się, podano w kolejności:

Główna Komisja Rewizyjna:

 • doc. dr hab. Jerzy Szumniak
 • prof. dr hab. inż. Jan Burcan
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzcholski
- przewodniczący, - członek, - członek.

Sąd Koleżeński:

 • prof. dr hab. inż. Jan Sadowski
 • dr inż. Wiesław Górski
 • doc. dr hab. inż. Jacek Spałek
- przewodniczący,
- członek,
- członek.

W kolejnym punkcie Zjazdu rozpatrywano propozycje zmian w Statucie Towarzystwa. Po dyskusji, przyjęto następujące propozycje zmian:

 1. najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków, a nie Zjazd Delegatów - władza ma być władzą bezpośrednią,
 2. Walne Zebranie Członków ma się odbywać co najmniej raz w kadencji,
 3. kadencja władz Towarzystwa ma trwać 4 lata,
 4. ważność Zjazdu Towarzystwa w pierwszym terminie większością zebranych przy obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie większością zebranych bez ograniczania liczby członków na Zjeździe,
 5. zniesienie kadencyjności władz Towarzystwa,
 6. możliwość tworzenia tematycznych zespołów roboczych na prawach oddziału, jak np. sekcji tribochemii,
 7. uprawnionym do tworzenia sekcji tematycznych ma być Zarząd Towarzystwa.

Następnie odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem proponowanych zmian. Zmiany statutu, pkt. a do pkt. g włącznie, przyjęte zostały jednogłośnie.

Do redakcji statutu w celu uzyskania zgodności zapisów upoważniono Zarząd, a w szczególności kolegów:

 • prof. Stanisława Pytko,
 • prof. Mariana Szczerka,
 • prof. Marka Wiśniewskiego,
 • dr. Jerzego Koryckiego.

W wolnych wnioskach:
  Na członka honorowego Towarzystwa przyjęto :
 • prof. Michael`a Furey`a,
 • prof. Yurija Michajłowiczowa Łużnowa,
 • oraz z uwagi na niedostarczenie odpowiedniej dokumentacji upoważniono Zarząd do nadania statusu członka honorowego prof. Duncan`a Dowson`a.
 • Głosowano i przyjęto podwyższenie składki członkowskiej do wysokości 30zł rocznie.
Sekretarz

dr Jerzy Korycki

Przewodniczący

prof. zw. dr hab. inż. Janusz T. Janecki


Warszawa dnia 21 stycznia 1998 r.

Protokół z ukonstytuowania się władz PTT po Zjeździe
LISTA WŁADZ PTT po Zjeździe
Zarząd:
 1. Prezes
 2. Wiceprezes
 3. Wiceprezes
 4. Skarbnik
 5. Czł. Zarządu
 6. Czł. Zarządu
 7. Czł. Zarządu
 8. Czł. Zarządu
 9. Czł. Zarządu
 10. Czł. Zarządu
 11. Czł. Zarządu
 12. Czł. Zarządu
 13. Czł. Zarządu
 14. Sekretarz
 15. Sekretarz
Prof. Stanisław Pytko
prof. Janusz Senatorski
prof. Marek Wiśniewski
dr Lech Starczewski
prof. Jan Kiciński
prof. Antoni Neyman
dr Włodzimierz Ostaszewski
dr Andrzej Posmyk
prof. Zygmunt Rymuza
prof. Marian Szczerek
prof. Andrzej Wachal
prof. Włodzimierz Waligóra
prof. Wiesław Zwierzycki
dr Andrzej Kulczycki
dr Jerzy Korycki
Główna Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący
 2. członek,
 3. członek.
doc. dr hab. Jerzy Szumniak
prof. dr hab. inż. Jan Burcan
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzcholski
Sąd Koleżeński :
 1. Prezes
 2. członek
 3. członek
prof. dr hab. inż. Jan Sadowski
dr inż. Wiesław Górski
dr inż. Jacek Spałek
za zgodność


dr Jerzy Koryckidr Andrzej Kulczycki
POLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNEPOLISH SOCIETY of TRIBOLOGY
 RSt 985 z dnia 3 kwietnia 1991 roku

Warszawa dnia h 11°° , 20 stycznia 1995 roku Protokół z Walnego Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Warszawa dnia 20 stycznia 1995 roku

  Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Tribologicznego otworzył Prezes ustępującego Zarządu PTT prof. Stanisław Pytko zgodnie z zaproszeniem o godzinie 11°°. Po powitaniu zebranych zaproponował aby program Zjazdu uzupełnić o sprawozdanie Prezesa Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Pana prof. dr hab. inż. Ryszarda Marczaka jako punkt 7b Zjazdu. Z uwagi na brak guorum i zgłaszanie się członków Towarzystwa powiadomił zebranych, że drugi Zjazd w drugim terminie odbędzie się po wygłoszeniu referatu przez doc. dr Jana Senatorskiego i dyskusji nad nim.
 1. Referat doc. Jana Senatorskiego "Fizyczny model tarcia ślizgowego warstw dyfuzyjnych".
 2. Dyskusja.

  W dyskusji udział wzięli : prof. Karol Grudziński, prof. Stanisław Pytko, doc. dr hab. inż. Jerzy Szumniak, dr Jerzy Korycki, prof. dr hab. inż Ryszard Marczak, dr Marian Szczerek i doc. dr inż. Jan Senatorski.

 3. Przerwa
 4. Po przerwie prof. Pytko zaproponował aby dokonać wyboru przewodniczącego Zjazdu PTT i zaproponował na to stanowisko prof. dr hab. inż. Wiesława Zwierzyckiego z Politechniki Poznańskiej. W głosowaniu jawnym za wyborem prof. Zwierzyckiego głosowały 54 osoby przy jednej wstrzymującej się i braku głosów przeciw. Następnie prof. Zwierzycki podziękował za wybór i przejął prowadzenie Zjazdu. Stwierdzono, że liczba członków jest wystarczająca do odbycia Zjazdu. PTT liczy 120 członków, potrzeba 40% aby Zjazd mógł się odbyć w drugim terminie, czyli 48 członków na sali było 55 członków. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący zaproponował, aby wybrać sekretarza Zjazdu, komisji wnioskowej i skrutacyjnej. Na sekretarza Zjazdu zaproponował dr J. Koryckiego, a do składu komisji skrutacyjnej :
  • dr. inż. Wiesława Górskiego,
  • doc. dr. hab. inż. Dariusza Oziminę,
  • doc. dr. hab. inż. Jacka Spałka,
 5. w skład komisji wnioskowej powołano:
  • prof. Jerzego Łunarskiego,
  • dr inż. Andrzej Posmyka,
  • inż. Michał Styp-Reykowski.
 6. prof. St. Pytko - „Sprawozdanie z działalności PTT za okres od ostatniego Walnego Zjazdu” - załącznik.
 7. dr L. Starczewski- „Sprawozdanie finansowe za okres jak wyżej” - załącznik.
 8. Prof. J. Burcan - „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej” - załącznik. W podsumowaniu wypowiedzi stwierdził usunięcie drobnych braków formalnych i wnioskował za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zaproponował aby:
  • wydrukować papiery firmowe i wizytówki,
  • podnieść składki do 10 zł i wpisowe do 5 zł,
  • udzielić kol. Lechowi Starczewskiemu nagrody pieniężnej w wyskości 700 zł.
   Załączono :
  1. Zestawienie przychodów i wydatków w 1992 r
  2. Zestawienie przychodów i wydatków w 1993 r,
  3. Zestawienie przychodów i wydatków w 1994 r,
  4. Zestawienie zbiorcze 1992 - 1994 r,
  5. Zestawienie składek człokowskich 92 - 94r.
  6. Protokół Komisji Rewizyjnej z 17.01.95r.,
  7. Protokół Komisji Rewizyjnej z 20.01.95r.
  8. Prof. Ryszard Marczak - Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego:

  W minionym nie wpłynęła żadna sprawa, co cieszy i czego należałoby sobie życzyć w przyszłej kadencji.
  Załączono : Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

 9. Dyskusja :
  • prof. Zwierzycki : Mając na uwadze ogrom przedsięwzięć i dokonań, mając na uwadze drobne potknięcia, które nie będą miały wpływu na przyszłość głosuję za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.
  • prof. Marczak : Głosuję za absolutorium, należałoby trochę inaczej przedstawić wpływy i wydatki.
  • prof. Pytko : Ze składek członkowskich kupowano jedynie znaczki i papier. Całość działania to jest działanie społeczne i finasowanie z Komitetu Badań Naukowych. W tym okresie wydawano czasopisma, organizowano konferencje i seminaria. Materiały konferencyjne zawierały niekiedy opracowania utajnione w poprzednich latach i udostępniane członkom w czasie seminariów.
  • prof. Zwierzycki : W Biuletynie PTT należy corocznie publikować sprawozdanie finansowe Towarzystwa.
  • dr Szczerek : „Tribologia” - nakłady 240/390 mln - jest organem PTT. Zespół redakcyjny działał aby pismo przeszło do Towarzystwa. Jest ono przyzwoicie notowane w świecie, lepiej za granicą niż w kraju. Pieniądze przypływają do Towarzystwa i ono płaci i wymaga. Chwilowo wstrzymano finasowanie Biuletynu. Pomaga finansować w części - prac pracowników technicznych. Pracownicy merytoryczni pracują honorowo.
 10. Prof. Zwierzycki - proponuję głosowanie jawne za absolutorium. Wobęc braku głosów przeciwnych ogłaszam głosowanie.
  • Głosów przeciw udzieleniu absolutorium - O (zero),
  • Głosów wstrzymujących się - O (zero).
 11. prof. Zwierzycki stwierdzam jednogłośne udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi PTT.
 12. prof. Zwierzycki i prof. Marczak : Propozycja głosowania nad nagroda za pracę naszego skarbnika, kol. Lecha Starczewskiego.
  • W głosowaniu : przeciw - O (zero),
  • wstrzymał - l (jeden).
  • prof. Zwierzycki : prośba o przedstawienie wniosków przez Komisję Wnioskową : prof. Łunarski - nowe formy działania i koordynacja tych działań przez Zarząd.
  • prof. Zwierzycki : prosiłbym o przedstawienie wniosków w postaci sprawozdania przez Komisję Wnioskową.
  • dr Starczewski : Przez inicjowanie działań przez Zarząd można zwiększyć aktywność Towarzystwa.
  Załącznik : Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 13. Wybór nowych władz Towarzystwa
  • prof. Zwierzycki : Wybór Przewodniczącego, Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
  • Powołanie Komisji Skrutacyjnej : W skład Komisji Skrutacyjnej powołano kolegów : dr Wiesław Górski, doc. dr hab. Jacek Spałek i prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski.
  • prof. Zwierzycki : prosiłbym o podawanie kandytatów do Zarządu.
  • prof. Pytko - Członkowie poprzedniego Zarządu wyrażają gotowość dalszej pracy. Do Zarządu zgłoszono ponadto kol.: prof. Ryszard Marczak, prof. Marek Wiśniewski, prof. Oleksiuk, dr Włodzimierz Ostaszewski i prof. Jan Burcan. Na tym zamknięto listę.
  • prof. Zwierzycki : Zamknąć listę i Komisja Wnioskowa ma sporządzić listę kandydatów.
  • prof. Marczak - Ile jest osób na sali i który termin Zajazdu.
  • prof. Zwierzycki na sali jest 55 członków PTT i jest to drugi termin Walnego Zjazdu, zgodnie ze Statutem.

  Po sporządzeniu listy kandydatów na Wniosek Komisji Skrutacyjnej podjęto uchwałę, że zaleca się skreślić z listy minimum trzech kandydatów aby głos wyborczy był ważny.

  Odbyło się głosowanie tajne i Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

 14. prof. Zwierzycki : przejdziemy do następnego punktu Zjazdu t.j. do wolnych wniosków.
  • prof. Pytko : prośba o uchwałę wyrażającą podziękowanie Zespołowi KBN opiekującym się nami.
  • prof. Łunarski, dr Ostaszewski, prof. Krzemiński - Trzeba wysłać dwa pisma do Prezesa KBN i Zespołu.
  • prof. Marczak - Informacja o Szkole Tribologicznej. Szkoła odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Informacje szczegółowe dotrą do każdego z członków.
  • prof. Marczak - Członkowie honorowi Towarzystwa. Członkiem honorowym Towarzystwa był prof. Zygmunt Ziemba. Zaproponował aby godność Członka Honorowego Towarzystwa nadać prof. Cziczinadze. Jest On uznanym tribologiem i przyjacielem polski, aktywnie uczestniczy w konferencjach organizowanych w Polsce. W wyniku głosowaniu nad nadano godność Członka Honorowego Towarzystwa. Przeciw nikt nie głosował. Wstrzymały się od głosu dwie osoby.
  • dr Szczerek zaproponował nadanie godności Członka Honorowego również prof. Jostowi. W uzasadnieniu : jest On twórcą International Tribology Council; ma On bardzo ciepły stosunek do Polski; zapewnia ciągłą wymianę informacji do Polski.
  • prof. Pytko : od 1968 roku mam kontakt z prof. Jostem; Zawsze popierał Polskę; 3-ci Eurotrib dzięki jego poparciu odbył się właśnie w Polsce - 1-szy był w Anglii, 2-gi w Dusseldorfie, a 3-ci był organizowany przez nas.
  • prof. Zwierzyckiego - głosowanie:
   • przeciw O (zero),
   • wstrzymało się O (zero).
  • prof. Wiśniewski : Należy działać na rzecz podtrzymania naszych czasopism, wpływać na zwiększenie prenumeraty; Szczególnie dotyczy to obecnie Zagadnień Eksploatacji Maszyn.
  • dr Ostaszewski : Poltrib 95, przyjmujemy jeszcze zgłoszenia. Nadeszły trzy zgłoszenia cyrylicą.
  • prof. Scieszko : W celu zwiększenia możliwości Towarzystwa należy aby członkowie Towarzystwa, będący również członkami towarzystw zagranicznych przesyłali dane do Zarządu. Przykładowo dotyczy to towarzystwa niemieckiego - dr Szczerek, czy amerykańskiego (American Society of Lubrication Engineering) - prof. Szpienkov i prof. Scieszko.
  • dr Ostaszewski - należy zwiększyć koordynację Towarzystwa w zakresie terminów organizowanych konferencji i ogólnopolskich seminariów.
 15. Wyniki głosowania - ogłoszenie Komisji Skrutacyjnej
  prof. Tadeusz Burakowski
  prof. Jan Burcan
  doc. Jan Kiciński
  dr Jerzy Korycki
  dr Andrzej Kulczycki
  prof. Henryk Krzemiński-Freda
  prof. Ryszard Marczak
  prof. Oleksiuk
  doc. Olgierd Olszewski
  dr Włodzimierz Ostaszewski
  prof. Stanisław Płaza
  prof. Stanisław Pytko
  doc. Jan Senatorski
  dr Lech Starczewski
  dr Marian Szczerek
  prof. Andrzej Wachal
  prof. Marek Wiśniewski
  prof. Stanisław Scieszko
  - 27,
  - 31,
  - 33,
  - 36,
  - 29,
  - 31,
  - 23,
  - 19,
  - 23,
  - 29,
  - 29,
  - 37,
  - 34,
  - 36,
  - 35,
  - 23,
  - 27,
  - 32.

  Ze względu na to, że trzech kandydatów otrzymało identyczną ilość głosów Komisja Skrutacyjna zarządziła głosowanie uzupełniające na następujących kandydatów : prof. Marczak, doc. Olszewski i prof. Wachal. Aby głos uznany był za ważny należało skreślić dwu kandydatów.

  W wyniku głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów :

  • prof. Marczak - 11,
  • doc. Olszewski - 13,
  • prof. Wachal - 12 głosów.
 16. Głosowanie nad składem Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleźenskiego
  Z uwagi na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej obecnych członków Komisji Skrutacyjnej dokonano zmiany składu Komisji Skrutacyjnej. W skład Komisji Skrutacyjnej wybrano : dr. Mariana Szczerka, dr. Andrzeja Kulczyckiego i prof. Marka Wiśniewskiego. Wyrazili chęć kandydowania do składu:
  Komisji Rewizyjnej
  Sądu Koleżeńskiego
  doc. Jerzy Szumniak
  dr Sylwester Kalek
  prof. Wiesław Zwierzycki
  doc. Zygmunt Rymuza
  dr Wiesław Górski
  doc. Jacek Spałek
  prof. Jerzy Łunarski

  Zgodnie z zaleceniem Komisji Skrutacyjnej : aby głos był ważny należy w przypadku Komisji Rewizyjnej skreślić jedną osobę.

  Wyniki głosowania
  Komisji Rewizyjnej
  dr Sylwester Kalek
  doc. Jerzy Szumniak
  doc. Zygmunt Rymuza
  prof. Wiesław Zwierzycki
  - 19,
  - 22,
  - 30,
  - 34.
  Sądu Koleżeńskiego
  dr Wiesław Górski
  doc. Jacek Spałek
  prof. Jerzy Łunarski
  - 34,
  - 35,
  - 35.

  Na tym Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Tribologicznego Zakończono.
  Sekretarz

  Przewodniczący
  dr Jerzy Koryckiprof. Wiesław Zwierzycki


  POLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNEPOLISH SOCIETY of TRIBOLOGY
   RSt 985 z dnia 3 kwietnia 1991 roku

  WNIOSKI
  Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

  zwołanego w celu wyboru nowych władz PTT na następną kadencję
  Zjazd odbył się w dniu 20.01.1995 r.

  Walny Zjazd powołał Komisję Wnioskową w składzie:
  1. Prof.dr hab. inż. Jerzy Łunarski
  2. Dr inż. Andrzej Posmyk
  3. Dr inż. Michał Styp-Rekowski

  Niżej przytoczone wnioski zostały sformułowane w oparciu o:
  - przyjęte przez Walny Zjazd sprawozdanie ustępującego Zarządu PTT,
  - sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTT,
  - dyskusję plenarną w trakcie trwania Warnego Zjazdu.

  l. Wnioski dotyczące działalności merytoryczno-technicznej
  1.1. W miarę możliwości doskonalić formy organizacyjne i tematykę merytoryczną współpracy PTT z KBM PAN, KBN, instytutami naukowymi i przemysłowymi oraz jednostakmi organizacyjnymi uczelni technicznych zajmujących się zagadnieniami tribologii.
  1.2. Kontynuować i rozwijać kontakty zagraniczne pod kątem wspierania krajowych badań tribologicznych i stymulowania wdrożeń szczególnie cennych osiągnięć konstrukcyjnych, technologicznych i ekspoloatacyjnych w dziedzinach wchodzących w zakres działalności PTT.
  1.3. Udzielać szczególną uwagę i pomoc krajowym wydawnictwom prezentującym osiągnięcia tribologii, a zwłaszcza: dwumiesięcznikowi "Tribologia - teoria i praktyka", kwartalnikowi "Zagadnienia eksploatacji maszyn" oraz wydawnictwom książkowym centralnym, uczelnianym i regionalnym, jeśli dotyczą spraw tribologii.
  1.4. Podtrzymywać i w miarę możliwości rozszerzać działalność merytoryczno-organizacyjną w zakresie przygotowywania seminariów naukowych, sympozjów, konferencji, szkół naukowych i kongresów dotyczących problematyki tribologicznej.
  1.5. Zachęcać ośrodki i jednostki terenowe do zgłaszania problemów naukowo-technicznych z zakresu tribologii, z wnioskami o finansowanie których Zarząd PTT zwracałby się do KBN.

  2. Wnioski dotyczące działalności organizacyjnej 2.1. Kontynuować i w miarę możliwości doskonalić wydawany przez Zarząd Biuletyn PTT
  2.2. Polepszyć system zbierania składek i zachęcania nowych osób do wstępowania w szeregi PTT.
  2.3. Polepszyć działalność reklamowo-akwizycyjną w zakresie rozszerzania prenumeraty czasopism tribologicznych oraz pozyskiwania dla PTT zleceń i ekspertyz z przemysłu.
  2.4. Sprzyjać powstawaniu i umacnianiu zespołów terenowych PTT.
  2.5. Opracować i wydrukować papiery firmowe i wizytówki dla osób funkcyjnych.

  3. Wnioski dotyczące spraw osobowych
  3.1. Walny Zjazd wyraził uznanie dla pracy całego zarządu PTT i podziękował za szczególnie duży włożony wysiłek następującym osobom: prof.dr hab.inż. Stanisław Pytko, dr inż. Mańan Szczerek, dr inż. Lech Starczewski, dr inż. Jerzy Korycki.
  3.2. Walny Zjazd wnioskuje o przydzielenie nagrody pieniężnej dr inż. Lechowi Starczewskiemu za staranne prowadzenie całokształtu dokumentacji finansowej PTT.
  3.3. Wnioskuje się, aby Zarząd PTT dołożył starań w celu uaktualnienia i właściwego merytorycznego prezentowania informacji o osobach zajmujących się tribologią, opisywanych w wydawnictwach typu "who is who?".
  3.4. Udzielać pisemnych podziękowań osobom z poza PTT wspierających i pomagających PTT w realizacji jego zadań statutowych.
  3.5. Walny Zjazd podjął uchwałę o przyznaniu honorowego członkowstwa PTT prof. Awtandił Cziczinadze i prof. Peterowi Dżostowi (pisownia fonetyczna).

  4. Wnioski dotyczące spraw finansowych
  4.1. Zaleca się opracowywać roczne sprawozdania finansowe z działalnoścci PTT i prezentować je w biuletynie PTT.
  4.2. W rozliczeniach finansowych i sprawozdaniach finansowych wyodrębniać i wskazywać takie pozycje kosztów jak: koszty delegacji, koszty korespondencji, koszty umów i zleceń, pozostałe poszty.
  4.3. Zwrócić uwagę na przestrzeganie form prawnych i regulaminowych, niezależnie od czynników, które mogłyby uzasadniać odstępstwa.
  4.4. Wyrażono zgodę na podniesienie składki rocznej do kwoty 10 zł i wpisowego do kwoty 5 zł.

  Podpisy Komisji


  POLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNEPOLISH SOCIETY of TRIBOLOGY
   RSt 985 z dnia 3 kwietnia 1991 roku

  Warszawa dnia h 14°° , 20 stycznia 1995 roku 

  Protokół z Zebrania Zarządu
  Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

  Po Walnym Zjeździe PTT odbyło się Zebranie Zarządu PTT celem ukonstytuowania władz. Zebranie Zarządu odbyło się w składzie :
  Zarząd
  prof. Tadeusz Burakowski
  prof. Jan Burcan
  doc . Jan Kiciński
  dr Jerzy Korycki
  dr Andrzej Kulczycki
  prof. Henryk Krzemiński-Freda
  prof. Oleksiuk
  doc. Olgierd Olszewski
  dr Włodzimierz Ostaszewski
  prof. Stanisław Płaza
  prof. Stanisław Pytko
  doc. Jan Senatorski
  dr Lech Starczewski
  dr Marian Szczerek
  prof. Stanisław Ścieszko
  prof. Marek Wiśniewski

  Komisja Rewizyjna
  doc. Jerzy Szumniak
  doc. Zygmunt Rymuza
  prof. Wiesław Zwierzycki

  Sądu Koleżeńskiego
  dr Wiesław Górski
  doc. Jacek Spałek
  prof. Jerzy Łunarski
  Zebranie otworzył Prezes PTT wybrany na kadencję 1995 do 1997 prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko. W wyniku ustaleń - wyrażeniu gotowości charakteru pracy poszczególnych członków Zarząd ukonstytuował się :
  prof. Stanisław Pytko
  doc. Jan Senatorski
  prof. Marek Wiśniewski
  dr Lech Starczewski
  dr Andrzej Kulczycki
  dr Jerzy Korycki
  prof. Tadeusz Burakowski
  prof. Jan Burcan
  doc. Jan Kiciński
  prof. Henryk Krzemiński-Freda
  prof. Oleksiuk
  doc. Olgierd Olszewski
  dr Włodzimierz Ostaszewski
  prof. Stanisław Płaza
  dr Marian Szczerek
  prof. Stanisław Ścieszko
  - prezes
  - wiceprezes
  - wiceprezes
  - skarbnik
  - sekretarz generalny
  - sekretarz
  - członek Zarządu
  - członek Zarządu
  - członek Zarządu
  - członek Zarządu
  - członek Zarządu
  - członek Zarządu
  - członek Zarządu
  - członek Zarządu
  - członek Zarządu
  - członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna
  doc. Jerzy Szumniak
  doc. Zygmunt Rymuza
  prof. Wiesław Zwierzycki
  - członek
  - członek
  - przewodniczący

  Sądu Koleżeńskiego
  dr Wiesław Górski
  doc. Jacek Spałek
  prof. Jerzy Łunarski
  - członek
  - członek
  - przewodniczący
  SekretarzPrezes PTT

  dr Jerzy Korycki

  prof. Stanisław Pytko

POLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNEPOLISH SOCIETY of TRIBOLOGY
 RSt 985 z dnia 3 kwietnia 1991 roku
PROTOKÓŁ
z I WALNEGO ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO

z dnia 27 czerwca 1991 roku

Zebranie otworzył orof. Stanisław Pytko, wprowadził w tematykę i porządek zebrania Podstawowym celem zebrania był wybór władz zarejestrowanego w kwietniu br Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.
Do protokołowania Zjazdu zaproponował dr. Andrzeja Kulczyckiego i dr. Jerzego Koryckiego.
Na przewodniczącego zebrania wyborczego zaproponowano prof. Ryszarda Marczaka z WSI Radom. Po przegłosowaniu sposobu wyboru przewodniczącego zebrania, dokonano jego wyboru w sposób jawny. Prof. Marczak został wybrany na przewodniczącego zebrania przy jednym głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych.

W punkcie drugim zebrania mówiono o genezie i zadaniach Towarzystwa. Głos zabrali : prof. Wachał prof. Wojciechowicz, prof. Łunarski, prof. Pytko, prof. Marczak, dr Szczerek, doc. dr hab. Jan Kiciński, dr Paczuski i dr Korycki.
- prof. Wachal: Towarzystwo Tribologiczne powstało z inicjatywy Pokomitetu Tribologii NOT przy ścisłym współdziałaniu z Sekcją Tribologii PAN, jako przeciwdziałanie dezintegracji środowiska i zamieraniu działalności. Podstawowymi celami Towarzystwa są :
- - integracja środowiska,
- - stworzenie możliwości spotykania się i wymiany myśli,
- - reprezentacja środowiska za granicą.
- prof. Wojciechowicz przedstawił początki istnienia Towarzystwa, wywodzące się z Komitetu Techniki Smarowniczej. przy NOT, zorganizowanego przez prof. Stefana Ziembę i późniejszy rozwój,
- - zaproponował wystosowanie : "Podziękowania wszystkim tym, którzy umożliwili nam rozwój i powstanie Towarzystwa Tribologicznego",
- - w szczególności zaproponował wystosowanie podziękowania dla prof. Stefana Ziemby i nadanie profesorowi Ziembie tytułu honorowego członka Towarzystwa Tribologicznego.
Nadanie tytułu członka honorowego profesorowi Stefanowi Ziembie przyjęte zostało przez Zjazd w sposób jednogłośny.
- prof. Łunarski przedstawił stan przygotowań do Szkoły Tribologicznej, mającej się odbyć we wrześniu br.
- prof. Pytko - podkreślił konieczność integracji środowiska;
- prof. Marczak zaproponował, żeby jednym z wniosków Zjazdu było rozpoczęcie pisania Kroniki Towarzystwa, łącznie z jego genezą;
- dr Szczerek przedstawił stan czasopisma Tribologii;
- doc. Kiciński zaproponował, żeby jednym z celów działania Towarzystwa było wytyczanie i precyzowanie kierunków przyszłych badań oraz współdziałanie w opiniowaniu kierunków działania;
- dr Maciej Paczuski przedstawił wniosek o działanie gospodarcze Towarzystwa, szczególnie w zakresie opiniowania i wydawania ocen, ekspertyz. Złożył pisemny wniosek co do przyszłych działań.
- dr Korycki zproponował, żeby do prowadzenia działań gospodarczych wykorzystywać w pełni statutowe możliwości Towarzystwa, takie jak : możliwość tworzenia fundacji, spółek, a także bezpośredniego prowadzenia działań gospodarczych, przy czym działanie bezpośrednie ograniczyć do przypadków ekspertyz i działań doradczych oraz badawczych.

W trzecim punkcie zjazdu przystąpiono do wyborów władz Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.
Z uwagi na to, że jest to pierwszy Zjazd Towarzystwa i nie ma jescze Oddziałów Terenowych, przyjęto w głosowaniu jawnym uchwałę, że wszyscy obecni na sali, stanowią pełną reprezentację środowiska Tribologów i warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Towarzystwie jest złożenie deklaracji członkowskiej.
W kolejnym punkcie wybrano komisję skrutacyjną i wnioskową. W skład Komisji Skrutacyjnej zaproponowano: prof. Łunarskiego, doc. Olszewskiego i dr Paczuskiego. W skład Komisji Wnioskowej zaproponowano : dr. Kulczyckiego i dr. Koryckiego. Po wyrażeniu zgody na pełnienie obowiązków i przgłosowaniu w sposób jawny komisje rozpczęły swoją działalność.
W pierwszym punkcie wyborów głosowano nad liczebnością Zarządu Głównego, Statut dopuszcza liczebność 8 do 15 osób. Przegłosowano w głosowaniu jawnym ośmioosobowy skład Zarządu Głównego. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru przewodniczącego Zarządu. Na stanowisko kandydował jedynie prof. Stanisław Pytko z AGH Kraków. Jako zalecany sposób głosowania było napisanie na kartce słów "TAK i NIE" i skreślenie jednej z możliwości - pozostawienie "TAK" równoznaczne było z opowiedzeniem się za kandydaturą. Na 28 obecnych w tym czasie członków Towarzystwa na sali za Kandydaturą opowiedziała się 27 osób jedna wstrzymała się od głosu.
Kolejno wybierano wiceprezesów Zarządu Głównego Towarzystwa, na stanowiska kandydowali : dr Szczerek, prof. Wachal i prof. Krzemiński-Freda. Na kandydatury padło odpowiednio : 16, 21 i 15 głosów. Na wiceprezesów Zarządu wybrani zostali prof. Wachal i dr Szczerek.
Prof. Pytko, jako przewodniczący Zarządu, wniósł wniosek, by z uwagi na łatwiejsze prowadzenie głosowania w Zarządzie, rozszerzyć jego skład do dziewięciu osób. Wniosek ten został poddany głosowaniu i przyjęty większością głosów.
W kolejnym punkcie wybierano dwuosobowy sekretariat i skarbnika Towarzystwa. Na stanowiska sekretarzy kandydowali dr A. Kulczycki i dr J. Korycki, a na stanowisko skarbnika dr Lech Starczewski. Otrzymali oni po 29 głosów. (W czasie zebrania dołączyły dwie osoby. ) .
Następnie wybierano skład Zarządu : do Zarządu Kandydowali, w kolejności zgłoszeń, prof. Sadowski, doc. Kiciński, oraz prof. Gierzyńska-Dolna, doc. Senatorski, prof. Krzemiński-Freda i dr Wiśniewski. Z uwagi na uprzednie przegłosowanie i zmianę liczebności Zarządu do 9 osób, na kartce mogły pozostać nieskreślone trzy osóby. Kandydaci otrzymali odpowiednio : 7, 16, 11, 22, 12 i 7 głosów, wobec tego do Zarządu Towarzystwa wybrani zostali ; doc. Kiciński, doc. 5enatorski i prof. Krzemiński.
Kolejno wybierano : Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński, wstępnie w sposób jawny przegłosowano trzyosobową liczebność obu ciał.
Do Komisji Rewizyjnej kandydowali, w kolejności zgłoszeń dr Wiśniowski, dr Ostaszewski, dr Burcan, dr Górski i dr Kałek. Otrzymali odpowiednio : 15, 19, 20, 9 i 11 głosów. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali dr J.Burcan, dr Wł. Ostaszewski i dr. Wiśniewski. Po ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej, jej przewodniczącym został dr Burcan.
Do Sądu Koleżeńskiego Kandydowali : prof. R. Marczak. doc. Olgierd Olszewski i doc. Jerzy Szumniak. Na czas prowadzenia wyborów do Sądu Koleżeńskiego doc. Olgierd Olszewski został odwołany z Komisji Skrutacyjnej, a na jego miejsce powołano doc. Jacka Spałka. Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego otrzymali odpowiednio po : 27, 28 i 37 głosów.
Na tym wybory do władz Polskiego Towarzystwa Tribologicznego zakończono.

W czwartym punkcie obrad wybierano przedstawiciela i członków korespondentów polskich tnbologów w Internatlonal Tribology Council. Przedstawicielem środowiska wybrano w głosowaniu jawnym prof. Stanisława Pytko.
Na członków korespondentów zgłoszono prof. A. Wachala, prof. R. Marczaka prof. H. Krzemińskiego-Freda, doc. Jana Senatorskiego, doc. Jana Kicińskiego i doc. Olgierda Olszewskiego. Doc. Jan Senatorski, doc. Jan Kiciński i doc. Olgierd Olszewski nie przyjęli propozycji kandydowania na członków korespondentów. Wobec tego po przegłosowaniu jawnym na członków korespondentów wybrano prof. prof. Andrzeja Wachala - 21 głosów i Henryka Krzemińskiego-Freda - 14 głosów ; prof. Ryszard Marczak otrzymał 12 głosów.
W wolnych wnioskach : prof. Burakowski przekazał pozdrowienia od prof. Stefana Ziemby dla I Zjazdu PTT ;
- prof. Wojciechowicz przedstawił formy współpracy z Komitetem Badań Naukowych takie jak projekty celowe ;
- doc. Kiciński przypomniał o wcześniejszych opracowaniach wykonanych przez Podkomitet Tribologii NOT i potrzebie powrotu do nich ;
- prof. Pytko przedstawił informację o planowanych konferencjach tribologicznych, zaproponował ponadto aby ;
- - wszystkim członkom PTT przesłać Statut Towarzystwa,
- - umożliwić uczestnictwo po obniżonych cenach, w konferencjach naukowych,
- - delegować w ramach wymian, z innymi Towarzystwami zagranicznymi, członków Towarzystwa na konferencje naukowe,
- - drukować wewnętrzny biuletyn informacyjny Towarzystwa.

Warszawa dnia l lipiec 1991 roku

Protkołowali

Przewodniczący Walnego Zjazdu
dr Andrzej Kulczyckidr Jerzy Koryckiprof. dr hab. Ryszard Marczak


PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ
z
I WALNEGO ZJAZDU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO

z dnia 27 czerwca 1991 roku

Zebranie otworzył prof. Stanisław Pytko, wprowadził w tematykę i porządek zebrania. Podstawowym celem zebrania był wybór władz zarejestrowanego w kwietniu br „Polskiego Towarzystwa Tribologicznego”.

Na przewodniczącego Zjazdu zaproponowano prof. dr. hab. inż. Ryszarda Marczaka z WSI Radom. Po przegłosowaniu sposobu wyboru przewodniczącego Zjazdu, dokonano wyboru w sposób jawny. Prof. Marczak został wybrany przewodniczącym zebrania przy jednym głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych.

W trzecim punkcie Zjazdu przystąpiono do wyborów władz Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Z uwagi na to, że jest to pierwszy Zjazd Towarzystwa i nie ma jeszcze Oddziałów Terenowych, przyjęto w głosowaniu jawnym uchwałę, że wszyscy obecni na sali, stanowią pełną, reprezentację środowiska Tribologów i warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Towarzystwie jest złożenie deklaracji członkowskiej.
W kolejnym punkcie wybrano komisję skrutacyjną i wnioskową. W skład Komisji Skrutacyjnej zaproponowano prof. Łunarskiego, doc. Olszewskiego i dr Paczuskiego. W skład Komisji Wnioskowej zaproponowano : dr Kulczyckiego i dr Koryckiego. Po wyrażeniu zgody na pełnienie obowiązków i przegłosowaniu w sposób jawny komisje rozpoczęły swoją działalność.
W pierwszym punkcie wyborów głosowano nad liczebnością Zarządu Głównego, Statut dopuszcza liczebność 8 do 15 osób. Przegłosowano w głosowaniu jawnym ośmioosobowy skład Zarządu Głównego. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru przewodniczącego Zarządu. Na stanowisko kandydowałjedynie prof. Stanisław Pytko z AGH Kraków. Jako zalecony sposób głosowania było napisanie na kartce słów; "TAK i NIE" , i skreślenie jednej z możliwości - pozostawienie "TAK" równoznaczne było z opowiedzeniem się za kandydaturą. Na 28 obecnych w tym czasie członków Towarzystwa na sali za Kandydaturą opowiedziało się 27 osób jedna wstrzymała się od głosu.
Kolejno wybierano wiceprezesów Zarządu Głównego Towarzystwa. Na stanowiska kandydowali ; dr Szczerek, prof. Wachal i prof. Krzemiński-Freda. Na kandydatury padło odpowiednio : 16, 21 i 15 głosów. Na wiceprezesów Zarządu wybrani zostali prof. Wachal i dr Szczerek.
Prof. Pytko, jako przewodniczący Zarządu, wniósł wniosek, by z uwagi na łatwiejsze prowadzenie głosowania w Zarządzie, rozszerzyć jego skład do dziewięciu osób. Wniosek ten został poddany głosowaniu i przyjęty większością głosów.

W kolejnym punkcie wybierano dwuosobowy sekretariat i skarbnika Towarzystwa. Na stanowiska sekretarzy kandydowali dr A. Kulczycki i dr J.Korycki, a na stanowisko skarbnika dr Lech Starczewski. Otrzymali oni po 29 głosów. ( W czasie zebrania dołączyły dwie osoby.)
Następnie wybierano skład Zarządu : do Zarządu kandydowali, w kolejności zgłoszeń, prof. Sadowski, doc. Kiciński, prof. Gierzyńska-Dolna, doc. Senatorski, prof.Krzemiński-Freda i dr Wiśniewski. Z uwagi na uprzednie przegłosowanie i zmianę liczebności Zarządu do 9 osób, na kartce mogły pozostać nieskreślone trzy osoby. Kandydaci otrzymali odpowiednio ; 7, 16, 11, 22, 12 i 7 głosów. Wobec tego do Zarządu Towarzystwa wybrani zostali : doc. Kiciński, doc. Senatorski i prof. Krzemiński.
Kolejno wybierano : Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Wstępnie w sposób jawny przegłosowano trzyosobową liczebność obu ciał.
Do Komisji Rewizyjnej kandydowali, w kolejności zgłoszeń : dr Wiśniewski, dr Ostaszewski, dr Burcan, dr Górski i dr Kałek. Otrzymali Oni odpowiednio : 15, 19, 20, 9 i 11 głosów. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali dr J. Burcan, dr Wł. Ostaszewski i dr. Wiśniewski. Po ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej, jej przewodniczącym został dr Jan Burcan.
Do Sądu Koleżeńskiego kandydowali : prof. R. Marczak, doc. Olgierd Olszewski i doc. Jerzy Szumniak. Na czas prowadzenia wyborów do Sądu Koleżeńskiego doc. Olgierd Olszewski zastał odwołany z Komisji Skrutacyjnej, a na jego miejsce powołano doc. Jacka Spałka. Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego otrzymali odpowiednio po 27, 28 i 27 głosów.
Na tym wybory do władz Polskiego Towarzystwa Tribologicznego zakończono.

prof.dr hab.inż. Jerzy Łunarski

doc. dr inż Olgierd Olszewski

dr inż. Maciej Paczuski

doc. dr inż. Jacek Spałek


ZESTAWIENIE
Głosy
zaprzeciwwstrz. się
Prezes PTT prof.dr hab.inż. Stanisław Pytko,27(*)01
Kandydaci na wiceprezesów:
dr inż. Marian Szczerek,16 (*)
prof.dr inż. Andrzej Wachal,21 (*)
prof.dr hab. inż. Henryk Krzemiński-Freda,15
Skarbnik: dr inż. Lech Starczewski,29 (*)
Sekretarz: dr Andrzej Kulczycki,29 (*)
dr Jerzy Korycki,29 (*)
Zarząd, kandydaci:
praf.dr hab. inż. Jan Sadowski, 7   
doc. dr hab. inż. Jan Kiciński,16 (*)
prot.dr hab. inż. Monika Gierzyńska-Dolna,11  
doc. dr hab. inż.Jan Senatorski,22 (*)
prof.dr hab, inż. Henryk Krzemiński-Freda,12 (*)
dr inż. Marek Wiśniewski, 7   
Komisja Rewizyjna, kandydaci:
dr inż. Marek Wiśniewski,15 (*)
dr inż. Włodzimierz Ostaszewski,19 (*)
dr inż. Jan Burcan,20 (*)
dr inż Wiesław Górski, 9
dr inż. Sylwester Kałek,11   
Sąd Koleżeński:
prof.dr hab, inż, Ryszard Marczak,27 (*)
doc. dr hab. inż. Olgierd Olszewski,28 (*)
doc. dr hab. inż. Jerzy Szumniak,27 (*)
UWAGA : (*) - oznacza, że kandydat został wybrany

Warszawa 27 czerwiec 1991 rok

prof.dr hab.inż. Jerzy Łunarski

doc. dr inż Olgierd Olszewski

dr inż. Maciej Paczuski

doc. dr inż. Jacek Spałek

P R O T O K Ó Ł
Z wyboru Komitetu Założycielskiego
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

z dnia 6 grudnia 1990 roku

W dniu 6 grudnia 1990 roku w sali nr 9 Czackiego 5 budynek NOT, odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Tribologicznego. W zebraniu wzięło udział 41 członków, wg załączonej listy. było ono kontynuacją zebrania informacyjnego, które odbyło się 25 października 1990 roku.

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący Podkomitetu Tribologii NOT prof. Andrzej Wachal. Następnie wprowadził w temat i porządek Zebrania, przedstawił On skład, zakres i cele działania Podkomitetu Tribologii NOT i Sekcji Tribologii Komitetu Budowy Maszyn PAN. Jako sposób połączenia działań zaproponowane zostało utworzenie Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Pan prof. Stanisław Pytko, przedstawił zakres działań w Sekcji Tribologii Komitetu Budowy Maszyn PAN i potwierdził zasadność połączenia działań obu zespołów : Sekcji Tribologi Komitetu Budowy Maszyn i Podkomitetu Tribologii NOT.

W nastęnym punkcie odczytany został przez kol. Koryckiego proponowany statut Towarzystwa. Statut ten został przygotowany przez zespół powołany na poprzednim zebraniu, tj. 25 października 1990 roku w osobach: dr Andrzej Kulczycki, doc. dr hab. Jan Sentorski, doc. dr. hab. Jerzy Szumniak i dr Jerzy Korycki. Wstępny projekt statutu, po opracowaniu przez zespół, został przekazany do głównych ośrodków zajmujących się tribologią w Kraju, i po uwzględnieniu uwag przedstawiono na zebraniu 6.go grudnia 1990 roku.

W następnym punkcie zebrania, odbyła się dyskusja nad proponowanym statutem Towarzystwa. Po dyskusji statut został jednogłośnie przyjęty bez zastrzeżeń.

W kolejnym punkcie dokonano wyboru Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Jako pierwszych wybierano sekretarzy Towarzystwa. Z uwagi na duży zakres obowiązków, konieczność ciągłości działania oraz społeczny charakter pracy Zarządu, w tym sekretarzy, prof. Wachal zaproponował aby funkcje sekretarzy pełniły dwie osoby, i jako kandydatów zaproponował : dr. Jerzego Koryckiego i dr. Andrzeja Kulczyckiego. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Jako Prezesa Towarzystwa zaproponowano prof. dr. hab. inż. Stansława Pytko, a wiceprezesa prof. dr. inż. Andrzeja Wachala.
Na członków Zarządu zaproponowano kandydatury : prof. dr hab. inż. Monika Gierzyńska-Dolna, prof. dr. hab. inż. Henryk Krzemiński-Freda, prof. dr hab. inż. Wiesław Leszek, doc. dr hab. inż. Jan Kiciński, doc. dr hab. inż. Jan Senatorski, dr inż. Adam Łuksa, dr inż. Włodzimierz Ostaszewski, dr inż. Zygmunt Rymuza.
W skład Sądu Koleżeńskiego zaproponowano powołanie : prof. dr. hab. inż. Ryszard Marczak, doc. dr hab. inż. Olgierd Olszewski i doc. dr hab. inż. Jerzy Szumniak.
Jako skład Komisji Rewizyjnej zaproponowano : dr inż. Krystyna Sobańska-Górska, dr inż. Jacek Gawrzak i dr Wiesław Górski.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę do pełnienia funkcji.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad składem Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Skład Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu kOleżeńskiego został zatwierdzony jednogłośnie.
W kolejnym punkcie omawiano problem : składek członkowskich, opłaty wpisowej, ogłoszenia w prasie, w NOT i innych sposobów informowania o powołaniu Towarzystwa.
Wysokość opłat ustalono na :
- wpisowej - 10000 zł, (dziesięć tysięćy złotych),
- składki rocznej 24000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych).
Przy opracowaniu deklaracji i legitymacji członkowskiej obiecał pomoc kol. Ostaszewski.
Jako sposób informacji środowiska zajmującego się tribologią i wykorzystujących jej metody zaproponowano dokonanie ogłoszeń w czasopismach tribologicznych, a również w NOT oprócz informowania kolegów tribologów.
Termin Zjazdu towarzystwa, ustalono wstępnie marzec 1991 roku. Ponadto rozważano również możliwość odbycia Walnego Zjazdu Towarzystwa przy organizacji konferencji.

Warszawa dnia 6 grudzień 1990 roku

Protkołowali

Przewodniczący Komitetu Założycielskiego PTT
dr Andrzej Kulczyckidr Jerzy Koryckiprof. dr hab. Stanisław Pytko