The Polish Society of Tribology
                         Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

VOLUME 6 | NUMBER 4 | 2007 |

O nas

Statut
Regulaminy

prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki

Zjazd 2006 WhoIsWho

Konferencje
Tribologia
ZEM

Biuletyn
Linki

Poczta

Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej

Instytut Lotnictwa

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts

Członek założyciel ITCMember of the International Tribology Council  Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki


Chronicle
Komentarz Prezesa

prof. Marian Szczerek: Prezes PTT

Szanowni Państwo !

Środowisko naukowców, zajmujących się badaniami węzłów tarcia oraz związanych z nimi procesów tarcia, zużywania i smarowania stało się bardzo liczne. Jest to naturalna konsekwencja tego, że utrata zdatności eksploatacyjnej maszyn urządzeń i innych obiektów technicznych (opony, podłogi, obuwie, odzież), jak się powszechnie szacuje, w ok. 80% następuje na skutek tych właśnie procesów. Badania tribologiczne realizują zatem: specjaliści od inżynierii materiałowej (np. rozwijający technologie zwiększania odporności na zużywanie i zmniejszające lub zwiększające opory ruchu), chemicy (np. komponujący środki smarowe), konstruktorzy i technolodzy (np. optymalizujący budowę i wytwarzanie węzłów kinematycznych w celu złagodzenia ich obciążeń i wydłużenia trwałości), diagnostycy, fizyko-chemicy (wyjaśniający naturę zjawisk tarcia)... Problemami tarcia zajmują coraz intensywniej medycy, budowlańcy, a od strony narzędziowej wspierają ją systemowy, informatycy.

Jest nas bardzo wielu. Konsekwencją tego jest wielka liczba prac naukowych, czego przejawem są liczne publikacje i referaty. Mamy uznane periodyki TRIBOLOGIĘ oraz ZEM, a także liczne konferencje naukowe: cykliczną Szkołę Tribologiczną, cykliczny, międzynarodowy INSYCONT, cykliczną INŻYNIERIĘ ŁOŻYSKOWANIA, KOLOKWIA TRIBOLOGICZNE, liczne seminaria, zebrania naukowe.

Aktywnych jest wielu wybitnych uczonych, którzy współtworzyli z Prof. Ziembą ruch tribologiczny w Polsce, a także wielu, uznanych już w skali międzynarodowej, naukowców, których Oni wychowali.

Mamy laboratoria badawcze przyzwoicie wyposażone w aparaturę tribologiczną, jak też w aparaturę analityczną do badań towarzyszących.

Coraz liczniejsze w obszarze tribologii są obrony prac doktorskich, habilitacyjnych, nominacje profesorskie.

Mamy swoje stowarzyszenie naukowe - Polskie Towarzystwo Tribologiczne, instrument wspólnego działania, wspierania, uczciwie pojętego lobbingu. To poprzez PTT pozyskiwana jest dotacja na dofinansowanie TRIBOLOGII i wszelkiego rodzaju spotkań naukowych. PTT wyłania i nagradza co roku jedną spośród najwartościowszych prac z obszaru tribologii. PTT eksponuje sylwetki naukowców, którzy uzyskali kolejne stopnie i tytuł naukowy. PTT dostarcza bieżących informacji na swojej stronie internetowej.

To sporo, a może być jeszcze więcej.

 • Planujemy od roku 2007 członkom PTT umożliwić bezpłatny dostęp na naszej stronie internetowej www.tribologia.org do wersji elektronicznej dwumiesięcznika TRIBOLOGIA (każdy członek otrzyma kod dostępu i indywidualny login, aktualizowany co rok).
 • Planujemy organizować comiesięczne, jednodniowe seminaria tematyczne pn. Warsztaty Tribologiczne, w różnych ośrodkach naukowych, przez zespoły specjalizujące się w danym obszarze tribologii. Wykaz Warsztatów zaplanowanych na rok 2007 - w załączeniu.
 • Planujemy dawać, po pozytywnych recenzjach, rekomendacje naukowcom, zwłaszcza młodym, ubiegającym się o stypendia, zatrudnienie, projekty badawcze.
 • Zawarliśmy porozumienie z bratnimi towarzystwami - Polskim Towarzystwem Diagnostyki Technicznej oraz Polskim Naukowo-Technicznym Towarzystwem Eksploatacyjnym; pierwszym efektem jest współpraca w organizacji VI. Międzynarodowego Seminarium Degradacji Systemów Technicznych (vibrolab. simr. pw. edu. pl/ sdst/ index.html). Planujemy zintensyfikować współpracę z podobnymi organizacjami zagranicznymi, w celu wymiany informacji, publikacji, staży, wspólnych konferencji, projektów.
 • Stronę internetową Towarzystwa (www.tribologia.org) będziemy prowadzić w języku polskim i angielskim.
Będziemy otwarci na propozycje naszych członków. Zapraszamy do współpracy!
  W imieniu Zarządu PTT Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek
Prezes


Seminars in Poland
XXV Seminarium: informacje:
dr hab. Andrzej Posmyk


Oddział Śląski PTT
Zakład Odlewnictwa
Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Politechniki Śląskiej w Gliwicach

z a p r a s z a j ą na
XXV ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW
Seminarium odbędzie się 6 czerwca 2007 r. o godz. 1100 w sali 52 Zakład Odlewnictwa Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Towarowa 7. W ramach Seminarium zostaną wygłoszone trzy referaty:
1. Teoria Bittera a praktyka - referat wygłosi dr inż. Jerzy Kilarski MT w Gliwicach.
2. Struktura żeliwa chromowego odpornego na zużycie - referat wygłosi dr inż. Andrzej Studnicki Wydział MT Politechniki Śląskiej.
3. Odporne na zużycie odlewy warstwowe i zbrojone - referat wygłosi dr inż. Jacek Suchoń Wydział MT Politechniki Śląskiej.
Po referatach i dyskusji bieżące sprawy organizacyjne Oddziału PTT przedstawią Prezes Zarządu Oddziału Śląskiego PTT prof. dr hab. inż. Stanisław Ścieszka i sekretarz Oddziału dr hab. Andrzej Posmyk.

Do udziału w Seminarium zapraszają
prof. dr hab. inż. Stanisław Ścieszka Prezes Oddziału Śląskiego PTT
Prof. dr hab. inż. Jan Szajnar Zakład Odlewnictwa

Tribologia in Web
Czasopismo:

Tribologia
v. XXXVII nr. 6/2006
okładka (pdf)
strony 7÷20 (pdf)
strony 21÷37 (pdf)
strony 39÷56 (pdf)
strony 57÷66 (pdf)
strony 67÷80 (pdf)
strony 81÷90 (pdf)
strony 91÷103 (pdf)
strony 105÷113 (pdf)
strony 115÷129 (pdf)
strony 13÷140 (pdf)
strony 141÷150 (pdf)
strony 151÷162 (pdf)
strony 163÷184 (pdf)
strony 175÷182 (pdf)
Lista artykułów ze streszczeniami jest tutaj.

Czasopismo:
Tribologia
v. XXXVII nr. 5/2006
okładka (pdf)
strony 1÷66 (pdf)
strony 67÷130 (pdf)

Wiadomości z Oddziału Śląskiego
News from Silesia:
dr hab. Andrzej Posmyk

Nagroda PTT

Zapraszamy do zgłaszania propozycji do dorocznej nagrody PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2006.
Termin zgłaszania - koniec kwietnia 2007 r.
Wręczenie nagrody odbędzie się tradycyjnie w czasie Jesiennej Szkoły Tribologicznej, organizowanej pod kierownictwem prof. Wiesława Zwierzyckiego w dniach 11-14 września 2007 r. w Łagowie.

On top
Na topie
Siódma konferencja naukowo - techniczna
INŻYNIERIA ŁOŻYSKOWANIA`2007

Siódma z kolei konferencja naukowo - techniczna INŻYNIERIA ŁOŻYSKOWANIA`2007 stanowiła ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki łożyskowania, utrwaliła dotychczasowe tradycje i podkreśliła znaczenie podejmowanej tematyki w rozwoju nauki i techniki.
Tematyka konferencji obejmowała: diagnostykę węzłów łożyskowych; metody monitorowania ich stanu w aspekcie stanów granicznych, projektowanie układów łożyskowych ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki maszyn wirnikowych, odkształceń i przemieszczeń gniazd łożyskowych itp., konstruowanie, wytwarzanie, montaż i eksploatację łożysk, metody i środki wspomagania procesu projektowania łożyskowania, badania właściwości łożysk, materiałów łożyskowych, substancji smarowych, uszczelnień ruchowych, środków i technologii regeneracji węzłów ruchowych, metody i urządzenia do badania właściwości łożysk lub układów łożyskowych, tribologię w zakresie tarcia technicznie suchego, mieszanego i płynnego, aspekty ekologiczne inżynierii łożyskowania, nowe materiały i technologie w inżynierii łożyskowania.
W Konferencji wzięło udział 60 uczestników z różnych ośrodków krajowych (w tym 14 osób z ośrodków przemysłowych) oraz 2 osoby z Niemiec; wygłoszono 40 referatów.
Podczas obrad konferencji przeprowadzono wiele ciekawych dyskusji dotyczących wymiany doświadczeń w badaniach, konstrukcji i eksploatacji układów łożyskowych.
W ramach konferencji przeprowadzono szkolenie z zakresu Problemów Eksploatacji Łożysk w Elektrowniach Wodnych. Jednym z elementów szkolenia było zwiedzanie 4 elektrowni wodnych na rzecze Raduni ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji układów łożyskowych hydrogeneratorów zwiedzanych elektrowni.
Referaty konferencyjne zostały wydane w czasopismach TRIBOLOGIA - nr 1/2007 oraz ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN - zeszyt 2 (150) vol. 42, 2007. Wszystkie zamieszczone prace przeszły pełny cykl wydawniczy wymagany przy publikacjach w w/w czasopismach.
Certyfikat
Zdjęcia konferencyjne: Całość - 18 886 kB; 2006 - 8 585 kB i 2007 - 10 301 kB; Uwaga: by zmieścić na ekranie dla wszystich zdjęć zmniejszono wyświetlaną wielkość do 350 px; ściągane są wersje pełne.

On top
Na topie
Histora tribologii
Oddział śląski

Szanowni Państwo !

Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.
WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2007
Data
miejsce
TematykaOrganizatorzyKontakt
22. 02
Radom
TRIBO-TESTOWANIE

Program

PTT oraz Instytut Technologii Eksploatacji - PIBDr Witold Piekoszewski

Zdjęcia
22.03
Łódź
BIO-TRIBOLOGIA

Program

PTT oraz Politechnika ŁódzkaProf. Jan Burcan
26. 04
Warsza-wa
NANO-TRIBOLOGIA

Program

PTT oraz Politechnika WarszawskaProf. Zygmunt Rymuza
20÷23.05INŻYNIERIA ŁOŻYSKOWANIA 2007Konferencja
Program
MCSE - Straszyn k/Gdańska
25. 10
Gdańsk
ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEPTT oraz Politechnika GdańskaProf. Neyman
22. 11
Wrocław
TRIBOLOGIA POLIMERÓWPTT oraz Politechnika WrocławskaProf. Wieleba

Uchwała Walnego Zebrania Członków z 10 01 2006 o przyjęciu bilansu za 2005 i skwitowaniu Zarządu za okres 2002÷2006r

Uchwała Zarządu z 15 03 2005 o przyznaniu nagrody za najlepszą pracę z zakresu tribologii w Polsce w 2004 roku …

Uchwała Zarządu z 25 01 2005 o przyjęciu bilansu za 2004 r

News
News

News
ITC Information
August 2006 (No.185)

1. 40 Year Anniversary ­ A message from the ITC President .

2. Next World Tribology Congress to be held in Japan

3. Report on "TRIBOLOGY 2006 - Surface engineering and tribology for future engines and drivelines" .

4. Consultant Dan McCoy takes the reins as 2006-2007 STLE President .

5. New President for JAST .

6. Report on "NORDTRIB 2006" .

7. Extension to proposal submission date for 26th meeting of IRG OECD .

8. Tribology Gold Medal Presentation Ceremony .

9. Report on the 15th International Colloquium Tribology (Ostfildern, Germany.) .

10. Professor Lou Rozeanu (1912 - 2006) .

11. News items invited .

12. Activity packed LUBMAT ‘06 acknowledges ITC President’s contribution to tribology .

13. ESMATS 2007 comes to the UK for first time .

14. Prof E. Roberts wins Donald Julius Groen Prize .

15. Web Site Information
As you may have seen in editions of the ITC newsletter we are seeking to facilitate improved communication, by upgrading the ITC web site to include e-mail contact details for all member societies listed there.
We thank those member societies which responded to our notice regarding submission of electronic contact details in the last issue of the ITC Newsletter. However, we still do not have replies from everyone. We are, therefore, asking member societies to review their details on:
http://www.itctribology.org/mem.html
and to send e-mail contact addresses and any corrections to existing details, to: itcsecretariat@aol.com
We are also asking that Vice Presidents and Corresponding Members provide us with corrections, as well as e-mail contact details to facilitate communication between themselves and the ITC Secretariat. (Email details will not be published on the web page.) Current details can be found at:
Vice presidents: http://www.itctribology.org/vice.html
Corresponding members: http://www.itctribology.org/correspond.html
Corrections and contact details should be sent to: itcsecretariat@aol.com


Conference in Poland
Konferencje w Polsce

Łagów 2007: Komunikat nr 3
ZAPROSZENIE: W dniach od 11.09. do 14.09.2007 r. w Łagowie k. Świebodzina, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn KBM PAN, odbędzie się wspólne spotkanie naukowe:
 • Jesienna Szkoła Tribologiczna pn. "Problemy tribologiczne w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn" oraz
 • VII konferencja pn. "Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych",
  na które zapraszają organizatorzy spotkania:
 • Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej (prof. Wiesław Zwierzycki: 061 6652236; 0607 082 885)
 • Katedra Konstrukcji Precyzyjnych - Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej (prof. Jan Burcan: 042 6312249; 0601 940 214)
  Bliższe szczegóły podane zostaną w komunikacie nr 1, który będzie rozesłany, oraz zamieszczony na stronie internetowej PTT, w styczniu 2007 r.
 • VI MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM DEGRADACJI SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
  Ulotka i druk zgłoszenia Komunikat_1_VI_MSDST-2.doc (285 184 B)


  Chronicle
  Kronika

  prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,

  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal

  Conference
  ITC Conference

  16. Meetings/Conferences
  14th - 16th March 2007 Micro and nano Technology (Vienna, Austria)
  17th - 18th September 2007 Space tribology training course (Liverpool, UK).
  19th - 21st September 2007 ESMATS 2007 (Liverpool, UK)
  6th - 11th September 2009 4th World Tribology Congress (Kyoto, Japan)


  Conference
  Conference

  STLE/ASME International Joint Tribology Conference
  October 22-24, 2007; Mariott Mission Valley; San Diego, California, USA; Draft Extended Abstract Submission: Deadline: March 15, 2007

  ROTRIB' 07; The 10th Conference on Tribology
  November 8÷10, 2007; Bucharest, Romania; University POLITEHNICA of Bucharest; Department of Machine Elements and Tribology


  Constant
  Stała

  Szanowni Koledzy

  Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
  Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

  Nr 92 1060 0076 0000 4010 4020 2504
  Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
  składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
  Składka roczna wynosi 30 zł;
  Druk przekazu pocztowego 336 011 b.
   Nasz adres:
   Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
   ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

   Stanisław PYTKO
   Honorowy Prezes PTT

  Last modified:
  2007-07-01
   
  Licznik od 2005-11-22

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku