The Polish Society of Tribology
                                          Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

VOLUME 5 | NUMBER 1 | 2006 |

O nas

Statut
Regulaminy

prof. Stanisław Pytko

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki

Zjazd 2006 WhoIsWho

Konferencje
Tribologia
ZEM

Biuletyn
Linki

Poczta

Baza

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts

Członek założyciel ITCMember of the International Tribology Council  Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki


Constant
Walne Zebranie Członków PTT 2006-01-10

Prezes PTT, Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Pytko otworzył Walne Zebranie Członków
Kolega Tadeusz Kałdoński przewodził Walnemu Zebraniu Członków, a koleżanka Anna Piątkowska tworzyła sekretariat Zebrania
Prezes PTT prof. Pytko, początek prezentacji sprawozdania Prezesa za okres kadencji 2002÷2006
Skarbnik PTT kadencji 2002÷2006, Koleżanka Anna Piątkowska prezentowała sprawozdanie finansowe.

Następnie kol. Włodzimierz Waligóra rekomendował udzielenie absolutorium, a kol. Ozimina potwierdził, że Sąd Koleżeński nie rozpatrywał żadnych spraw.

Prezes PTT, Prof. Pytko przedstawił pozostawione zadania dla nowego Zarządu. Stwierdził też, że nie zamierza kandydować na następną kadencję i rekomendował na to stanowisko kol. Szczerka.

Walne Zebranie Członków przyznało Prof. Pytko tytuł honorowego Prezesa PTT.

W tajnym głosowaniu wybrano kol. prof. zw. dr. hab. inż. Mariana Szczerka na Prezesa kadencji 2006÷2010

Prezes Prof. Marian Szczerek przedkłada Zebraniu Członków główne zadania Zarządu kadencji 2006÷2010, a Komisja Skrutacyjna liczy głosy. Pomaga kol. Rymuza.  

Kolegę prof. zw. dr. hab. inż. Zygmunta Rymuzę uhonorowano za zasługi dla Towarzystwa i wybitne osiągnięcia z zakresu tribologii złotą odznaką Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Konstytuowanie się Zarządu nowej kadencji od prawej koledzy: Rymuza, Szczerek, Ścieszka i Korycki
Najbardziej zapracowani i uśmiechnięci członkowie Komisji Skrutacyjnej — od prawej Koledzy: Michał Styp-Rekowski i Dariusz Ozimina

  Podczas Zebrania ukonstytutowała się Główna Komisja Rewizyjna :
 • Przewodnicząca — dr inż. Anna Piątkowska,
 • Członek — prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Waligóra,
 • Członek — dr hab. inż. Jacek Spałek.
  Skład Sądu Koleżeńskiego :
 • Prezes — dr hab. inż. Dariusz Ozimina,
 • Członek — dr hab. Andrzej Kulczycki,
 • Członek — dr hab. inż. Dionizy Biało,
 • Członek — dr inż. Witold Piekoszewski.

Zdjęcia: kolega Witold Piekoszewski

Constant
Stała

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr 92 1060 0076 0000 4010 4020 2504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
00-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł;
Druk przekazu pocztowego 340 026 b.
  Nasz adres:
  Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
  ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa

Serdecznie Wszystkich
Naszych Członków
pozdrawiam.
Stanisław PYTKO
Honorowy Prezes PTT

 

Conference in Poland
Konferencje w Polsce

Seminarium Naukowe: „Mechanika w Medycynie”
8-9 wrzesień, 2006
Boguchwała, Rzeszów, Poland

7th International Symposium INSYCONT'06 ENERGY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF TRIBOLOGY
will be held September 14-16 , 2006 Cracow, Poland.


Seminars in Poland
Seminarium: informacje:
dr hab. Andrzej Posmyk

Wiadomości z Oddziału Śląskiego
News from Silesia:
dr hab. Andrzej Posmyk

Oddział Śląski PTT
Nowe ksiązki


„Opory w ruchu oscylacyjnym mechanizmów maszyn górniczych” kol. Aleksandra Kowala

On top
Na topie

Zebranie Zarządu 20 grudzień 2005 godz. 1130
Centralne Laboratorium Naftowe
ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Tribologicznego 10 styczeń 2006 godz. 1100
Centrum Seminaryjne Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
ul. Św. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa

Otwarte plenarne zebranie Zarządu 17 listopad 2005 godz. 1100
Centralne Laboratorium Naftowe
ul. Żwirki i Wigury 31 02-91 Warszawa

Uchwała Zarządu z 15 03 2005 O przyznaniu nagrody za najlepszą pracę z zakresu tribologii w Polsce w 2004 roku …

Uchwała Zarządu z 25 01 2005 o przyjęciu bilansu za 2004 r

News
News

News
ITC News No. 183

1. 40 Year Anniversary ­ A message from the ITC President ….

2. Over sixty countries for the World Tribology Congress … .

3. Travel to the World Tribology Congress in Washington … .

4. The 2004 Gold Medal Award Ceremony ­ A Royal Occasion … .

5. New details for Slovak Society of Tribology … .

6. New National representatives in China … .

7. New tribology magazine in Russia … .

8. Japan ITC 2005 success … .

9. Web Site Information … .

10. Meetings/Conferences
-
-19th - 21st October 2005/ Lubricants 2005 (Croatia)
- 17th -18th November 2005 Balttrib 2005 (Lithuania)
- 17th - 19th January 2006 15th International colloquium tribology (Germany)
- 14th - 16th June 2006 Lubrication Management and Technology (Lubmat ’06) (UK)
- 4th - 6th September 2006 Tribology in Environmental Design 2006 (UK)
- 14th - 16th Sept 2006 7th International Symposium INSYCONT (Cracow, Poland)

Chronicle
Komentarz Prezesa


Kolejny rok w funkcjonowaniu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego otwieramy zmianą jego władz. Odbyte w zwyczajnym trybie Walne Zebranie obowiązki kierowania Towarzystwem powierzyło kolejnej grupie kolegów, a dotychczasowemu Prezesowi, Panu Profesorowi Stanisławowi Pytko, nadało godność Prezesa Honorowego.

Jesteśmy głęboko wdzięczni Profesorowi Pytko za długoletnie prowadzenie Towarzystwa. Rozległa wiedza, niespożyte siły i życzliwość, to cechy, które dominowały w Jego działaniu od momentu założenia PTT, mając wielce pozytywny wpływ na aktywność środowiska i, przede wszystkim, na klimat, atmosferę koleżeństwa.

Naczelnym naszym zadaniem u progu nowej kadencji jest potwierdzenie swoją działalnością sensu istnienia Towarzystwa.

Należy sobie szczerze powiedzieć, w związku z zauważalnym spadkiem aktywności członków PTT w ramach Towarzystwa, iż dla wielu z nas nie jest to kwestia oczywista. Można to zrozumieć: przyszło nam bowiem funkcjonować, w wymagającej dużego trudu i konieczności dokonywania wyborów, dobie:

 • lawinowego rozmnożenia się organizacji naukowych,
 • rozpaczliwego poszukiwania skutecznych struktur rozwoju innowacyjności w gospodarce z wykorzystaniem potencjału badawczego, który przecież tworzymy,
 • wpisywania się w europejską (międzynarodową) przestrzeń badawczą, któremu towarzyszy rosnąca potrzeba konkurowania z zagranicznymi rywalami nawet we własnym kraju,
oraz
 • będących ustawicznie in statu nascendi systemów oceny naszej działalności indywidualnej i instytucjonalnej, od której zależą, ciągle żenująco liche, środki na naukę.

A to tylko niektóre z aspektów naszej codzienności zawodowej, wśród których ma mieć miejsce ów sens działania integracyjnego.

Należę do osób, którzy sens ten widzą tym bardziej. Dlaczego?

W ubiegłym roku odbył się w USA Światowy Kongres Tribologiczny. Brało w nim udział ok. 1000 uczestników. Polscy tribolodzy stanowili na nim zauważalną grupę.

Również w ubiegłym roku odbył się 10. Krajowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, na którym zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowili tribolodzy.

Co dwa lata odbywają się bardzo silnie i licznie obsadzone - w Niemczech kolokwia tribologiczne (Esslingen), a w USA - konferencje WEAR of MATERIALS. Co cztery lata organizowane są kongresy kontynentalne: ASIATRIB, AUSTRIB. Liczba innych konferencji, seminariów, workshopów międzynarodowych i krajowych jest ogromna. Można nawet powiedzieć o istnieniu zjawiska nadaktywności konferencyjnej w tym obszarze wiedzy, co grozi ich inflacją. Ale jest też potwierdzeniem tętnienia życia naukowego w tribologii.

Źródłem siły tribologii jest jej znaczenie gospodarcze: maszyny i urządzenia tracą swoją zdatność eksploatacyjną głównie na skutek tarcia. Wyjaśnianie procesów tarcia stanowi pole działania dla naukowców wielu dziedzin. To stanowi o jej atrakcyjnej interdyscyplinarności. Uzyskana przez tribologów wiedza o procesach tarcia stanowi olbrzymią inspirację dla technologów, konstruktorów, diagnostyków etc. A także, coraz większą, dla specjalistów świata medycznego.

Tribologia jest więc obszarem gospodarczo potrzebnym i naukowo, dzięki swej wyjątkowo bogatej interdyscyplinarności, interesującym. Szeregi tribologów, lub specjalistów innych dziedzin, zajmujących się również problemami tribologicznymi, będą rosły. W ich interesie jest wspólne działanie, umożliwiające funkcjonowanie forum prezentacji osiągnięć, wymiany informacji i doświadczeń, gromadzenia dorobku.

Polska to duży kraj; pomimo niskich nakładów na naukę, ma wiele zespołów badawczych zajmujących się problemami tarcia, zużywania i smarowania. Zespoły te są przyzwoicie wyposażone w aparaturę tribologiczną. Nasze środowisko tribologiczne ma swoje czasopismo naukowe, coroczną krajową Szkołę Tribologiczną, międzynarodowe seminarium INSYCONT i inne międzynarodowe konferencje, seminaria: tribochemiczne, nanotribologiczne, biotribologiczne ...

Granty i inne projekty, doktoraty, habilitacje, profesury - to liczne odniesione sukcesy, których bazą był dorobek naukowy uzyskany w tribologii. Będą dalsze. Będziemy się organizować, wspierać, lobbować. Mamy co robić.

Marian Szczerek

10.02.06

Chronicle
Kronika

prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal

Conference
ITC Conference

BALTTRIB' 2005 17-18 November 2005

WTCIV 2009Conference
Conference

International Conference Tribology of Alternative Fuels and Ecolubricants May 29-31, 2006
Vienna Region, Austria; On the site of PTT


Last modified:
2006-02-22
 
Licznik od 2005-11-22

All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżoneKonferencje - Wszystkie w pliku   


Artykuły z tribologii - lata 1971 ÷ 1997; przetworzona baza danych