PAN

Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Instytut Technologii Eksploatacji

ZEM Rok 2004 2005 01 02 03 04

Publikacja dofinasowana przez MNiI

ZEM V 40 NR 1 (141)/2005 dział: Tribologia
 
1-2005 ZEM

Ryszard CZARNY, Zbigniew LAWROWSKI, Joachim POTRYKUS

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny,ul. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław, tel. (o-71) 373 07 19, (0-71) 347 79 94, (0-71) 347 81 64, e-mail: ryszard.czarny @ pwr.wroc.pl; zbigniew.lawrowski @ xl.wp.pl; joachim.potrykus @ wp.pl

"ECOLOGICAL ASPECTS OF LUBRICATION OF MACHINES"

"EKOLOGICZNE ASPEKTY SMAROWANIA MASZYN"

Key-words: Ecology, lubricant, lubrication.
slowa-kluczowe: Ekologia, środki smarne, smarowanie.

Summary

In this paper methods for the reduction of lubricant pollution in the natural environment were considered. The proposed methods are multi-channel oriented. First of all, the currently used lubricants shall be replaced by biodegradable lubricants, which is especially important in open lubricatin systems. Recommended are, as far as it is possible, closed lubrication systems, lubrication automation, custom designed sealing systems and the use of self-lubricating materials. The quality of lubricant materials shall be maintained by proper filtering devices and all leakage shall be prevented. The latter ones, even in small but cumulative amounts, pose a real threat to the environment. All these aspects were discussed and illustrated with examples of actual design solutions.

Streszczenie

Rozważa się możliwości zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego spowodowanego smarowaniem. Następujące grupy działań mają temu sprzyjać: tworzenie odpowiednich środków smarnych, właściwe rozwiązania konstrukcyjne i stosowanie właściwych technik smarowania, odpowiednia eksploatacja maszyn i urządzeń.

 


1-2005 ZEM

Zbigniew KOZANECKI

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Instytut Maszyn Przepływowych, ul. Wólczańska 219/223, 93-005 Łódź, tel. (+42) 631 23 53, (+42) 631 23 41, fax (+42) 636 13 83, e-mail: imp @ imph.p.lodz.pl

"Selected problems of the rotor-bearings systems operation"

"Wybrane zagadnienia eksploatacji układów wirnik-łożyska"

Key-words: Bearings, classification criteria, dynamic characteristics, industrial turbomachinery, linear modeling, applications, unconventional bearings.
slowa-kluczowe: Łożyska, klasyfikacja, charakterystyki dynamiczne, model liniowy, aplikacje przemysłowe, łożyska niekonwencjonalne.

Summary

A development of new technologies and more and more numerous applications of non-conventional materials to machine design allow one to consider the idea of building new types ofbearings designed for turbomachines. This paper proposes a classification of turbomachinery bearings with respect to various criteria. There are a few types of bearings, which employ a principle of operation that is not typical for the given application range. For the needs of the present paper, they are defined as "unconventional" bearings. New technologies and search for new solutions of bearing systems allow one to assume that "active" bearings can yield some supplementary capabilities, unparallel in classic solutions. The advanced systems of active magnetic bearings are also used for identification of the external dynamic forces acting on the rotating shaft and, finally, for the shaft vibration control.
One of the basic problems connected with a practical application of "unconventional" bearings is the machine operational reliability under various working conditions. Therefore, one should analyze thoroughly the dynamics of the rotor-bearing-casing system in the whole operating range of the machine. Some selected examples of unconventional bearing applications support systems of rotating industrial machinery are presented. in rotor

Streszczenie

Rozwój nowych technologii i coraz szersze zastosowanie naowych materiałów w budowie maszyn pozwala na rozważenie koncepcji budowy nietypowych łożysk przeznaczonych dla wirnikowych maszyn przepływowych. W artykule podjęto próbę klasyfikacji łożysk stosowanych w tej grupie maszyn pod kątem różnych kryteriów. Rozważono pewne rodzaje łożysk, które wykorzystują inną zasadę działania niż łożyska stosowane zazwyczaj w tej grupie maszyn. Na potrzeby tej publikacji nazwano je "łożyskami niekonwencjonalnymi". Nowe technologie i nowe rozwiązania dla węzłów łożyskowych, zwłaszcza tzw. "aktywne" łożyska charakteryzują się dodatkowymi możliwościami niespotykanymi w klasycznych rozwiązaniach. Na przykład zaawansowane systemy aktywnych łożysk magnetycznych pozwalają na identyfikację zewnętrznych sił oddziałujących na wirujący wał oraz na aktywną kontrolę drgań poprzecznych wału. Zasadniczym problemem związanym ze stosowaniem niekonwencjonalnych łożysk w praktyce inżynierskiej jest zapewnienie ich niezawodnego działania w różnych warunkach funkcjonowania maszyny. Dlatego zastosowania te wymagają przeprowadzenia dokładnej analizy dynamicznej systemu rotor-łożyska-fundament w całym zakresie możliwych parametrów pracy maszyny. W artykule pokazano wybrane przykłady koncepcji i zastosowania takich rozwiązań w maszynach przemysłowych.

ZEM V 40 NR 2 (142)/2005 dział: Tribologia
 
2-2005 ZEM

dr inż. Roman PALUCH dr inż. Piotr TARKOWSKI dr hab. inż. Piotr BUDZYŃSKI, prof.

PL - Automotive Vehicles Department , Technical University of Lublin, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, e-mail: r.paluch @ pollub.pl

"Testing friction and wear parameters in the conditions of diesel fuel lubrication"

"Badanie parametrów i zużycia w warunkach smarowania olejem napędowym"

Key-words: Friction coefficient, wear, diesel fuel, lubrication
slowa-kluczowe: Współczynnik tarcia, zużycie, olej napędowy, smarowanie

Summary
On the basis of the results o f preliminary tests concerning the influence of ecological fuel ONM "Standard" on wear processes, the following observations and conclusions can be formulated.
Using ONM "Standard" fuel as a lubricating agent in tribological tests, as compared with the use of ON fuel, results in the following effects:
  In the case of pin-on-disk test :
 • friction coefficient value decrease and decrease in those values fluctuations amplitude
 • decrease in mean values of cross-sectional areas of friction pairs mating traces on the sample, being the measure of sample wear values (for samples lubricated with ONM "Standard" - 54,71mm, for samples lubricated with ON fuel - 422,13mm)
  clearly smoother, narrower and of approximately constant width sample-countersample mating traces
  In the case of Falex test :
 • increase in mean value of maximum loading causing samples total seizure (for ON fuel - 207,28 N, for ONM "Standard" fuel - 446,47N )
 • obtaining better quality of surfaces in seizure areas (more uniform and smoother)
On the grounds of presented above observations and conclusions, the following general conclusion concerning test results can be formulated:
The use of ONM "Standard" fuel as a lubricating agent, as compared with the use of diesel fuel ON, results in wear effects decrease in the case of both tests put into practice, i.e. pin-on-disk stand test and Falex stand test, for various sample-countersample materials associations.
The presented above general conclusion justifies starting maintenance tests concerning diesel oil kind influence on the wear of self-ignition engine injection system precise pairs in real working conditions.

Streszczenie

Na podstawie uzyskanych rezultatów badań wstępnych dotyczących wpływu ekologicznego paliwa ONM "Standard" na procesy zużycia, sformułować można następujące wnioski i spostrzeżenia.
Zastosowanie podczas testów tribologicznych jako środka smarującego paliwa ONM "Standard", powoduje w porównaniu z zastosowaniem jako środka smarnego oleju napędowego ON następujące efekty:
  W przypadku testu pin-on-disk :
 • zmniejszenie wartości współczynnika tarcia i zmniejszenie amplitudy wahań tych wartości,
 • zmniejszenie średniej wartości pól przekrojów poprzecznych śladów współpracy par trących na próbce będących miarą wartości zużycia próbek (odpowiednio dla próbek smarowanych paliwem ONM "Standard - 54,71mm2, dla próbek smarowanych paliwem ON - 422,13 mm2),
 • wyraźnie gładsze, węższe i posiadające w przybliżeniu stałą szerokości, ślady współpracy próbki z przeciwpróbką.
  W przypadku testu Falex
 • wzrost wartości średniej maksymalnego obciążenia powodującego całkowite zatarcie próbek, (odpowiednio dla paliwa ON - 207,28 N, dla paliwa ONM "Standard" - 446,47 N),
 • uzyskanie jakościowo lepszych powierzchni w strefie zatarcia (bardziej jednolitych i gładszych).
Na podstawie przedstawionych wyżej wniosków i spostrzeżeń można sformułować następujący wniosek ogólny dotyczący rezultatów badań:
Zastosowanie jako środka smarującego paliwa ONM "Standard" w porównaniu z zastosowaniem oleju napędowego ON, powoduje zmniejszenie efektów zużycia w przypadku obu zrealizowanych testów tj. testu na stanowisku pin-on-disk i stanowisku Falex dla różnych skojarzeń materiałów próbek i przeciwpróbek.
Przedstawiony wniosek ogólny uzasadnia rozpoczęcie badań eksploatacyjnych dotyczących wpływu rodzaju oleju napędowego na zużycie par precyzyjnych układu wtryskowego silnika o zapłonie samoczynnym w rzeczywistych warunkach pracy.

 


2-2005 ZEM

dr Marcin KOT, dr hab. inż. Wiesław RAKOWSKI

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 30-065 Kraków, Al. Mickiewicza 30, e-mail: kotmarc @ imir.agh.edu.pl

"Wpływ chropowatości powierzchni i twardości podłoża na pomiar twardości cienkich warstw"

"The effect of surface roughness and substrate hardness on thin coating hardness measurements"

Key-words: Tribology, thin films, film hardness, substrate hardness
slowa-kluczowe: Tribologia , cienkie warstwy, twardość warstwy, twardość podłoża

Streszczenie

Twardość powierzchni jest jednym z fundamentalnych parametrów zarówno w mechanice kontaktu jak i w teorii tarcia, a także podstawowym parametrem w prognozowaniu trwałości eksploatacyjnej elementów węzłów kinematycznych maszyn. Pomimo coraz powszechniejszego stosowania powłok na powierzchniach roboczych elementów par tribologicznych wiarygodność znanych metod wyznaczania ich twardości jest nadal dyskusyjna. W artykule przedstawiono metodę określania twardości cienkich warstw polegającą na wykonaniu serii pomiarów twardości powierzchni przy wzrastających głębokościach penetracji a następnie analitycznym wyznaczeniu twardości samej warstwy powierzchniowej. Eksperymentalną weryfikację zaproponowanej metody przeprowadzono na próbkach: TiN na stali narzędziowej oraz warstwy diamentopodobnej (DLC - diamond like carbon) na krzemie. Pomiary mikrotwardości wykonano przy użyciu Micro-Combi-Testera firmy CSEM.

Summary
Thin coatings are increasingly being applied in many advanced products. Examples of application are protective overcoats of recording films in optical storage disks, thin layers in multilayer capacitors. In mechanical engineering the coatings are used in several different applications, e.g. in cutting tools, dies and other tribological application, as protective films and corrosion resistant coatings. The estimation of the mechanical properties of thin films on substrates is still an area of considerable discussion. The hardness is one of the key mechanical properties of a number of coated systems. It has been measured using a variety of experimental techniques ranging from traditional macro-Vickers indentation to ultra-low-load depth-sensing nanoindentation. However, since the contact response of coated system will vary with contact severity and scale, it is important to develop methods of hardness measurement, which allow performance over a suitably wide range of scales to be successfully predicted. The analysis of indentation results is very ambiguous because of complex indentation stress field beneath the indenter, particularly in the case of multi-layer coating systems and gradient materials.
There is general agreement, that at contact scales of dimensions less than the coating thickness (t) the coating dominates the system response, what it means that to obtain intrinsic hardness value for thin-film, the indentation depth (h) should be ten times smaller than the film thickness [6,11,13,15]. At contact scales which are very large compared with t, the substrate dominates and with a mixed response occurring at intermediate scales. However, besides of the essential upper bound of indentation depth it exists a lower bound, which arises from surface roughness. The micro- and nanoindentation techniques are very sensitive to the surface roughness. In general, it is recommended the indentation depth larger than fifth times of RMS. The surface roughness of a number of coated systems is high in relation to the thickness of coating, what is critical in selection of the appropriate indentation depth.
The purpose of this paper is a method for evaluation of intrinsic coating hardness in the cases, when is not possible to fulfil a condition, that the indentation depth should be ten times smaller than the film thickness, as it is for thin coatings with relative high roughness.
In the case of hard, thin and rough coating on softer substrate the method consists of analysis of the force-displacement data, obtained from series of tests, with wide range of the different relative indentation depth (0,05<hmax/t<2). Analyses are based on Korsunsky's equations [5, 9,11].
In the present study two coated systems have been tested: TiN film with different thickness on tool steel and DLC on silicon. Hardness values was obtained from microhardness testing with MCT - CSEM, a Berkovich pyramid was used and load range from 0,01 N to 2.0 N. The reported hardness values are average from the ten indentations for each load. An intrinsic hardness of coatings was calculated from Korsunsky's model. The results presented in Fig. 4 and 5 shows an increase of substrate effect on microhardnees test results, with increase of indentation depth. There is easy to identify from a diagram (Fig. 6) a maximum indentation depth to avoid a substrate effect on the measured value of coating hardness. The relation between calculated harnesses of coating and results of surface hardness tests are presented in Tab. 1. Maximum value of this relation is as many as 1,66 for DLC on silicon substrate.

ZEM V 40 NR 3 (143)/2005 dział: Tribologia
3-2005 ZEM

Prof. dr hab. inż. Jan Sadowski,
Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny,
26-600 Radom, ul. Krasickiego 54,
tel. 361 76 02 lub 361 71 60;
jan.sadowski@pr.radom.pl;
fax (48) 361 76 91
Fizyczne uwarunkowania prawdopodobieństwa utworzenia cząstki zużycia tribologicznego

Physical conditioning of probabilities creation the particle of tribologic wear
Słowa kluczowe
Cząstka zużycia, prawdopodobieństwo, niezawodność
Key-words
Wearing particle, propabilty, incompatibility
Streszczenie
W niniejszej pracy za podstawę rozważań przyjęto związek między intensywnością zużywania tribologicznego, wartością powierzchni rzeczywistej styku ciał stałych i prawdopodobieństwem, iż każdy elementarny styk zakończy się oddzieleniem cząstki materiału od warstwy wierzchniej. Podjęto próbę modyfikacji teorii J.F. Archarda i wyprowadzenia nowych wniosków odnośnie do fizycznych i geometrycznych uwarunkowań prawdopodobieństwa utworzenia cząstki zużycia tribologicznego. W szczególności rozważono możliwość zużywania się obu elementów współpracujących ze sobą. Przedmiotem rozważań modelowych w niniejszej pracy są procesy stacjonarne tarcia i zużywania.
Summary
Wearing caused with friction belongs to surfaces occurrences and his creature contains oneself in cooperation elementary surfaces of contact bodies. Analysis of persistence and reliabilities of machines and of mechanical devices has one's own microscopic aspect, because microscopic processes, reaching in contact micro unevenness areas condition permanent changes of material about destructive character observed in macroscopic scale. In presented work for base of considerations one accepted relationship between intensity of tribologic friction, with value of real contact surfaces bodies and with probability, that every elementary contact point will end with separating the particle of material from outer layer. One took probe of modification of J. F. Archard's theory and removals the new conclusions in relation to physical and geometrical conditionings probabilities of creation the particle tribologic wear. In peculiarities one considered possibility of wearing cooperating oneself elements. As object of model considerations in presented work are stationary processes of friction and wear. One placed example of experimental researches frictions and wearing of systems steel NC6 - iron and NC6 - copper, and one marked probabilities of creation wear particle in these systems and in each elements. More important conclusions resulting from work one can formulate as follows:
 • Probability creations of wearing particle in tribologic system is sum of probabilities referred to his of elements.
 • Analysed probabilities are immediately connected from
 • with mechanical properties of material (hardness, normal cutting tension),
 • with parameters of friction process (friction way, coefficient of friction, friction power friction, friction work, normal charge of contact normal surfaces, individual pressure on nominal surface),
 • with wearing resistance (apparent thickness of friction energy),
 • with voluminal wearing (system and his elements) and
 • with lineal wearing intensity.
 • Creation of wearing particle follows grow up with greater value of tangent tension on real surface contact bodies and when smaller is energetic measure of wearing resistance - apparent thickness of friction energy.
 • Probability of wear particle creations in tribologic system is equal proper of lineal wearing intensity.
 • Quotients of suitable probabilities and tribologic system voluminal wearing are oneself equal and determine constant system feature.
 • The range of values investigated probabilities of creation wear particle is about 10-5 - 10-6.
 • Coefficient reliabilities of elementary friction occurrences (both with reference to investigated systems, and their elements) attains values about 0, 99999 - 0, 999999.

3-2005 ZEM

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzcholski, M. Hossein Ghaemi,
Gdansk University of Technology, Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology,
Narutowicza 11/12 PL-80952 Gdansk,
e-mail: wierzch@pg.gda.pl,
ghaemi@pg.gda.pl
Tribologiczne własności tkanek w biołożyskach i bioreaktorach jako parametry histotribologii

Tribological Properties of Tissue in Biobearings and Bioreactors as the Histotribological Parameters
Słowa kluczowe
Histotribologia, Bioreaktory, Biotribologia, Biobearing, Ciecz synowialna, Chrząstka stawowa, Projekt europejski
Key-words
Biobearing, Histo-tribology, Bioreactor, Biotribology, Synovial Fluid, Human Joints Cartilage, ToK Project
Streszczenie
Autorzy przedstawiają zarys głównych celi badawczych podjętych w unijnym projekcie badawczym zatwierdzonym przez Komisję Europejską do realizacji w latach 2005-2008.Badania teoretyczne, numeryczne i eksperymentalne dotyczyć będą tribologii tkanek jako elementów histotribologii a w szczególności smarowania stawów nienewtonowskimi cieczami synowialnymi w warunkach nieustalonych z uwzględnieniem deformacji chrząstki stawowej w opisie stochastycznym. Ponadto rozpatrywany będzie problem hodowli chrząstki stawowej w bioreaktorze z uwzględnieniem możliwości sterowania siłami tarcia.
Summary
This paper presents the main ideas behind a Transfer of Knowledge (ToK) project funded by European Commission, called "BioBearing". BioBearing is designed to be run for the period of 2005-2008. The main field of research is tribology of tissue. Tissue is considered as a histo-tribological element. Particularly, lubrication of human joints by non-Newtonian synovial fluids in unsteady state condition is considered. In this relation, stochastic behavior of cartilage deformation in human joints is described. Additionally, the cultivation process of cartilage tissues of human joints in bioreactors and possibility of shear force and shear rate control during this process will be investigated.

3-2005 ZEM

Dr inż. Kazimierz Furmanik,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
e-mail: fukaz@agh.edu.pl

Theoretical and experimental ivestigations on vibrations induced by dry friction

Słowa kluczowe
tarcie suche, drgania wzbudzane tarciem
Key-words
dry friction, vibrations induced by friction
Streszczenie
Racjonalne projektowanie i eksploatacja układów mechanicznych z węzłami tarcia wymaga wiedzy o współzależności tarcia i drgań. Miarodajna analiza zachowania się tych układów, prowadzona metodami symulacji komputerowej, wymaga stosowania nie tylko poprawnych modeli tych układów, ale także zadowalających modeli tarcia wyznaczonych na podstawie badań doświadczalnych. Nowe narzędzia badawcze, w postaci odpowiedniej aparatury pomiarowej oraz technik komputerowych, umożliwiają budowę takich modeli tarcia.
W pracy przedstawiono wybrane wyniki doświadczalnych badań drgań układu mechanicznego z tarciem suchym, które umożliwiły identyfikację przyjętego modelu tarcia. Podano przykładowo parametry modelu tarcia dla badanych skojarzeń ciernych oraz przykład jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych. Uzyskane wyniki wykazują dużą zależność charakteru drgań od wartości parametrów sterujących oraz rodzaju materiałów pary ciernej. Zaproponowany model tarcia może być przydatny w analizie zachowania się układu mechanicznego z tarciem suchym na etapie jego projektowania i eksploatacji.
Summary

ZEM V 40 NR 4 (144)/2005 dział: Tribologia
4-2005

ANDRZEJ MISZCZAK
Gdynia Maritime University,
Department of Engineering Basic Sciences,
Morska St. 81-87, 81-225 Gdynia, tel.: (58)6901348
"Doświadczalne wartości parametrów eksploatacyjnych dla poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych olejami silnikowymi"

"Experimental values of operational parameters of journal sliding bearings lubricated with engine oils"
Słowa-kluczowe
Słowa kluczowe: oleje silnikowe, rozkład temperatury panewki, siła tarcia, mimośrodowość względna, stanowisko badawcze łożysk, parametry eksploatacyjne łożysk
Key-words
engine oil, temperature distributions, friction forces, relative eccentricities, sliding bearing test stand, sliding bearing operational parameters
Streszczenie
W niniejszej pracy autor przedstawia wyniki badań eksperymentalnych związanych z pomiarem: temperatury powierzchni wewnętrznej panewki, wartości sił tarcia i mimośrodowości względnej w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym olejami silnikowymi.
Podstawowym celem dokonanych pomiarów jest sprawdzenie jak zużycie się oleju w wyniku eksploatacji wpływa na wartość siły tarcia, mimośrodowość względną oraz rozkład temperatury powierzchni wewnętrznej panewki w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym olejami silnikowymi. Celem dodatkowym badań eksperymentalnych było sprawdzenie różnic w pomierzonych wartościach parametrów eksploatacyjnych dla olejów silnikowych tej samej klasy ale pochodzących od różnych producentów.
Pomiar temperatury, siły tarcia i mimośrodowości względnej został wykonany na stanowisku badawczym zbudowanym w Akademii Morskiej w Gdyni.
Jako czynnik smarujący zastosowano nowy oraz zużyty olej Castrol GTX SAE 15W40 oraz nowy i zużyty olej Lotos City SAE 15W40.
W pomiarach doświadczalnych rozkładu temperatury powierzchni wewnętrznej panewki oraz sił tarcia i mimośrodowości względnej zastosowano tuleje ślizgowe z brązu firmy SKF.
Pomiaru temperatury, siły tarcia i mimośrodowości względnej w łożysku ślizgowym smarowanym olejami silnikowymi dokonano przy ustalonych obciążeniach 1000N i 2000N oraz przy zmieniającej się prędkości obrotowej czopa.
Dzięki wykonanym badaniom eksperymentalnym autor wykazał różnice w wartościach rozpatrywanych parametrów eksploatacyjnych w łożysku ślizgowym smarowanym olejem nowym i olejem, który przepracował ok. 300 godzin w silniku spalinowym.

"Experimental values of operational parameters of journal sliding bearings lubricated with engine oils"
Summary
It from series of conception of development corrosive in steels and her in study were stated terms was the critical analysis of general conception of mechanics development crevices in the occurrence of corrosion the tension. This conception was worked out by W. W. Panasiuka, J. N. Dmitracha, O. B. Kurowa and Ł. W. Ratycza.
According to authors this conception the speed of development of crevices corrosion in conditions of occurrence of corrosion tension is function of three parameters: of coefficient intensity tensions KI, the level the pH of corrosive solution and potential of electrode metal E the occurrent in area top of crevice. Peaceably with this conception of size the pH of solution and potential of electrode metal E near given value the coefficient KI in way quantitative the conditions define electrochemical occurrent in crevice. It this opinion was formulated was on the graphs Pourbaix. Graphs these how are worked out for states of equilibrium anodal or cathode. It to qualification of speed of development crevice according to this conception was one should use the value of electrode potential measured in top of crevice in conditions the occurrence the non-stability electrochemical. The electrode potential of crevice it to possibly used to opinion of intensity of course process in crevice because it does not it characterize the thermodynamics.
It in article was showed was moreover the occurrence the incompatibility of proposed conception from hitherto exist it results the investigations as well as the analysis of literature. Skip, as in her the part occurrent in corrosive solution of remaining ions (except hydrogen) on speed of corrosion, small the dependence the speed of expansion of from size the crack KI in II (and III) stage of her development as well as the fact, that the electrode measured in crevice potential is the potential it the vertex, but lying in his vicinity areas.
It was showed was moreover, that incorrect marking across stabilization the speed of growth of crevice her electrochemical conditions with the help of polarization of support on solid level electrode potential is also. Such conduct causes in course of anodal processes changes or cathode as well as concentration in cracks solution.
An additional aim of experimental research was to determine the differences between measured values of operational parameters of bearing lubricated with the engine oils produced by various manufacturers.
4-2005

LEONID PIETROV, RYSZARD M. JANKA
Uniwersytet Opolski,
Katedra Inżynierii Procesowej,
ul. Dmowskiego 7/9, 45-368 Opole,
tel.: (77) 454-29, email:rjanka@uni.opole.pl
"Analiza podstaw koncepcji mechaniczno-korozyjnego niszczenia metali i stopów"

"The analysis of basis of conception mechanically-corrosive destruct of metals and alloy"
Słowa-kluczowe
Słowa kluczowe: korozja naprężeniowa, rozwój szczelin, szybkość korozji
Key-words
corrosion of the tension, the development of crevices, speed of corrosion.
Streszczenie
Z szeregu koncepcji rozwoju szczelin korozyjnych w stalach i jej stopach w opracowaniu przedstawiono analizę krytyczną, tzw. ogólnej koncepcji mechaniki rozwoju szczelin w warunkach występowania korozji naprężeniowej opracowanej przez W. W. Panasiuka, J. N. Dmitracha, O. B. Kurowa i Ł. W. Ratycza.
Według autorów tej koncepcji szybkość rozwoju szczelin korozji w warunkach występowania korozji naprężeniowej jest funkcją trzech parametrów, tj. współczynnika intensywności naprężeń KI, poziomu pH roztworu korozyjnego i potencjału elektrodowego metalu E występującego w obszarze wierzchołka szczeliny. Zgodnie z tą koncepcją wielkości pH roztworu i potencjału elektrodowego metalu E przy danej wartości współczynnika KI w sposób ilościowy określają warunki elektrochemiczne występujące w szczelinie. Ten pogląd sformułowano na podstawie wykresów Pourbaix-go, które jak wiadomo opracowane są dla stanów równowagi przebiegu procesów elektrochemicznych anodowego lub katodowego. Do określenia szybkości rozwoju szczeliny według tej koncepcji należy wykorzystywać wartości potencjału elektrodowego zmierzone w wierzchołku szczeliny w warunkach występowania nierównowagi elektrochemicznej. Jednym z jej błędów jest, więc zastosowanie potencjału elektrochemicznego nie charakteryzującego jego termodynamiki do oceny intensywności przebiegu procesów w szczelinie.
W artykule wykazano ponadto występowanie niezgodność proponowanej koncepcji z dotychczasowymi wynika badań oraz analizą literatury, a mianowicie: ignorowania roli występujących w roztworze korozyjnym pozostałych jonów (oprócz wodorowych) na szybkość korozji, nieuwzględnienia małej zależności szybkość rozprzestrzeniania się szczeliny od wielości KI w II (i III) etapie jej rozwoju oraz faktu, że potencjał elektrodowy zmierzony w szczelinie jest potencjałem nie wierzchołka, lecz obszarów leżących w jego pobliżu.
Wykazano ponadto, że błędne jest także wyznaczanie szybkości wzrostu szczeliny poprzez stabilizację jej warunków elektrochemicznych za pomocą polaryzacyjnego utrzymywania potencjału elektrodowego na stałym poziomie, gdyż powoduje to zmiany w przebiegu procesów anodowych lub katodowych oraz stężenia roztworu w szczelinie.

"The analysis of basis of conception mechanically-corrosive destruct of metals and alloy"
Summary
It from series of conception of development corrosive in steels and her in study were stated terms was the critical analysis of general conception of mechanics development crevices in the occurrence of corrosion the tension. This conception was worked out by W. W. Panasiuka, J. N. Dmitracha, O. B. Kurowa and Ł. W. Ratycza.
According to authors this conception the speed of development of crevices corrosion in conditions of occurrence of corrosion tension is function of three parameters: of coefficient intensity tensions KI, the level the pH of corrosive solution and potential of electrode metal E the occurrent in area top of crevice. Peaceably with this conception of size the pH of solution and potential of electrode metal E near given value the coefficient KI in way quantitative the conditions define electrochemical occurrent in crevice. It this opinion was formulated was on the graphs Pourbaix. Graphs these how are worked out for states of equilibrium anodal or cathode. It to qualification of speed of development crevice according to this conception was one should use the value of electrode potential measured in top of crevice in conditions the occurrence the non-stability electrochemical. The electrode potential of crevice it to possibly used to opinion of intensity of course process in crevice because it does not it characterize the thermodynamics.
It in article was showed was moreover the occurrence the incompatibility of proposed conception from hitherto exist it results the investigations as well as the analysis of literature. Skip, as in her the part occurrent in corrosive solution of remaining ions (except hydrogen) on speed of corrosion, small the dependence the speed of expansion of from size the crack KI in II (and III) stage of her development as well as the fact, that the electrode measured in crevice potential is the potential it the vertex, but lying in his vicinity areas.
It was showed was moreover, that incorrect marking across stabilization the speed of growth of crevice her electrochemical conditions with the help of polarization of support on solid level electrode potential is also. Such conduct causes in course of anodal processes changes or cathode as well as concentration in cracks solution.

PAN

Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Instytut Technologii Eksploatacji

ZEM Rok 2004 2004 01 02 03 04

Publikacja dofinasowana przez MNiI

Last modification: 21 January 2005 23:15    |   JureK.