Prof. zw.
dr inż.
Andrzej Wachal


Prof. zw. dr inż. Andrzej Wachal

Wojskowa Akademia Techniczna
Centralne Laboratorium Naftowe, Warszawa
Politechnika Warszawska, Instytut Chemii
Polskie Towarzystwo Tribologiczne

 

Profesor Andrzej Wachal
1927 ÷ 2000

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1951), dr nauk technicznych (1967), prof. zw. (1990). Dyscyplina: Technologia chemiczna, Budowa i eksploatacja maszyn. Specjalność: Trybologia, Paliwa, Środki smarne. Prace naukowo-badawcze i dydaktyka z zakresu: Materiały pędne i smary, Paliwa rakietowe, Technologia przerobu ropy naftowej, Dobór i zastosowanie materiałów pędnych i smarów, Trybologia, Trybotechnika. Czołowy specjalista w kraju z zakresu technologii ropy naftowej, budowy i właściwości wysokocząsteczkowych związków występujących w ropie naftowej, a w szczególności zajmujący się w szerokim znaczeniu problematyką paliwową, eksploatacją olejów smarowych i wyjaśnieniem mechanizmu procesu ich starzenia. Był twórcą wielu definicji z zakresu zjawisk trybologicznych, a także modeli warstw granicznych i sposobu badań oraz interpretacji procesów zachodzących w warstwach wierzchnich. Wieloletni nauczyciel akademicki, autor pierwszych w kraju podręczników z zakresu trybologii. Prof. A.Wachal wprowadził po raz pierwszy na polskiej uczelni wykłady z przedmiotów „Trybologia” i „ Dobór i zastosowanie materiałów pędnych i smarów”. Opracowane przez Niego programy wykładów, jak i ich treść nie miały pierwowzorów na żadnej innej uczelni. Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 250 publikacji krajowych i zagranicznych, 10 podręczników akademickich( autorstwa i współautorstwa), 5 książek (w tym trzy podstawowe pozycje literaturowe z zakresu paliw, olejów i smarów, trybologii i trybotechniki ) i 5 patentów.

Andrzej Wachal urodził się 9 września 1927 roku w Drohobyczu, w rodzinie inteligenckiej, od początku związanej z przemysłem naftowym. Dziadek Jego, Władysław Wachal senior, współpracował z Ignacym Łukasiewiczem, twórcą polskiego przemysłu naftowego, a następnie Jego Ojciec, Władysław Wachal junior, kontynuował tradycję rodzinną (całe życie był związany z przemysłem naftowym).

W 1946 roku, po wojnie, ukończył Liceum Matematyczno-Fizyczne w Jaśle i rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na trzecim roku studiów został stypendystą Przemysłu Naftowego. Już jako student, w czasie praktyk w rafineriach nafty wyróżnił się pracami, które miały charakter naukowy. Opracował metodę otrzymywania benzyn niskoaromatowych ( praca opublikowana w czasopiśmie technicznym „Nafta” w roku 1950) oraz metodę wykorzystania rafineryjnych odpadów naftowych jako środków powierzchniowoczynnych (praca opublikowana w czasopismach „Nafta” 1951 i „Przemysł Chemiczny” 1951).W roku 1951 (kwiecień) uzyskał dyplom magistra inżyniera chemii ze specjalnością technologii nafty i paliw płynnych. Od razu po ukończeniu studiów Andrzej Wachal zostaje powołany do służby wojskowej i w związku z tym Jego przyszła działalność wiąże się na stałe z Wojskową Akademią Techniczną, do której zostaje skierowany w maju 1951 roku. Rozpoczyna pracę w Katedrze Silników Lotniczych. Początkowo zajmuje się problemami związanymi z właściwościami eksploatacyjnych olejów smarowych, zagadnieniem zmniejszania skłonności do spieniana olejów w lotniczych silnikach odrzutowych, jak również procesem bezdetonacyjnego spalania paliwa w silniku z zapłonem iskrowym. Już w pierwszych latach pracy nad tymi zagadnieniami opracowuje własną metodę pomiarową i określa wpływ różnych grup związków jako inhibitorów spieniania olejów. Wyniki prac są referowane na konferencjach naukowo-technicznych i publikowane. W 1957 r. Andrzej Wachal uzyskuje pierwszy patent na „Sposób zasilania paliwem silnika spalinowego o zapłonie iskrowym w celu zapobieżenia detonacji przy spalaniu zwłaszcza niskotarciowych paliw”. W 1954 r.( po trzech latach pracy w WAT) za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej zostaje powołany na stanowisko adiunkta, a od roku 1956 na kierownika Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów w Katedrze Silników Lotniczych. Andrzej Wachal od pierwszych miesięcy swojej pracy w Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczyna również działalność dydaktyczną. Jako asystent prowadzi laboratoryjne zajęcia z przedmiotu „Materiały pędne i smary” dla specjalności lotniczych, samochodowych, pancernych i inżynieryjnych, a od 1954r. jako adiunkt i wykładowca rozpoczyna wykłady z następujących przedmiotów: „Materiały pędne i smary”, „Analiza techniczna”, „Paliwa rakietowe”, „Technologa i zastosowanie materiałów pędnych i smarów”, „Teoria i technika smarowania”. Należy podkreślić, że był głównym organizatorem specjalności „Materiały pędne i smary” na Wydziale Mechanicznym WAT. Już w pierwszych latach swojej działalności w pracy dydaktycznej opracował i wydał drukiem 4 skrypty jako pomoce naukowe dla słuchaczy WAT z zakresu wymienionych przedmiotów. Dużym osiągnięciem było opracowanie fundamentalnego podręcznika pt. „Materiały pędne i oleje silnikowe do współczesnych silników tłokowych, odrzutowych, przelotowych i rakietowych” (771stron), który został wydany przez Wydawnictwo MON w 1959 r.

W roku 1962 podejmuje funkcję kierownika Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów i Zakładem tym kieruje przez 22 lata; początkowo w Katedrze Materiałów Wybuchowych i Paliw, a od roku 1968 przenosi się wraz z całym Zakładem do Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych Wydziału Mechanicznego WAT i tu pracuje do 1991 roku. Wkrótce Zakład MPS kierowany przez prof. A. Wachala staje się liczącym ośrodkiem naukowym w zakresie badania paliw, smarów i zjawisk trybologicznych i ma ugruntowaną pozycję. Początkowo główną uwagę poświęca badaniom ciężkich frakcji ropy naftowej, a przede wszystkim związków asfaltowo-żywicznych. Opracowuje podstawy analizy tych złożonych związków oraz metody ich frakcjonowanego rozdziału. W roku 1967 zakończył przewód doktorski i uzyskał stopień doktora nauk technicznych za pracę pt. „Podstawy frakcjonowania związków asfaltowo-żywicznych”, której promotorem był prof. dr inż. Włodzimierz Kisielow ( Kierownik Katedry Technologii Nafty i Paliw Płynnych Politechniki Śląskiej w Gliwicach). Praca doktorska wniosła szereg wartościowych przyczynków do poznania składu asfaltów i racjonalnych metod ich rozdzielania i cieszyła się dużym zainteresowaniem kół fachowców ; została wyróżniona nagrodą NOT na konkursie prac z okazji VIII Światowego Kongresu Naftowego w Moskwie. Wyniki tych obszernych badań zostały opublikowane w wielu artykułach i przedstawione na Międzynarodowych Sympozjach Asfaltowych Krajów RWPG: w Płocku (1967), w Ufie (1969), Budapeszcie (1972) i w Bratysławie (1975). Należy podkreślić, że za uzyskane wyniki badań ciężkich frakcji ropy naftowej, a w szczególności związków asfaltowo-żywicznych Andrzej Wachal zyskał trwałe miejsce w czołówce specjalistów-naukowców z tej dziedziny w kraju i prace Jego są uznane i wysoko cenione przez fachowców poza granicami kraju. Od roku 1968 Andrzej Wachal prowadził również badania nad przemianami jakim podlegają produkty naftowe w silnikach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Jego prace z zakresu starzenia olejów smarnych podczas eksploatacji w różnych urządzeniach technicznych i wpływu jakości olejów na trwałość elementów maszyn miały duże znaczenie teoretyczne i praktyczne. Opracował oryginalne metody symulacyjne starzenia olejów i metody prognozowania tego procesu. Wyniki obszernych badań eksperymentalnych umożliwiły przedstawienie modelu energetycznego i matematycznego procesu starzenia olejów w smarowanym urządzeniu, który został zweryfikowany w warunkach eksploatacyjnych w różnych urządzeniach mechanicznych i dla różnych rodzajów olejów smarowych.. Prace prof. A.Wachala z tej dziedziny są cytowane w literaturze zagranicznej ( Rosja, Anglia, Niemcy).Najciekawsze wyniki badań zostały zebrane w monograficznym opracowaniu jako pracy habilitacyjnej pt. „Laboratoryjne i eksploatacyjne badania starzenia olejów smarowych”(291 str.), najobszerniejszej pracy z tego zakresu w kraju i zagranicą. Prof.A.Wachal kierował również zespołami badawczymi pracującymi nad rozwiązaniem zadań praktycznych dla przemysłu, takich jak określenie racjonalnych czasów pracy olejów w urządzeniach technicznych, opracowanie receptur nowych olejów przekładniowych, smarów z dodatkiem polimerów niskotarciowych oraz olejów zawierających grafit w rozdrobnieniu mikronowym, wprowadzenie nowych dodatków uszlachetniających do olejów itp. Od 1985 roku był koordynatorem prac badawczych wykonywanych w skali kraju w ramach CPBR 13.2 z obszaru gospodarki paliwowo-smarowniczej. W latach 1968 ÷ 1972 również prowadził badania wraz ze swym zespołem nad zachowaniem olejów zarówno krajowych, jak i zagranicznych w silnikach dwusuwowych z zapłonem iskrowym. W tym okresie prac badawczych A.Wachal zajmował się również problematyką doboru olejów do smarowania różnego rodzaju urządzeń, co umożliwiło opracowanie teoretycznych podstaw doboru olejów i ich trybologicznej klasyfikacji. Doświadczenie i wyniki prac badawczych w tym zakresie umożliwiły wprowadzenie wykładów w Wojskowej Akademii Technicznej z przedmiotu: „Dobór i zastosowanie MPS”, które nie miały wówczas odpowiednika ani pierwowzoru w przedmiotach wykładanych na innych uczelniach. Należy podkreślić Jego istotny udział w organizowaniu nowej, jedynej w kraju specjalności „Eksploatacja Urządzeń Materiałów Pędnych i Smarów”, w opracowaniu pod względem merytorycznym programów nauczania i treści wykładanych przedmiotów z zakresu tej specjalności oraz w zorganizowaniu zespołu dydaktyczno-naukowego i dynamicznie rozwijającego się laboratorium Zakładu MPS, w którym badano właściwości użytkowe produktów naftowych. Po powołaniu na stanowisko docenta (1973 r.) w kręgu Jego zainteresowań dominuje kontynuacja badań trybologicznych. Trzeba podkreślić, że profesor Andrzej Wachal jest głównym w Polsce twórcą dyscypliny naukowej nazwanej trybologią. Dzięki wynikom Jego prac badawczych w tej dziedzinie polski ośrodek trybologiczny był uznawany w świecie za drugi po ośrodku angielskim. Zajmował się przede wszystkim zagadnieniami tarcia i smarowania granicznego, badaniem mechanizmu działania dodatków i inhibitorów, tworzenia warstw granicznych i ich wpływu na procesy tarciowe. Wyjaśnienie przez Niego mechanizmu działania dodatków do olejów i ich wpływu na procesy tarciowe przyczyniło się do zmniejszenia intensywności zużywania olejów w wyniku stosowania dodatków o określonej budowie chemicznej. W badaniach warstw granicznych tworzonych przez dodatki stosował nowoczesne metody umożliwiające śledzenie efektów współdziałania i synergii dodatków i wprowadził swoje oryginalne metody badań i kryteria oceny. W kwestii smarowania i tarcia granicznego profesor Andrzej Wachal był uznawany zarówno w Polsce, jak i w innych krajach ( Rosja, Niemcy, Czechy, Anglia) za specjalistę-naukowca dużej rangi. Wyniki prac z zakresu trybologii referował na corocznych szkołach trybologicznych organizowanych przez PAN, na kongresach trybologicznych EUROTRIB w Dusseldorfie, Warszawie i w Lyonie oraz na międzynarodowych konferencjach trybologicznych organizowanych przez Akademię Nauk ZSRR w Kijowie i Taszkiencie. Z tego zakresu badań opublikował znaczną część prac. W okresie 1968 ÷ 1988 kierował ok. 50 pracami badawczymi na zlecenie różnych instytucji, z których znaczna część znalazła praktyczne zastosowanie. Prof. Andrzej Wachal był pierwszym wykładowcą przedmiotu „Trybologia” w Wojskowej Akademii Technicznej, która jako pierwsza uczelnia w Polsce wprowadziła w pełnym wymiarze akademickim ten przedmiot ( ok.100 godz. dydaktycznych).Wykłady były prowadzone w nowoczesnym ujęciu, a pomocą w nauczaniu były podręczniki akademickie opracowane przez Niego ze współautorami, a następnie pierwszy polski podręcznik trybologii ( 50% udziału własnego) wydany w 1980r. przez Wydawnictwo Naukowo Techniczne. Jego wykłady podczas zimowej szkoły Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn PAN na temat „Problemy fizyko-chemiczne warstw granicznych smarowanych elementów maszyn” zyskały wysoką ocenę specjalistów za ich merytoryczną treść i dydaktyczną formę.

Profesor Andrzej Wachal był również wychowawcą i nauczycielem kilku pokoleń młodzieży akademickiej. Przez 45 lat prowadził zajęcia dydaktyczne i wykłady na Wydziale Mechanicznym WAT z zakresu: „Chemia i technologia ropy naftowej”, „Paliwa rakietowe”, „Materiały pędne i smary”, „Trybologia”, „Dobór i zastosowania materiałów pędnych i smarów”. Opracował dla tych specjalności znaczną część programów. Jest autorem i współautorem 10 podręczników akademickich:

 • Analiza materiałów pędnych i smarów. Wydawnictwo WAT, Warszawa 1954
 • Paliwa silnikowe. Wydawnictwo WAT, Warszawa 1957
 • Ciekłe paliwa rakietowe dla silników rakietowych. Wydawnictwo WAT, Warszawa 1959
 • Fizyko-chemia procesów spalania paliw płynnych w silnikach spalinowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Katowice 1969
 • Ekonomika spalania paliw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Katowice 1975
 • Materiały pędne i smary. Analiza materiałów pędnych i smarów. Wydawnictwo WAT, Warszawa 1979 ( współautorzy: K.Biernat, W.Guzek, A.Kulczycki, E.Łuczak, G.Szafran i W.Zielnik)
 • Trybologia. Tarcie i smarowanie maszyn. T.1. Wydawnictwo WAT, Warszawa 1979 ( współautorzy: M.Machel, A.Łuczak)
 • Trybologia. Zużycie i badania trybologiczne elementów maszyn. T.2. Wydawnictwo WAT, Warszawa 1980 ( Współautorzy M.Machel, A. Łuczak)
 • Materiały pędne i smary. Wydawnictwo WAT, Warszawa 1985 ( współautor K.Biernat)
 • Dobór i zastosowanie materiałów pędnych i smarów. Dobór olejów do silników spalinowych. Wydawnictwo WAT, Warszawa 1992.
Dzięki rozległym zainteresowaniom profesora Anrzeja Wachala i Jego talentom dydaktycznym, aż 77 osób wykonało pod Jego kierunkiem prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie. Potrafił skupić wokół siebie grono młodych, zdolnych ludzi, których inspirował swoimi oryginalnymi pomysłami naukowymi. Prof. A.Wachal był promotorem 9 prac doktorskich z dziedziny trybologii. Recenzował kilkanaście prac doktorskich obronionych w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponadto był recenzentem ponad 300 prac naukowych, książek i artykułów naukowych.

Poważną pozycję w dorobku naukowym stanowi 5 książek autorstwa i współautorstwa Andrzeja Wachala:
 • Materiały pędne i oleje silnikowe do współczesnych silników tłokowych, odrzutowych przelotowych i rakietowych. Wyd. MON, Warszawa 1959, 771 stron ( opracowanie własne); podręcznik uznany w środowisku naftowym za „biały kruk”
 • Rakiety. Środki napędowe. PWT, Warszawa1960, 260 stron, współautorzy J. Stanuch, J. Świdziński, S. Wołczek
 • Poradnik inżyniera mechanika. Praca zbiorowa. WNT, Warszawa 1968, ( udział własny T.I, rozdz. XX „Paliwa i Smary”, 44 strony)
 • Trybologia. WNT, Warszawa 1980, 613 stron, współautor M. Hebda; pierwszy polski podręcznik z tej dziedziny; jeden z pierwszych na świecie
 • Trybotechnika, 3 tomy, Praca zbiorowa ( wraz z autorami radzieckimi) Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989-1990 ( wydanie na Polskę), Wydawnictwo Maszinostrojenie, Moskwa 1989-1990 (w języku rosyjskim, wydanie na ZSRR)
Jest autorem 5 patentów:
 • Sposób zasilania paliwem silnika spalinowego o zapłonie iskrowym, w celu zapobieżenia detonacji przy spalaniu niskooktanowych paliw. Patent Nr 41501, Kl.46C261, 4 listopada 1957;
 • Sposób określenia współczynnika załamania światła i refrakcji substancji nieprzenikliwych lub słabo przenikliwych dla promieniowania widzialnego. Patent Nr 67003, Kl.42h,36, 28 lutego 1973;
 • Sposób usuwania wody z zawodnionych olejów smarowych. Patent Nr 95938, Kl. C 10G 33/04, 29 kwietnia 1978;
 • Sposób rozdrabniania substancji stałych miękkich, zwłaszcza rozmazujących się. Patent Nr 140 180, 30 stycznia 1988;
 • Sposób otrzymywania wielofunkcyjnego dodatku do olejów smarowych, zwłaszcza przekładniowych. Patent Nr 132 597, Kl.C13c 10M 1/38, 31 grudnia 1985
A.Wachal przez wiele lat brał czynny udział w organizowanych przez PAN Szkołach Trybologicznych oraz w szkoleniach prowadzonych przez Polski Komitet Trybologiczny, inspirując kształtowanie tematyki prac doktorskich.

W 1990r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1991-2000 pracował w Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora ds. Naukowych i jednocześnie prowadził wykłady na Politechnice Warszawskiej i w Wojskowej Akademii Technicznej.

Profesor Andrzej Wachal brał także czynny udział w pracach różnych rad naukowych, komitetów naukowych prestiżowych instytucji i organizacji, jak również w pracach rad programowych kilku czasopism. Przez wiele lat był członkiem:
 • Zespołu Teorii Eksploatacji Komitetu Konstrukcji i Technologii Maszyn PAN,
 • Polskiego Komitetu Techniki Smarowniczej,
 • Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej MON ( 1972 ÷ 1988),
 • Rady Naukowej Wydziału Mechanicznego WAT (1973 ÷ 2000),
 • Rady Naukowej Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego (1986 ÷ 1995),
 • Rady Naukowo-Gospodarczej ds. Eksploatacji Majątku Trwałego przy Ministerstwie Gospodarki Materiałowej (1986 ÷ 1988),
 • Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Naftowego (1991 ÷ 2000 przewodniczący).
 • Komitetu ds. Eksploatacji Majątku Trwałego przy Prezydium PAN Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN,
 • Prezydium Międzyresortowej Komisji ds.Oceny Gospodarowania Płynami Eksploatacyjnymi,
 • Koordynator prac badawczych wykonywanych w skali kraju w ramach CPBR 13.2 ds. gospodarki paliwowo-smarowniczej.
Był członkiem założycielem i jednym z głównych inicjatorów powstania Polskiego Komitetu Trybologicznego. W latach 1979 ÷ 1987 był wiceprzewodniczącym, a 1987 ÷ 1994 przewodniczącym. Polskiego Komitetu Trybologii przy Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. Jako Przewodniczący Polskiego Komitetu Trybologicznego utrzymywał kontakty z Międzynarodowa Radą Trybologii ( International Tribology Council) w Londynie.

Był członkiem Rady Programowej czasopisma „PALIWA, OLEJE i SMARY w EKSPLOATACJI” i przewodniczącym Rady Programowej czasopisma „TRIBOLOGIA”.

Był Członkiem Komitetu Organizacyjnego dwu Międzynarodowych Kongresów Trybologicznych i kilku konferencji. Często powierzano Mu prowadzenie sekcji lub sesji na Międzynarodowych Kongresach.(przewodniczył Sekcji Środków Smarnych na Kongresie EUROTRIB 81 i Sekcji Płynów Eksploatacyjnych Europejskiego Kongresu Eksploatacji).

Ściśle współpracował z wyższymi uczelniami w kraju i zagranicą, Instytutem Technologii Nafty, krajowymi rafineriami nafty, instytutami Polskiej Akademii Nauk oraz wieloma innymi ośrodkami naukowo-badawczymi i zakładami przemysłowymi. Kierował kilkudziesięcioma pracami badawczymi zleconymi przez różne instytucje, a wyniki prac w większości znalazły praktyczne zastosowanie ( opracowanie krajowego oleju silnikowego do samochodu FIAT-125, receptury olejów hutniczych, przekładniowych oraz smarów plastycznych.).

Za działalność naukową i dydaktyczną był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Był również wyróżniony licznymi nagrodami, w tym 5-krotnie zespołową nagrodą Rektora Wojskowej Akademii Technicznej.

Profesor poza pracą zawodową miał swoje hobby. Pasją Jego były historia sztuki, profesjonalna turystyka wodna i wysokogórska. Był członkiem Klubu Wysokogórskiego i Członkiem Zarządu Polskiego Klubu Górskiego, uczestnikiem i organizatorem wypraw w góry Kaukazu, Hindukuszu i Ałtaju.

  Wykaz Ważniejszych Publikacji:

   1. Oryginalne opublikowane prace twórcze:

  1. Sobańska K., Wachal A.: „Budowa chemiczna olejów a ich skłonność do koksowania”. Nafta 30, 1974 nr 6, str. 268-274.
  2. Wachal A. Cetner Wł.: „Śledzenie przemian chemicznych zachodzących w procesie oksydacji asfaltów z pomocą spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego”. Nafta 31, 1975, nr 3-4, str. 158-160.
  3. Wachal A., Cetner Wł.: „Zastosowanie spektroskopii NMR do badań asfaltów”. Nafta 31, 1975, nr 10 str. 404-409.
  4. Wachal A. Wiatr H.:, „Modelowe badania wpływu żywicznych i stałych zanieczyszczeń oleju na jego własności trybologiczne”. Technika Smarownicza,Trybologia 7, 1976 nr 1, str. 10-15.
  5. Wachal A., Wiatr H.: „Badania wpływu zanieczyszczenia oleju wodą oraz rozcieńczenia paliwem na jego własności trybologiczne”. Technika Smarownicza,Trybologia 7, 1976 nr 3, str. 65-69.
  6. Blum A,, Nowak Z., Wachal A.: „Analiza nadtlenków w olejach smarowych”. Technika Smarownicza,Trybologia 7, 1976 nr 4, str. 114-117,
  7. Wachal A., Nowak Z., Michalik J,, Owczarczyk A.: „Zastosowanie metody EPR do badania procesu starzenia olejów silnikowych”. Przemysł Chemiczny 56 nr 1, 1977 str. 26-28.
  8. Wachal A.: „Wpływ metody oznaczania na wartości ciężaru cząsteczkowego asfaltów i związków asfaltowo-żywicznych”. Nafta 33, 1977 nr 1 str. 18-24.
  9. Sobańska K.,Wachal A.: „Derywatografia jako metoda oceny przebiegu cieplnego starzenia olejów smarowych”. Technika Smarownicza,Trybologia 8, 1977 nr 2, str. 41-43.
  10. Wachal A.: „Badania metodą EPR antyutleniaczy zawartych w olejach silnikowych”. Przemysł Chemiczny vol. 56, 1977 nr 3, str. 135-137.
  11. Boruta J., Hebda M., Pokorowski W., Wachal A.: „Badania procesów tarcia przy kontakcie powierzchni kulistych smarowanych olejem”. Technika Smarownicza, Trybologia vol. 9, 1978 str. 3-11.
  12. Boruta J., Hebda M., Pokorowski W., Wachal A.: „Wpływ rodzaju oleju na przebieg zacierania powierzchni kulistych”. Technika Smarownicza, Trybologia vol.9, 1978 nr 4, str. 97-100.
  13. Boruta J., Hebda M., Pokorowski W., Wachal A.: „Wpływ wymuszeń trybologicznych na trwałość filmu olejowego dla powierzchni kulistych”. Technika Smarownicza, Trybologia vol.9, 1978, nr 5-6 str. 139-142.
  14. Pokorowski W., Wachal A.: „Wybrane aspekty korozyjnego działania olejów na powierzchnie metali. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn PAN vol. 1979 nr 3/38/ str. 231-244.
  15. Boruta J., Hebda M., Pokorowski W., Wachal A.: „Zjawiska towarzyszące procesowi tarcia kulistych powierzchni”. Technika Smarownicza,Trybologia vol. 10, 1979 nr 1, str. 15-21.
  16. Nowak Z., Wachal A.: „Badania procesów starzenia olejów regenerowanych”. Technika Smarownicza, Trybologia vol. 10, 1979 nr 1, str. 4-9.
  17. Kulczycki A., Pokorowski W., Wachal A.: „Działanie siarki na węglowodory w procesie siarkowania oleju”. Technika Smarownicza, Trybologia vol. 10, 1979 nr 2, str. 65-67.
  18. Kałdoński T., Wachal A.: „Tworzenie się mikroprądów podczas tarcia technicznie suchego”. Technika Smarownicza, Trybologia vol.10, 1979 nr 4, str. 112-117.
  19. Banasik Zb., Wachal A.: „Rola dodatków myjących w procesach smarowania granicznego”. Technika Smarownicza, Trybologia vol. 10, 1979 nr 6, str. 153-157.
  20. Kałdoński T., Wachal A.: „Rola środka smarnego w tworzeniu mikroprądów tarcia”. Technika Smarownicza, Trybologia vol.10, 1979 nr 6, str. 174-176.
  21. Kałdoński T., Wachal A.: „Badanie zanieczyszczeń oleju napędowego”.Technika Smarownicza, Trybologia vol.11, 1980 nr 2, str. 7-9.
  22. Wachal A.: „Działanie dodatków siarkowych w warunkach tarcia granicznego”.Technika Smarownicza, Trybologia vol.11, 1980 nr 3, str. 10-16,
  23. Kałdoński T., Wachal A.: „Powstawanie ładunków elektrycznych podczas tarcia metali o teflon”. Trybologia vol.11, 1980 nr 4-5, str. 14-16.
  24. Ołowski T., Wachal A.: „Określenie granicznych stężeń produktów starzenia w olejach smarowych”.Technika Smarownicza, Trybologia vol.12, 1981 nr 2/3, str. 9-13.
  25. Sobańska K., Wachal A.: „Matematyczny model procesu starzenia oleju smarowego z uwzględnieniem odświeżania”. Trybologia vol. 12, 1981 nr 2/3 str. 13-16.
  26. Sobańska K., Wachal A.: „Eksploatacyjna weryfikacja matematycznego modelu starzenia oleju smarowego”. Trybologia vol.12, 1981 nr 2/3 str. 16-18.
  27. Wachal A.: „Analysis of boundary layer estimating criteria in lubricating oils investigations”. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn" PAN vol. 18, 1983 zesz. 3 str. 325-332.
  28. Kulczycki A,, Wachal A.: „Problemy energetyczne trwałości warstwy granicznej”. Trybologia vol. 16, 1985 nr 3, str. 21-23.
  29. Wachal A., Kulczycki A.: „Trybologiczne własności smarów plastycznych zawierających polimery nisko-tarciowe”. Trybologia vol. 17 1986 Nr 4-5, str. 21-23.
  30. Wachal A., Kulczycki A.: „Polimery niskotarciowe”. Trybologia vol. 17, 1986 Nr 6, str. 13.
  31. Wachal A., Kulczycki A.: „Deriwatograficzne badania sorpcji dodatków siarkowych na powierzchni żelaza”. Trybologia vol.19, 1988 nr 1, str. 15-18.

   2. Publikacje i opracowania w latach 1950 -1990:

  1. Wachal A., Sikora Fr.: „Otrzymywanie benzyn ekstrakcyjnych niskoaromatycznych”. Nafta 6, część 1, 1950 nr 5 str. 128-132, część II, 1950 nr 6 str. 162-165 oraz broszura Instytutu Naftowego, Kraków, 1950,
  2. Wachal A.: „Wykorzystanie rafineryjnych odpadków naftowych jako środków powierzchniowo-czynnych”. Przemysł Chemiczny 7, 1951, nr 7-8, str. 464-473.
  3. Wachal A.: „Odpadki rafineryjne jako surowce chemiczne”. Nafta 7, 1951, nr 7-8, str. 202-211.
  4. Wachal A.: „Paliwa dla nowoczesnych silników lotniczych”. Biuletyn -WAT 1, 1952, nr 7, str. 88-111.
  5. Wachal A.: „Uwagi na temat fizyko-chemicznych własności i zachowania się olejów lotniczych w niskich temperaturach”. Biuletyn VAT 2, 1953, nr 9/21/ str. 114-135.
  6. Wachal A.: „Wspienianie olejów lotniczych”. Biuletyn VAT 3, 1954, nr 2A/28/, str. 88-117.
  7. Wachal A.: „Niektóre zagadnienia dotyczące odparowania i spalania w silnikach tłokowych i odrzutowych”. Biuletyn WAT k, 1955, nr 7/51/, str. 148-180/.
  8. Wachal A.: „Wspienianie olejów lotniczych /część II/”. Biuletyn VAT 4, 1955, nr 3CA7/, str. 181-205.
  9. Wachal A.: „Wpływ składu chemicznego na własności eksploatacyjne paliw do silników odrzutowych”. Biuletyn VAT 5, 1956, nr 9/69/, str. 101-116.
  10. Wachal A.: „Paliwa w technice odrzutowej cz. I. Paliwa do silników odrzutowych przelotowych”. Technika Lotnicza 11, 1956, nr 2/38/, str. 43-50.
  11. Wachal A.: „Paliwa w technice odrzutowej. Cz. II. Paliwa do silników rakietowych”. Technika Lotnicza 12, 1957 nr 1/43/, str. 9-18.
  12. Wachal A.: „Wyeliminowanie wstępnego utleniania przy spalaniu paliw ciekłych w silniku z zapłonem iskrowym”. VI Jubileuszowy Zjazd Polskiego Tow. Chemicznego W-wa PWN, 1959. Zeszyt Specjalny Chemii Analit., streszcz. komunikatów
  13. Wachal A.: „O substancjach odpadkowych z rafinacji produktów naftowych kwasem siarkowym”. VI Jubileuszowy Zjazd Polskiego Tow. Chemicznego W-wa, PWN, 1959. Zeszyt specjalny Chemii Analit. str. 461 streszcz. komunikatów.
  14. Wachal A. Urbański T, Witanowski M., Hetman W.: „Widma adsorpcji w podczerwieni kilku typów asfaltów”. VI Jubileuszowy Zjazd Polskiego Tow. Chemicznego W-wa PWN, 1959. Zeszyt Specjalny Chemii Analit. str. 285 streszcz. komunikatów,
  15. Wachal A.: „Podstawowe problemy procesu starzenia oleju smarnego podczas eksploatacji w urządzeniach”. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy gospodarki i techniki smarowniczej w Polsce na tle ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń". Bielsko, 1967, strony 242-247.
  16. Wachal A. Hebda M.: „Wpływ rodzaju oleju na zużycie zębów w przekładniach walcowych”. Materiały Konferencji Naukowo-technicznej nt. "Problemy techniki i gospodarki smarowniczej w hutnictwie", 1968 str. 65-74,
  17. Radomski J., Wachal A.: „Niektóre problemy wpływu starzenia oleju na trwałość silników”. Materiały V Konferencji Wytrzymałości - Sekcja Tarcia l Zużycia. Kraków 1969, tom IV-08.
  18. Sławiński S., Wachal A.: „Wpływ zawartości oleju w benzynie na własności smarne mieszanin”. Materiały I Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Maszyn Roboczych, Warszawa 1969, str. 191-208.
  19. Wachal A.: „Podstawowe problemy badań nad doborem właściwego środka smarującego do silników dwusuwowych”. Materiały I Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Maszyn Roboczych. Warszawa 1969, str. 3-12.
  20. Wachal A.: „Badania nad starzeniem olejów do tłokowych silników spalinowych”. Materiały I Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Maszyn Roboczych. Warszawa - Bemowo 1969, str. 13-24.
  21. Wachal A.: „Szybka metoda określania stopnia rozcieńczenia oleju paliwem”. Materiały I Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Maszyn Roboczych. Warszawa - Bemowo 1969, str. 25-31.
  22. Wachal A.: „Skłonność do zeżywiczania olejów do silników dwusuwowych”. Materiały I Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Maszyn Roboczych. Warszawa - Bemowo 1969, str. 32-45.
  23. Radomski J., Wachal A.: „Wpływ eksploatacji pojazdów mechanicznych na starzenie oleju silnikowego”. Materiały II Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych Poznań 1969, tom II, str. 311-321 .
  24. Wachal A.: „Metody rozpuszczalnikowo-adsorpcyjne rozdzielania związków asfaltowo-żywicznych”. Nafta 25, 1969, nr 2, str. 41-46.
  25. Wachal A.: „Charakterystyka struktury chemicznej asfaltów przy pomocy wielkości fizycznych”. Biuletyn WAT 18, 1969, nr 11/207, str. 97-101.
  26. Wachal A.: „Metody rozdzielania związków asfaltowo-żywicznych”. Nafta 26, 1970, nr 1, str. 15-21.
  27. Wachal A., Nowak Z., Stachowicz W.: „Badania starzenia oleju silnikowego metodami spektrofotometrycznymi”. Przemysł Chemiczny 49, 1970, nr 6, str. 350-354.
  28. Hebda M., Wachal A.: „Niektóre zagadnienia doboru oleju do tłokowych silników z zapłonem iskrowym”. Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej Smarowniczej nt. "Zagadnienia jakości materiałów smarowych". Katowice 1970,
  29. Wachal A.: „Eksploatacyjne badania porównawcze zmian własności niektórych olejów przekładniowych w przekładniach zębatych mocy 900 kM”. Materiały V Naukowo-Technicznej Konferencji Smarowniczej, Katowice 1970.
  30. Wachal A.: „Selektywne wytrącanie jako metoda Frakcjonowania związków asfaltowo-żywicznych”. Nafta 27, 1971, nr 4-6, s.198-203.
  31. Wachal A.: „Zdolność rozpuszczania i selektywność rozpuszczalników w stosunku do związków asfaltowo-żywicznych o różnym ciężarze drobinowym”. Nafta 27, 1971 nr 7, s.236-243.
  32. Hebda M. Wachal A.: „Tworzenie żywic w olejach do dwusuwowych silników z zapłonem iskrowym”. Technika Smarownicza 2, 1971 nr 2, str. 10-15.
  33. Rolski J., Wachal A., Wojtarowicz J.: „Eksploatacyjne badania starzenia olejów przekładniowych w układach smarowania walcarek hutniczych”. Technika Smarownicza 2, 1971 nr 3, str. 7-14.
  34. Wachal A.: „Problemy naukowe i techniczne trybologii”. Przemysł Chemiczny 50, 1971 nr 6, str. 332-337.
  35. Wachal A.: „Próba modelowania badań własności eksploatacyjnych olejów do smarowania silników dwusuwowych”. Biuletyn WAT 20, 1971 nr 6 /116/, str. 141-153.
  36. Wachal A.: „Analiza reakcji chemicznych benzyny spalanej w tłokowym silniku z zapłonem iskrowym”. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy trwałości i niezawodności pojazdów mechanicznych w eksploatacji". XX-lecie WAT. Żegiestów, 1971, str. 54-58.
  37. Sobańska K., Wachal A.: „Zwilżanie powierzchni metali przez oleje i ich mieszaniny z benzyną”. XX-lecie WAT, Żegiestów 1971, str. 59-64,
  38. Wachal A.: „Eksperymentalna analiza wpływu liczby oktanowej na trwałość silników spalinowych z zapłonem iskrowym”.XX-lecie WAT. Żegiestów 1971, str. 85-86.
  39. Wachal A. Hebda M.: „Problemy eksperymentalnego wyznaczania energii powierzchni”. XX-lecie WAT. Żegiestów 1971, str. 87-90.
  40. Wachal A.: „Podstawowe problemy starzenia olejów”.XX-lecie WAT, Żegiestów 1971, str. 93-95,
  41. Sobańska K., Wachal A.: „Wpływ budowy chemicznej olejów na ich skłonność do zeżywiczenia”.XX-lecie WAT, Żegiestów 1971, str. 99-101.
  42. Wachal A.: „Wykorzystanie wielkości elektrycznych do badania starzenia olejów”.XX-lecie WAT, Żegiestów 1971, str. 110-111.
  43. Wachal A. Hebda M.: „Wpływ jakości olejów na ilość i jakość naparów w tłokowych silnikach dwusuwowych”.XX-lecie WAT, Żegiestów 1971, str. 114-123.
  44. Wachal A.: „Skłonność olejów do sklejania powierzchni metali w podwyższonych temperaturach”.XX-lecie WAT, Żegiestów 1971, str. 102-109.
  45. Wachal A.: „Wykorzystanie promieniowania podczerwonego dla określenia współczynnika załamania i refrakcji substancji słabo przenikliwych i nieprzenikliwych dla promieniowania widzialnego”. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Pięć lat chemii w WAT z okazji XX rocznicy WAT". Warszawa-Bemowo 1971 str. 27.
  46. Wachal A.: „Zastosowanie metod analizy strukturalno-grupowej do badań asfaltów”.Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Pięć lat chemii w WAT z okazji XX rocznicy WAT". Warszawa-Bemowo, 1971 , str. 47.
  47. Wachal A.: „Zależność między budową chemiczną olejów a ich zdolnością do tworzenia laków”.Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Pięć lat chemii w WAT z okazji XX rocznicy WAT". Warszawa-Bemowo 1971, str. 50.
  48. Wachal A.: „Udział dodatków uszlachetniających oleje mineralne w tworzeniu nagarów silnikowych”.Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Pięć lat chemii w WAT z okazji XX rocznicy WAT". Warszawa-Bemowo 1971, str. 52.
  49. Sobańska K., Wachal A.: „Metoda pomiaru kąta zwilżania cieczy szybkoparujących”.Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Pięć lat chemii w WAT z okazji XX rocznicy WAT". Warszawa-Bemowo 1971, str. 26.
  50. Sobańska K., Wachal A.: „Wpływ budowy chemicznej substancji smarnych na zdolność koksowania i zeżywiczenia”.Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Pięć lat chemii w WAT z okazji XX rocznicy WAT". Warszawa-Bemowo 1971 str. 51.
  51. Donimirski St., Wachal A.: „Próby zestalania paliw za pomocą żywic mocznikowo-formaldehydowych”.Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Pięć lat chemii w WAT z okazji XX rocznicy WAT". Warszawa-Bemowo 1971 str. 32,
  52. Hebda M., Wachal A.: „Kierunki produkcji i badań olejów do dwusuwowych silników z zapłonem iskrowym”. Technika Smarownicza 3, 1972 nr 1, s. 15.
  53. Dąbrowski M., Hebda M., Wachal A.: „Podstawowe problemy badania oleju do tłokowych silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym”. Technika Smarownicza 3, 1972 nr 1, str. 5-8.
  54. Wachal A.: „Własności fizyczne i chemiczne olejów stosowanych do silników tłokowych z zapłonem iskrowym”. Technika Smarownicza 3, 1972 nr 1, str. 8-18.
  55. Sobańska K., Wachal A.: „Modelowe badania zdolności zwilżania powierzchni metali przez oleje i ich mieszanki benzynowe”. Technika Smarownicza 3, 1972, nr 2, str. 13-15.
  56. Hebda M.,Jurkowiecki S., Wachal A., : „Analiza nagarów”. Technika Smarownicza 3, 1972 nr 3, str. 24-27.
  57. Wachal A.: „Wyznaczanie współczynnika załamania światła i refrakcji związków asfaltowo-żywicznych i asfaltów z pomocą promieniowania podczerwonego”. Nafta 28, 1972 nr 12, str. 556-560.
  58. Wachal A., Wichrowska G.: „Wpływ uzupełnienia oleju w urządzeniach na intensywność jego starzenia”. Materiały III Krajowego Sympozjum eksploatacji Urządzeń Technicznych. Gdańsk-Cetniewo 1972, str. 275-287.
  59. Wachal A., Wojtarowicz J.: „Fizyko-chemiczne metody wydzielania i oznaczania dodatków w olejach smarnych /chromatografia - dializa, analiza spektroskopowa/”. Materiały III Krajowego Sympozjum eksploatacji Urządzeń Technicznych. Gdańsk-Cetniewo 1972, str. 289-500.
  60. Wachal A., Wojtarowicz J.,: „Szybkie optyczne metody badania stopnia zestarzenia olejów silnikowych”. Technika Smarownicza 4, 1973 nr 3, str. 78-83.
  61. Wachal A., Hebda M.: „Betrachtungen über Grundprobleme der gegenseitigen Abstimung von Schmierstoff und Zweitakt-Ottomotor”. Schmierungstechnik vol.4 1973, nr 7 str. 201-203.
  62. Wachal A.: „Pewne zagadnienia pojęcia smarności, Technika Smarownicza 4, 1973 nr 5, str.129-139.
  63. Wachal A., Hebda M.: „Untersuchung der Verharzungsneingung Von Zweitakt-Ottomotorenölen”. Schmierungstechnik 5, 1974 nr 4, str. 17-21.
  64. Wachal A., Wichrowska G.: „Związek miedzy uzupełnianiem oleju w urządzeniach a średnim czasem eksploatacji”. Technika Smarownicza 5, 1974 nr 2, str. 42-47.
  65. Cetner Wł.: Wachal A.: „Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego do śledzenia przemian zachodzących w procesie oksydacji asfaltów. Materiały VI Seminarium nt. Magnetycznego rezonansu jądrowego”. Kraków, 1974, str. 282-288.
  66. Hebda M., Wachal A.: „Próby opracowania metod pomiaru smarności olejów”. Technika Smarownicza 6, 1975 nr 4, str. 111-115.
  67. Kolczyński J., Wachal A.: „Wykorzystanie zmian wartości momentu tarcia dla oceny własności smarnych oleju”. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1976, Zesz. 1/25/ str. 57-67.
  68. Kolczyński J., Wachal A.: „Związek między powierzchniowymi a przeciwzużyciowymi własnościami oleju”. Technika Smarownicza, Trybologia 7, 1976 nr 2, str. 41-44.
  69. Klimsa B., Wachal A.: „Szkolenie specjalistów z zakresu trybologii”. Technika Smarownicza, Trybologia 7, 1976 nr 4, str. 43-50.
  70. Pałdyna W., Wachal A.: „Mikroskopowe badania wpływu depresatora na zachowanie się olejów smarowych w niskich temperaturach”. Technika Smarownicza, Trybologia 7, 1976, nr 3. str. 84-87.
  71. Wachal A.: „Modele filmu granicznego”. Technika Smarownicza, Trybologia 7, 1976, nr 5-6, str. 152-159.
  72. Wachal A., Blum A, Nowak Z.: „Modyfikacja arseninowej metody oznaczania nadtlenków w olejach smarowych”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych cz.II Badania trybologiczne.Paliwa i Smary, Rynia 1976, stron 11.
  73. Wachal A., Jurkowska B., Lepiarski T.: „Wpływ przeszłości eksploatacyjnej oleju na jego skłonność do utleniania”. Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych cz.II Badania trybologiczne.Paliwa i Smary, Rynia 1976, stron 14.
  74. Kałdoński T. Wachal A.: „Modelowe badania prądów tarcia smarowanych obszarów styku metalowych elementów maszyn.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych cz.II Badania trybologiczne.Paliwa i Smary, Rynia 1976, stron 9.
  75. Cetner Wł., Wachal A.: „Weryfikacja metod analizy strukturalno-grupowej asfaltów i związków asfaltowo-żywicznych”. Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych. Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, stron 14.
  76. Kałdoński T., Wachal A.: „Badania zjawisk elektrycznych towarzyszących tarciu w skojarzeniu teflon-metal”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych. Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, stron 9.
  77. Wachal A., Kolczyński J.: „Weryfikacja związku między napięciem powierzchniowym i własnościami zwilżającymi oleju a jego własnościami smarnymi”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych. Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, stron 11.
  78. Kolczyński J., Wachal A.: „Zachowanie się olejów smarnych z różnymi dodatkami podczas smarowania granicznego”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych. Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, stron 10.
  79. Wachal A., Kałdoński T.: „Zjawiska trybologiczne występujące podczas tarcia technicznie suchego”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych. Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, stron 20.
  80. Wachal A., Nowak Z., Michalik J., Owczarczyk A.: „Badania inhibitorów utleniania olejów metodą elektronowego rezonansu jądrowego”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych.Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, 10 stron.
  81. Nowak Z., Mlchalik J., Owczarczyk A., Wachal A.: „Pewne aspekty termicznego starzenia olejów silnikowych”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych.Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, 11 stron.
  82. Wachal A., Nowak Z., Michalik J., Owczarczyk A: „Tworzenie się związków o własnościach paramagnetycznych podczas starzenia oleju silnikowego”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych.Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, 7 stron.
  83. Wachal A., Olszewska G.: „Spektrofotometryczne badania w podczerwieni procesu starzenia oleju silnikowego”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych.Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, 12 stron.
  84. Wachal A., Pałdyna W.: „Mikroskopowe badania wpływu depresatora na zachowanie się olejów smarowych w niskich temperaturach”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych.Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, 8 stron.
  85. Sobańska K., Wachal A.: „Derywatografia jako metoda oceny przebiegu cieplnego starzenia olejów smarowych”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych.Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, 7 stron.
  86. Wachal A.: „Podstawy rozdziału związków asfaltowo-żywicznych na frakcje”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych.Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, 13 stron.
  87. Wachal A.: „Frakcjonowanie związków asfaltowo-żywicznych za pomocą stopniowego wydzielania z roztworu ”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych.Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, 5 stron.
  88. Wachal A.: „Modele filmu granicznego”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych.Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, 22 strony.
  89. Wachal A.: „Badania własności przciwzużyciowych i przeciwzatarciowych oleju z różnymi dodatkami”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych.Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, 7 stron.
  90. Wachal A.: „Smarność jako podatność oleju do adsorpcji”.Materiały Sympozjum Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych.Cz.II. Badania trybologiczne. Paliwa i smary, Rynia 1976, 15 stron.
  91. Kałdoński T., Wachal A.: „Modelowe badania prądów tarcia smarowanych obszarów styku metalowych elementów maszyn ”. Materiały X Konferencji Trybologicznej, Kielce 1977, str. 29-51.
  92. Kałdoński T., Wachal A.: „Badanie zjawisk elektrycznych towarzyszących tarciu w skojarzeniu teflon-metale”. Materiały X Konferencji Trybologicznej, Kielce 1977, str. 52-54.
  93. Wachal A., Kolczyński J.: „Zachowanie się olejów smarnych z różnymi dodatkami podczas smarowania granicznego”. Materiały X Konferencji Trybologicznej, Kielce 1977, str. 40-45.
  94. Wachal A., Nowak Z., Michalik J., Owczarczyk A.: „Badanie inhibitorów utleniania olejów metodą elektronowego rezonansu jądrowego”. Materiały X Konferencji Trybologiczne j, Kielce 1977, str. 58-60.
  95. Wachal A., Nowak Z., Michalik J., Owczarczyk A.: „Tworzenie się związków o własnościach paramagnetycznych podczas procesu starzenia oleju silnikowego”. Materiały X Konferencji Trybologicznej. Kielce 1977, str. 61-65.
  96. Wachal A., Olszewska G.: „Spektrofotometryczne badania w podczerwieni procesu starzenia oleju silnikowego”. Materiały X Konferencji Trybologicznej, Kielce 1977, str. 64-66.
  97. Wachal A., Zielińska D., Maczel H., Paluszkiewicz B.: „Badania zmian własności olejów silnikowych w czasie eksploatacji dla określenia optymalnych okresów wymiany ”.Materiały X Konferencji Trybologicznej, Kielce 1977, str. 101-107.
  98. Wachal A.: „Fizyko-chemia zjawisk w strefie kontaktu w układzie metal-dielektryk ”. Materiały VII Sympozjum Trybologicznego nt. "Fizykochemia strefy kontaktu". Poznań 1977.
  99. Wachal A., Sobańska K., Hebda M.: „Ein Energetisches Modell der Alterung der Schmieroele”. Materiały Kongresu Trybologicznego „Eurotrib-1977”, Düsseldorf, 3 strony.
  100. Wachal A., Sobańska K., Hebda M.: „Alterung der Schmieröele”.Materiały Kongresu Trybologicznego „Eurotrib-1977”, Düsseldorf, 3 strony.
  101. Mazur T., Wachal A.: „Ogólne zasady doboru olejów do pojazdów mechanicznych”. Materiały IV Krajowego Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Katowice 1977, tom 6, str. 265-270 .
  102. Pałdyna W., Wachal A.: „Wpływ depresatora na własności reologiczne olejów silnikowych w niskich temperaturach”.Materiały IV Krajowego Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Katowice 1977, tom 6, str. 296-298 .
  103. Szafran G., Wachal A.: „Modelowe badania detergencyjnego działania dodatków myjących”. Materiały IV Krajowego Sympozjum Eksploatacji urządzeń Technicznych, Katowice 1977, tom 6, str. 507-310 .
  104. Wachal A.: „Zasady doboru olejów”. Materiały IV Krajowego Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Katowice 1977, tom 7, str. 271-282.
  105. Kajdas Cz., Nowak Z., Milner E., Stachowicz W., Owczarczyk A., Seydel A., Wachal A.: „Badania procesów starzenia olejów silnikowych”. Technika Smarownicza, Trybologia vol. 8, 1977, nr 5-6 str. 136-141.
  106. Wachal A.: „Wpływ budowy chemicznej dodatku na własności przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe oleju”. Technika Smarownicza, Trybologia vol. 8, 1977 nr 5-6 str. 161-165.
  107. Boruta J., Hebda M., Pokorowski W., Wachal A.: „Analiza warunków pracy olejów przy tarciu ślizgowym”. Technika Smarownicza, Trybologia vol. 9, 1978, nr 3, str. 77-82.
  108. Sobańska K., Lewińska I.B.. Wachal A.: „Model procesu starzenia pracującego oleju smarowego”. Materiały Konferencji "KOKMOT-78". Podstawy technologii, eksploatacji i niezawodności pojazdów samochodowych.
  109. Wachal A.: „Wybrane procesy i zjawiska na granicy faz przy tarciu”. Materiały I Krajowego Kolokwium Trybologicznego. Janów Lubelski 1978, Zeszyt 2a, str. 1-56. Organizator Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN.
  110. Górski W., Wachal A.: „Charakterystyka zanieczyszczeń olejów silnikowych w zakresie normatywnych i wydłużonych czasów pracy.” Materiały II Krajowej Konferencji "Filtry i filtracja płynów roboczych”. Rzeszów 1979.
  111. Wachal A.: „Smary i ich własności”. Materiały 9 Jesiennej Szkoły Trybologicznej pt. "Fizykochemia i technika smarowania". Zielona Góra - Lubiatów 1979, tom I.
  112. Wachal A.: „Przydatność różnych metod do badania procesu starzenia olejów smarowych”. Materiały 9 Jesiennej Szkoły Trybologicznej.Zielona Góra - Lubiatów 1979, tom II, str. 150-155.
  113. Wachal A.: „Zmiany odporności na utlenianie olejów smarowych w czasie ich eksploatacji”. Materiały 9 Jesiennej Szkoły Trybologicznej.Zielona Góra - Lubiatów 1979, tom II, str. 134-137.
  114. Wachal A.: „Smary stałe”. Materiały 9 Jesiennej Szkoły Trybologicznej.Zielona Góra - Lubiatów 1979, tom II. s.160-172.
  115. Łuczak A., Wachal A.: „Klasyfikacja olejów smarowych”. Materiały 9 Szkoły Trybologicznej.Zielona Góra - Lubiatów 1979, tom II, str. 173-211.
  116. Wachal A.: „Analiza wskaźników ocenowych stosowanych w trybologicznych badaniach środków smarowych”. Materiały Konferencji naukowo-wdrożeniowej pt. "Badania trybologiczne i racjonalne użytkowanie środków smarowych”. Frombork 1979, str. 1-13. Organizatorzy: WSI Radom, Politechnika Gdańska, NOT Elbląg.
  117. Boruta J., Wachal A.: „Ocena właściwości smarnych olejów. Technika Smarownicza”. Trybologia vol.10, 1979, nr 5/52, str. 81-88.
  118. Wachal A.: „Dobór i racjonalne okresy pracy olejów w urządzeniach i maszynach”. Eksploatacja Maszyn vol. 8, 1979, nr 4, str. 17-18.
  119. Sobańska K., Wachal A.: „Wybrane problemy procesu starzenia olejów silnikowych”. Technika Smarownicza, Trybologia vol.10, 1979, nr 5, str. 126-134.
  120. Górski W., Wachal A.: „Ocena czystości olejów silnikowych”.Technika Smarownicza, Trybologia vol.11, 1980 nr 4/5 str. 30-32.
  121. Boruta J., Wachal A.: „Badania tarcia w warunkach smarowania bezkąpielowego”.Technika Smarownicza, Trybologia vol. 11, 1980, nr 6, str. 19-21.
  122. Sobańska K., Wachal A.: „Podstawowe problemy badań starzenia olejów smarowych”. Materiały konferencji naukowo-wdrożeniowej nt. "Racjonalne gospodarowanie produktami naftowymi". Pionki 1980.
  123. Sobańska K., Janicki A., Wachal A.: „Matematyczny model przebiegu procesu starzenia oleju smarowego w urządzeniu z uwzględnieniem odświeżania”. Materiały konferencji naukowo-wdrożeniowej nt. "Racjonalne gospodarowanie produktami naftowymi". Pionki 1980.
  124. Wachal A., Sobańska K., Lewińska I.B.: „Eksploatacyjna weryfikacja matematycznego modelu starzenia oleju smarowego”. Materiały konferencji naukowo-wdrożeniowej nt. "Racjonalne gospodarowanie produktami naftowymi". Pionki 1980.
  125. Wachal A.: „Problemy doboru olejów smarnych do silników lotniczych”. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-technicznej. "Ocena stanu olejów i smarów lotniczych oraz perspektywy ich rozwoju”. Rzeszów 1980, str. 153-164.
  126. Wachal A., Kulczycki A.: „Interpretacja zjawisk zachodzących w skojarzeniu tarciowym w oparciu o zapis momentu tarcia”. Materiały X Jubileuszowej Jesiennej Szkoły Trybologicznej PAN, Warszawa-Jadwisin 1980 tom II str. 337-343.
  127. Kulczycki A., Wachal A.: „Derywatograficzne badania procesu sorpcji dodatków smarnościowych na powierzchni metali”. Materiały X Jubileuszowej jesiennej Szkoły Trybologiczne j PAN Warszawa-Jadwisin 1980 tom II str. 157-162.
  128. Sobańska K., Wachal A.: „Możliwość zwiększenia czasów pracy olejów w silnikach spalinowych”. Materiały Ogólnokrajowej Konferencji naukowo-technicznej pt. "Racjonalizacja gospodarki paliwami ciekłymi i materiałami smarowymi w gospodarce narodowej". Warszawa 1980.
  129. Kałdoński T., Wachal A.: „The Influence of Diesel Fuel Cleanliness on Abrasive Wear of Precision Elements of Diesel Engine Injection Apparatuss”. Materiały III Międzynarodowego Kongresu Trybologicznego "Eurotrib 81", Warszawa 1981, tom III, str. 172-183.
  130. Sobańska K., Wachal A.: „A Mathematical Model of the Ageing Process of Oil Lubricating a Mechanical Device Including the Reneval”.Materiały III Międzynarodowego Kongresu Trybologicznego "Eurotrib 81" Warszawa 1981, tom III/A, str. 223-229.
  131. Sobańska K., Wachal A.: „Performance Tests for Verification of the Mathematical Model of Ageing Lubricating Oils”. Materiały III Międzynarodowego Kongresu Trybologicznego "Eurotrib 81". Warszawa 1981, tom III/A, str. 231-243.
  132. Wachal A.: „Znormalizowane własności oleju i ich związek z procesami występującymi podczas smarowania urządzeń”. Materiały IV Sympozjum Paliw Płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej. Kołobrzeg 1981.
  133. Wachal A., Biernat K.: „Problemy określania stanu granicznego oleju”. Materiały IV Sympozjum Paliw Płynnych i produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej. Kołobrzeg 1981.
  134. Biernat K., Wachal A.: „Problemy oceny stanu olejów smarowych w eksploatacji na statkach”. Materiały IV Sympozjum Paliw płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej. Kołobrzeg 1981.
  135. Sobańska K:, Wachal A.: „Wprowadzenie w problematykę starzenia olejów”. Trybologia vol.12, 1981, nr 2/3 str. 5-9.
  136. Wachal A.: „Zachodnie badania nad wydłużeniem czasów pracy olejów silnikowych”. Trybologia vol.12, 1981, nr 2/3 str. 19-20.
  137. Wachal A., Wojtowicz A.: „Skład nagarów silnikowych po normatywnej i wydłużonej pracy olejów silnikowych”. Trybologia vol. 12, 1981, nr 2/3 str. 20-25.
  138. Maczel H., Wachal A., Zielińska D.: „Odporność na utlenianie olejów po pracy”. Trybologia vol. 13, 1982, nr 1-4, str. 21-22.
  139. Wachal A.: „Smarność i jej kryteria ocenowe”. Materiały XI Szkoły Trybologicznej pt. "Opory tarcia i sposoby ich zmniejszenia". Rynia 1982 r. tom 3, str. 7-13.
  140. Wachal A.: „Zmiany własności przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych oleju smarowego w wyniku starzenia”. Materiały XI Szkoły Trybologicznej. Rynia 1982, tom 3, str. 15-23.
  141. Wachal A.: „Procesy występujące w warstwie wierzchniej przy tarciu polimerów”. Materiały XII Sympozjum Trybologicznego nt. "Warstwa wierzchnia elementów maszyn i urządzeń". Częstochowa-Wąsosz 1983, str. 115-119.
  142. Wachal A.: „Nowe kierunki badań własności użytkowych dodatków uszlachetniających do olejów”. Materiały III Krajowej Konferencji pt. "Dodatki uszlachetniające do produktów naftowych". Jasło-Krosno 1983, str. 134-161.
  143. Wachal A.: „Eksperymentalna analiza możliwości wydłużenia czasów pracy olejów smarowych”. Materiały V Kongresu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn. Warszawa 1983, tom II, str. 44-89.
  144. Wachal A.: „Stan graniczny oleju i jego kryteria”. Materiały V Kongresu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn. Warszawa 1983, tom IV, str. 117-123.
  145. Kulczycki A., Machel M., Wachal A.: „Oleje przekładniowe oparte o krajowe surowce”. Materiały V Kongresu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn. Warszawa 1983, tom IV, str. 130-135.
  146. Wachal A.: „Starzenie i racjonalne czasy pracy olejów smarowych”. Materiały Konferencji Szkoleniowej Podkomitetu Trybologii NOT Warszawa 1983, stron 31.
  147. Wachal A.: „Wykorzystanie transmisji światła oraz gęstości optycznej olejów dla oceny ich stopnia zestarzenia". Materiały V Sympozjum Paliw Płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej, Kołobrzeg 1983, Referat 36, stron 10.
  148. Biernat K., Wachal A.: „Określenie kryteriów dopuszczalnego czasu pracy olejów w urządzeniu”. Materiały V Sympozjum Paliw Płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej. Kołobrzeg 1983, Referat 32, stron 8.
  149. Biernat K., Wachal A.: „Chromatograficzna analiza plamowa w zastosowaniu do szybkiej analizy olejów smarowych”. Materiały na V Sympozjum Paliw Płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej. Kołobrzeg 1983, Referat 35, stron 11.
  150. Wachal A.: „Starzenie oleju a stan techniczny silnika i pora roku”. Trybologia vol. 14, 1983, nr 1, str. 18-20.
  151. Boruta J., Wachal A.: „Wpływ obciążenia, temperatury i rodzaju oleju na parametry zacierania”. Trybologia vol. 14, 1983, nr 4, str. 14-17.
  152. Kulczycki A., Machel M., Wachal A.: „Olej przekładniowy z krajowych surowców”. Trybologia vol.14, 1983, nr 5-6, str. 18-19.
  153. Wachal A.: „Wybrane zjawiska fizyko-chemiczne przy tarciu z udziałem smarowania”. Materiały XIII Sympozjum Trybologicznego Częstochowa - Poraj 1984, str. 178-193.
  154. Wachal A., Kłos Zb.: „Dwugłos o smarności”. Trybologia vol. 15, 1984, nr 1, str. 2.
  155. Wachal A.: „Problemy wyboru maszyn tarciowych do badań trybologicznych”. Materiały XIII Sympozjum Trybologicznego. Częstochowa-Poraj 1984, str. 302-307.
  156. Kulczycki A., Wachal A.: „Wpływ stężenia i prędkości ślizgania na trwałość warstwy granicznej”. Materiały XIII Sympozjum Trybologicznego. Częstochowa-Poraj 1984, str. 216-222.
  157. Kulczycki A., Wachal A.: „Spektroskopowa metoda oznaczania wody w olejach żeglugowych”. Materiały VI Sympozjum Paliw Płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej. Kołobrzeg 1985.
  158. Wachal A.: „Podstawowe problemy regeneracji olejów smarowych”. Broszura wydana przez Podkomitet Trybologii NOT na Konferencję szkoleniową w dniu 29.01.1985 r. Format A-5 stron 36.
  159. Wachal A.: „Some problems of boundary layer investigation”.4th International Tribology Congress "Eurotrib-85", Lyon 1985, tom II, 5.2.4.
  160. Banasik Z., Wachal A.: „The influence of detergents presence in lubricating, oils on sorption of antiwear additiyes on metal surfaces”.4th International Tribology Congress Eurotrib-85. Lyon 1985, tom IV 5.4.
  161. Łuczak A., Wachal A.: „Principal aspects of tribological classificaton of lubricating oils".4th International Tribology Congress Eurotrib-85 Lyon 1985, tom III, p. 1-3.
  162. Wachal A.: „Fizyczne podstawy procesów tarcia, zużycia i smarowania”. Materiały Konferencji POLTRIB-85 nt. "Praktyka i teoria smarowania węzłów tarcia". Rytro 1985, str. 11-39.
  163. Druet K., Romanowski P., Wachal A.: „Wpływ laboratoryjnego i eksploatacyjnego starzenia oleju na jego lepkość w funkcji ciśnienia". Materiały Konferencji "POLTRIB-85" nt. "Praktyka i teoria smarowania węzłów tarcia". Rytro 1985 str. 111.
  164. Wachal A.: „Badania dodatków uszlachetniających do olejów smarowych”. Trybologia vol. 17, 1986, nr 1 str. 4-9.
  165. Wachal A.: „Problemy eksploatacji olejów smarowych”. Materiały Krajowego Zjazdu Naftowego "Nafta-Gaz 86". Warszawa 1986. Dział: Eksploatacja produktów naftowych, tom II, str. 27.
  166. Boruta J., Wachal A.: „Eksperymentalna analiza przydatności do badań trybologicznych metod opartych o aparat czterokulowy”. Materiały XV Szkoły Trybologicznej Rzeszów-Polańczyk 1987 r. str. 99-104.
  167. Wachal A.: „Laboratoryjne metody badania skłonności oleju smarowego do zeżywiczania”. Materiały VII Sympozjum Paliw Płynnych l Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej. Kołobrzeg 1987, Referat 30, str. 11.
  168. Wachal A.: „Wykorzystanie własności optycznych dla diagnostyki stopnia zestarzenia olejów smarowych”. Eksploatacja Maszyn vol.16, 1987 nr 5-6, str. 24-26.
  169. Wachal A.: „Niektóre zjawiska towarzyszące tarciu skojarzeń polimerowych”. Eksploatacja Maszyn vol. 16, 1987, nr 7-8, str. 28-29.
  170. Wachal A., Kulczycki A.: “Derivatographische Untersuchungen der Sorption von Schwefeladditiven an Metalloberfiachen”. Schmierungstechnik Berlin Vol. 19, 1988, nr 7, str. 210-213.
  171. Wachal A.: „Oleje przekładniowe”. Eksploatacja Maszyn vol.17, 1988, nr 11-12, str. 24-26.
  172. Wachal A.: „Wpływ wiskozatorów na własności przeciwzatarciowe olejów smarowych” . Zeszyty Naukowe Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego". Listopad 1988.
  173. Wachal A.: „Węzeł tarcia jako strefa przebiegu procesów chemicznych i fizycznych”. Zeszyty Naukowe Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego". Listopad 1988.
  174. Wachal A., Biernat K.: „Metody doboru zamienników płynów eksploatacyjnych stosowanych w technice okrętowej”. Materiały VIII Sympozjum Paliw Płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej. Kołobrzeg 1989, ref.14, stron 11.
  175. Wachal A.: „Krytyczna analiza norm jakości olejów smarowych”. Trybologia vol.20, 1989, nr 3, str. 20-21.
  176. Kulczycki A., Sarna S., Wachal A.: „Wpływ obecności polimerów w oleju smarowym na jego własności trybologiczne”. Trybologia vol.20, 1989, nr 6, str. 12-14.
  177. Wachal A.: „Smarność olejów i praktyczne możliwości jej pomiaru”. Materiały IX Sympozjum Paliw Płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej. Gdańsk 1991, stron 11.
  178. Biernat K., Wachal A.: „System oceny jakości paliw stosowanych w technice okrętowej”. Materiały IX Sympozjum Paliw Płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej. Gdańsk 1991, stron 19.
  179. Senatorski J., Wachal A.: „Wpływ dodatków siarkowych i fosforowo-siarkowych w oleju smarowym na zużycie stali w styku niekorforemnym”. Trybologia vol. 22, 1991, nr 1, str. 7-11.
  180. Wachal A.: „Microscopic Investigations of Freezing Process and Rheological Properties of Pure Hydrocarbons and Their Mixtures”. International Tribology Congress Eurotrib 1993. Budapest.
  181. Wachal A., Kulczycki A.: „Derivatographic Investigations of Sulphur Additives Sorption on Metal Surfaces”. International Tribology Congress Eurotrib 1993. Budapest.
  182. Wachal A.: „Zjawiska występujące w skojarzeniu trącym”. Materiały 19 Szkoły Trybologicznej 1994 , referat plenarny.
  183. Wachal A., Szczawnicka E., Kulczycki A., Biernat K., Kałdoński T., Włodarczyk E.: „Możliwości stosowania a BN produkcji WAT w technice smarowniczej”. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Technicznej POLTRIB. Tribologia dla Eksploatacji , Jachranka 1995.
  184. Wachal A.: „Jakość olejów smarowych na tle systemu jakości wg norm ISO serii 9000". Materiały XI Sympozjum Paliw Płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej, Jachranka 1995, stron 283.
  185. Szczawiński P., Wachal A.: „Wpływ obecności parafin na zachowanie się paliw do silników z zapłonem samoczynnym w niskich temperaturach”. Materiały XI Sympozjum Paliw Płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej, Jachranka 1995, str. 99-112.
  186. Kulczycki A., Wachal A.: „Zmiany w silnikowym oleju smarowym w wyniku oddziaływań cieplnych”. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji część I, vol.V, 1996, nr 27, s.6-8; część II, vol. V, 1996, nr 28, str. 4-7.
  187. Wachal A.: „Zjawiska fizyko-chemiczne w aparacie 4-kulowym”. Materiały XXI Jesiennej Szkoły Trybologicznej . Smarowanie Węzłów Tarcia Maszyn i Urządzeń, Łódź 1996.
  188. Burcan J., Kulczycki A., Wachal A.: „Wpływ wymuszeń i uwarunkowań eksploatacyjnych urządzeń na rodzaj i jakość stosowanych środków smarowych”. Materiały XXI Jesiennej Szkoły Trybologicznej . Smarowanie Węzłów Tarcia Maszyn i Urządzeń, Łódź 1996.
  189. Wachal A.: „Analiza możliwości zasilania paliwami niskooktanowymi silników o zapłonie iskrowym”. Materiały Konferencyjne Gospodarka Paliwowo-Smarownicza w Transporcie Samochodowym, referat nr 6.
  190. Wachal A.: „Krytyczna analiza procesu selektywnego przenoszenia”. Trybologia vol.28, 1997, nr 5-6, str. 969-970.
  191. Wachal A.: „Paliwa niskooktanowe- analiza możliwości zasilania silników z zapłonem iskrowym”. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji vol.VI, 1997, nr 34, str. 5-8.
  192. Wachal A.: „Proces selektywnego przenoszenia”. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji vol.VII, 1998, nr 49, str. 4-6.
  193. Wachal A.: „Potrzeby i możliwości otrzymywania środków smarowych o żądanych własnościach”. Materiały Konferencji Nowe Tendencje w Tribologii i Tribotechnice, Częstochowa 1998.
  194. Wachal A.: „Procesy tribologiczne w różnych testach tarciowych”. Materiały XXII Szkoły Tribologicznej , Gliwice-Ustroń 1998, str. 303-308.
  195. Wachal A.: „Rola selektywnego przenoszenia w tribologii”. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji vol.VIII, 1999, nr 63, str. 23-26.
  196. Wachal A., Majoch A.: „Działanie olejów smarowych na organizm ludzki”. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji vol.XIII, 2000, nr 70, str. 4-7.

  Wykaz przewodów doktorskich, których Profesor był promotorem :
   
  1. Wiesław GÓRSKI, Dobór czynnika modelującego zanieczyszczenia do badań własności filtracyjnych filtrów paliwa, 20.02-75 ÷ 22.05.76
  2. Krystyna SOBAŃSKA, Opracowanie kryteriów oceny stopnia zestarzenia pracujących olejów silnikowych, 20.02.75r. ÷ 2.06.77r.
  3. Janusz BORUTA, Opracowanie kryteriów zachowania się olejów w warunkach tarcia granicznego, 21.04.77 ÷ 22.02.79
  4. Tadeusz KAŁDOŃSKI, Wpływ czystości paliwa na trwałość aparatury wtryskowej silnika z zapłonem samoczynnym, 21.04.77 ÷ 18.04.80
  5. Andrzej KULCZYCKI, Mechanizm działania dodatków siarkowych w warunkach tarcia mieszanego, 2.06.77 ÷ 10.12.81
  6. Włodzimierz OSTASZEWSKI, Badanie jednoczesnego wpływu wybranych czynników na proces wydzielania wody zdyspergowanej z paliw lotniczych przy pomocy filtracyjnych przegród włóknistych, 24.02.82 ÷ 7.07.83
  7. Andrzej ŁUCZAK /obrona z wyróżnieniem/, Metoda doboru olejów do urządzeń technicznych w ujęciu teorii systemów, 16.05.84 ÷ 19.02.86
  8. Jerzy KORYCKI, Analityczny opis procesów zużycia w modelowych węzłach tarcia, 24.02.84 ÷ 30.11.87
  9. Krzysztof BIERNAT, Ocena stanu olejów na podstawie zmian ich właściwości dielektrycznych, 9.06.88 ÷ 22.12.88