National Tribology Society

International Tribolgy Council
The Society of Tribologists and Lubrication Engineers
Tribology Division of the American Society of Mechanical Engineers (ASME)

Gesellschaft für Tribologie Gesellschaft für Tribologie
Japan Society of Tribologist
Tribolgy Society of India
Tribolgy Society of Austria
The South African Institute of Tribology


Standards and Standardisation Organisations

 • ANSI — American National Standards Institute
 • API — American Petroleum Institute
 • ASTM, — The American Society of Testing and Materials
 • ISO — International Organization for Standarization
 • SAE — Society of Automotive Engineers

 • Meta Sites


  Wyszukiwarki


  Web pages
  Unia Europejska - dyrektywy dot. nauki

  • UŁATWIENIA DLA NAUKOWCÓW Z PAŃSTW TRZECICH

   W związku z założonym na lata 2000 - 2010 celem przeznaczania we Wspólnocie 3 procent PKB na badania naukowe oraz przewidywanym zapotrzebowaniem na ok. 700 tysięcy naukowców ogłoszone zostały 3 akty ukierunkowane na szerszy dostęp pracowników naukowych z państw trzecich. Są to:

   1. dyrektywa RU nr 2005/71/WE określająca szczegółowe procedury przyjmowania takich osób oraz obowiązki wydania przez państwa członkowskie do 12 października 2007 r. odpowiednich przepisów dostosowawczych,
   2. zalecenie PE i RU nr 2005/761/WE z 28 września 2005 r. dotyczące ułatwień przy wydawaniu takim osobom wiz oraz
   3. zalecenie RU nr 2005/762/WE z 12 października 2005 r. dotyczące różnych ułatwień związanych z pobytem i pracą naukową takich osób (Dz. U. UE nr L 289 z 3 listopada 2005 r., s. 15, 23 i 26).

  • 29 LISTOPADA 2005 ROKU

   ZAPOBIEGANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ PRZEZ RÓŻNE KATEGORIE POJAZDÓW

   Dyrektywa KE nr 2005/78/WE z 14 listopada 2005 r. zawiera obszerny zbiór przepisów wykonawczych do dyrektywy PE i RU nr 2005/55/WE ukierunkowanych na zapobieganie emisji zanieczyszczeń przez różne kategorie pojazdów (także ciężarowych o dużej ładowności) z silnikami wysokoprężnymi oraz napędzanymi gazem ziemnym lub płynnym. Przepisy dostosowawcze winny być wydane przed 8 listopada 2006 r. z zastosowaniem od 9 listopada 2006 r. Nabrała mocy 20. dnia po ogłoszeniu (Dz. U. UE nr L 313 z 29 listopada 2005 r., s. 1).

  • 16 GRUDNIA 2005 ROKU

   Przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych

   Ogłoszone zostały wraz z licznymi załącznikami i rysunkami obowiązujące regulaminy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ o numerach 25, 26, 28, 44,105, 112 i 113, które zawierają jednolite przepisy dotyczące homologacji:

   1. zagłówków wbudowanych i niewbudowanych w siedzeniach pojazdów,
   2. pojazdów w odniesieniu do zewnętrznych elementów wystających,
   3. dźwiękowych elementów ostrzegawczych oraz pojazdów w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych,
   4. urządzeń przytrzymujących dzieci,
   5. pojazdów przeznaczonych do przewożenia niebezpiecznych towarów w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych,
   6. świateł głównych pojazdów wyposażonych w żarówki i emitujących asymetryczne światła mijania i /lub światła drogowe oraz
   7. świateł głównych pojazdów wyposażonych w żarówki i emitujących symetryczne światła mijania i /lub światła drogowe
   (Dz. U. UE nr L 330 z 16 grudnia 2005 r., s. 1, 26, 42, 56, 158, 160 i 214).

  • 8 LUTEGO 2006 ROKU

   GRUPA DS. KONKURENCJI, ENERGII I ŚRODOWISKA

   Decyzja KE nr 2006/97/WE z 23 grudnia 2005 r. dotyczy utworzenia działającej pod przewodnictwem Komisji i posiadającej szeroką reprezentację Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska, której zadaniem ma być doradztwo w tych kwestiach dla decydentów na szczeblu wspólnotowym i krajowym oraz organizacji przemysłowych i społeczeństwa obywatelskiego (Dz. U. UE nr L 36 z 8 lutego 2006 r., s. 43).

  • Badanie: Europa musi budować markę wyższej edukacji

   Z najnowszego badania na temat postrzegania na świecie europejskiego systemu wyższej edukacji wynika, że potrzebna jest spójna polityka informacyjna na temat możliwości studiowania w Europie.

   Znajomość Europy wśród studentów z państw trzecich jest ograniczona jedynie do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Świadomość możliwości oferowanych przez system edukacji wyższej, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich, jest bardzo ograniczona.

   Tak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Współpracy Akademickiej (ACA), które pokazuje, jak studenci postrzegają Europę jako miejsce zdobywania wyższego wykształcenia.

   W porównaniu z innymi kierunkami, jak Stany Zjednoczone czy Australia, Europa ma najbardziej tradycyjne uniwersytety, najbardziej interesujące dziedzictwo kulturowe i tradycję oraz najbardziej atrakcyjną sztukę, muzykę i ofertę kulturalną.

   Z badania wynika, że Europa musi stworzyć spójną politykę informacyjną na temat możliwości studiowania na starym kontynencie i w ten sposób wysłać spójny komunikat podkreślający swoje główne wartości: dobre kształcenie, tradycję i międzynarodowo uznawane dyplomy.

   UE stara się propagować na świecie swój wizerunek jako centrum doskonałości poprzez Erasmus Mundus - program współpracy i wymiany dla studentów. Konferencja na temat zwiększenia atrakcyjności europejskich uniwersytetów odbędzie się w Norwegii 18-20 czerwca 2006 r. - Badanie pokazuje, że Europa musi nadal podnosić jakość edukacji akademickiej i że musi zapewniać wyczerpujące i dostępne informacje na temat możliwości studiowania - skomentował Jan Figel, komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i języków EU.

  • Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje w sprawie strategii ekologicznej

   W ramach przygotowań do śródokresowej oceny szóstego programu działań na rzecz środowiska, Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje dla zainteresowanych stron.

   Komisja Europejska przygotowuje się do przeprowadzenia przeglądu szóstego programu działań na rzecz środowiska (6.EAP). Aby zebrać wypowiedzi zainteresowanych stron, stworzono konsultacyjną stronę internetową, na którą obywatele i organizacje UE mogą nadsyłać swoje opinie i zalecenia. Konsultacje będą otwarte przez 8 tygodni i będą trwały do 14 lipca 2006 r.

   Ostatni raport Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska wyjątkowo krytycznie ocenił realizację 6. EAP. Stwierdzono, że europejska polityka ochrony środowiska jest "politycznie deprecjonowana" w związku ze strategią lizbońską na rzecz wzrostu i zatrudnienia. W wypowiedzi udzielonej EurActiv.com, rzecznik Komisji Europejskiej stwierdził, że KE jest wierna unijnej strategii zrównoważonego rozwoju.

  • 19 LIPCA 2006 ROKU

   Dostęp do poufnych danych dla naukowców

   Rozporządzenie KE nr 1004/2006/WE z 18 lipca 2006 r. wprowadza zmiany do rozporządzenia KE nr 831/2002/WE umożliwiające dostęp dla celów naukowych do określonych rodzajów danych (głównie w dziedzinie zatrudnienia) dostarczanych organom Wspólnoty. Nabiera mocy 20. dnia po ogłoszeniu (DzU UE nr L 197 z 19 lipca 2006 r., s. 3).

  • Nanotechnologia szansą na szybszy rozwój

   Parlament Europejski przyjął w zeszłym tygodniu rezolucję w sprawie nanonauki i nanotechnologii. Dokument jest odpowiedzią na komunikat Komisji Europejskiej (COM/2005/0243), który prezentuje plan działania UE w tym zakresie (na lata 2005 - 2009). Nanonauka i nanotechnologia wykorzystują zjawiska i techniki manipulacji materiałami w skali atomowej, cząsteczkowej i makrocząsteczkowej. Według KE mogą one przyczynić się do znacznego postępu w wielu sektorach, np. zdrowia publicznego, społeczeństwa informacyjnego, energetyki czy transportu. Dzięki nim możliwe będzie opracowanie nowych materiałów, produktów i usług, które podniosą wydajność unijnej gospodarki oraz poprawią jakość i poziom życia w całej UE.

   Do najważniejszych zadań stojących przed Unią należy zwiększenie inwestycji i poprawa koordynacji działań w zakresie badań i rozwoju oraz maksymalne wykorzystanie w przemyśle osiągnięć nanonauki i nanotechnologii. W tym celu konieczny jest rozwój niezbędnej infrastruktury oraz systemu specjalistycznego kształcenia i szkoleń fachowców. Komunikat KE zawiera również odwołanie do zasad etycznych i bezpieczeństwa, które mają zminimalizować zagrożenie negatywnym oddziaływaniem nowych technologii na środowisko oraz ludzkie zdrowie.

   Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.doType=TA&Reference=P6-TA-2006-0392&language=PL

  • 25 WRZEŚNIA 2006 ROKU

   SZEROKI DOSTĘP SPOŁECZEŃSTWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ŚRODOWISKA

   Rozporządzenie PE i RU nr 1367/2006/WE z 6 września 2006 r. wprowadza zgodnie z konwencją Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG) z 23 czerwca 1988 r. (zwanej konwencją Aarhus) uściślenia dotyczące udziału społeczeństw w podejmowaniu decyzji, planowaniu i uzyskiwaniu wszelkich informacji związanych ze środowiskiem, które znalazły się w posiadaniu organów Wspólnoty lub wynikały z ich inicjatyw. Nabrało mocy 3. dnia po ogłoszeniu z zastosowaniem od 28 czerwca 2007 r. ( DzUrz UE nr L 264 z 25 września 2006 r., s. 13).

  • Wchodzące w życie 2 stycznia 2007 roku
   Uczestnictwo ośrodków badawczych w realizacji siedmioletniego programu badań

   Rozporządzenie PE i RU nr 1906/2006/WE z 18 grudnia 2006 r. określa zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w realizacji siódmego ramowego programu wspólnotowego w dziedzinie badań rozwoju technologicznego i demonstracji obejmującego lata 2007 - 2013. Dotyczy w szczególności warunków finansowania tego uczestnictwa. Nabrało mocy 2 stycznia 2007 r. (DzUrz UE nr L 391 z 30 grudnia 2006 r., s. 1).

  • Weszły w życie 16 stycznia 2007 roku

   Operacje wykonywane przez samoloty poddźwiękowe

   Dyrektywa PE i RU nr 2006/93/WE z 12 grudnia 2006 r. określa celem ograniczania hałasu zasady wykonywania operacji przez cywilne poddźwiękowe samoloty odrzutowe oraz związane z tym obowiązki państw członkowskich m.in. w zakresie sankcji za naruszanie uzgodnionych norm. Nabrała mocy 16 stycznia 2007 r. (DzUrz UE nr L 374 z 27 grudnia 2006 r., s. 1).

  • Ogłoszono w formie sprostowań ujęte w dwóch grupach teksty aktów dotyczących programów działań badawczych i szkoleniowych. W grupie pierwszej znajdują się akty związane z zasadami uczestnictwa w siódmym ramowym programie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2007 - 2011). Są to: rozporządzenie RU/Euratom nr 1908/2006/WE z 19 grudnia 2006 r., które dotyczy ogólnych zasad tego uczestnictwa, oraz trzy decyzje RU o numerach 2006/970/Euratom, 2006/976/Euratom i 2006/977/WE, które dotyczą programów działań szczegółowych podejmowanych w ramach tego programu. W grupie drugiej znajduje się pięć decyzji RU z 19 grudnia 2006 r. o numerach 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE, które dotyczą programów szczegółowych o nazwach "Współpraca"; "Pomysły"; "Ludzie"; "Możliwości", oraz realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze - wszystkie w ramach siódmego ramowego programu Wspólnoty w zakresie badań rozwoju technologii (2007 - 2013). Wszystkie akty nabrały mocy 25 lutego 2007 r. (DzUrz UE nr L 54 z 22 lutego 2007 r., s. 4, 21, 139 i 149 oraz 30, 81, 91, 101 i 126).
  • Rada do spraw Badań Naukowych
   Decyzja KE nr 2007/134/WE z 2 lutego 2007 r. dotyczy utworzenia 22-osobowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, której zadaniem ma być realizacja szczegółowego programu "Pomysły" ukierunkowanego na wspieranie pionierskich badań inspirowanych przez naukowców i wchodzących w skład siódmego ramowego programu Wspólnoty w zakresie badań rozwoju technologii (2007 - 2013). Przedstawicielem Polski w Radzie jest prof. Michał Kleiber z PAN (DzUrz UE nr L 57 z 24 lutego 2007 r., s. 14).

  • rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (DzUrz UE nr L 171 z 29 czerwca 2007 r.)

  Last modified:
  2008-05-24

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone