Spis treści

Contents


JUBILEUSZOWE SEMINARIUM NAUKOWE
poświęcone
50-leciu pracy naukowej oraz 75-leciu urodzin
Prof. dr. inż. Zbigniewa LAWROW5KIEGO


pod hasłem

TRIBOLOGIA SPRZYJA
(WY)TRWAŁOSCI** - Wydanie internetowe seminarium, które odbyło się we Wrocławiu dnia 19 czerwca 2000 r., za zgodą Autorów i Wydawcy : © Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000

Komitet naukowy
Prof. dr hab. inż. Czesław KAJDAS
Prof. dr hab. inż. Wacław KOLLEK
Prof. dr hab. Wiesław LESZEK
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz RUSIŃSKI
Dr hab. inż. Marian SZCZEREK prof. ITeE
Dr hab. inż. Wiesław ZWIERZYCKI prof. PP

Komitet organizacyjny
Dr inż. Dymitry CAPANIDIS
Dr hab. inż. Ryszard CZARNY prof. PWr
Dr hab. inż. Czesław KOZIARSKI
Dr inż. Czesław KUSIAK
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000


OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław


ISBN 83-7085-482-6


Ark. wyd. 7. Ark. druk.6 1/2. Papier offset, kl. III, 80 g, B l.
Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej. Żarn. nr 402/00.


* - Wydanie internetowe w za zgodą Autorów i Wydawcy : © Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000


    

    
PROFESOR DR INŻ. ZBIGNIEW LAWROWSKI
W roku 2000 mija 75 rocznica urodzin Profesora Zbigniewa Lawrowskiego, wieloletniego Kierownika Zakładu i Zespołu początkowo Tarcia, Zużycia i Smarowania, a potem Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej.
Działalność naukowa i dydaktyczna Profesora związana jest nieprzerwanie od roku 1950 z Politechniką Wrocławską. Działalność ta powszechnie uznawana jest za wyjątkową i owocną zarówno w obszarach naukowych, dydaktycznych jak i organizatorskich.
W roku 1962 Zbigniew Lawrowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1968 r. powołany został na stanowisko docenta. W roku 1989 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1995 r. awansował na stanowisko profesora zwyczajnego.
Pełni wiele odpowiedzialnych funkcji organizacyjnych, między innymi: w latach od 1968 do 1981 pełnił funkcję zastępcy dyrektora instytutu ds. dydaktyki i kształcenia kadr. W latach 1987-1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Odpowiedzialną i trudną funkcję dyrektora Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu pełnił w latach od 1975 do 1978, przyczyniając się do rozbudowy i modernizacji filii głównie w zakresie tworzenia laboratoriów dydaktycznych.
Profesor Zbigniew Lawrowski zawsze odznaczał się inicjatywą i dużym zaangażowaniem w pracach na rzecz środowiska naukowego i najbliższych współpracowników.
W latach 1973-1978 był wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Techniki Smarowniczej, Przewodniczącym Podkomitetu Tribologii NOT (1978-1983). Był członkiem korespondentem International Tribology CounciI (1978-1983). Jest członkiem Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN.
Działalność naukowo-badawcza Profesora Zbigniewa Lawrowskiego w okresie ponad 50-letniej pracy zawodowej skupiała się wokół problematyki technik smarowania, łożyskowania oraz szeroko rozumianej tribologii i podstaw konstrukcji maszyn. Oryginalne prace to zmodernizowane układy centralnego smarowania maszyn roboczych na zamówienie CBKM-Bytom, opracowanie podstaw klasyfikacji i doboru materiałów łożyskowych, badania nad mechanizmem samosmarowania łożysk porowatych i określenie obszarów ich stosowalności oraz opracowanie zasad doboru materiałów na szybko zużywające się elementy maszyn.
Prowadził wieloletnią współpracę z zagranicą, między innymi z THT Twente (Holandia), Technische Universität w Magdeburgu, Bergakademie we Freibergu oraz VUT w Brnie.
Dorobkiem działalności naukowo-dydaktycznej Profesora jest ponad 115 prac autorskich i współautorskich w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Spośród nich należy wyróżnić 3 książki i 5 skryptów.
Jubilat wyróżnia się ogromnym dorobkiem kształcenia kadr naukowych, wypromował 12 doktorantów, wielu Jego wychowanków obroniło prace habilitacyjne.
Największym dowodem szacunku i uznania dla Jego osiągnięć są liczne odznaczenia i nagrody. Na podkreślenie zasługują tu: Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz tytuł Zasłużony Obywatel Wałbrzycha.
  Z wyrazami szacunku
Dziekan Wydziału Mechanicznego
Politechniki Wrocławskiej


Prof. dr hab. inż. Wacław Kollek


    
SPIS TREŚCI
 • List okolicznościowy Dziekana Wydziału Mechanicznego
 • Z. LAWROWSKI, Porowate łożysko spiekane - klasyczne łożysko samosmarowne
 • C. KAJDAS, J. MOLENDA, Zagadnienia polimerów tarciowych
 • W. LESZEK, Zbiór pojęciowy do opisu warstwy wierzchniej elementów układów tribologicznych
 • M. SZCZEREK, Problemy systematyzacji badań tribologicznych
 • W. ZWIERZYCKI, Zagadnienia identyfikacji procesów zużywania w styku tarciowym
 • D. CAPANID1S, K. ZIEMIAŃSKI, Właściwości tribologiczne kompozytów po lioksymetylenu z policzterofluoroetylenem przy współpracy ze stałą
 • R. CZARNY, Wpływ rodzaju wypełniacza w smarze plastycznym na wartość jego granicy płynięcia
 • C. KOZIARSKI, Model sprzężenia w tarciu tocznym
 • C. KUSIAK, Tarcie i zużycie materiału ciernego spiekanego z proszku miedzi
 • F. W. PRZYSTUPA, Diagnostyka procesów tribologicznych w elementach maszyn
 • W. WIELEBA, Zastosowanie kompozytów PTFE w nowoczesnych uszczelnieniach wargowych
 • CONTENTS
  Congratulatory letter
 • Z. LAWROWSKI, Sintered porous bearing as a typical self-lubricating bearing
 • C. KAJDAS, J. MOLENDA, Some aspects of the friction polymer formation
 • W. LESZEK, Some remarks about the superficial layer description
 • M. SZCZEREK, Systematisation problems of the tribological investigation
 • W. ZWIERZYCKI, General aproach to the problem of wear processes identification
 • D. CAPANIDIS, K. ZIEMIAŃSKI, The effect of modification of polyoxymethylene with different types of PTFE on its tribological properties
 • R. CZARNY, The influence of type of a filler on its flow limit
 • C. KOZIARSKI, Model of the coupling in rolling friction
 • C. KUSIAK, Friction and wear of a friction material made of sintered copper powder
 • F. W. PRZYSTUPA, Tribological processes diagnosis of the machinery elements
 • W. WIELEBA, The application of PTFE composites in modern lip seals