spis treści
    

Prof. zw. dr. hab. inż. Czesław Kazimierz Kajdas

Centralne Laboratorium Naftowe, Warszawa
Politechnika Warszawska, Instytut Chemii
Polskie Towarzystwo Tribologiczne

 

PRACE WYBRANE

PROBLEMY TRIBOLOGICZNE
w tribochemii i tribologii


70—lecie i 50—lecie pracy naukowej
Prof. zw. dr. hab. inż. Czesława Kazimierza Kajdasa

Warszawa, 04 czerwiec 2004


JUBILEUSZ
PROFESORA CZESŁAWA KAJDASA

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1956), dr nauk techn. (1964), dr hab. Inst. Chemii Organicznej PAN (1968), prof. (tytuł) — 1983, prof. (stanowisko) — 1983, prof. zw. (1991). Dyscyplina: technologia chemiczna, budowa i eksploatacja maszyn. Kierunki i specjalności: technologia chemiczna, chemia i fizykochemia produktów naftowych, tribologia, tribochemia. Prace naukowo — badawcze i dydaktyka obejmują: fizykochemię i technologię ropy naftowej, tribologię, tribochemię i triboemisję.

Czesław Kazimierz Kajdas ur. 15 czerwca 1932 r. w Wilnie. Do szkoły podstawowej uczęszczął w Wilnie i Trokach. Ojciec, Kazimierz Kajdas, za udział w ruchu oporu został zamordowany przez oprawców hitlerowskich w roku 1942. Matka Stefania, była stale prześladowana przez ówczesne władze wileńszczyzny. W roku 1946 C. Kajdas przyjechał z matką do Polski jako repatriant.

W 1951 r. ukończył z wyróżnieniem Państwowe Liceum Administracyjno Gospodarcze II stopnia w Pile. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracę badawczą i dydaktyczną C. Kajdas rozpoczął w 1954 roku w Katedrze Technologii Nafty i Paliw Płynnych jeszcze jako student czwartego roku Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Kierownikiem Katedry był prof. dr inż. Włodzimierz Kisielow, uczeń prof. Stanisława Pilata.

Oprócz kontynuacji studiów prowadził zajęcia laboratoryjne ze studentów Wydziału Mechaniczno—Energetycznego; prowadził także ćwiczenia dla studentów specjalizacji technologia nafty i paliw płynnych. Był też opiekunem prac dyplomowych, których tematyka związana była z prowadzonymi przez niego badaniami. Dotyczyły one głównie utleniania wysokowrzących produktów parafinowych pochodzenia naftowego w celu przystosowania tego surowca do otrzymywania syntetycznych kwasów tłuszczowych. W roku 1956 uzyskał dyplom magistra inżyniera ze specjalnością technologii nafty i paliw płynnych. Od tego czasu pracował w charakterze asystenta, a od 1958 r. był starszym asystentem. Pierwsze większe zadanie badawcze C. Kajdasa było związane z opracowaniem aparatury dla klasyfikacji rop naftowych według metody amerykańskiej i przeprowadzenia klasyfikacji ponad 40 polskich rop naftowych. Była to jednocześnie wielka przygoda związana z pobieraniem próbek ropy naftowej w różnych zakątkach kraju, w szczególności na terenie Bieszczad.

W tym czasie C. Kajdas był włączony do współpracy z Rafineriami Południowo Wschodnimi "Glinik Mariamplolski", "Jasło", "Jedlicze". Wiedzę praktyczną zdobywał także w Rafinerii "Czechowice" i "Trzebinia" oraz w rafineriach zagranicznych poprzez organizowanie wymiennych praktyk zagranicznych dla studentów, których był opiekunem. Dnia 1 marca 1963 roku został powołany na stanowisko adiunkta, również w KTNiPP Pol. Śląskiej. W roku 1964 zakończył przewód doktorski uzyskując stopień doktora nauk technicznych za pracę pt. "Badania nad składem i wykorzystaniem petrolatum". Praca miała aspekt poznawczy — związany z oznaczeniem składu petrolatum — i praktyczny; na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano założenia do 1/2—technicznej instalacji rozdzielania petrolatum za pomoca karbamidu. Wyniki pracy doktorskiej zostały opublikowane w czasopisma polskich (Chemia Analityczna, Chemia Stosowana) i niemieckich (Chemische Technik, Seifen Oele—Fette—Wachse) oraz były podstawą do uzyskania patentu. Stanowiły także materiał do opracowania kilku referatów wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach specjalistycznych i nawiązania współpracy z zagranicą. Badania te C. Kajdas kontynuował i rozwijał w czasie pierwszego 6—cio miesięcznego stażu naukowego w Instytucie Chemii Organicznej Akademii Nauk w Lipsku. Jednocześnie prowadził badania nad zastosowaniem spektrografii masowej jonów ujemnych do analizy wysoko cząsteczkowych węglowodorów naftowych. Badania te realizował we współpracy z Instytutem Badawczym Manfred von Ardenne w Dreźnie. W roku 1966 podjął pracę w Pracowni Petrochemii Instytutu Chemii Organicznej PAN w charakterze adiunkta. W dniu 14 listopada 1968 roku Rada Naukowa Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie przyjęła kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy "O strukturze niektórych wysokowrzących węglowodorów naftowych" i jednocześnie nadała C. Kajdasowi stopień docenta w zakresie technologii organicznej. W okresie po habilitacji kontynuuje badania związane z chemią i fizykochemia ropy naftowej, w szczególności frakcji olejowych. Dużo uwagi poświęca zastosowaniu nowoczesnych metod instrumentalnych do badania składu wysokowrzących frakcji ropy naftowej. Ta grupa tematucyna jest przedmiotem współpracy naukowej z placówkami zagranicznymi. Niektóre wyniki badań publikuje wspólnie z R. Tuemmlerem i P.H. Bertholdem w czasopismach zagranicznych (Erdoel und Kohle, Organic Mass Spectrometry, Seifen—Oele—Fette—Wachse). Wyniki te były także prezentowane przez C. Kajdasa na międzynarodowych konferencjach naukowych. Niektóre prace z tego zakresu były cytowane w książkach i Analytical Chemistry. Dalsze badania z tego zakresu tematycznego C. Kajdas prowadzi we Francuskim Instytucie Naftowym, jako stypendysta Rządu Francji. Pogłębia tam wiedzę o składzie i fizykochemii ropy naftowej, studiując najnowsze osiągnięcia technologii petrochemicznej. Wygłasza referaty w Centrum Naukowym PAN w Paryżu oraz we Francuskim Instytucie Naftowym. Po powrocie z Francji napisał książkę na temat stałych węglowodorów naftowych. Było to jednocześnie zwarte podsumowanie dorobku do roku 1972. Monografia ta była w literaturze pierwszym opracowaniem tego typu.

Kontynuując badania nad ujemną jonizacją i fragmentacją węglowodorów parafinowych C. Kajdas stwierdził, że oprócz znanego mechanizmu jonizacji ujemnej n—parafin M.OH istnieje mechanizm drugi (M-1) . Spadkowi masy cząsteczkowej n—parafin towarzyszy wzrost jonizacji (M-1). Ponadto stwierdził, że jonizacji ujemnej n—parafin towarzyszy fragmentacja jonów pierwotnych. W procesie odszczepiania dwóch atomów wodoru z jonu M.OH w pierwszej kolejności następuje oderwanie wodoru z grupy OH.

Z dniem 1 stycznia 1972 roku został powołany na stanowisko dyrektora Ośrodka Badawczo—Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. Jednocześnie został mianowany przez Ministra Przemysły Chemicznego na samodzielnego pracownika naukowo—badawczego. Oprócz pracy w OBR PR był zatrudniony w wymiarze 1 etatu w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, gdzie współorganizował specjalizację petrochemiczną. Prowadził wykłady z chemii i fizykochemii ropy naftowej i technologii petrochemicznej oraz kierował pracami dyplomowymi.
W lipcu 1975 r. został przeniesiony służbowo przez Ministra Przemysłu Chemicznego do pracy w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie. Jednocześnie otrzymał propozycję podjęcia pracy w Politechnice Świętokrzyskiej. Po uzyskaniu zgody Ministra Przemysłu Chemicznego, w październiku tego 1975 r. rozpoczął pracę w Politechnice Świętokrzyskiej. Na Wydziale Mechanicznym tej uczelni C. Kajdas zorganizował od podstaw Zakład Produktów Naftowych i był współorganizatorem Instytutu Eksploatacji Maszyn, w którym został powołany na stanowisko z—cy dyrektora ds. naukowo—badawczych. W tym okresie rozpoczął szeroko zakrojone, interdyscyplinarne badania w obszarze tribologii. Wynikiem tych badań były liczne publikacje, referaty na międzynarodowych konferencjach w tym patenty, m.in. uzyskane w USA, RFN, Francji, W. Brytanii. Podsumowaniem fragmentu tych badań był doktorat zespołowy mechanika i elektronika, obroniony przed Radą Wydziału Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej.
Z chwilą utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, tj. w 1978 roku, zostałem przeniesiony służbowo z Kielc do Radomia. Wraz ze mną została tam przeniesiona także część pracowników Zakładu Produktów Naftowych, łącznie z wyposażeniem. W wyższej Szkole Inżynierskiej C. Kajdas został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Materiałoznawstwa Organicznego. W ramach tego Instytutu kierował pracami naukowymi Zakładu Produktów Naftowych, zatrudniającego ponad 20 osób. Prace te stanowiły kontynuację tematyki badawczej realizowanej w Kielcach. W latach 1980/81 pełnił funkcję sekretarza naukowego III Międzynarodowego Kongresu Tribologicznego EUROTRIB'81, po raz pierwszy organizowanego w krajach Europy Wschodniej. W latach 1982—84 był prorektorem d/s nauki i współpracy z zagranicą w WSI Radom, a przez dalsze pół roku był pełnomocnikiem Rektora d/s nauki i współpracy z zagranicą. W latach 1982—1986 był przewodniczącym Rady Programowej czasopisma TRIBOLOGIA, a w latach 1986—1988 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Komisji Organizacji i Rozwoju. W okresie 1982—1987 był przewodniczącym Polskiego Komitetu Tribologii przy Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.
W roku akademickim 1985/86 prowadził wykłady z chemii ropy naftowej, fizykochemii produktów naftowych i technologii ropy naftowej w Politechnice Warszawskiej, Filia w Płocku oraz wykład monograficzny pt. "Fizykochemiczne właściwości produktów pędnych i środków smarowych" na studium podyplomowym w Politechnice Warszawskiej w Warszawie, a w roku akademickim 1988/89 prowadził wykład pt. "Postępy w technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych" w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
W latach 1986—1987 prowadził wykłady z tribochemii w Politechnice Magdeburskiej oraz z chemii środków smarowych i tribochemii w Virginia Tech, USA. W tym czasie rozpoczął wieloletnią współpracę naukową z USA. Tribochemia to szczególna, hobbistyczna specjalność C. Kajdasa. Oto krótki zarys aktywności związany z tribochemią.

Badania tribochemiczne rozpoczęły się w Polsce około 30 lat temu i od początku uczestniczył w nich C. Kajdas, organizując w roku 1975, w Politechnice Świętokrzyskiej interdyscyplinarne Laboratorium Badawcze. Wtedy właśnie rozpoczął pracę najpierw w Kielcach, a od 1978 roku w Radomiu. Do Politechniki Świętokrzyskiej przeszedł z doświadczeniem naukowo—badawczym i dydaktycznym zdobytym w Pol. Śl., w PAN, odbyciu stażu naukowego w Niemczech, Francuskim Instytucie Naftowym, Ośrodku Badawczo—Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku i Pol. Warszawskiej. Od 1978 roku tribochemią zajmował się dalej w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. W tym czasie był promotorem pierwszych prac doktorskich ściśle związanych z tribochemią. Współpracował z młodymi badaczami, których prace naukowe były ukierunkowane na poznawanie złożonych procesów reakcji tribochemicznych. W tym czasie C. Kajdas był również współorganizatorem i sekretarzem naukowym III—ciego Międzynarodowego Kongresu Tribologicznego EUROTRIB'81; umożliwiło to bezpośredni kontakt i dyskusję z wybitnymi tribologami, których zainteresowania wiązały się także z reakcjami chemicznymi w obszarze styku tarciowego. Wyraźny postęp w poznawaniu mechanizmów reakcji chemicznych w strefie tarcia uzyskano we współpracy z USA, Chinami, Japonią i Austrią.
C. Kajdas ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych (ponad 200), w tym ponad 50 publikacji — głównie wydanych za granicą (USA, W. Brytania, Rosja, Niemcy, Japonia — z dziedziny tribochemii, a jednym z najważniejszych jego osiągnięć naukowych jest opracowanie w WSI Radom anionowo-rodnikowego mechanizmu reakcji tribochemicznych, znanego w literaturze jako NIRAM (Negative—Ion—Radical Action Mechanizm).
NIRAM został z powodzeniem zastosowany do wyjaśnienia:
 • mechanizmu reakcji tribopolimeryzacji winylowej,
 • procesu degradacji perfluoro— i fluoro—polialkiloeterów (PFPE, np. Z—Dol) stosowanych do smarowania komputerowego układu twardy dysk—głowica,
 • mechanizmu triboreakcji materiałów ceramicznych i
 • różnych składników substancji smarowej.
W ostatnich kilku latach NIRAM zastosowano także do poznania mechanizmu reakcji tribokatalitycznych. Zaproszenie C. Kajdasa do wygłoszenia referatu plenarnego "TRIBOCHEMISTRY" na Światowym Kongresie Tribologii (Wiedeń, 2001) było potwierdzeniem znaczenia tribochemii w tribologii; był to pierwszy referat na temat tribochemii prezentowany na konferencji tribologicznej o tak szerokim zasięgu światowym. Szybki rozwój tribochemii wiąże się ściśle ze znaczną liczbą rozpraw doktorskich realizowanych w tym obszarze tematycznym. W ostatnich czterech latach C. Kajdas wypromował 6 osób, których rozprawy doktorskie były ściśle związane z tribochemią.

 

Od 1988 roku C. Kajdas jest ekspertem—konsultantem ONZ w zakresie paliw, środków smarowych i tribologii. Od wielu lat jest członkiem Rady Programowej Międzynarodowych Konferencji Tribologicznych organizowanych co dwa lata przez Akademię Techniczną Esslingen, RFN. Był przewodniczącym Polskiego Komitetu Tribologii, członkiem Międzynarodowej Rady Tribologicznej w Londynie i przewodniczącym Rady Programowej czasopisma "TRIBOLOGIA". Był członkiem Rady Programowej IV Kongresu EUROTRIB'85 we Francji. Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Fizyki Chemicznej Chińskiej Akademii Nauk (Memeber of LSL Steering Board of Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences). Członek STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers, USA), SAE (Society of Automotive Engineers, USA), Rad Programowych czasopism: "TRIBOLOGIA" (Polska), "LUBRICATION SCIENCE" (Francja i W. Brytania), "TRIBOTEST" (Fancja i W. Brytania).
Największym osiągnięciem C. Kajdasa, jako eksperta ONZ było prowadzenie Światowego Projektu Badawczego na temat regeneracji olejów smarowych wycofanych z eksploatacji. Projekt obejmował Azję, Afrykę i Amerykę Południową. W tym czasie był też współorganizatorem trzech Konferencji regionalnych (Azja, Afryka, Ameryka Południowa); na każdej Konferencji wygłosił referat plenarny na temat technologii regeneracji olejów smarowych wycofanych z eksploatacji. Podsumowaniem tej działalności było zaproszenie C. Kajdasa do wygłoszenia plenarnego referatu na III—cim Europejskiem Kongresie Rerafinacji Olejów, Lyon — Francja, 23—24.10.1996.

 

Najważniejsze stanowiska:

 1. Dyrektor Ośrodka Badawczo—Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego w Płocku (1970—75);

 2. Z—ca Dyrektora Instytutu Eksploatacji Maszyn, Wydziału Mechanicznego Politechniki Swiętokrzyskiej w Kielcach (1975—78);

 3. Dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa Organicznego Wyższej Szkoły Inzynierskiej (WSI) w Radomiu (1978—1981);

 4. Sekretarz Naukowy Europejskiego Kongresu Tribologicznego EUROTRIB'81 (1979—1981);

 5. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą WSI Radom (1982—1985);

 6. Główny Doradca Techniczny (Chief Technical Adviser — CTA) Światowego Projektu ONZ—UNIDO na temat regeneracji olejów smarowych wycofanych z eksploatacji (1990—92).
 

Najważniejsze wyróżnienia:

  1. Medal Edukacji Narodowej (1979);

  2. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1986);

  3. Nagroda DOE (Department of Energy, USA za jeden z najlepszych wynalazków ; był to wynik współpracy naukowej z prof. M.J. Furey z Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg 1995, USA;

  4. International Man of the Year 1995/96 (Międzynarodowy Człowiek Roku) nadany przez International Biographical Centre, Cambridge, England za działalność naukową i dydaktyczną (1996);

  5. Man of the Year 1996 for outstanding community and professional achievement with Commemorative Medal, nadany przez American Biographical Institute (1996);

  6. Medal of Honor 2000, nadany przez American Biographical Institute, USA (2000);

  7. International Order of Merit (Międzynarodowy Order Zasługi) nadany przez International Biographical Centre za osiągnięcia w dziedzinie tribochemii;

  8. International Personality of the Year 2001(Międzynarodowa Osobowość Roku 2001), tytuł nadany przez International Biographical Centre, Cambridge, England za działalność naukową i dydaktyczną;

  9. World Citizen of the Year 2002 (Człowiek Świata roku 2002) i American Medal of Honor (nr 68 spośród 100) przyznane przez American Biographical Institute za osiągnięcia w chemii i tribologii.

Przynależność do organizacji naukowych:

   1. Polskie Towarzystwo Chemiczne — członek od około 20 lat; przewodniczący Sekcji Tribochemii (1978—85);

   2. Polskie Towarzystwo Tribologiczne — członek od ponad 20 lat; przewodniczący (1982—1985);

   3. Członek Międzynarodowej Rady Tribologicznej w Londynie (1982—1986);

   4. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego — członek od 2001;

   5. Society of Automotive Engineers (USA) — członek od 1996;

   6. American Society of Tribologists and Lubrication Engineers (USA) — członek od 1996.

 

    
Inna działalność organizacyjna, dydaktyczna i naukowa:

••
Ekspert—Konsultant ONZ UNIDO w zakresie paliw, środków smarowych i tribologii (1988—2000);

••
Wykłady w Niemczech (1986 tribochemia);

••
Wykłady w USA ( 1987 — tribologia, tribochemia; wykłady w systemie satelitarnym);

••
Wykłady w Wietnamie (1989—92);

••
Członek Rady Programowej Konferencji Tribologicznych organizowanych co dwa lata przez Technische Akademie Esslingen, Niemcy (od 1978);

••
Członek Rady Programowej IV Kongresu EUROTRIB'85 we Francji;

••
Członek Rady Programowej Międzynarodowego Czasopisma Lubrication Science, Francja (od 2000);

••
Członek Rady Programowej Laboratory of Solid Lubrication Instytutu Fizyki Chemicznej Chińskiej Akademii Nauk (od 2000);

•• Współpraca naukowa z:

    
 • USA od 1987 roku,

 • Chinami od 1998 roku,

 • Austrią od 2001,

 • Japonią od 2001.
  Niniejsza publikacja zawiera opis wybranych prac naukowych prowadzonych aktualnie przez profesora Czesława Kazimierza Kajdasa, a także wykaz jego publikacji oraz odznaczeń i wyróżnień.

   

 •     
 • Prof. zw. dr. hab. inż. Czesław Kazimierz Kajdas

  Dorobek naukowy

  Według miejsca współpracy

  Doktoranci

   

  Zagadnień

 • Uwaga: Opis „Doktoranci”, znajduje się na stronie Politechniki Warszawskiej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytutu Chemii w Płocku dotyczącej seminarium w dniu 4 czerwca 2004 na temat Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Profesora Czesława Kajdasa
  lub
 • proszę szukać na stronie głównej Instytutu
  lub
 • bezpośrednio poprzez adres kierujący na stronę „Instytutu …” do opisu danej osoby.


  Spis treści


 •     

  Zestawienie III.

  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

  A. Monografie, studia i rozprawy

  1. C. Kajdas: Badania nad składem i wykorzystaniem petrolatum. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice 1964. Wiadomości Chemiczne, 21, 726 (1967)
  2. C. Kajdas: O strukturze niektórych wysokowrzących węglowodorów naftowych. Praca habilitacyjna. Zesz. Nauk. Pol. Śl., Chemia, z. 43, Gliwice 1968
  3. C. Kajdas: Sur la composition et la structure des hydrocarbures lourds du petrole. Conferences, Fasciule 89, PAN, PWN, Warszawa 1971
  4. C. Kajdas: Stałe węglowodory naftowe. Biuro Wydawnicze "Chemia", Warszawa 1972
  5. C. Kajdas: Chemia i fizykochemia ropy naftowej. WNT, Warszawa 1979
  6. C. Kajdas: Dodatki niskotarciowe i ich właściwości. Materiały II Krajowego Kolokwium Tribologicznego, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, WITPiS, Gębice-Sulejówek 1982
  7. C. Kajdas: Dodatki niskotarciowe - niektóre właściwości tribologiczne i mechanizmy działania. Materiały XI Szkoły Tribologicznej, Rynia 14-17 września 1982
  8. C. Kajdas, S. S. K. Harvey, E. Wilusz: Encyclopedia of Tribology, Elsevier, Amsterdam -Oxford-New York-Tokyo, 1990
  9. C. Kajdas: Industrial Lubricants - rozdział VIII w książce: Chemistry and Technology of Lubricants, Blackie (Glasgow, London) i VCH Publishers, Inc. New York, 1992

  B. Podręczniki i skrypty

  1. C. Kajdas: Skład ropy naftowej. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1977
  2. C. Kajdas: Fizykochemia produktów naftowych. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1977
  3. C. Kajdas, A. Kwiatek: Materiałoznawstwo niemetalowe organiczne. Wydawnictwa WSI w Radomiu, Radom 1979
  4. C. Kajdas: Podstawy zasilania paliwem i smarowania samochodów. WKiŁ, Warszawa 1983
  5. C. Kajdas: Technologia petrochemiczna. Cz. I. Skład ropy naftowej, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1984 (Wydanie II)
  6. C. Kajdas: Technologia petrochemiczna. Cz. II. Fizykochemia produktów naftowych, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1987 (Wydanie II, poszerzone)

  C. Wybrane ważniejsze artykuły naukowe

  1. W. Kisielów, C. Kajdas: "Węglowodory występujące w petrolatum". Chemia Analit.,10, 5 /1965/.
  2. C. Kajdas: Wpływ obecności n-parafin na indukowanie reakcji z karbamidem innych grup węglowodorów w procesie odparafinowania stałym karbamidem". Chemia Analit. 10, 641 /1965/.
  3. W. Kisielow, C. Kajdas: "Ueber die Herstellungsmoglichkeit von Vaselinen aus Erdoel - paraffingatsch". Chemische Technik, 18, 684 /1966/.
  4. W. Kisielow, U. Szałajko, C. Kajdas: "Syntetyczne kwasy tłuszczowe i możliwości ich syntezy w oparciu o surowce krajowe". Przem. Chem. 46, 317 /1967/.
  5. W. Kisielow, C. Kajdas; "Ueber die Struktur der Kohlenwasserstoffe des Paraffingatsches der polnischen Erdoele". Seifen-Oele-Fette-Wachse, 93, 719 /1967/.
  6. C. Kajdas: "Untersuchungen zur chemischen Charakteristik eines aus Erdoelparaffingatsch gewonnenen vaselinartigen Produktes". Seifen-Oele-Fette-Wachse, 94, 154/1968/.
  7. W. Kisielow, C. Kajdas: "Rozdział gaczów parafinowych za pomocą adduktywnej krystalizacji karbamidem". Chemia Stosowana, 12, 1A, 65 /1968/.
  8. W. Kisielow, C. Kajdas: "Ueber die Charakterisierung der Karbamidextrakte aus einem Erdoelparaffingatsch". Fette-Seifen-Anstrichmitel, 70, 653/1968/.
  9. C. Kajdas: "Ueber die Zusammensetzung ung Eigenschaften des gesattigten mit Karbamit entparaffinierten Erdoelparaffingatschanteiles". Brennstoff-Chemie, 49, 202/1968/.
  10. C. Kajdas, R. Tuemmler: "Elektronenaniagerungs-massenspektrographische Untersuchungen von festen gesattigten Kohlenwasserstoffen aus einem Erdoelparaffingatsch". Erdoel und Kohle, 21, 213 /1968/.
  11. C. Kajdas, R. Tuemmler: "Badanie wysokowrzących węglowodorów n-parafinowych za pomocą spektroskopii masowej jonów ujemnych". Chemia Analit, 14 347/1969/.
  12. C. Kajdas: "Zur Untersuchengsmethoden und stoffiichen Zusammensetzung der festen Erdoelkohlenwasserstoffe". Seifen-Oele-fette-wasche, 95, 777/1969/.
  13. C. Kajdas: "Ueber die Chemische Struktur einiger cyklischer Erdoelkohlenwasserstoffe im Schmierolbereich". Schmierstoffe und Schmierungstechnik. Heft 37, 26/1969/.
  14. C. Kajdas: "Ueber die Eigenschaften, Zusammensetzung und Chemische Struktur der hochsiedenden Erdoelkohlenwasserstoffe". Erdoel und Kohle, 22, 459 /1969/.
  15. C. Kajdas, R. Tuemmler: "Analysis of chemical composition of solid petroleum hydrocarbons by EA masa spectrography with negative ions". Organic Mass Spectrometry, 2, 1049/1969/, London.
  16. C. Kajdas: "O możliwościach określenia struktury średniej cząsteczki wysokowrzących nasyconych węglowodorów naftowych". Roczniki Chemii, 44, 543/1970/.
  17. C. Kajdas: "Beitrage zur Analytik von Erdoelwachsen aus Paraffingatsche". Seifen-Oele-Fette-Wachse, 96, 251 /1970/.
  18. C. Kajdas: "Charakterystyka chemiczna węglowodorów aromatycznych występujących w petrolatum". Chemia Analit., 15, 927 /1970/.
  19. C. Kajdas, R. Tuemmler, P. H. Berthold: "Ueber die Ermitlung der Struktur mikrokristalliner Erdoelwaschse mittels ausgewaelter spektroskopischer Methoden". Erdoel und Kohle, 23, 663 /1970/.
  20. C. Kajdas: "Jonizacja ujemna węglowodorów n-parafinowych C6-C9 oraz C20-C24 w spektroskopie masowym typu EA". Roczniki Chemii, 45, 1771 /1971/.
  21. C. Kajdas, P. H. Berthold: "Ueber den Einfluss des mittleren Methylgruppengehaltes und der Laenge der aliphatischen Kette auf die Eingenschaften der festen Erdoelkohlenwasserstoffe", Seifen-Oele-Fette-Wachse, 97, 750/1971/.
  22. C. Kajdas: Ujemna jonizacja i fragmentacja 3-etyloheptadekanu w spektrografie masowym typu EA". Roczniki Chemii, 45, 1971 /1971/.
  23. C. Kajdas, B. Chodkiewicz: "Badania nad skutecznością działania dodatku lepkościowego na oleje bazowe". Nafta, 30, 30, 553 /1974/.
  24. C. Kajdas, W. Czerwiec;" Wpływ obecności dodatku reonyl 1500 w deparafinacie na aktywność katalizatorów hydrorafinacji olejów smarowych". Przem. Chem., 56, 300/1977/.
  25. C. Kajdas, B. Chodkiewicz: "Badania nad skutecznością działania depresatorów na oleje smarowe i ich składniki grupowe". Chemia Stosowana, XII, 1, 83 /1978/
  26. C. Kajdas, W. Czerwiec: "Untersuchungen ueber die Moeglichkeit der Erhoehung der Oelausbeute aus einem Romaschinsker Erdoel". Schmierungstechnik, 9, 176/1978/.
  27. C. Kajdas, W.Czerwiec: "Badania nad odmetalizowaniem destylatów próżniowych ropy naftowej". Chemia Stosowana, XXIII, 1,117 /1979/.
  28. C. Kajdas, J. Nita, K. Krawczyk: "Urządzenie do badania właściwości smarnych substancji smarowych". Technika smarownicza-Trybologia, 2, 85 /1978/.
  29. C. Kajdas, P. H. Berthold: "Naphthenisch - isoparaffinische Kohlenwasserstoffe im Schmieroelbereich". Erdoel und Kohle - Erdgas - Petrochemie, 33, 170 /1980/.
  30. C. Kajdas, J. Nita, K. Krawczyk: "Neues Gerdaet zur Pruefung von Schmieroelen". Schmierungstechnik, 11, 212/1980/.
  31. C. Kajdas, J. Nita, K. Krawczyk: "A New Method for the Rapid Estimation of the Antifriction Performance of Lubricants". Wear, 40, 184 /1981/.
  32. C. Kajdas, R. Hombek, Z. Adamski: "Tribopolymerization Initiators and Inhibitors". Lubricants and their Application /Praca zbiorowa/. WKiŁ, Warszawa 1981, s. 136-144.
  33. C. Kajdas, M. Dominiak, J.Dąbrowski, B. Misterkiewicz: "Chemical Reactivity of a Potential New Group EP Additives of Ferrocenyl Sulfides - Type". Lubricants and their Application. /Praca zbiorowa/. WKiŁ, Warszawa 1981, s. 121-135.
  34. C. Kajdas, M. Dominiak, A. Frikowski, B. Misterkiewicz: "Wear Studies on a New Type of Additives Modyfying Pressure /Viscosity Dependence of Lubricating Oils". Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies. /Prasa zbiorowa/ WKiŁ, Warszawa 1981, s. 143-156.
  35. D. Ozimina, C. Kajdas: "Tribologische Charakteristik von Snll und SnlV enthaltenden Verbindungen". Schmierungstechnik. 13, 52 /1982/.
  36. C. Kajdas, W. Sułek, A.Urbański: "Kalorymetr do oznaczania właściwości adsorpcyjnych na granicy faz ciało stałe - roztwór". Tribologia, 13, 23 /1982/.
  37. C. Kajdas et al.: "Tribochemistry of Some Ferrocene Derivatives". ASLE Trans. 26, 11/1983/.
  38. C. Kajdas: "On a negative-lon Concept of EP Action of Organo-Sulfur Compounds". ASLE Trans. 28, 21 /1985/.
  39. C. Kajdas: "About a Negative-lon Concept for Antiwear and Antiseizure Action of Hydrocarbons During Friction". Wear 101, 1 /1985/.
  40. C. Kajdas: "About an Anionic-Radical Concept of the Lubrication Mechanisnof Alcohols". Wear, 116, 167, /1987/.
  41. C. Kajdas: "Chemische Aspekte der Wirkungs-Mechanismen von Ausgewaelten Synthetischen Schmieroelen". Tribologie und Schmierungs-Technik, 34, 68 /1987/.
  42. C. Kajdas, J. Fodor: "Action Mechanism of Load-Carrying Performanse of a new Additive". Tribology Transactions /STLE Trans/, 31, 476 /1987/.
  43. C. Kajdas: "Additives for Metalworking Lubricants". /A Review/, Lubrication Sciens, 1, 385/1989/.
  44. C. Kajdas: "Engine Oil Additives". Tribologie und Schmierungstechnik, 37, 250 /1990/.
  45. C. Kajdas: "Tribochemistry-A Review". Eurotrib Congress, Helsinki, Vol 1, 181 /1989/.
  46. M. J. Furey, C. Kajdas, T.C.Ward, J. W. Hellgeth: "Thermal and Catałytic Effects on Tribopolymerization as a New Boundary Lubrication Mechanism". Plenary Lecture/MJF/, 5th International congress on Tribology, Helsinki, Finland, June 12-15, 1989, published in Wear, 136, 85 /1990/.
  47. M. J. Furey, C. Kajdas: "Models of Tribopolymerization as an Antiwear Mechanism". Proceedings of the Japan Intemational Tribology Conference, Oct. 29-1 Nov. Nagoya II, 1089/1990/.
  48. M. J. Furey, C. Kajdas: "Tribopolymerization as a Novel Approach to Ceramic Lubrication". 4th International Symposium on Ceramic Materials & Components for Engines, June 10-12, Goeteborg, Sweden.
  49. P. Marin-Lafleche, C. Kajdas, M. J. Furey, T. C. Ward, J. W. Hellgeth: "A Study of tribopolymeryzation under Fretting Contact Conditions". 8th International Colloqium Tribology "Tribology 2000", Jan. 14-16, 1992, Esslingen, Germany.
  50. C. Kajdas, R. Kempiński: "Computer Modelling of Rheological Properties of Base Oil Compositions with Selected Additives", Proceedings of 8th International Colloguium "Tribology'2000", Vol.1, 3.2-1 -3.2-21, Esslingen 1992.
  51. H. M. Ghasemi, M. J. Furey, C. Kajdas: "Surface Temperatures and Fretting Corrosion of Steel under Conditions of Fretting Contact". Wear, 162-164, 357, 1993
  52. M. J. Furey, H. M. Ghasemi, B. S. Tripathy, C. Kajdas, R. Kempiński, J. W. Hellgeth: "Tribochemistry of the Antiwear Action of a Dimer Acid/Glycol Monoester on Alumina". STLE Preprint No. 93-AM-6E-1. STLE Meeting, May 17-20 1993, Calgary, Canada, przyjęty do druku w STLE Transactions.
  53. B. L. Weick, M. J. Furey, H. Newman, C. Kajdas, J. W. Hellgeth: "Tribochemical Changes of Nylon 6,6 and Nylon 6,6/Glass Rubbed Against Saphire". STLE Preprint No. 93-AM-6E-1. STLE Meeting, May 17-20 1993, Calgary, Canada, przyjęty do druku w STLE Transactions.
  54. M. J. Furey, C. Kajdas, R. Kempiński, S.Tripathy: "Tribopolymerization and the Behavior of Oxygen-Containing Monomers in Reducing Ceramic Wear". Congress of Tribology "Eurotrib'93", Aug.30-Sept.2, 1993, Budapest, Hungary.


      

  Zestawienie II.

  A. Publikacje

  Dorobek od 1959 roku (publikacje, patenty praca doktorska, rozprawa habilitacyjna)
  1. W. Kisielow, S. Gołębiowski, C. Kajdas, Komunikat wygłoszony na Jubileuszowym Zjeździe PTCh w Warszawie 1959 r.
  2. W. Kisielow, C. Kajdas, Klasyfikacja rop polskich według metody Amerykańskiego Biura Górniczego. Zesz. Nauk. Polit. Śląskiej, Chemia z. 7, nr 45, 3-15 (1961).
  3. W. Kisielow, C. Kajdas, Patent polski nr 46417 (1962).
  4. C. Kajdas, Ekstrakcyjna krystalizacja karbamidem frakcji petrolatum. Zesz. Nauk. Polit. Śląskiej, Chemia z. 24, nr 106, 251-254 (1964).
  5. C. Kajdas, Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice 1964.
  6. W. Kisielow, C. Kajdas, Węglowodory występujące w petrolatum. Chemia Analityczna 10, 5-14 (1965).
  7. C. Kajdas, Wpływ obecności n-parafin na indukowanie reakcji z karbamidem innych grup węglowodorowych w procesie odparafinowania petrolatum stałym karbamidem. Chemia Analityczna 10, 641-651 (1965).
  8. W. Kisielow, C. Kajdas, Ueber die Herstellungsmoeglichkeiten von Vaselinen aus Erdoelparaffingatsch. Chem. Techn. 18, 684-686 (1966).
  9. W. Kisielow, C. Kajdas, Ueber die Struktur der Kohlenwasserstoffe des Paraffingatsches der polnischen Erdoele. Seifen-Oele-Fette-Wachse 93, 719-723 (1967).
  10. C. Kajdas, Badania nad składem i wykoryzstaniem petrolatum. Wiadomości Chemiczne 726-729 (1967).
  11. C. Kajdas, Chem. Technik 47, 252 (1967).
  12. W. Kisielow, U. Szałajko, C. Kajdas, Syntetyczne kwasy tłuszczowe i możliwości ich syntezy w oparciu o surowce krajowe. Przemysł Chemiczny 46, 317-322 (1967).
  13. C. Kajdas, Chemie-Ingenieur-Technik 39, 826 (1967).
  14. W. Kisielow, C. Kajdas, Rozdział gaczów parafinowych za pomocą adduktywnej krystalizacji karbamidem. Chemia Stosowana XII, 1A, 65-76 (1968).
  15. W. Kisielow, C. Kajdas, Ueber die Charakterisierung der Carbamidextrakte aus einem Erdoelparaffingatsch. Neuzeitliche Wachsforschung IX, 36-42 (1968).
  16. C. Kajdas, Untersuchungen zur chemischen Charakteristik eines aus Erdoelparaffingatsch gewonennen vaselinartigen Produktes. Seifen-Oele-Fette-Wachse 94, 157-160 (1968).
  17. C. Kajdas, Ueber die Zysammensetzung und die Eigenschaften des gesaettigten, mit Kacbamid entparaffinierten Erdelparaffingatschanteiles. Brennstoff-Chemie 49, 202-206 (1968).
  18. C. Kajdas, R. Tuemmler, Elektronnenanlagerungs-massenspektroskopische Untersuchungen von festen gesaettigten Kohlenwasserstoffen aus einem Erdoelparaffingatsch. Erdoel und Kohle-Erdgas-Petrochemie 21, 213-217 (1968).
  19. C. Kajdas, O strukturze niektórych wysokowrzących węglowodorów naftowych. Rozprawa habilitacyjna. Politechnika Śląska, Chemia 43, Zeszyt Naukowy Nr 219, Gliwice 1968.
  20. C. Kajdas, R. Tuemmler, Badanie wysokowrzących węglowodorów n-parafinowych za pomocą spektrografii masowej jonów ujemnych. Chemia Analityczna 14, 347-356 (1969).
  21. C. Kajdas, R. Tuemmler, Massenspektroskopische Methoden zur Untersuchung von hochmolekularen Erdoelkohlenwasserstoffen. Seifen-Oele-Fette-Wachse 95, 259-265 (1969).
  22. C. Kajdas, Zastosowanie spektroskopii masowej jonów dodatnich z magnetycznym ogniskowaniem do analizy węglowodorów naftowych - zasada spektroskopii masowej i aparatura. Nafta XXV, 245-249 (1969).
  23. C. Kajdas, R. Tuemmler, Analysis of the chemical composition of solid petroleum hydrocarbons by electron attachment (EA) mass spectrography with negative ions. Organic Mass Spectrometry 2, 1049-1060 (1969).
  24. C.Kajdas, Erdoel und Kohle 22, 459 (1969).
  25. C. Kajdas, O możliwości określania struktury średniej cząsteczki wysokowrzących nasyconych węglowodorów naftowych. Roczniki Chemii 44, 543-554 (1970).
  26. C. Kajdas, Beitraege zur Analytik von Erdoelwachsen - 2. Paraffingatsche. Seifen-Oele-Fette-Wachse 96, 251-260 (1970).
  27. C. Kajdas, Zastosowanie spektroskopii mas jonów dodatnich z magnetycznym ogniskowaniem w analizie węglowodorów naftowych. Procesy jonizacji w warunkach oddziaływania na cząsteczkę strumienia elektronów o energii 50-100 eV. Nafta XXVI, 268-273 (1970).
  28. C. Kajdas, R. Tuemmler, Anwendung Massenspektroskopischer Methoden zur Untersuchung von Erdoelkohlenwasserstoffen im Schmieroelbereich. Schmierungstechnik 2, 295-301 (1971).
  29. W. Kisielow, C. Kajdas, Ueber die Abtrennung von n-Paraffinen durch Harnstoffaddukt-Bildung. Nuezeitliche Wachs-Forschung, Industrieverlag von Hernhaussen KG, Hamburg 9-15 (1971).
  30. J. Grzechowiak, J.R. Grzechowiak, C. Kajdas, B. Radomyski, A. Zabża, Zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego dla okreslenia struktury średniej cząsteczki mieszaniny węglowodorów. Chemia Stosowana XVIII, 437-450 (1974).
  31. C. Kajdas, D. Czachowska, E. Kozłowski, Możliwości poprawy własności produktów procesu reformowania katalitycznego. Poprzez wprowadzanie związków azotu do strefy reakcyjnej. Wiadomości Naftowe Nr 11 (241) 237-242 (1975).
  32. C. Kajdas, E. Gurdzińska, Możliwości otrzymywania asfaltów bezpośrednio z pozostałości próżniowej w dużej jednostce DRW. Wiadomości Naftowe Nr 12 (242) 268-271 (1975).
  33. C. Kajdas, D. Czachowska, Mozliwość utylizacji zużytych opon samochodowych i złomu gumowego. Przemysł Chemiczny 55, 580-582 (1976).
  34. C. Kajdas, Petroproteiny - żródło białka paszowego. Studia Kieleckie 4, 47-56 (1976).
  35. C. Kajdas, Z. Borowiec, Hydroizomeryzacja koncentratów parafinowch. Przemysł Chemiczny 56, 17-19 (1977).
  36. C. Kajdas, E. Gurdzińska, Pozostałościowe asfalty drogowe z ropy romaszkińskiej modyfikowane polietylenem odpadowym. Chemia Stosowana Chemia Stosowana XXI, 267-276 (1977).
  37. C. Kajdas, B. Magiera, Zastosowanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach środków smarowych i paliw. Materiały na II Sympozjum Paliw Płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej, Ustka 19-21.10.1977. Wyd. Instytutu Morskiego, Gdańsk 1977, str. 1-17.
  38. C. Kajdas, B. Chodkiewicz, Badania nad skutecznością działania depresatorów na oleje bazowe i ich składniki grupowe. Chemia Stosowana XXII, 83-96 (1978).
  39. C. Kajdas, W. Czerwiec, Untersuchungen ueber die Moeglichkeit der Erhoehung der Oelausbeute aus einem Romanschkinsker Erdoel. Schmierungstechnik 9, 176-179 (1978).
  40. W. Czerwiec, C. Kajdas, R. Borowiec, Z. Borowiec, Ozonowanie ścieków przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Przemysł Chemiczny 58, 342-345 (1979).
  41. C. Kajdas, W. Czerwiec, Badania nad odmetalizowaniem destylatów próżniowych ropy naftowej. Chemia Stosowana XXIII, 117-126 (1979).
  42. C. Kajdas, W. Czerwiec, B. Grabowski, T. Jarecka, Badania nad ciągłym sposobem syntezy b-metoksyproprionutrylu z zastosowaniem katalizy heterogennej. Chemia Stosowana XXIV, 641-650 (1980).
  43. M. Hebda, C. Kajdas, Kompleksna istrazivanja triboloskih sredstava s obzirom na odrazavanje vozila i strojeva. Strucna Izdanja Jugoma'80, Split 1980. Broj 71, Zagreb 1980.
  44. P.H. Berthold, C. Kajdas, Ueber die Analyse der gesaettigten Anteile aus Romaschkinsker Erdoel unter Anwendung Astrukturtypenspezifischer Trennverfahren sowie der IR- un Massenspektrometrie. Sbornik Vysoke Skoly Chemicko-Technologicke v Praze D 42, 21-37 (1980).
  45. C. Kajds, E. Oszczudłowska, B. Magiera, Badanie polarności olejów smarowych metodą odwróconej chromatografii gazowej. Tecnika Smarownicza - Tribologia XI, 2, 11-14 (1980).
  46. C. Kajdas, J. Nita, K. Krawczyk, Neues Geraet zur Pruefung von Schmieroelen. Schmierungstechnik 11, 212-214 (1980).
  47. C. Kajdas, D. Czchowska, Sastav i svojstva benzina koji se dobiva iż starih automobilskih guma. Strucna Izdanja Jugoma'81, Dubrovnik 1981. Broj 87, Zagreb 1981.
  48. W. Brański, C. Kajdas, Elektronowy rezonans paramagnetyczny w zastosowaniu do badania ropy naftowej i jej produktów. Wiadomości Chemiczne 35, 717-733 (1981).
  49. C. Kajdas, M. Dominiak, A. Firkowski, B. Misterkiewicz, Wear studies on a new type of additives modyfying pressure/viscosity dependence of lubricating oils. 3rd International Tribology Congress Eurotrib'81, Vol. II, pp. 143-156, WKŁ, Warsaw 1981.

  50. C. Kajdas, R. Hombek, Z. Adamski. Tribopolymerization initiators and inhibitors. 3rd International Tribology Congress Eurotrib'81, Vol. III, pp. 136-144, WKŁ, Warsaw 1981.

  51. C. Kajds, D. Ozimina, Metody nanoszenia smarów stałych na elementy par tribologicznych. Zesz. Nauk. Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo 11, str. 137-152, Kielce 1981.

  52. C. Kajdas, J. Nita, K. Krawczyk. A new method for the rapid estimation of the antifriction performance of lubricants. Wear 70, 187-195 (1981).

  53. C. Kajdas, M. Dominiak, R.J. Dąbrowski, B. Misterkiewicz, Chemical reactivity of a potential new group of EP additives of ferrocenylalkyl sulfides-type. 3rd International Tribology Congress Eurotrib'81, Vol. III, pp. 121-135, WKŁ, Warsaw 1981.

  54. C. Kajdas, Ionno-radikal'nyj mechanizm dejstwija komponentov masel. Trenije i Iznos, VII, 626-633 (1986).

  Uwaga! Nie jest to jeszcze wersja końcowa. Są tu jeszcze znaczne luki. Po znalezieniu dalszych publikacji materiał ten uzupełnię. Jednocześnie zestawiam dalsze publikacje.

  CK

      

  Wykaz dorobku C. Kajdasa w ramach współpracy naukowej z Virginia Polytechnic Institut & StateUniversity, Blacksburg, Virginia, USA

  A. Publikacje cd

  [1]
  M.J. Furey, C. Kajdas, and R. Kempinski, R., "Tribopolymerization: I. Surface Temperatures and the Antiwear Action of Condensation-Type Monomers," Proceedings of the 2nd Symposium on Tribochemistry, Janowice, Poland, 15-17 Sept. 1997, pp. 115-125. Published by the Polish Tribology Society and participating universities in Lodz, Cracow, and Plock.
  [2]
  C. Kajdas, M.J. Furey, and R. Kempinski, "Tribopolymerization: II. NIRAM Applications to the Antiwear Action for Addition-Type Monomers," ibid., pp. 127-139.
  [3]
  M.J. Furey, and C. Kajdas, "Models of Tribopolymerization as an Anti-Wear Mechanism," Proceedings Japan International Tribology Conference, Nagoya, 1990, Vol. II, pp. 1089-1094.
  [4]
  M.J. Furey, and C. Kajdas, "Tribopolymerization as a Lubrication Mechanism for High-Energetic Contacts of Solids," 6th International Tribology Coloq., Technische Akademie Esslingen, Esslingen, Germany, 1988, Jan. 12-14.
  [5]
  M.J. Furey, and C. Kajdas, "Tribopolymerization as a Novel Approach to Ceramic Lubrication," Proceedings 4th International Symposium on Ceramic Materials and Components for Engines, Goteborg, Sweden, Elsevier, 10-12 June 1991, pp. 1211-1218.
  [6]
  B.S. Tripathy, M.J. Furey, and C. Kajdas, "Mechanism of Wear Reduction of Alumina by Tribopolymerization," 1995, Wear, Vol. 181-183, pp. 138-147.
  [7]
  M.J. Furey, B.R. Tritt, C. Kajdas, and R. Kempinski, "Models for Ceramic Lubrication by Tribopolymerization at High Loads and Speeds," presentation at the World Tribology Congress, London, 8-12 September 1997.
  [8]
  M.J. Furey, H. Ghasesmi, B.S. Tripathy, C. Kajdas, R. Kempinski, and J.W. Hellgeth, "Tribochemistry of the Antiwear Action of a Dimer Acid/Glycol Monoester on Alumina," 1994, Tribology Transactions, Vol. 37, pp. 67-74.
  [9]
  M.J. Furey, C. Kajdas, R. Kempinski, and B.S. Tripathy, "Tribopolymerization and the Behavior of Oxygen-Containing Monomers in Reducing Ceramic Wear," Proceedings of the EUROTRIB '93 Congress, Budapest, Hungary, Vol. 2, Aug. 30-Sept. 2, 1993,
  [10]
  M.J. Furey, and C. Kajdas, "Tribopolymerizaton: An Advanced Lubrication Concept for Automotive Engines and Systems of the Future," 1997, Proceedings, June 16-19, 30th International Symposium on Automotive Technology and Automation, Florence, Italy, Session on The Motor Vehicle and The Environment - Entering a New Century, pp. 241-249.
  [11]
  J.C. Smith, M.J. Furey, and C. Kajdas, "An Exploratory Study of Vapor Phase Lubrication of Ceramics by Monomers," 1995, Wear, Vol. 181-183, pp. 581-593.
  [12]
  M.J. Furey, B.R. Tritt, C. Kajdas, and R. Kempinski, "Lubrication of Ceramics by Tribopolymerization: A Designed Experiment to Determine Effects of Monomer Structure, Load, and Speed on Wear," Preprint No. 99-AM-9, 54th Annual Meeting of STLE, Las Vegas, Nevada, May 23-27, 1999, pp. 1-9.
  [13]
  R. Kempinski, M.J. Furey, C. Kajdas, and B.S. Tripathy, "Tribopolymerization: III. Computer Modelling of Monomer/Surface Interactions," Sept. 15-17 997, 2nd International Symposium on Tribochemistry, Janowice, Poland, pp. 141-147.
  [14]
  C. Kajdas, M.J. Furey, and R. Kempinski, "New Condensation-type Monomer Combinations as Ashless Antiwear Compositions," 11-12 June 2000, paper, NORDTRIB 2000, Vol. 1, pp. 299-310.
  [15]
  M.J. Furey, C. Kajdas, R. Kempinski, B.S. Tripathy, "Action Mechanism of Selected Vinyl Monomers Under Boundary Lubrication of an Alumina-on-Alumina System, 1997, Lubrication Science, 10, pp. 3-25.
  [16]
  C. Kajdas, M.J. Furey, A.L. Ritter, G.J. Molina, "Triboemission as a Basic Part of the Boundary Friction Regime: A Review," 2002, Lubrication Science, 14, pp. 223-254.
  [17]
  G.J. Molina, M.J. Furey, A.L. Ritter, C. Kajdas, "Triboemission from Alumina, Single Crystal Sapphire, and Aluminum, 2001, Wear, 249, pp. 214-219
  [18]
  M.J. Furey, C. Kajdas, "Tribopolymerization as a Novel Approach to Ceramic Lubrication," 1992, In: R. Carlsson, T. Johnansson, L. Kahlman, Eds., Proc. Of the 4th Int'l Symp. On Ceramic Materials and Components for Engines, London, Elsevier Applied Science, pp. 1211-1218.
  [19]
  M.J. Furey, C. Kajdas, and R. Kempinski, "Applications of the Concept of Tribopolymerization in Fuels, Lubricants, Metalworking, and 'Minimalist' Lubrication," 11-14 June 2000, 9th Nordic Symposium on Tribology, NORDTRIB 2000, Porvo, Finland, Vol. 2, pp. 583-592.
  [20]
  M.J. Furey, and C. Kajdas, "Recent Developments in Environmentally Friendly Antiwear Additives and Lubricants from Tribopolymerization," 9-12 June 2002. Paper on CD-ROM, 10th Nordic Symposium on Tribology, NORDTRIB 2002, Stockholm, Sweden.
  [21]
  Michael J. Furey, Czeslaw Kajdas, Roman Kempinski, Bhawani S. Tripathy, Benjamin, R. Tritt, Jeffrey Valentino, and Brian Vick, "Condensation-type monomers and tribopolymerization," Tribologia, 1/2002(187), pp. 19-51.
  [22]
  M.J. Furey and C. Kajdas, "Tribopolymerization as a Mechanism of Boundary Lubrication,: Chapter, Surface Modification and Mechanisms: Friction, Stress, and Reaction Engineering, Editors, G.E. Totten and H. Liang, Marcel Dekker, Inc., New York 2004, pp. 165-202.

  B. Patenty

  [1]
  Compositions for Reducing Wear on Ceramic Surfaces, Inventors, Michael J. Furey and Czeslaw Kajdas, U.S. Patent 5,407,601, issued 18 April 1995.
  [2]
  Compositions for Reducing Wear on Ceramic Surfaces, Inventors, Michael J. Furey and Czeslaw Kajdas, U.S. Patent No. 5,637,558, issued June 10, 1997.
  [3]
  Method for Reducing Ceramic Tool Wear and Friction in Machining/Cutting Applications, Inventors, Michael J. Furey and Czeslaw Kajdas, U.S. Patent No. 5,651,648 issued July 29, 1997.
  [4]
  Method for Reducing Friction and Wear of Rubbing Surfaces Using Anti-Wear Compounds in Gaseous Phase, Inventors, Michael J. Furey and Czeslaw Kajdas, U.S. Patent No. 5,716,911 issued Feb. 10, 1998.
  [5]
  Wear Reduction Using Cyclic Amide Compounds, Inventors, Michael J. Furey and Czeslaw Kajdas, U.S. Paten No. 5,851,964 issued December 22, 1998.
  [6]
  Wear Reducing Compositions and Methods for Their Use, Inventors, Michael J. Furey and Czeslaw Kajdas, U.S. Patent No. 5,880,072 issued March 9, 1999.

      
      

  Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia

  • Czesław Kazimierz Kajdas American medal of honor recipient


   1.     The American Medal of Honor

   An Award of Profound Importance (Nagroda wielkiego znaczenia) za znaczące osiągnięcia w chemii i tribologii.

   Duże znaczenie tego wyróżnienia wynika z dwóch
   istotnych faktów:

   (i)     Liczba takich odznaczeń nie może przekroczyć 100.

   C. Kajdas otrzymał Medal Nr. 68.
   (ii)    Informacja o tego rodzaju wyróżnieniu jest
   Przekazywana do Białego Domu.


   2.     World Citizen of the Year 2002 (Obywatel Świata roku 2002)

   Uhonorowany uosabia ideały odpowiedzialności, uczciwości oraz wartości etycznych i wciela te ideały w osiągnięty sukces
   osobisty z pożytkiem dla społeczności światowej.

   Niechaj będzie wiadomym, że ten osobnik jest zacnym przykładem godności, odpowiedzialności i bezinteresowności.
   Jako Polak, promuje poprzez swój Kraj jedność, pokój i życzliwość, a tym samym przyczynia się do rozwoju dobrej woli społeczności światowej (Są to wybrane zdania z szerszego opisu podanego na dyplomie World Citizen of the Year 2002).

   Czesław K. Kajdas World citizen of the year


   ABI American Biographical Institute, Inc. Publisher of Biographical Reference Works since 1967

   Main Office: 5126 Bur Oak Circle, PO Box 31226, Raleigh, North Carolina 27622 USA * Established 1967 * Fax: 919-781-8712    Official Announcement 2002

    The White House
    1600 Pennsylvania Avenue N.W.
    Washington, DC 20500

    The American Biographical Institute has published over 100 separate biographical reference titles since 1967. These titles are in public and private libraries the world over. They recognize individuals whose leadership within a variety of professional spheres has contributed greatly to a positive and better society for all. As a professional Institution that bears the image and name of America, the American Biographical Institute strengthened its resolve and desire to uplift the accomplishments of fellow Americans and international achievers with the bestowal of its American Medal of Honor.

    The Institute's American Medal of Honor is a twenty-first century tribute to excellence. Limited in number it represents outstanding achievement, inspirational goals, and accomplishments within the arena of understanding among the international community of mankind.

    I hope that The White House will join the American Biographical Institute in acknowledging the distinguished and deserving medal recipient, Mr. Czeslaw Kajdas, whose address is indicated on the enclosed list. In advance, I thank you very much.

    Respectfully,

    J. M. Evans
    President

   2001 International Order of Merit

   2001 International Order of Merit

   2001 International Order of Merit 2001 International Order of Merit

   ITC 2001 International Order of Merit

   International Personality of the Year