Spis treści


Prof. zw. dr. hab. inż. Janusz JaneckiKomitet Budowy Maszyn PAN
Instytut Technologii Eksploatacji
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Polskie Towarzystwo Tribologiczne


PRACE WYBRANE


PROBLEMY TRIBOLOGICZNE
W BUDOWIE
I EKSPLOATACJI MASZYN


75—lecie i 55—lecie pracy naukowej
Prof. zw. dr. hab. inż. Janusza Tytusa Janeckiego

Warszawa, 30 listopada 2003


JUBILEUSZ
PROFESORA JANUSZA TYTUSA JANECKIEGO

”Skoro nie można być uniwersalnym
i wiedzieć wszystkiego, co się da wie—
dzieć o wszystkim, to trzeba wiedzieć
wszystkiego po trochu.”
(Blaise Pascal— „Myśli”)
„Cała metoda polega na porządku i
rozłożeniu tego, na co należy zwrócić
uwagę, aby odkryć jakąś prawdę”
(Kartezjusz, V. Prawidło kie—
rowania umysłem.)

Profesor zw. dr hab. inż. Janusz Tytus Janecki, pierwszy doktor tribologii w Polsce i współautor pierwszej w kraju książki z tej dziedziny wiedzy, obchodzi w r. 2003 Jubileusz 75—lecia urodzin. Olbrzymi Jego dorobek obejmuje wszystkie obszary aktywności naukowej: własne badania, kierowanie badaniami zespołów naukowych, kierowanie radami naukowymi, instytucjami naukowo—badawczymi, rozwojem naukowym, recenzowanie, działalność w stowarzyszeniach naukowych Podstawową uprawianą przez niego dziedziną wiedzy była i jest tribologia (ze znaczącymi elementami inżynierii powierzchni i inżynierii kompozytów). Obowiązki służbowe, wynikające z pełnionych funkcji (nauczyciela akademickiego w latach 1949—1967, dyrektora instytutu naukowo—badawczego resortu ON w latach 1967—1992) zmuszały do zajmowania się także problemami naukowo—badawczymi ze sfery budowy i eksploatacji pojazdów specjalnych, w tym modernizacji wozów bojowych i ochroną przed korozją.

Profesor Janusz T. Janecki urodził się 8 maja 1928 r. w Poznaniu, w rodzinie nauczyciela gimnazjalnego. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył 5 klas szkoły powszechnej. W czasie okupacji niemieckiej pracował w majątku rolnym. Po wojnie ukończył szkołę średnią, uzyskując w 1947 r. świadectwo maturalne typu mat.—fiz.. W latach 1947—1950 studiował na Wydziale Mechanicznym Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu (obecnie Politechnika Poznańska). Studia ukończył z dyplomem inżyniera 1—go stopnia. W latach 1949—1951 pracował w Katedrze Pojazdów tej uczelni jako asystent i st. asystent. Prowadził również zajęcia z geometrii wykreślnej, jako st. asystent, w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej NOT.
W czerwcu 1951 r. został powołany do zawodowej służby wojskowej i wyznaczony, w stopniu porucznika, na stanowisko wykładowcy w Wojskowej Akademii Technicznej. W 1954 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera ze specjalności „eksploatacja czołgów”. Do 1956 r. pracował jako wykładowca, kierownik laboratorium oraz starszy wykładowca w Katedrze Eksploatacji Czołgów (później w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych). W 1957 r. został mianowany kierownikiem tej katedry. W 1967 r. objął stanowisko dyrektora (komendanta) Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) w Sulejówku i kierował nim do r.1994, do czasu przejścia na emeryturę. Obecnie nadal pracuje w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz w WITPiS, pełniąc m.in. funkcję przewodniczącego rad naukowych obu Instytutów. W okresie 1992—2001 r. był także zatrudniony w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, gdzie zajmował się m.in. problemami pomiarów zmęczenia materiału warstw wierzchnich magnetyczną metodą Barkhausena.

Profesor Janecki naukowo pracował przede wszystkim nad problemami tarcia, smarowania i zużycia. Był pierwszym w kraju doktorem—inżynierem z zakresu tribologii (1961 r.) wypromowanym przez profesora zw. dr hab. inż. Stefana Ziembę, czł. zw. PAN.
W 1963 r. został powołany na stanowisko docenta etatowego WAT. W katedrze, którą kierował, zorganizował pracownię tribologii z pięcioma, unikatowymi na owe czasy, maszynami do badań tarcia. Na zlecenie Ministerstwa Przemysłu Chemicznego kontynuował w niej badania krajowych tworzyw sztucznych przeznaczonych na trące części maszyn (niskotarciowe węzły tarcia, hamulce i sprzęgła pojazdów). Jednocześnie w latach 1964—1973 był konsultantem naukowym w Akademii Wojskowej w Dreźnie (NRD). Do 1970 r. wypromował tam dwóch doktorów w dziedzinie tribologii.
W maju 1967 r., w stopniu pułkownika Wojska Polskiego, został wyznaczony na stanowisko Komendanta (dyrektora) Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej , którą to funkcję pełnił do 1992 r. Dzięki Jego usilnym staraniom o pozyskiwanie dla Instytutu quorum samodzielnych pracowników naukowych, Rada Naukowa WITPiS uzyskała w 1978 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.
W 1969 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w Wydziale Mechaniczno—Technologicznym Politechniki Warszawskiej, na podstawie pracy dotyczącej badania zmian charakterystyk tribologicznych tworzyw ciernych pod wpływem specyficznej obróbki cieplnej. Wyniki prac wdrożono w krajowym przemyśle tworzyw ciernych.

W trakcie 25—letniej pracy w WITPIS pracował naukowo w dziedzinach: tribologii — szczególnie tworzyw ciernych, a w latach późniejszych — tribologii i inżynierii materiałowej kompozytów metalożywicznych, regeneracyjnych, a także systemu ochrony czasowej sprzętu wojskowego przed korozją.

W latach 1960—70, pełniąc funkcję przewodniczącego Zespołu Tribologii Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, inicjuje wszczęcie krajowych kolokwiów tribologicznych, organizując i prowadząc I. Krajowe Kolokwium Tribologiczne dot. tribologii tworzyw ciernych (Janów Lubelski, 1978 r.) Na przełomie lat 80—90—tych prowadził też autorskie projekty badawcze dot.: lotnych inhibitorów korozji (KBN), kompozytów regeneracyjnych metalożywicznych (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej oraz KBN), projekty badawcze KBN z zakresu ekologicznych nietoksycznych smarów plastycznych oraz metalożywicznych termoplastycznych regeneracyjnych kompozytów (tribologicznych). W latach 80—tych ub. wieku, uczestniczył w realizacji węzłowych projektów badawczych z zakresu eksploatacji majątku trwałego oraz silników spalinowych.

W 1994 r. przeszedł na emeryturę wojskową, pracując już wówczas w Międzyresortowym Centrum Naukowym Eksploatacji Majątku Trwałego (obecny Instytut Technologii Eksploatacji) w Radomiu.

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w r. 1972, a zwyczajnego w r. 1984. Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji, w większości z zakresu tribologii tworzyw ciernych i kompozytów, smarów plastycznych ekologicznych oraz ochrony przed korozją, w tym ponad 70 autorskich, oraz ponad 50 w czasopismach naukowych poza krajem i w materiałach zagranicznych konferencji naukowych. Jest także autorem 13 książek (trzech samodzielnych), w tym jednym z dwóch autorów pierwszej w kraju książki dotyczącej problemów tarcia, smarowania i zużywania (WNT — 1969 r. cytowana w wykazie publikacji). Był członkiem wielu kadencji Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz Komitetu Transportu PAN (lata 70. i 80. XX w.), członkiem i sekretarzem Sekcji Budowy Maszyn Komitetu Nagród Państwowych (lata 1972—84), Sekcji Technicznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, a także członkiem rad naukowych szeregu instytutów naukowo—badawczych.

 

Profesor Janecki aktualnie jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce, członkiem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, członkiem European Materials Reasers Society, honorowym członkiem Stowarzyszenia Tribologów Rosyjskich. Wypromował 15 doktorów nauk technicznych, głównie z dziedziny tribologii oraz eksploatacji technicznej pojazdów. Jest odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Kawalerskim i Oficerskim Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski. Aktualnie jest zaangażowany w prace Instytutu Technologii Eksploatacji (ITeE) w Radomiu oraz Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.. W obu Instytutach pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej. Jego prace (zespołowe) prowadzone w ostatnich latach w ITeE z zakresu regeneracyjnych kompozytów metalożywicznych oraz ekologicznych biodegradowalnych nietoksycznych smarów plastycznych zostały nagrodzone medalami: złotym, srebrnym i brązowym na międzynarodowych wystawach innowacji i postępu (Bruksela, Norymberga, Genewa).
Prof. Janecki ma liczący się dorobek naukowy, nie tylko z dziedziny tribologii. W okresie pracy w WAT prowadził ożywioną działalność publikacyjną na łamach technicznych czasopism wojskowych, szczególnie dot. eksploatacji i budowy czołgów, przekazując średniemu personelowi technicznemu oddziałów wojskowych wiedzę nt. specyficznych problemów eksploatacji techniki wojskowej (p. wykaz publikacji). W latach 1958—1967 przeważały wyraźnie publikacje ze sfery tribologii (efekt własnych prac naukowo—badawczych), szczególnie dot. tworzyw ciernych. W wyniku niektórych prac udowodnił eksperymentalnie zależność intensywności zużywania metali w węzłach tarcia maszyn od zmienności („dynamiczności”) obciążenia (szczególnie prace eksperymentalne lat 1959—1961), weryfikując tym teoretyczne rozważania tribologów rosyjskich (W.I.Kragielski). Wykazał też swymi badaniami rolę swoistej obróbki cieplnej (wygrzewanie) w kształtowaniu właściwości tribologicznych ciernych kompozytów termoutwardzalnych oraz wyjaśnił mechanizm przemian prowadzących do podwyższania wartości tych właściwości (zjawisko pełniejszego usieciowywania lepiszcza — prace lat 1967—70). Zoptymalizował także właściwości tworzyw termoutwardzalnych wypełnionych włóknem szklanym, stosując impregnację tego włókna, podwyższającą sczepność lepiszcza i wypełniacza (praca w zespole — lata 1988—90). W latach 1991—95, prowadząc Projekt Celowy KBN w ITeE (oraz szereg innych prac), stworzył (w zespole) całą rodzinę metalożywicznych termoplastycznych kompozytów chemoutwardzalnych (wypełnionych proszkami metalowymi), regenerujących warstwy wierzchnie zużytych elementów stalowych (czopy, prowadnice płaskie), wdrażanych szczególnie w przemyśle włókienniczym i obrabiarkowym.
Jest też współtwórcą, opracowanych w ITeE, w latach 1994—2002. biodegradowalnych, „białych”, nietoksycznych smarów plastycznych (opartych o oleje bazowe roślinne i syntetyczne) , wdrożonych w zakładach przetwórstwa mięsnego, przetwórstwa owocowego, oraz w przemyśle piekarniczym (smarowanie łożysk tocznych)
Od roku 1967, tj od momentu mianowania na stanowisko komendanta (dyrektora) Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowego, zakres jego działalności naukowej wyraźnie się poszerzył. Stało to się wskutek konieczności służbowego realizowania przez Instytut prac z zakresu modernizacji sprzętu pancernego i samochodowego, oraz modernizacji i optymalizacji systemu eksploatacji techniki wojskowej. Kierował ( także jako współautor) szeregiem wdrożonych modernizacji kolejnych typów czołgów (T—54 do T55 i T55M, 1967—1975r, później T—72 (lata 1976—1985), tworzeniem wozów pomocniczych (np. wóz pomocy technicznej na podwoziu czołgu T—55 oraz MTLB) . Uczestniczył w procesie tworzenia rodziny samochodów STAR, ciężarowych terenowych, konstruowanych i produkowanych w kraju.
W uznaniu osiągnięć badawczych i wdrożenia systemu ochrony sprzętu wojskowego przed korozją, Profesor otrzymał w r.1977 Nagrodę Państwową II stopnia (zespołową). Zrealizował też (w zespole) projekt badawczy KBN, którego wynikiem było opracowanie lotnego uniwersalnego inhibitora korozji, stosowanego dla ochrony wnętrza hermetyzowanego pojazdu (czy zespołu pojazdu).
Ostatnie 10—cio lecie działalności naukowej, w oparciu o zespól pracowników naukowo—badawczych Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, ( w którym wypromował 5—ciu dr n. t.), poświęcił w większości problemom tribologicznym (z elementami inżynierii kompozytów). Z tego okresu datuje się ok. 70 publikacji naukowych (przede wszystkim zespołowych), oraz szereg wdrożeń będących wynikiem badań projektów badawczych KBN i projektów celowych (kompozyty regeneracyjne w remoncie elementów maszyn włókienniczych oraz obrabiarek, ekologicznych smarów plastycznych w polskim przemyśle przetwórczym, szczególnie mięsnym i piekarniczym).
Omówione wyżej osiągnięcia dokumentują wykazy publikacji i zrealizowanych prac naukowo—badawczych.
Prof. Janecki jest żonaty z Ewą Ulikowską—Janecką, dziennikarzem (w latach 60—80—tych ub. wieku — reporterem tygodnika „POLITYKA”), która zrezygnowała z wykonywania swego zawodu, by od 35—ciu lat prowadzić prawdziwy Dom , organizować życie rodzinne, towarzyskie i kulturalne Rodziny, co umożliwiło Profesorowi zajmowanie się nauką i zdobywanie kolejnych stopni naukowych. Żona ma również niemały merytoryczny wkład w działalność publikacyjną swego Męża, zajmując się adiustowaniem Jego prac naukowych i książek.
Profesor ma troje dzieci : syn Jerzy, oficer rezerwy w stopniu ppłk, dr inż., aktualnie wykładowca w wyższej uczelni w Pile i syn Marek, poligraf (obaj z pierwszego małżeństwa) oraz córka Dorota, archeolog. Ma także czworo wnuków: Marta— licencjat resocjalizacji, Lucyna— studentka iberystyki, Łukasz oraz Grzegorz— studenci informatyki. W życiu „prywatnym” był kiedyś (lata 40—50—te ub.wieku) sportowcem — pływakiem, żeglarzem (patent sternika jachtowego), czynnym szachistą; aktualnie uprawia turystykę pieszą i samochodową.
Profesor jest człowiekiem o łagodnym usposobieniu i skromnym… Hołduje zasadzie, że: „(...) Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego(...)” (Lew Tołstoj).


Niniejsza publikacja zawiera opis wybranych prac naukowych prowadzonych aktualnie przez profesora Janusza Janeckiego, a także wykaz jego publikacji oraz odznaczeń i wyróżnień.

Spis treści

 • Prof. zw. dr. hab. inż. Janusz Janecki
 • Badanie wpływu dynamiczności obciążenia silnika czołgu w okresie eksploatacji na zużycie grupy tłokowej
 • BADANIE WPŁYWU OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH NA ZUŻYCIE PRZY RUCHU POSUWISTO—ZWROTNYM
 • O PEWNYCH STRONACH PROCESU KONSTRUOWANIA MASZYN I NIEKTÓRYCH PROBLEMACH OBLICZANIA ZUŻYCIA CZĘŚCI MASZYN
 • INVESTIGATIONS OF SOME FRICTION — WEAR PROPERTIES OF PHENOLIC FRICTIONAL MATERIAL WITH FILLERS
 • BADANIA MOŻLIWOŚCI POLEPSZENIA CHARAKTERYSTYK TARCIOWO—ZUŻYCIOWYCH NIEKTÓRYCH TWORZYW CIERNYCH FENOLOFORMALDEHYDOWYCH
 • KRYTYCZNY PKZEGLĄD HIPOTEZ TARCIA SUCHEGO ORAZ ICH FIZYKO—MECHANICZNE UZASADNIENIE
 • UWAGI O MECHANIŹMIE METALIZOWANIA POWIERZCHNI TARCIA TWORZYWA CIERNEGO
 • Zużywanie tworzyw sztucznych
 • POSTĘP W BADANIACH MATERIAŁÓW FRYKCYJNYCH
 • Jan Broś, Janusz Janecki; UKŁADY FRYKCYJNE — ZJAWISKA TARCIA I ZUŻYWANIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI TWORZYW CIERNYCH
 • Janusz JANECKI, Janusz DASIEWICZ, Zbigniew PAWELEC; Wpływ składu chemicznego i granulometrycznego wybranych proszków Fe na włąściwości użytkowe kompozytu
 • Janusz DASIEWICZ, Jolanta DRABIK, Janusz JANECKI, Zbigniew PAWELEC; ZASTOSOWANIE KOMPOZYTÓW METALOŻYWICZNYCH W REGENERACJI ELEMENTÓW MASZYN
 • Janusz JANECKI, Jolanta DRABIK, Ewa PAWELEC, Jadwiga BAJER; BADANIE WPŁYWU NIETOKSYCZNYCH DODATKÓW NA CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE SMARÓW PLASTYCZNYCH
 • Janusz JANECKI, Janusz DASIEWICZ, Jolanta DRABIK, Zbigniew PAWELEC; BADANIE WPŁYWU NIETOKSYCZNYCH DODATKÓW NA CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE SMARÓW PLASTYCZNYCH
 • Jadwiga BAJER, Janusz JANECKI, Zmiany chemiczne w utlenianym oleju rzepakowym
 • Janusz DASIEWICZ, Janusz JANECKI, Zbigniew PAWELEC, Wpływ temperatury otoczenia węzła tarcia na właściwości tribologiczne kompozytów metalożywicznych
 • Janusz JANECKI, Aleksander PROWOTOROW, Jerzy SZUMNIAK; KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI TWORZYW CIERNYCH WEDŁUG KRYTERIUM ENERGII POWIERZCHNIOWEJ SKŁADNIKÓW
 • PUBLIKACJE
 • 1940 r. ; 1941 r. ; 1942 r. ; 1943 r. ; 1944 r. ; 1945 r. ; 1946 r. ; 1947 r. ; 1948 r. ; 1949 r.
 • 1950 r. ; 1951 r. ; 1952 r. ; 1953 r. ; 1954 r. ; 1955 r. ; 1956 r. ; 1957 r. ; 1958 r. ; 1959 r.
 • 1960 r. ; 1961 r. ; 1962 r. ; 1963 r. ; 1964 r. ; 1965 r. ; 1966 r. ; 1967 r. ; 1968 r. ; 1969 r.
 • 1970 r. ; 1971 r. ; 1972 r. ; 1973 r. ; 1974 r. ; 1975 r. ; 1976 r. ; 1977 r. ; 1978 r. ; 1979 r.
 • 1980 r. ; 1981 r. ; 1982 r. ; 1983 r. ; 1984 r. ; 1985 r. ; 1986 r. ; 1987 r. ; 1988 r. ; 1989 r.
 • 1990 r. ; 1991 r. ; 1992 r. ; 1993 r. ; 1994 r. ; 1995 r. ; 1996 r. ; 1997 r. ; 1998 r. ; 1999 r.
 • 2000 r. ; 2001 r. ; 2002 r.
 • Projekty badawcze
 • Odznaczenia i wyróżnienia

 •     

  Prof.zw.dr hab.inż.Janusz Tytus JANECKI

  Ważniejsze publikacje i opracowania
  w latach 1949 —2002

   1949 r.

  1. Janecki J.: Badania silnika spalinowego —Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych, Skrypt Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu

   1950 r.

  2. Janecki J.: Zbiór zadań z geometrii wykreślnej .Skrypt Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu

   1951 r.

  3. Janecki J., Nowak Z.: Zeszyty sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych silników spalinowych. SI Poznań;

   1952 r.

  4. Janecki J.: Wprowadzenie i instrukcja do prac laboratoryjnych w pracowni galwanizacyjnej. Skrypt WAT;

   1953 r.

  5. Janecki J.: O mechanizacji obsługiwania wozów bojowych. Przegląd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych (PWPiZ), Warszawa, z.11/1953
  6. Janecki J.: Uwagi o obsługiwaniu filtru powietrza i układu chłodzenie silnika w warunkach letnich. PWPiZ, z.7/1953;

   1954 r.

  7. Janecki J.: Uwagi o sprawdzaniu stanu technicznego silnika czołgowego. PWPiZ, z.5/1954;
  8. Janecki J.: Uwagi o obsługiwaniu zespołów transmisji i układu bieżnego czołgu średniego. PWPiZ, z.8/1954;

   1955 r.

  9. Janecki J.: Urządzenia do mechanizacji obsługiwania wozów bojowych. PWPiZ, z.8/1955;
  10. Janecki J.: Uwagi o niektórych czynnościach przy sprawdzaniu instalacji elektrycznej czołgu. PWPiZ, z.2/1955;
  11. Janecki J.: Niektóre zagadnienia eksploatacji układu smarowania silnika w okresie letnim. PWPiZ, z.5/1955;

   1956 r.

  12. Janecki J.: O zapobieganiu niesprawnościom i awariom silników zimą. PWPiZ,z.2/1956;
  13. Janecki J.: Eksploatacyjne metody zapobiegania przegrzewaniu silników czołgowych. PWPiZ, z.5/1956;
  14. Janecki J.:O ruchu racjonalizatorskim na Fakultecie Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. PWPiZ, z.4/1956;
  15. Janecki J.: O podwyższaniu średniej szybkości ruchu czołgów. PWPiZ, z.7/1956
  16. Janecki J.: Jeszcze o smarowaniu mechanizmów czołgowych. PWPiZ. z.9/1956;
  17. Janecki J.: Sposoby zwiększania eksploatacyjnej szybkości czołgów w warunkach zimowych. PWPiZ, 1956 nr 10
  18. Janecki J.: O zasadach i sposobach ruszania czołgiem z miejsca w różnych warunkach terenowych. PWPiZ, z.12/1956;

   1957 r.

  19. Janecki J.: Z doświadczeń uruchamiania silnika W—2 w okresie zimowym. Przegląd Wojsk Pancernych (PWP) z1/1957
  20. Janecki J.: Zasady przełączania biegów w różnych warunkach terenowych. PWP, z. 2/1957;
  21. Janecki J.: O lepsze przygotowanie mechaników — kierowców. PWP, z.3/1957;
  22. Janecki J.: O zapuskie i razogrewie dwigatelej. TANKIST, Moskwa, z.10/1957
  23. Janecki J.: O lepsze przygotowanie mechaników — kierowców(c.d.). PWP,z.5—6/1957;

   1958 r.

  24. Janecki J.: Kilka uwag o procesie smarowania i związanych z nim niektórych przedsięwzięciach eksploatacyjnych. PWP, z.1/1958;
  25. Janecki J.: Sposób określania stanu technicznego grupy tłok—cylinder i łożysk wału korbowego silnika. PWP, z.2/ 1958;
  26. Janecki J.: Badanie wpływu dynamiczności obciążenia silnika czołgu w okresie eksploatacji na zużycie grup tłokowych. PWP, z.1/1958 ;

   1959 r.

  27. Janecki J.: O eksploatacyjnych badaniach wpływu obciążeń dynamicznych na zużycie grupy tłokowej silnika czołgu. Biul. WAT, z.1/1959;

   1960 r.

  28. Janecki J.: Użycie organów i środków technicznego zabezpieczenia działań oddziału czołgów. Przegląd Wojsk Lądowych (PWL)., z.4/ 1960;
  29. Janecki J.: Nowe wymagania w zakresie prowadzenia wozów bojowych. PWL, z.7/1960;
  30. Janecki J.: Badanie spęczenia wkoło odcisków przy stosowaniu metody sztucznych baz w pomiarach zużycia części maszyn. Biul. WAT,z.3/ 1960

   1961 r.

  31. Janecki J.: Badania wpływu obciążeń dynamicznych na zużycie przy tarciu suchym i ruchu posuwisto—zwrotnym. WAT, 1961.Praca doktorska;
  32. Janecki J.: Badanie wpływu zmiennych obciążeń na zużycie przy ruchu posuwisto—zwrotnym. II Krajowa Konferencja Wytrzymałościowa SIMP — WAT, 1961;
  33. Janecki J.,Kamiński E.: Tarcie i zużycie. II Krajowa Konferencja Wytrzymałościowa SIMP — WAT , 1961;
  34. Janecki J.: Zagadnienia badania zużycia kół zębatych. Konferencja Naukowo—Techniczna "Problemy projektowania przekładni Zębatych dużych mocy", BIPROHUT 1961;
  35. Janecki J.: Badanie zjawisk procesu zużywania przy ruchu posuwisto—zwrotnym i obciążeniach zmiennych. Biuletyn WAT, z.8/ 1961;

   1962 r.

  36. Janecki J.: Niektóre metody oceny stanu technicznego silników spalinowych. PWL. z.3/ 1962;
  37. Janecki J.: Jak dokonać wiarygodnej oceny stanu technicznego silnika. PWL,z.2/1962
  38. Janecki J.: Wpływ tarcia ślizgowego na własności warstwy podpowierzchniowej. Przegląd Mechaniczny, z.12/1962 ;

   1963 r.

  39. Janecki J.: Wpływ stanu paliwowej aparatury wtryskowej silnika czołgu na jakość jego pracy. PWL., z.10/1963;
  40. Janecki J. Pomiary szczelności i oporności filtrów powietrza. PWL, z.5.1963;
  41. Janecki J.: Tarcie i zużycie a trwałość i niezawodność pracy maszyn. III. Konf. Wytrzymałościowa SIMP—WAT 1963;
  42. Janecki J., Hebda M.: Badanie zależności między niektórymi parametrami procesu zużywania a umocnieniem warstwy podpowierzchniowej. Biul. WAT, z.1/1963;
  43. Janecki J., Hebda M.: Badanie związków między mikrogeometrią powierzchni a niektórymi parametrami tarcia przy ruchu posuwisto—zwrotnym. Biul. WAT, z.4/1963;
  44. Janecki J., Sala t.: Badanie zużycia przegubów gąsienic pojazdów mechanicznych gąsienicowych na urządzeniu laboratoryjnym. III Konf. Wytrzymalościowa SIMP—WAT, Warszawa, 1963;
  45. Janecki J.: Urządzenia do dezaktywacji i odkażania pojazdów mechanicznych. PWL, z.3/1963;
  46. Janecki J.: Wpływ zapylonego powietrza na zużycie części silnika czołgowego. PWL, z.3.1963;

   1964 r.

  47. Janecki J.: Smarowanie silnika w nieustalonych warunkach jego pracy. Technika Motoryzacyjna, W—wa,z.11/1964
  48. Janecki J.: Wpływ technicznego zabezpieczenia na tempo działań jednostek pancernych i zmechanizowanych. PWP, z.3/1964;

   1965 r.

  49. Janecki J.: Beitreg zum Truppenfuehrungprozesse. "Truppenfuehrung" —Militaerakademie Dresden ,1965
  50. Janecki J., Hebda M.: Procesy tarcia, smarowania i zużycia a problemy eksploatacji maszyn. I. Sympozjum Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Mechanicznych, WAT,1965; Rola przedmiotu „eksploatacja” w szkoleniu wyższych kadr technicznych. I. Sympozjum Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Mechanicznych, WAT 1965

   1966 r.

  51. Janecki J.: Fuehrungsprozesse im technischen Siecherstelung.— Kollokwium "Sicherstellung" — NVA MA Dresden ,1966;
  52. Janecki J.: Um ein vortreffliches System voller technischen und gefechtsbereitschaft der Militaertechnik.—Verlag Militaerakademie DDR—Dresden, 1966;
  53. Janecki J., Umecki S.: Badanie wytrzymałości powierzchniowej tworzywa ciernego azbestowo—kauczukowego /AKF/ w sprzęgle mokrym. Biul. WAT, z.1/1966

   1967 r.

  54. Janecki J.: Über optimaler System PVE. Kollokwium "Operation — pruefung" NVA MA, Dresden, 1967;
  55. Janecki J.: Untersuchungen über einige Eigenschaften manchen Kunsstoffe auf Lagern. IX Sympozjum "Schmierung,Schmierstoffe und Lagertechnik", Leipzig 1967;
  56. Janecki J.: O pewnych stronach procesu konstruowania maszyn i niektórych problemach obliczania zużycia części maszyn. Biuletyn WAT, z..2/ 1967;
  57. Janecki J., Spaliński K.: Badanie własności ciernych i wytrzymałości powierzchniowej niektórych organicznych tworzyw hamulcowych. Biul. WAT, z.3/ 1967 ;
  58. Janecki J., Bernhardt M., Hebda M.: Podręcznik kierowcy III ka­tegorii. WKiŁ, 1967;
  59. Janecki J.: Badania laboratoryjne charakterystyki tarciowej i zużycia tworzyw hamulcowych. Konf.”Tarcie i zużycie”, WAT, 1967;
  60. Janecki J.: Untersuchungen über einige Eigenschaften manchen Kunststoffe auf Lagern. IX Sympozjum „Schmierung, Schmierstoffe und Lagertechnik“, Leipzig 1967
  61. Janecki J.: Über optimalen System PVE . Sympozjum „Operationspruefung“, NVA MA Dresden 1967

   1968 r.

  62. Janecki J.: Właściwości eksploatacyjne tworzyw ciernych w hamulcach pojazdów. PWPiZ, z.8./1968;
  63. Janecki J.: O niektórych zależnościach między pewnymi parametrami tarcia i twardością stali a jej odpornością na zużycie. Biul. WAT, z.4/1968
  64. Janecki J., Spaliński K.: Badania eksploatacyjne własności ciernych organicznych tworzyw hamulcowych samochodów. Biul. WAT, z.4/ 1968;
  65. Janecki J.: Wpływ obróbki cieplnej hamulcowych tworzyw fenoloformaldehydowych na zmiany ich cierności i odporności na zużycie. Biuletyn WITPiS, nr.1/1968 (praca habilitacyjna);
  66. Janecki J.: Wpływ obróbki cieplnej hamulcowych tworzyw fenoloformaldehydowych na zmiany ich cierności i odporności na zużycie. Biuletyn WITPiS, 1968 (praca habilitacyjna);
  67. Janecki J.: Poradnik inżyniera mechanika.(dział: Tarcie, smarowanie i zużycie.) WNT, Warszawa, 1968 (praca zbiorowa);
  68. Janecki J., Bernhardt M., Hebda M..: Podręcznik kierowcy II kategorii. WkiŁ, 1968;
  69. Janecki J.: Encyklopedia Techniki — Budowa maszyn(zestaw haseł— praca zbiorowa). WNT, 1968;
  70. Janecki J.: Investigations of some friction—wear properties of phenolic frictional material with fillers.—“Zagadnienia tarcia, smarowania i zużycia”, z.5/1968;

   1969 r.

  71. Janecki J.: O wpływie technicznego zabezpieczenia na działanie bojowe. PWPiZ, nr.9/1969;
  72. Janecki J.: Badania możliwości polepszenia charakterystyk tarciowo—zużyciowych niektórych tworzyw ciernych fenolo—formaldehydowych. V Krajowa Konferencja Wytrzymałościowa , 1969;
  73. Janecki J.: Procesy zużycia w pojazdach mechanicznych. 1969 nr 9 Janecki J.:Wpływ procesów zużywania i ich anomalii zamienionych w eksploatacji na awarie pojazdów mechanicznych.— II. Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych SIMP—WAT—ITWL, Poznań, 1969;
  74. Janecki J.: Marczak R.: Próba wyjaśnienia przyczyn poprawy własności ciernych tworzyw fenoloformaldehydowych zachodzącej na skutek obróbki cieplnej. — V. Krajowa Konferencja Wytrzymałościowa , 1969;

   1970 r.

  75. Janecki J.: Wpływ dyscypliny eksploatacyjnej na trwałość i niezawodność pojazdów mechanicznych. Przegląd Wojsk Lądowych (PWLąd.) z.2/ 1970
  76. Janecki J.: Analiza ochrony przed korozją w wybranych dziedzinach gospodarki narodowej w systemie: projekt — budowa — eksploatacja. Zagadnienie ochrony przed korozję transportu samochodowego. SIMP/ORPOT ,Warszawa (Publikacja wewnętrzna do użytku służbowego, 1970)(praca zbiorowa);

   1971 r.

  77. Janecki J.: Tarcie i zużycie — wrogowie maszyn. Wydawnictwa MON, W—wa, 1971
  78. Janecki J.: Gołąbek S.: Zużycie części i zespołów pojazdów samochodowych. Wyd. Kom. i Ł., Warszawa, 1971;

   1972 r.

  79. Janecki J.: Problemy pracy naukowo—badawczej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Informator WITPiS, 1972;
  80. Janecki J.: Krajowe nakładki hamulców tarczowych na bazie żywicy melaminowej. Informator WITPiS, 1972 ;
  81. Janecki J.: Banaszkiewicz S.: Poszukiwanie materiałów ciernych na hamulce samochodów terenowych. Informator WITPiS, 1972;
  82. Janecki J.: XXV lat Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Wojskowy Przegląd Techniczny, z.11/1972;
  83. Janecki J., Hebda M.: Tarcie, smarowanie i zużycie części maszyn. WNT, Warszawa, 1972, wyd.2;
  84. Janecki J., Bernhardt M, Hebda M.: Podręcznik kierowcy zawodowego kat. C. Wyd. Kom. i Łączności, W—wa, 1972;
  85. Janecki J.: Banaszkiewicz S.,Zawalski S.: Niektóre aspekty badań nad ulepszaniem fenoloformaldehydowych tworzyw ciernych. „Zagadnienia Tarcia, Zużycia i Smarowania”, z.12/1972 ;
  86. Janecki J.: Graniczne możliwości tworzyw sztucznych tribologicznych— p.v.— „Podstawy Eksploatacji Maszyn, PWN, z.2/1972;

   1973 r.

  87. Janecki J.: Badania nad optymalizacją własności tworzyw sztucznych, ciernych, hamulców samochodów. Mat. Wszechzwięzkowej Konferencji Trybologicznej, — Kijów 1973
  88. Janecki J.: jak wyżej — Sympozjum Eksploatacji, Cetniewo 1973;
  89. Janecki J.: Krytyczny przegląd hipotez tarcie suchego oraz ich fizyko—mechaniczne uzasadnienie. Informator WITPiS, 1973 ;
  90. Janecki J., Szumniak J.: Optimalizacja svojstv trenija i iznosa organiceskich frikcionnych materiałom putem termiczeskoj obrabotki. Wszechzwiazkowa Konferencja Fizykochemii i Mechaniki Warstwy Wierzchniej ,Kijów 1973.
  91. Janecki J.: Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. „Wojsko Ludowe” z.1/1973 ;

   1974 r.

  92. Janecki J.: Rozwój i automatyzacja wozów bojowych. Trybuna Ludu, 1974 nr 324;
  93. Janecki J.: Sekcja Podstaw Eksploatacji Maszyn PAN w roku 30—lecia Polski Ludowej. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. 4/1974;

   1975 r.

  94. Janecki J.: Kierunki i możliwości zwiększenia efektywności działania instytutów technicznych MON w rozwiązywaniu problemów, systemów i procesów eksploatacji techniki wojskowej. Centralna Narada Gospodarcza MON .Wrocław, 1975;
  95. Janecki J., Szumniak J., Banaszkiewicz S.: Primienenie poliamidovych podszipnikov v uzłach podveski avtomasziny. Sympozjum po Tribotechnikie, Bratyslava 1975;
  96. Jakubiuk T., Janecki J., Zawalski S.: Polimery — tworzywa wielkocząsteczkowe. Wyd. NOT, nr 2 i 3, 1975.
  97. Janecki J., Waseńczuk F., Górski M.: Urządzenia automatyczne pojazdów. Wyd. MON, 1975;
  98. Janecki J., Zawalski S.: Badania nad optymalizacją tworzywa na nakładki hamulców tarczowych. „Polimery—tworzywa wielkocząsteczkowe”, Wyd. NOT, z.3 /1975:

   1976 r.

  99. Janecki J.: Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w roku XXX—lecia. Wojskowy Przegląd Techniczny, z.1/1978 ;
  100. Janecki J.: Badanie urządzeń technicznych przy ich opracowywaniu. Wojskowy Przegląd Techniczny, cz. I z.2/ 1976 , cz. II z.3/1976 1976 nr 3;
  101. Janecki J., Pasteruk T.: Testowa metoda oceny jakości eksploatacyjnej pary hamulcowej na podstawie programowych badań stanowiskowych. Konferencja KONMOT „Postęp w badaniach pojazdów samochodowych”. Kraków 1976;
  102. Janecki J., Krawczyk J.: Uwielopaliwienie i badania silnika wysokoprężnego samochodu Star 266. Konferencja KONMOT „Postęp w badaniach pojazdów samochodowych”. Kraków 1976;
  103. Janecki J.: Analiza obecnego stanu techniki w zakresie ochrony czasowej oraz perspektywy rozwojowe ochrony przed korozję w czasie transportu i magazynowania. Praca nauk.—bad. do użytku służbowego, SIMP—ORPOT 1976/77;
  104. Janecki J.: Analiza aktów normatywno—prawnych ,dotyczących ochrony przed korozją w kraju i w krajach RWPG. Praca nauk.—bad. do użytku służbowego. SIMP—ORPOT 1976;
  105. Janecki J.: Analiza aktów normatywno—prawnych ,dotyczących ochrony przed korozją w kraju i w krajach RWPG. Praca nauk.—bad. do użytku służbowego. SIMP—ORPOT 1976;
  106. Janecki J., Marczak R., Pasteruk TY.: Możliwość doboru krajowych materiałów ciernych na okładziny hamulców szybkich pojazdów. I. Krajowa Konferencja „Pojazdy Szynowe”. Kraków, Tom. III 1976;

   1977 r.

  107. Janecki J.: Uwagi o mechanizmie metalizowania powierzchni tarcie tworzywa ciernego. Informator WITPiS, z.1./ 1977;.
  108. Janecki J.: Analiza obecnego stanu techniki w zakresie ochrony czasowej oraz perspektywy rozwojowe ochrony przed korozję w czasie transportu i magazynowania. Praca nauk.—bad. do użytku służbowego, SIMP—ORPOT 1976/77;
  109. Janecki J.: Tworzywo cierne do wytwarzania okładzin ciernych, zwłaszcza hamulców i sprzęgieł. Patent nr.94876/1977 (praca zbiorowa);
  110. Janecki J.: Dorobek Zespołu Trybologii Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn i perspektywy jej rozwoju. IV Krajowe Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych. Katowice Ueber 1977, T.VII ;
  111. Janecki J., Wojciechowicz B.: Dorobek Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN .IV Krajowe Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych Katowice 1977, T.VII;
  112. Janecki J.: Problemy kształtowania i badania tworzyw ciernych.—IV Krajowe Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych. Katowice 1977;
  113. Janecki J., Banaszkiewicz S.: Badania materiałów ciernych na graniczne warunki eksploatacji. IV. Krajowe Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych Katowice, 1977;
  114. Janecki J., Matracki A.: Problemy kształtowania i badania hamulcowych tworzyw ciernych. IV Krajowe Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych Katowice, 1977;
  115. Janecki J., Broś J.Ścieszka S.: Tribological Problems in Frictions Brakes . II Europejski Kongres Trybologiczny, EUROTRIB 77, Duesseldorf 1977, cz,I;
  116. Janecki J.: Gestaltung der Reibeigenschaften der in Bramsen von Fahrzeugen angewandten Reibkunststoffe in Anlehnung an ein Harz und neue Fuelstoffe. II Europejski Kongres Trybologiczny EUROTRIB 77, Duesseldorf 1977, cz. II/III ;
  117. Janecki J., Pytko S.: Dorobek polskiej trybologii w dwudziestoleciu pracy Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN.VII Szkoła Trybologiczna ,Poznań 1977;
  118. Janecki J.: Uwagi o mechanizmie metalizowania powierzchni tarcie tworzywa ciernego. Informator WITPIS z.1/ 1977;
  119. Janecki J., Czarnecki T.: Współczesne poglądy i wymagania dotyczące czasowej ochrony sprzętu wojskowego przed korozją, Inf. WITPiS — wyd.specjalne t.2 cz. II. 1977;

   1978 r.

  120. Janecki J., Szadziul R. : Analiza warunków pracy hamulców pojazdów ciężarowo—terenowych i projekt metodyki badań stanowiskowych. VIII Szkoła Trybologiczna 1978 Kraków — Osieczany;
  121. Janecki J., Broś J.: Specyfika zużycia elementów skojarzeń ślizgowych i ciernych. VIII Szkoła Trybologiczna 1978, Kraków — Osieczany;
  122. Janecki J., Broś J.: Układy frakcyjne — zjawiska tarcia i zużywania oraz kształtowanie własności tworzyw ciernych. Materiały I. Krajowego Kolokwium Trybologicznego, z.4/1978
  123. Janecki J.: Encyklopedia Techniki Wojskowej.(Praca zbiorowa). Wyd. Min. ON, 1978;
  124. Janecki J., Tott K.: Organizacja eksploatacji pojazdów samochodowych. WKiŁ, 1978;
  125. Janecki J.: Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w roku XXX—lecia. Wojskowy Przegląd Techniczny, z.1/1978 ;

   1979 r.

  126. Janecki J., Gołąbek S.: Zużycie części i zespołów pojazdów samochodowych. Wyd. Kom. i Łączności, Warszawa,1979;
  127. Janecki J., Waseńczuk F., Górski M.: Automatische Anlagen in Militaerfahrzeugen. MILITAERVERLAG, Berlin, 1979;

   1981 r.

  128. Janecki J., Marczak R.,Ciach R.: Tribological properties of aluminium/zinc alloys. 3rd Internacional Tribology Congress Eurotrib 81, Warszawa 1981

   1982 r.

  129. Janecki J.: Zużycie części samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Wyd. Kom. i Łączności, W—wa,1982;
  130. Janecki.J.: Postęp w badaniach materiałów frykcyjnych.—Materiały II. Krajowego Kollokwium Trybologicznego, Gębice—Sulejówek, 1982 r.

   1983 r.

  131. Janecki J., Prowotorow A., Szumniak J.: Kształtowanie własności tworzyw ciernych według kryterium energii powierzchniowej składników. „WYBRANE PROBLEMY TRIBOLOGII”, PWN, Warszawa,1983., s.509—516;

   1984 r.

  132. Janecki J.: Proces eksploatacji i rola przemysłu w utrzymaniu pojadów. AUTOPROGRES, 83/84, Jadwisin 1984, s.81—114.
  133. Janecki J., Gołąbek S.: Zużycie części i zespołów pojazdów samochodowych. WKIŁ, Warszawa 1984, wyd. IV. zmienione.
  134. Janecki J. i in.: Proces eksploatacji i rola przemysłu w utrzymaniu pojazdów. AUTOPROGRES 83/84, wyd. WITPIS 1984

   1985 r.

  135. Janecki J.; Szumniak J.; Prowotorow A.: Razrabotka tormoznych frikcjonnych materialow, nie sodierżaszczych azbesta. INTERATIONAL TRIBOLOGY CONFERENCE, Taskient, 1985, Izd. Nauka; 1986 r
  136. Janecki J., Szumniak J., Prowotorow A.: Bezazbestowe materiały cierne na okładziny hamulcowe pojazdów samochodowych. AUTOPROGRE 86, Jadwisin 1986, wyd. WITPIS;
  137. Janecki J., Opperman G.: Erhohung der Zuverlessigkeit d.Bremsanlagen. QUALITATSSICHERUNG IM TRANSPORT—UND NACHRICHTENWESEN, Dresden, 1986, Band III, Militaerakademie.;

   1988 r.

  138. Janecki J., Jaszczyński A.: Tendencje rozwojowe motoryzacji w Polsce. AUTOPROGRES 88, Jadwisin, 1988, wyd. WITPIS

   1991 r.

  139. Janecki J.: Inhibitory korozji do paliw, olejów i cieczy roboczych, stosowane w długotrwałym przechowywaniu i transporciew złożonych maszyn. — Projek bad. KBN nr.611/7/91, 1991 r;

   1992 r.

  140. Janecki J.: Opracowanie kompozytu metalo—żywicznego i technologii regenerowania nią pary czop—panew. Praca n.b. Program PONT, 1992.
  141. Janecki J.: Trenije i iznos chodowoj sistiem transportnych sredstw.—„Sprawocznik po tribotechnikie”,t.3,gława 5. Izd.Maszinostrojenije, Moskwa, 1992;
  142. Janecki J.: Tribołogija sziny abtomobilnogo kolesa .—„Sprawocznik po tribotechnikie”, t.3, gława,4. Izd.Maszinostrojenije, Moskwa 1992;
  143. Janecki J.: Tribołogija gusienicznoj chodowoj czasti.— „Sprawocznik po tribotechnikie”,,t.3.,gława 6. Izd.Maszinostrojenije, Moskwa, 1952;

   1993 r.

  144. Janecki J., Iwanow J., Kowalkiewicz L.: Ocena skuteczności uniwersalnych lotnych inhibitorów korozji serii UNILIK w chlodziwach wodnych i wodnoglikolowych. PROBLEMY EKSPLOATACJI, nr 5/1993, Wyd. ITeE Radom
  145. Dasiewicz J., Janecki J.: Badania własności tribologicznych niektórych tworzyw metalożywicznych. W: Tribologia 1993 nr 1, s. 13—17.
  146. Janecki J., Drabik J., Dasiewicz J. i inni: Nowe materiały epoksydowo—metaliczne do regeneracji i naprawy elementów maszyn i urządzeń. Problemy Eksploatacji 4/93, Biuletyn MCNEMT, Radom 1993.
  147. Janecki J., Sajdak T.: Weryfikacja możliwości wydłużenia czasu pracy olejów silnikowych w systemie eksploatacji bezodpadowej. PROBLEMY EKSPLOATACJI, nr 5/1993, wyd. ITeE;
  148. Janecki J. Modernizacja sprzętu wojskowego i rola w niej wojskowych jednostek badawczo—rozwojowych. ”PROBLEMY EKSPLOATACJI TECHNIKI WOJSKOWEJ”,1993, Wyd. ITWL;
  149. Janecki J., Szumniak J., Banaszkiewicz S.: Przydatność kompozytów metalowo—żywicznych do regeneracji techniki wojskowej. ”PROBLEMY EKSPLOATACJI TECHNIKI WOJSKOWEJ”, 1993, Wyd. ITWL;
  150. Janecki J.,Sajdak T., Stępień A.: System bezodpadowej eksploatacji olejów silnikowych. AUTOPROGRES 93, 1993,Wyd.WITPiS;
  151. Janecki J., Kowalkiewicz I.,Iwanow I.: Badanie uniwersalnych lotnych inhibitorów korozji. AUTOPROGRES 93,1993,Wyd. WITPiS;
  152. Janecki J., Sajdak T.: Lubricating ability of straight machine oils reclaimed by non—refinery means. INTERTRIBO 93,Medzinarodne sympozium, Bratislava 1993, s.40—44;
  153. Janecki J.: Kompozyty polimerowo—metalowe w eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. MCNEMT, Radom, 1993, s.33—35;
  154. Janecki J. i in.: Badanie sczepności kompozytów—metalożywicznych z podłożem metalowym. „Problemy Eksploatacji”, 1993, ITeE Radom;

   1994 r.

  155. Drabik J., Dasiewicz J., Janecki J.: Wpływ wybranych napełniaczy na właściwości użytkowe kompozytów metalożywicznych. VII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn. Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Kraków, 1994.
  156. Janecki J., Szumniak J.: Ekologiczne kompozyty cierne. TRIBOLOGIA, nr 6/1994, s.664—672;
  157. Janecki J.: Sprawozdanie z obrad Sekcji Systemów Eksploatacji. PROBLEMY EKSPLOATACJI, nr 9/1994
  158. Janecki J., Szumniak J.: Research Work Aiming at Enviroment Friendly. Friction Composites Obtainment in Poland. YAROFRI 94, Jaroslawl, Rosja, vol. 1, s.79—83;
  159. Janecki J., Błachnio J.: Wiarygodność pomiarów naprężeń własnych w łopatkach sprężarki wirnikowej metodą magnetostrykcyjną.”POMIARY NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH, seminarium, Poznań 1994 (Pol.Pozn.);

   1995 r.

  160. Janecki J., Drabik J., Dasiewicz J.: Cechy tribologiczne regeneracyjnego kompozytu metalożywicznego. SLAVYANTRIBO—3 — Tribologia i transport. Rybińsk 1995, s. 3—8.
  161. Janecki J., Drabik J., Dasiewicz J., Pawelec Z.: Zastosowanie kompozytów metalożywicznych w regeneracji ślizgowych elementów maszyn. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo—Techniczna Poltrib'95 — Tribologia dla Eksploatacji, Warszawa — Jachranka 1995. Materiały konferencyjne.
  162. Janecki J., Drabik J., Dasiewicz J.: Cechy tribologiczne regeneracyjnego kompozytu metalożywicznego. Slavyantribo—3 — Tribologia i transport. Rybińsk 1995, s. 3—8
  163. Janecki J., Drabik J., Dasiewicz J., Pawelec Z.: Zastosowanie kompozytów metalożywicznych w regeneracji ślizgowych elementów maszyn. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo—Techniczna Poltrib'95 — Tribologia dla Eksploatacji, Warszawa — Jachranka 1995, s. III 3—10.

   1996 r.

  164. Janecki J., Drabik J., Dasiewicz J.: Metal—resinous composites for regeneration of sliding elements. VI Międzynarodowe Sympozium INTERTRIBO’96. Slovak Republika, Stara Leśna — Tatrzańska Łomnica, 1996, s. 341 — 344.
  165. Janecki J., Błachnio I.: Magnetic barkhausen noisen vs stresses wihin specimens. ECRS4 — Fourth European Conference on Residual Stresses, France 1996.
  166. Janecki J., Drabik J., Dasiewicz J.: Metal—resinous composites for regeneration of sliding elements. VI Międzynarodowe Sympozjum INTERTRIBO’96. Slovak Republika, Stara Leśna — Tatrzańska Łomnica, 1996, s. 341 — 344.

   1997 r.

  167. Pawelec E., Bajer J., Drabik J., Janecki J.: Politetrafluoroetylen jako dodatek przeciwzatarciowy do smarów plastycznych. Poltrib 1997 — Tribologia dla Eksploatacji, Warszawa — Białobrzegi 1997, s. III 93 — 97.
  168. Janecki J., Drabik J.: „Modyfikacja właściwości użytkowych kompozytu metalożywicznego typu EPAN utwardzaczami aminowymi”. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo—Techniczna Poltrib’97 Tribologia dla Eksploatacji, 1997r.
  169. Janecki J., Drabik J., Bajer J.: „Rodzaj napełniacza metalicznego a właściwości cieplne kompozytu metalożywicznego”. VIII Krajowe Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, Kraków 1997 r.
  170. Janecki J., Drabik J.: Warunki utwardzania kompozytu metalożywicznego EPAN a właściwości tribologiczne. VIII Krajowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych 1997 r.
  171. Pawelec E., Bajer J., Drabik J., Janecki J.: Politetrafluoroetylen jako dodatek przeciwzatarciowy do smarów plastycznych. Poltrib 1997.
  172. Pawelec E., Bajer J., Drabik J., Janecki J.: Biały smar plastyczny PB do łożysk tocznych i ślizgowych. VIII Krajowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Krynica 1997.
  173. Pawelec E., Bajer J., Drabik J., Janecki J.: Wybór metod oceny ekologicznego środka smarowego SMARU PB. Krajowa Konferencja — Nowe Techniki w Tribologii i Tribotechnice. Częstochowa 1997.
  174. Bajer J., Drabik J., Pawelec E., Janecki J.: Zastosowanie SMARU PB w maszynach i urządzeniach przemysłu spożywczego. I Międzynarodowa Konferencja Eksploatacja '97 nt. Eksploatacja Techniki w Warunkach Integrującej się Europy'97. Warszawa 1997

   1998 r.

  175. Drabik J., Janecki J.: Application of thermal analysis and tribotesting to estimating the range of working conditions of Epan I composite. V Międzynarodowe Sympozjum INSYCONT'98, Kraków 1998.
  176. Janecki J., Drabik J., Dasiewicz J., Pawelec Z.,.: Metall — harz — beschichtunden der reiboberflaschen von maschinenelemente. X Międzynarodowa Konferencja Metalograficzna, Uniwersytet Leoben, Austria 16—18 IX , 1998.
  177. Pawelec E., Drabik J., Bajer J., Janecki J.: Nietoksyczny środek smarowy — SMAR PB. IV Międzynarodowe Sympozjum Forum Chemiczne'98. Warszawa 1998.
  178. Pawelec E., Drabik J., Bajer J., Janecki J.: Możliwości stosowania nietoksycznych smarów plastycznych w węzłach trących. XXII Jesienna Szkoła Tribologiczna. Ustroń—Zawodzie 1998.
  179. Janecki J., Drabik J., Pawelec E., Bajer J.: SMAR PB w aspekcie badań ekologicznych. V Międzynarodowe Sympozjum INSYCONT'98.

   1999 r.

  180. Pawelec E., Janecki J.: Ekologiczny smar biały do łożysk tocznych. Zeszyty naukowe WITPiS, 1999, s.27—32.
  181. Janecki J., Bajer J., Drabik J., Pawelec E.: Wpływ syntetycznej fazy dyspersyjnej na charakterystyki tribologiczne plastycznego środka smarowego. POLTRIB’99, Szczyrk, 1999, s. 64—70.
  182. Drabik J., Pawelec E., Janecki J.: Influence of non—toxic components on tribological characteristics of the greases. Problems of Non—Conventional Bearing Systems NCBS 1999. Zielona Góra, 1999, s. 273—276
  183. Janecki J., Pawelec E., Drabik J.: Wpływ rodzaju baz olejowych na właściwości tribologiczne smarów plastycznych. XXIII Jesienna Szkoła Tribologiczna. Zielona Góra — Lubiatów 1999, s. 809—815.
  184. Janecki J., Drabik J., Pawelec E., Bajer J.: Ocena możliwość stosowania olejów naturalnych i syntetycznych jako ciecze bazowe smarów plastycznych. Problemy Eksploatacji nr 4, 1999.
  185. Janecki J., Drabik J., Pawelec E.: Influence of non—toxic copmonents on tribological characteristic of the greases. Proceedings of International Conference: Problems of Non—Conventional Bearing Systems NCBS’99,Zielona Góra, 1999.
  186. Janecki J., Drabik J., Pawelec E., Bajer J.: Ocena możliwości stosowania olejów naturalnych i syntetycznych jako ciecze bazowe smarów plastycznych. Problemy Eksploatacji nr 3, 1999.
  187. Janecki J., Drabik J., Pawelec E.:Influence of non—toxic copmonents on tribological characteristic of the greases. Proceedings of International Conference: Problems of Non—Conventional Bearing Systems NCBS’99. Zielona Góra, 1999.
  188. Janecki J., Drabik J., Pawelec E., Bajer J.: Ocena możliwości stosowania olejów naturalnych i syntetycznych jako ciecze bazowe smarów plastycznych. Problemy Eksploatacji nr 3, 1999.
  189. Janecki J.: Opracowanie metodyki regeneracji części samochodowych kompozytami metalożywicznymi. Praca statutowa KBN, WITPiS, 1999;

   2000 r.

  190. Babul W. Janecki J.: Badania odporności na zużywanie niektórych powłok metalicznych nakładanych metodą detonacyjna; PRACE NAUKOWE ITWL, z.9/2000.
  191. Drabik J., Janecki J., Siwiec E.: „Odporność termiczna modyfikowanej matrycy polimerowej kompozytu metalożywicznego przeznaczonego do regeneracji elementów trących”. XXIV Jesienna Szkoła Tribologiczna nt: POLSKA TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA. Tribologia nr 3, 2000.
  192. Drabik J., Pawelec E., Janecki J., „Influence of modifiers on tribological properties of non—toxic greases”. COST — 516 Tribology Symposium, Eibar, Spain, 18—19 May, 2000.
  193. Drabik J., Pawelec E., Janecki J.,: „Tribologiczne efekty modyfikacji smaru plastycznego”.International Symposium „SLAVANTRIBO—5”, June, 2000, Rybińsk — St.—Petersburg.
  194. Pawelec E., Janecki J., Drabik J.: Ocena wybranych nietoksycznych dodatków niskotarciowych w aspekcie oddziaływań przeciwzużyciowych”. XXIV Jesienna Szkoła Tribologiczna POLSKA TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA. Tribologia nr 4/2000.
  195. Bajer J., Janecki J.: Próby wykorzystania w przemyśle przepracowanego oleju maszynowego. Problemy Eksploatacji nr 4/2000.
  196. Janecki J., Bajer J.: Syntetyczny ekologiczny smar łożyskowy. Problemy Eksploatacji nr 4/2000.
  197. Drabik J., Pawelec E., Janecki J.,: Ekosystem a smary plastyczne. Problemy Eksploatacji nr 4/2000.
  198. Janecki J.: Studium zjawisk tribologicznych procesu współpracy gąsienicy z podłożem odkształcalnym. Praca n.—b. statutowa KBN, WITPiS, 2000;
  199. Babul W., Janecki J., Babul T., Faryński A., Ziółkowski Z.: Formowanie warstw wierzchnich i powłok zderzeniem ciał z prędkościami powyżej 600 m/s.— IP 2000—Inżynieria Powierzchni 2000—III. Ogólnopolska Konferencja Naukowo — Przegląd projektów KBN. Kazimierz D., czerwiec 2000.
  200. Błachnio J., Janecki J., Dutkiewicz J.:Zbadanie relacji pomiędzy mikrostrukturą a poziomem szumu magnetycznego w aspekcie zastosowania do diagnostyki łopatek sprężarki turbinowego silnika lotniczego.— Materiały: — jak wyżej.

   2001 r.

  201. Drabik J., Janecki J.: Charakterystyki tarciowo—zużyciowe modyfikowanych kompozycji polimerowych. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo—Techniczna nt. „Nowe Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Sztucznych” Politechnika Poznańska, Rydzyna 14—16 maja 2001r.
  202. Drabik J., Janecki J.: Odporność kompozytu polimerowego na działanie czynników zewnętrznych. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo — Techniczna Poltrib’01 — Tribologia dla Eksploatacji. Kazimierz Dolny 9—11. 10. 2001.
  203. Drabik J., Janecki J.: Zmiana struktury warstwy wierzchniej kompozytu polimerowego po testach tribologicznych. Regeneracja’02, Bydgoszcz — Wiktorowo IX 2002. Materiały konferencyjne s. 36—43.
  204. Janecki J., Drabik J., Pawelec E.: Ekological greases. II WORD TRIBOLOGY CONGRESS, Wiedeń 03—07. 09. 2001 r.
  205. Pawelec E., Drabik J., Janecki J.: Wpływ niekonwencjonalnych dodatków polimerowych na właściwości użytkowe smarów plastycznych. IX Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych. Krynica 25—28. 09. 2001 r. Tribologia nr 4/2001 s.701—710.
  206. Janecki J., Bajer J.: Wpływ dodatków przeciwzatarciowych na właściwości tribologiczne syntetycznych smarów plastycznych. IX Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych. Krynica 25—28. 09. 2001 r. Tribologia nr 4/2001, s. 525—534.
  207. Drabik J., Pawelec E., Janecki J.: Modelowanie właściwości oraz technologii ekologicznych smarów plastycznych. Problemy Eksploatacji nr 2/2001, s. 67—80.
  208. Pawelec E., Drabik J., Janecki J.: Wpływ fazy dyspergującej smaru plastycznego na zużycie smarowanego węzła tarcia. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo — Techniczna Poltrib’01 — Tribologia dla Eksploatacji. Kazimierz Dolny 9—11. 10. 2001.
  209. Janecki J., Babul W.: Rola ciśnienia w formowaniu powłok. TRIBOLOGIA,nr.6/2001;
  210. Janecki J., Babul W.: Strefa przejściowa w technologiach wybuchowych i detonacyjnych. TRIBOLOGIA, nr.6/2001.
  211. Janecki J., Babul T., Babul W.: Odporność na zużycie niektórych powłok natryskiwanych detonacyjnie, TRIBOLOGIA, nr 5.2001

   2002 r.

  212. Ewa Pawelec, Jolanta Drabik, Janusz Janecki: Charakterystyki tarciowo — zużyciowe skojarzenia materiałowego stal — stal smarowanego nietoksycznym smarem plastycznym. XXV Szkoła Tribologiczna. Tribologia nr 7/2002.
  213. Drabik J., Pawelec E., Janecki J.: Efekt działania przeciwutleniaczy w stosunku do faz dyspergujących smaru plastycznego. III Szkoła Analizy Termicznej SAT’02, 10—12 kwiecień 2002, Zakopane.
  214. Pawelec E., Drabik J., Janecki J.: Trwałość zmęczeniowa węzła tarcia a właściwości ekologicznego czynnika smarującego. Inżynieria Łożyskowania’02, 22—24 V 2002 r., Gdańsk — Jastrzębia Góra. Tribologia — 2002, nr 2, s.555—561.
  215. Pawelec E., Drabik J., Janecki J.: Charakterystyki tarciowo—zużyciowe skojarzenia materiałowego stal—stal smarowanego nietoksycznym smarem plastycznym. XXV Szkoła Tribologiczna — Wrocław — Lądek Zdrój 23—26. 09. 2002. Tribologia — 2002, nr 3, s.975—984.
  216. Janecki J., Bajer J.: Składniki syntetycznego smaru plastycznego a charakterystyka ekologiczno—eksploatacyjna. Problemy Eksploatacji z.3/2002,
  UWAGA : w latach 1968—1992 ok. 60 publikacji i opracowań (analizy, monografie, prace konstrukcyjne dot. modernizacji wozów bojowych— wyłącznie niejawne); charakterystyka tych publikacji i opracowań wspomniana w rozdziale dot. zakresu działalności naukowo—badawczej.

  Niektóre wykonane i wykonywane projekty badawcze (tribologiczne)

  1. Projekt Celowy 7 13 77 91 C/94. Nowe materiały epoksydowo—metaliczne do regeneracji i napraw elementów maszyn i urządzeń. kierownik projektu, zakończono 1994
  2. Projekt badawczy nr 3 P402 047 06. Badania możliwości modyfikacji kompozytu metalożywicznego napełniaczami nieaktywnymi. główny wykonawca, zakończono 1996
  3. Projekt badawczy nr T08E 024. 08. Wpływ napełniaczy aktywnych oraz procesu starzenia na właściwości kompozytu metalożywicznego. główny wykonawca, zakończono 1997
  4. Projekt badawczy nr 848/T08/95/09. Podwyższenie właściwości tribologicznych chemoutwardzalnych tworzyw regeneracyjnych główny wykonawca zakończono 1997
  5. Projekt badawczy nr 7T08C 065 12. Tribologiczne warstwy wierzchnie metalożywiczne o podwyższonej wytrzymałości cieplnej i mechanicznej. kierownik projektu zakończono 2000
  6. Projekt badawczy nr 7T08C 030 18. Badania nad podwyższeniem cech użytkowych kompozytów metalożywicznych przez modyfikację właściwości powierzchniowych napełniaczy proszkowych i włóknistych. główny wykonawca zakończono 2002
  7. Projekt badawczy nr 7T08E 02 221 Ślizgowy termoutwardzalny kompozyt metalożywiczny do regeneracji łożysk poprzecznych. główny wykonawca planowany termin zakończenia 12.2003,
  8. Projekt badawczy nr 7 T09B 11821. Nietoksyczne smary plastyczne na bazie związków syntetycznych. kierownik projektu. planowany termin zakończenia grudzień 2003

  Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia

  1. Nagroda Państwowa II stop. (zesp.) z zakresu systemu ochrony czasowej Warszawa 1977r
  2. Nagroda MON (3—krotnie) m.in. z zakresu inżynierii materiałowej 1976/1978/1980
  3. Członek Kom. Organ. Europejskiego Kongresu Tribol.1982 (także 4 innych konf. międzynar.)
  4. Członek zwycz. Akademii Inżynierskiej w Polsce — od 1994 r.
  5. Członek European Materials Research Society, Strasbourg od 1992 r..
  6. Złoty Medal na Światowej Wystawie Wynalazków i Innowacji BRUSSELS EUREKA ‘96 za kompozyt do regeneracji powierzchni ślizgowych (współtwórca) — Bruksela, 1996.
  7. Brązowy Medal na Światowej Wystawie Idei, Wynalazków i Nowych Produktów IENA’96 za kompozyt do regeneracji powierzchni ślizgowych (współtwórca), Norymberga, 1996.
  8. Dyplom Komitetu Badań Naukowych za kompozyt do regeneracji powierzchni ślizgowych (współtwórca), Warszawa, 1996.
  9. Srebrny Medal 25 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Nowych Technik i Produktów za kompozyt do regeneracji powierzchni ślizgowych (współtwórca), Genewa, 1997.
  10. Dyplom Komitetu Badań Naukowych za kompozyt do regeneracji powierzchni ślizgowych (współtwórca), Warszawa, 1997.

  11. Patent nr 174265 za opracowanie i wdrożenie kompozytu metalożywicznego do regeneracji powierzchni ślizgowych
  12. Honorowy członek Rosyjskiego Towarzystwa Tribologicznego

  13. Konsultant Naukowy Fakultetu Technicznego Militearakademii „F.Engels” w Dreźnie (lata 60—te — 70—te XX w.)