Who Is Who
Who Is Who

  Prof. dr hab. inż. Antoni Neyman

  Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
  Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej

  1. Rys historyczny

  Politechnika Gdańska obchodzi w roku akademickim 2004/2005 100 lecie istnienia jako wyższa uczelnia techniczne i 60 lecie jako polska uczelnia.

  Dekretem Krajowej Rady Narodowej z dnia 24 maja 1945 r. niemiecka uczelnia techniczna, wzniesiona w 1904 r., została przekształcona w polską politechnikę. Otwarto 6 wydziałów w tym Wydział Mechaniczny. Wśród 17 utworzonych na wydziale katedr były Katedra Elementów Maszyn i Katedra Rysunku Technicznego.

  Pierwszym kierownikiem Katedry Elementów Maszyn został prof. dr inż. Adolf Polak, prof. Politechniki Lwowskiej (członek Polskiej Akademii Nauk), kierownikiem Katedry Rysunku Technicznego został prof. inż. Władysław Florjański, też prof. Politechniki Lwowskiej. Te dwie katedry przechodząc ciąg kolejnych zmian organizacyjnych weszły w skład obecnie noszącej nazwę Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn.

  Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn od początku swojej działalności specjalizowała się w konstruowaniu maszyn i urządzeń oraz w pracach związanych z inżynierią łożyskowania i tribologią.

  Profesor Polak z zespołem współpracowników skonstruował pierwszą polską główną okrętową maszynę parową typu ML8a o mocy 1300 KM, nadzorował jej uruchomienie i zainstalowanie na pierwszym polskim pełnomorskim statku rudowęglowcu s/s "Sołdek" .

  Skonstruował także szereg nowych maszyn i mechanizmów okrętowych; między innymi maszynę parową typu MC10a o mocy 1600 KM i turbinę typu TP8 o mocy 700 KM na parę odlotową, specjalne pompy okrętowe - zenzowe, powietrzne, skroplinowe, olejowe, maszynę parową sterową typu MS120 wraz z urządzeniem sterowym o momencie 30.000 Nm, łożysko oporowe wału głównego typu Michella, dwustopniową przekładnią zębatą ze sprzęgłem hydrokinetycznym o mocy 700 KM i inne urządzenia.

  Kolejny kierownik katedry prof. Tadeusz Gerlach, wspólnie z prof. Kazimierzem Zygmuntem (trzecim kierownikiem katedry) byli twórcami m.in. znanych i stosowanych na całym świecie przebijaków gruntu "kretów".

  Prof. Kazimierz Zygmunt zapoczątkował budowę laboratorium tribologicznego. W latach siedemdziesiątych w katedrze utworzono nowoczesne, wyposażone w wiele unikatowych w skali światowej maszyn badawczych, laboratorium tribologiczne przeznaczone głównie do badań łożysk ślizgowych i podstawowych badań tribologicznych. Głównym organizatorem i kierownikiem zespołu konstrukcyjnego pracowników katedry tworzącego stanowiska badawcze był doc. dr inż. Olgierd Olszewski. Kolejnymi kierownikami katedry kontynuującymi i rozwijającymi jej tradycyjny obszar działalności naukowo badawczej i konstrukcyjnej byli: doc. dr inż. Kazimierz Iwanowski, doc. dr inż. Ryszard Maciakowski, doc. dr inż. Olgierd Olszewski i aktualny kierownik prof. dr hab. inż. Antoni Neyman.

  Katedra liczy obecnie 18 nauczycieli akademickich oraz pięciu emerytowanych nauczycieli akademickich zatrudnionych na godzinach zleconych. W Katedrze zatrudnionych jest ponadto 3 pracowników technicznych i 1 administracyjny.

   Aktualny skład osobowy Katedry:
  1. Prof. dr hab. inż. Antoni Neyman - kierownik katedry
  2. Dr hab. inż. Jan Sikora prof. nadzw.
  3. Dr inż. Leszek Dąbrowski adiunkt
  4. Dr inż. Krzysztof Druet adiunkt
  5. Dr inż. Rafał Gawarkiewicz adiunkt
  6. Dr inż. Szymon Grymek adiunkt
  7. Dr inż. Waldemar Karaszeski adiunkt
  8. Dr inż. Jacek Igor Łubiński adiunkt
  9. Dr inż. Artur Olszewski adiunkt
  10. Dr inż. Paweł Romanowski adiunkt
  11. Dr inż. Bogusław Siwek adiunkt
  12. Dr inż. Michał Wasilczuk adiunkt
  13. Dr inż. Wojciech Majewski st. wykładowca
  14. Dr inż. Jerzy Sadaj st. wykładowca
  15. Mgr inż. Zbigniw Gadomski st. wykładowca
  16. Mgr inż. Marek Łubniewski wykładowca
  17. Mgr inż. Grzegorz Rotta asystent
  18. Mgr inż. Michał Wodtke asystent
  19. Doc. dr inż. Olgierd Olszewski - emeryt
  20. Dr inż. Jak Kłopopcki - emeryt
  21. Dr inż. Marek Kochanowski - emeryt
  22. Mgr inż. Alojzy Rigall - emeryt
  23. Mgr inż. Antoni Chrzan - emeryt
  Pracownicy techniczni
  Mgr inż. Jerzy Gliwiński
  Inż. Mirosław Jarzembowski
  Techn. Jacek Łuczywo
  Pracownik administracyjny
  Mgr inż. Angelika Poturaj

  Zdjęcie zespołu pracowników Katedry

  2. Zakres działalności Katedry

  Obecnie działalność naukowo - badawcza Katedry koncentruje się wokół kilku obszarów scharakteryzowanych poniżej:
  • Badania podstawowe i aplikacyjne w dziedzinie inżynierii łożyskowania i tribologii, w tym szczególnie:
   • metodyka badań i optymalizacja konstrukcji łożysk ślizgowych,
   • wytrzymałość zmęczeniowa łożysk ślizgowych,
   • materiały ceramiczne w zastosowaniach tribologicznych,
   • problemy łożyskowania turbin wodnych i parowych
   • procesy zużywania w warunkach frettingu,
   • samowzbudne drgania cierne
   • tribologiczne badania materiałów łożyskowych i smarów,
  • Badania wytrzymałości powierzchniowej elementów maszyn,
  • Badania diagnostyczne maszyn i urządzeń, badania trwałości i niezawodności,
  • Konstruowanie i optymalizacja konstrukcji nietypowych maszyn i urządzeń,
  • Komputerowe wspomaganie projektowania i pomiarów,
  • Analiza konstrukcji maszyn i układów napędowych,
  • Obliczeniowa ocena stanu technicznego rurociągów,
  • Komputerowo wspomagane prace inżynierskie
  • Metodyka badań doświadczalnych.

  3. Osiągnięcia zespołu katedry w obszarze tribologii i inżynierii łożyskowania

  Do szczególnych osiągnięć Katedry zaliczyć trzeba opracowanie przez doc. Olszewskiego łożyska ślizgowego wzdłużnego nowej generacji z odkształcalnym pierścieniem panwiowym zamiast tradycyjnych klocków, badania nad wdrożeniem wybranych materiałów ceramicznych w węzłach ślizgowych, skonstruowanie szeregu specjalnych łożysk antywibracyjnych wdrożonych w wielu turbinach parowych produkowanych przez ABB Zamech (obecnie Alstom Power Zamech) oraz modernizację układów łożyskowych w całym szeregu turbin wodnych. Do najważniejszych osiągnięć pracowników Katedry należy także skonstruowanie specjalnego, oryginalnego, ceramicznego, poprzecznego łożyska ślizgowego, o konforemnych powierzchniach ślizgowych.

  W katedrze opracowano specjalny, oryginalny system diagnostyczny pozwalający na bieżąco kontrolować rozkład grubości filmu olejowego w łożysku.

  Ważnym osiągnięciem katedry jest także gruntowna modernizacja laboratorium badawczego katedry i jego przeniesienie do nowego pomieszczenia. W ramach inwestycji, wykonanej w latach 1998 -2002, finansowanej przez KBN, podjętej przez cały zespół katedry, wymieniono we wszystkich stanowiskach badawczych układy obciążające (hydrauliczne) wprowadzając nowoczesne, zwarte stacje zasilające. Wykonano nowe układy napędowe z falownikowym zasilaniem. Wykonano nowe układy pomiarowe. Potencjał badawczy powiększony został o kilka nowych stanowisk badawczych: maszynę MWO do badań zmęczeniowych łożysk ślizgowych poprzecznych oraz dwa testery do badań zmęczeniowych materiałów łożyskowych na próbkach i dwa tribometry do badań skojarzeń ślizgowych w warunkach ruchu posuwisto zwrotnego. Laboratorium przeniesiono do zabytkowego budynku starej kotłowni, gruntownie wyremontowanego i dostosowanego do potrzeb laboratoryjnych. Na październik 2005, w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia Politechniki Gdańskiej i 100-lecia politechniki w Gdańsku, planowane jest uroczyste nadanie laboratorium badawczemu Katedry imienia inż. Bogusława Niemkiewicza nieżyjącego, byłego, długoletniego kierownika laboratorium.

  2.1. Wykaz projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych wykonanych w katedrze
  W ostatnich latach wykonano w Katedrze wiele projektów badawczych finansowanych przez KBN, wymieniono je poniżej.
  Projekt celowy nr 7 T07C 094 98 C/4037: Ekologiczne łożyska aparatów kierowniczych turbin wodnych Kier. - O. Olszewski, mgr inż. R. Gawarkiewicz, mgr inż. J. Gliwiński, dr hab. inż. J. Sikora, dr inż. W. Majewski, dr inż. A. Olszewski (finansowany przez KBN oraz Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. w Warszawie).
  Projekt badawczy nr 7 T08C 028 09, "Właściwości powłok ceramicznych w skojarzeniach ślizgowych". Kier. - dr inż. O. Olszewski, prof. dr hab. inż. T. Stolarski, dr inż. J. Sikora.
  Projekt badawczy nr 7 T07B 014 09, "Badania i diagnostyka eksploatacyjnych uszkodzeń łożysk ślizgowych obciążonych dynamicznie" Kier.- dr inż. J. Sikora, dr inż. J. Kłopocki , dr inż. W. Majewski.
  Projekt badawczy 7 T07C 21 10, Określenie skali korzyści płynących z uzyskania w hydrodynamicznym łożysku wzdłużnym idealnego kształtu szczeliny smarowej. Kier - dr inż. M. Wasilczuk, dr inż. O. Olszewski, dr inż. B. Siwek, mgr inż. L. Dąbrowski.
  Projekt badawczy nr 7 T07C 047 09, "Badanie wpływu właściwości dynamicznych układu mechanicznego na przebieg i skutki tarcia materiałów ceramicznych" Kier. - dr inż. K. Druet, prof. dr hab. inż. E. Wittbrodt, dr inż.T. Lubiński, mgr inż. H. Olszewski, mgr inż. J. Łubiński.
  Projekt badawczy nr 7T07C01216 (1999 - 2001): Rozwój systemów CAD przy wykorzystaniu przetwarzania neuronowego na przykładzie projektowania układów pneumatycznych. Kier. - Prof. W. Tarnowski, dr inż. B. Siwek, dr inż. Sz. Grymek (we współpracy z Katedrą Systemów Sterowania Politechniki Koszalińskiej).
  Projekt badawczy nr 7T07C05614 : Opracowanie nowej metody badania właściwości smarnych olejów i smarów plastycznych. Kier. - dr hab. inż. A. Neyman, dr D. Samatowicz, dr inż. P. Romanowski, mgr inż. M. Łubniewski, dr inż. W. Karaszewski, J. Łuczywo.
  Projekt badawczy nr 7 T07C 008 17: Prognozowanie trwałości skojarzeń ślizgowych w warunkach występowania drgań. Kier. - dr inż. O. Olszewski, dr inż. M. Wasilczuk prof. A. Neyman, dr inż. L. Dąbrowski, mgr inż. A. Olszewski, mgr inż. R. Gawarkiewicz, mgr inż. J. Gliwiński.
  Projekt badawczy nr 8T07C01421: "Badania optymalizacyjne urządzenia do unieruchamiania pola operacji pracującego serca". Okres 2001-2003. Kier. - prof. A. Neyman, dr inż. P. Romanowski, dr inż. L. Dąbrowski, dr hab. med. J. Rogowski, dr hab. med. J. Siebert, mgr inż. M. Wodtke.
  Projekt badawczy nr 7T07B 033 19. Badania pęknięć zmęczeniowych w dynamicznie obciążonych warstwach ślizgowych łożysk hydrodynamicznych. Okres 2000 - 2003. Kier. - dr hab. inż. J. Sikora, dr inż. J. Kłopocki, dr inż. W. Majewski, mgr inż. J. Gliwiński, inż. M. Jarzembowski, mgr inż. K. Kurzych, J. Łuczywo.
  Projekt badawczy nr 8 T07C 03921: Powierzchniowa wytrzymałość zmęczeniowa azotku krzemu. Okres 2001-2003, Kier. dr inż. W. Karaszewski, J. Łuczywo.
  Projekt badawczy (promotorski) nr 7 T07C 019 17: Badania doświadczalne ceramicznego łożyska poprzecznego o konforemnych powierzchniach ślizgowych. Kier. - prof. A. Neyman, mgr inż. A. Olszewski.
  Projekt badawczy (promotorski) nr 7 T07B 021 15: Badania doświadczalne drgań samowzbudnych wywołanych tarciem w styku wybranych materiałów ceramicznych. Kier. - prof. A. Neyman, mgr inż. J. Łubiński.
2.2. Habilitacje wykonane w katedrze
Imię i NazwiskoDataTemat pracy habilitacyjnejMiejsce obrony
Tadeusz Stolarski27.05.1981Badania możliwości prognozowania zużycia adhezyjnego węzłów ślizgowychPolitechnika Krakowska
Antoni Neyman11.10.1994Studia nad frettingiem. Wpływ struktury węzła styku na zużycie.Politechnika Poznańska
Jan Sikora26.06.1996Studia nad metodyką badania wytrzymałości zmęczeniowej łożysk ślizgowych poprzecznychPolitechnika Gdańska

2.3. Prace doktorskie wykonane w Katedrze
Imię i nazwiskoDataTemat pracy doktorskiejPromotor
Adolf Polak12.11.53Na podstawie dorobku, decyzją CKK dla Prac. Nauki Min. Sz. W.
Kazimierz Zygmunt19.12.59Podstawy teoretyczne, metody i urządzenia do badań łożysk ślizgowychMieczysław Dębicki
Kazimierz Iwanowski29.01.66Teoretyczne i doświadczalne studia nad zasadami konstrukcji maszyn do badania zużyciaKazimierz Zygmunt
Ryszard Maciakowski18.06.66O pewnych możliwościach rozszerzenia zakresu stabilnej pracy gazodynamicznych łożysk poprzecznychKazimierz Zygmunt
Tadeusz Mularczyk20.03 67Badania teoretyczne i doświadczalne regeneracyjnego obrotowego wymiennika ciepła turbiny gazowejRobert Szewalski
Olgierd Olszewski27.06.68Wpływ cech konstrukcyjnych maszyny na obciążalność jej łożysk na przykładzie wysokociśnieniowych pomp zębatychKazimierz Zygmunt
Grzegorz Janiszewski5.06.71Wstęp do konstrukcyjnych badań rozwojowych sprzęgła podatnego skrętnie o regulowanej sztywnościKazimierz Zygmunt
Jan Sikora10.03.73Badania nad wpływem wybranych, geometrycznych cech konstrukcyjnych na charakterystyki eksploatacyjne łożysk lignostonowych w różnych warunkach smarowaniaKazimierz Iwanowski
Jan Kłopocki13.07.73Ocena przydatności układu przetworników indukcyjnych do pomiaru przemieszczeń czopa w łożysku ślizgowym poprzecznym obciążonym dynamicznieKazimierz Iwanowski
Marek Kochanowski15.12.73Wpływ wybranych cech konstrukcyjnych na charakterystykę dynamiczną sprzęgieł wkładkowych podatnych skrętnie typu ASPRyszard Maciakowski
Antoni Neyman25.09.74Optymalizacja cech materiałowych łożysk ślizgowych pomp zębatych na podstawie badań obciążalności w wybranych warunkach tarciaKazimierz Iwanowski
Tadeusz Stolarski7.07.75Próba wyjaśnienia mechanizmu tarcia oraz określenie własności użytkowych łożyska ślizgowego smarowanego mieszaniną smaru ŁT4 i policzterofluoroetylenuOlgierd Olszewski
Zbigniew Kozakiewicz12.06.76Kryteria oceny synchronizatorów blokujących wielostopniowych przekładni zębatych pojazdów trakcyjnychWojciech Nowakowski
Mikołaj Wócik20.11.76Weryfikacja metod obliczeniowych kół zębatych na zatarcie poprzez badania krajowych olejów przekładniowych na modelowej przekładni zębatejRyszard Maciakowski
Tadeusz Łubiński20.11.76Wyznaczenie zależności analitycznych między cechami konstrukcyjnymi a obciążalnością samosmarownych lignostonowych łożysk ślizgowychOlgierd Olszewski
Andrzej Studziński8.12.76Analityczny dobór geometrycznych cech konstrukcyjnych odkształconej panewki i oprawy jako metoda zwiększania nośności łożyskaOlgierd Olszewski
Marian Król23.02.77Konstrukcja, technologia i badania właściwości użytkowych łożysk ślizgowych o powierzchniach z mikroodciskamiOlgierd Olszewski
Jan Zajączkowski18.05.77Badania wpływu geometrycznych cech konstrukcyjnych poprzecznego ślizgowego łożyska okrętowej linii wałów na jego właściwości eksploatacyjnychRyszard Maciakowski
Andrzej Darski12.07.77Ocena możliwości teoretycznego wyznaczania charakterystyk dynamicznych obciążnika hydraulicznego maszyny do badania łożysk ślizgowychMarian Cichy
Paweł Romanowski14.07.78Wiskozymetr wysokociśnieniowy, metodyka badań i charakterystyki lepkościowe wybranych olejów w warunkach ciśnień do 250 MPaOlgierd Olszewski
Wojciech Majewski5.12.79Hydrauliczny obciążnik stanowiska do badania łożysk ślizg. silników spalinowychOlgierd Olszewski
Bogusław Siwek18.02.81Wpływ cech geometrycznych i materiałowych uzębienia na zatarcie przekładni zębatychRyszard Maciakowski
Józef Kozłowski25.11.81Własności użytkowe nośnika pneumatycznego z uszczelnieniem oponowymRyszard Maciakowski
Andrzej Pałżewicz26.03.82Rozpoznanie ziarn mineralnych w warunkach sedymentacji swobodnejKazimierz Sztaba
Jerzy Pasiński30.05.85Wpływ wymuszeń działających na węzeł ślizgowy na zmianę właściwości użytkowych skojarzenia na przykładzie metalowego sprzęgła ciernegoOlgierd Olszewski
Krzysztof Druet18.12.85Badanie wpływu starzenia oleju przekładniowego na pitting modelowego węzła tarciaOlgierd Olszewski
Dariusz Szwedowicz10.12.86Metoda elementów skończonych w zagadnieniach kontaktowych elementów maszynWiesław Ostachowicz
Krzysztof Gerlach20.05.87Charakter zjawisk fizyko- mechanicznych w procesie odskorupiania kryla metodą rolkowo- szczelinową na podstawie badań modelowychDaniel Dutkiewicz
Michał Wasilczuk30.11.94Wpływ cech konstrukcyjnych na właściwości hydrodynamicznego łożyska wzdłużnego z podatną płytą ślizgowąJan K. Włodarski
Szymon Grymek9.12.96Metodyka projektowania sztucznych sieci neuronowych do sterowania nieliniowymi procesami mechanicznymiWojciech Tarnowski
Leszek Dąbrowski15.10.97Pierścieniowa sprężyna płytowa o wielu podporach jako sprężyste podparcie hydrodynamicznego łożyska wzdłużnegoJan. K. Włodarski
Waldemar Karaszewski26.04.99Badania nad możliwością samodocierania się ślizgowych skojarzeń ceramicznychAntoni Neyman
Jacek Łubiński19.09.2002Badania drgań samowzbudnych spowodowanych tarciem w ślizgowych skojarzeniach ceramicznychAntoni Neyman
Artur Olszewski13.11.2002Ceramiczne łożysko poprzeczne o konforemnych powierzchniach ślizgowychAntoni Neyman
Rafał Gawarkiewicz18.02.2004Badanie właściwości tribologicznych bezsmarowych materiałów łożyskowych w warunkach mikrooscylacji stycznych w płaskim skojarzeniu ślizgowymJan Sikora

  3. Laboratorium Tribologiczne katedry

  W działalności naukowo-badawczej Katedry wykorzystywane jest laboratorium przeznaczone do prowadzenia badań głównie z dziedziny inżynierii łożyskowania, tribologii i tribotechniki, wyposażone w wiele unikatowych stanowisk badawczych. Pracownicy katedry mają bogate doświadczenia w prowadzeniu badań o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. Laboratorium to pod względem wyposażenia w maszyny do badania łożysk ślizgowych nie ma sobie równych w Polsce a niewiele laboratoriów w Europie może się z nim równać.
  Szczególnie cennym wyposażeniem laboratorium jest unikatowy zestaw maszyn do badania łożysk ślizgowych poprzecznych i wzdłużnych oraz zestaw tribometrów do badania tarcia i zużycia w różnorodnych warunkach.
  W laboratorium tym poza pracami dla przemysłu zrealizowano części badawcze prawie wszystkich prac kwalifikowanych (doktoraty i habilitacje) pracowników katedry.

  3.1. Zespół maszyn do zmęczeniowych badań łożysk ślizgowych poprzecznych
  Laboratorium Katedry K. i E. M. wyposażone jest w zestaw urządzeń do zmęczeniowych badań łożysk ślizgowych poprzecznych stanowiących komplet urządzeń badawczych, jakie według pakietu norm ISO 7905/1-4 wymagane są przy wyznaczaniu wytrzymałości zmęczeniowej warstw powierzchniowych w ślizgowych łożyskach poprzecznych poprzez badanie próbek warstwy ślizgowej o różnym stopniu złożoności:
  • reakcyjną maszynę łożyskową SMOK,
  • maszynę MWO z wirującym wektorem obciążenia,
  • testery zmęczeniowe SKMR-1 i SKMR-2.
  Rys. 2. Głowica badawcza stanowiska "SMOK" (po lewej stronie) i widok stanowiska (po prawej)
  1-wał badawczy,
  2-łożysko podporowe,
  3-łożysko badane,
  4-oprawa łoż. bad.,
  5-panewka,
  6-korbowód,
  7-komora górna,
  8-komora dolna,
  9-tłok,
  10-sworzeń,
  11-drąg,
  12-fundament,
  13-płyta,
  14-śruba mocująca,
  15-korpus obciążnika,
  16-śruba obciążnika,
  17-zawór zwrotny,
  18-zwężka

  Podstawowe dane techniczne stanowiska SMOK:

  • średnica łożyska d = 52,7 mm,
  • obciążenie łożyska do 160 kN.
   Stanowisko składa się z następujących podzespołów:
  • głowicy badawczej - generatora zmiennego obciążenia badanego łożyska (rys. 2),
  • zespołu napędowego,
  • hydraulicznych układów zasilania,
  • układu kontrolno-pomiarowego.
  Stanowisko MWO
  Schemat głowicy badawczej maszyny MWO z wirującym wektorem obciążenia przedstawiono na rys. 3.
  Obciążenie badanych łożysk wywołane jest przez wirowanie dynamicznie niewyważonego wału 2 z masami 3. Podpory łożyskowe związane są z belką stabilizującą 6 podpartą w przegubie kulistym 8 i czterech przegubach sprężystych 7. Obciążenie łożysk można regulować przez odpowiedni dobór mas 3 oraz prędkości obrotowej wału 2. Olej doprowadzany jest do badanych łożysk przez system wierceń w wale. Jednocześnie badane są dwa łożyska 1 osadzone w podporach 4.

  Testery zmęczeniowe SKMR I i SKMR II

  Są to specjalistyczne urządzenia do zmęczeniowych badań półpanewek i próbek z taśmy bimetalowej, przy określonych wymuszeniach i parametrach oleju wypełniającego komorę badawczą (temperatura i ciśnienie).
  Tester SKMR I przeznaczony jest do badań wytrzymałości zmęczeniowej wielowarstwowych taśm łożyskowych w różnych środowiskach smarujących przy kontrolowanym poziomie zmiennych ciśnień i kontrolowanej temperaturze obiektu badań.
  Tester SKMR II przeznaczony jest do badań wytrzymałości zmęczeniowej cienkościennych półpanwi wykonanych z wielowarstwowej taśmy łożyskowej.

  Rys. 3. Schemat głowicy maszyny z wirującym wektorem obciążenia (po lewej stronie), widok głowicy maszyny (po prawej);
  1 - badane łożysko,
  2 - wał,
  3 - masy obciążające,
  4 - podpora łożyska,
  5 - sprzęgło Cardana,
  6 - belka stabilizująca,
  7 - przegub sprężysty,
  8 - przegub kulisty

  3.2. Uniwersalne stanowisko do badania łożysk ślizgowych poprzecznych obciążonych statycznie

  Rys. 4. Widok stanowiska PGII - 1Ł

  Maszyna PGII -1Ł umożliwia obciążanie badanego łożyska siłą poprzeczną i momentem ukosującym. Pozwala na dokładny pomiar momentu tarcia na obudowie łożyska badanego.
   Maszyna PGII -1Ł służy głównie do:
  • badania wpływu cech konstrukcyjnych (geometrycznych i materiałowych) łożyska na jego działanie, w tym także wpływu nierównoległości tworzących czopa i panwi,
  • wpływu cech smaru na działanie łożyska,
  • wpływu wymuszeń na nośność łożyska.
   Dane techniczne :
  • średnice badanych łożysk 30 - 50 mm,
  • obciążenie siłą poprzeczną do140000 N,
   obciążenie momentem ukosującym do 5000 Nm,
   prędkość obrotowa 0 - 3000 obr/min.

  Rys. 5. Schemat stanowiska PGII-1Ł

  1 - łożysko badane,
  2 - wał badawczy,
  3 - podpory wału,
  4 - siłownik hydrauliczny obciążenia poprzecznego,
  5 - podwójna podpora hydrostatyczna,
  6 - silnik napędowy,
  7 - układ pomiaru momentu tarcia,
  8 - czujnik prędkości obrotowej czopa

  3.3. Stanowisko do badań łożysk wzdłużnych SON
  Stanowisko SON przeznaczone jest do badań właściwości tribologicznych łożysk wzdłużnych, zwłaszcza hydrodynamicznych w warunkach zadanych wymuszeń (obciążenia osiowego i prędkości obrotowej) i w kontrolowanych warunkach smarowania, co umożliwia badania wpływu cech konstrukcyjnych łożyska na jego właściwości. Na uwagę zasługuje zwłaszcza metodyka dokładnego pomiaru grubości filmu smarowego oraz momentu tarcia w łożysku. Dzięki temu, na stanowisku można przeprowadzać doświadczalną optymalizację konstrukcji łożysk oraz badania porównawcze łożysk o różnej konstrukcji. Stanowisko wyposażone jest w dwie głowice badawcze: szybkoobrotową i wolnoobrotową.
  Dane techniczne

  Rys. 6. Widok maszyny SON

  Szybkoobrotowa głowica badawcza
  Łożyska badane o wymiarach :

 • średnica zewnętrzna do 200 mm,
 • średnica wewnętrzna od 90 mm,
 • Max. siła wzdłużna 90 kN,
 • Max. mierzony moment obrotowy 50 Nm
 • Prędkość obrotowa 100÷7000 obr/min
  Wolnoobrotowa głowica badawcza
  Łożyska badane o wymiarach:
 • średnica zewnętrzna do 150 mm
 • średnica wewnętrzna od 60 mm
  Max. siła wzdłużna 40 kN
 • Max. mierzony moment obr.1000 Nm
  Prędkość obrotowa 30*100 obr/min
  3.4. Stanowisko do badania łożysk ślizgowych poprzecznych smarowanych cieczą z twardymi zanieczyszczeniami ZAN -1
  Stanowisko przeznaczone jest do badania łożysk ślizgowych poprzecznych, smarowanych zanieczyszczonym medium a także łożysk o tarciu mieszanym i suchym bez udziału zanieczyszczeń. Schemat głowicy badawczej stanowiska przedstawiono na rys. 10
  Rys. 7. Głowica badawcza stanowiska ZAN (strona lewa), widok stanowiska ( strona prawa)
  1 - łożysko badane,
  2 - tuleja wymienna,
  3 - korpus łożyska badanego,
  4 - wał,
  5 - drąg tłokowy,
  6 - siłownik,
  7 - łożysko zewnętrzne

  3. 5. Stanowiska do badania tarcia i zużycia - tribometry
   Laboratorium katedry wyposażone jest w kilka tribometrów:
  • trzy uniwersalne urządzenia do badań w warunkach ruchu obrotowego PT1, PT2 i PT3
  • trzy specjalistyczne urządzenia do badań przy ruchu posuwisto zwrotnym FRET, TPZ1 i SOOG.
  Tribometry PT1, PT2 i PT3
  Trzy wymienione tribometry są konstrukcyjnie zbliżone, różnią się szczegółami rozwiązań i głównie wyposażeniem. Najlepiej wyposażony jest PT3. Jest to uniwersalna maszyna umożliwiająca badanie tarcia i zużycia próbek o różnych kształtach. Umożliwia sterowaną regulację obciążenia i prędkości obrotowej. Pozwala na bardzo dokładny pomiar momentu tarcia, obciążenia, prędkości obrotowej, przyspieszeń stycznych i normalnych badanych próbek. Na rys. 8 przedstawiono schemat a na rys 9 widok tribometru PT3.

  Specjalistyczne tribometry FRET, SOOG i TPZ1

  Tribometry FRET i SOOG służą do badań przy oscylacyjnym ślizganiu o małej amplitudzie Głownie do badań procesu frettingu (proces destrukcji warstw wierzchnich przy oscylacyjnym ślizganiu o małej amplitudzie, elementów będących w styku)
  Stanowisko TPZ1 służy do badań przy oscylacyjnym ślizganiu o "dużej " amplitudzie.
  Zasadnicze dane stanowiska FRET
  Dynamiczne wymuszanie ruchu przez wzbudnicę elektromagnetyczną
  Amplituda oscylacjido 100 µm
  Częstotliwość oscylacjido 500 Hz
  Wartość obciążeniado 50 N
  Styk próbek skoncetrowany - walec - płaszczyzna lub kula - płaszczyzna

  Rys. 8. Schemat tribometru PT3 (strona lewa), widok tribometru (strona prawa)
   1, 2 - badane próbki materiałowe,
   3 - układ pomiarowy przemieszczenia stycznego próbki dolnej,
   4 - układ pomiarowy przemieszczenia normalnego,
   5 - stopa kulista albo płaska łożyska hydrostatycznego,
   6 - 3 sekcyjne, 3 komorowe, samonastawne, hydrostatyczne łożysko wzdłużne,
   7 - nurnik hydrauliczny wywołujący siłę docisku próbek,
   8 - silnik napędowy prądu przemiennego z enkoderem,

  9  - przekładnia z pasem zespolonym wieloklinowym lub zębatym,
  10 - łożysko hydrostatyczne wzdłużne,
  11 - wrzeciono,
  12 - prądnica tachometryczna do pomiaru prędkości wrzeciona,
  13 - łożyska hydrostatyczne wrzeciona,
  14 - łożyska hydrostatyczne nurnika,
  15 - korpus.

  Tribometr FRET
  Rys. 10. Schemat stanowiska FRET (strona lewa), widok stanowiska (strona prawa)

  Tribometr SOOG - zasadnicze dane
  Kinematyczne wymuszanie ruchu przez mimośród z popychaczem
 • Amplituda oscylacji w 5 zakresach
 • od 30 mm do 120 mm.
 • Częstotliwości oscylacji
 • do 90 Hz.
 • Wartość obciążenia
 • do 1,6 kN
 • Styk rozłożony - płaszczyzna - płaszczyzna (maksymalna powierzchnia próbki 100 mm²)
 • Rys.11. Schemat stanowiska SOOG (strona lewa), widok stanowiska (strona prawa)

  Tribometr TPZ - zasadnicze dane
  Maksymalny skok ruchu posuwisto-zwrotnegodo 40 mm
  Średnia prędkość ślizgania0,01÷0,5 m/s
  Maksymalna siła docisku próbekdo 1000 N

  Rys. 12. Schemat tribometru posuwisto-zwrotnego TPZ (strona lewa), widok tribometru (strona prawa)
  1 - próbka górna (bierna),
  2 - układ pomiarowy przemieszczenia stycznego próbki dolnej,
  3 - próbka dolna,
  4 - suwak,
  5  - oprawa popychacza,
  6 - korpus stanowiska.

  Próbka dolna 3 osadzona jest na suwaku 4, wykonującym ruch posuwisto-zwrotny. Suwak osadzony jest w korpusie 6 na prowadnicach tocznych, a jego ruch wymuszany jest mechanizmem korbowym. W suwak, pod komorą mieszczącą dolną próbkę, wbudowany jest układ półprzewodnikowych elementów grzejąco-chłodzących.All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone