Who Is Who: Person of Law
Who Is Who

  INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

  I TECHNICZNEJ W ZAKRESIE TRIBOLOGII NA TERENIE GDYNI

  Zebrał - prof. dr inż. Jan Kazimierz Włodarski
  Akademia Morska w Gdyni

  Gdynia 30 marca 2004 rok
Informacja obejmuje działalność w zakresie tribologii w dwóch uczelniach Akademii Morskiej oraz Akademii Marynarki Wojennej.

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

  Działalność naukowa i techniczna w zakresie tribologii rozpoczęła się na początku na początku lat 70-tych w Katedrze Fizyki i Chemii oraz w Instytucie Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych (obecnie Katedra Siłowni Okrętowych), a w roku 2000 w Katedrze Podstaw Techniki AM.

  KATEDRA FIZYKI I CHEMII AM W GDYNI

  W Katedrze Fizyki i Chemii działalność ta pod kierunkiem docenta Zenona Michałowskiego skupiała się na zagadnieniach paliw i smarów. W latach 1974-80 w tej Katedrze prowadzono badania w zakresie transportu morskiego ładunków koncentratu rudy. Niebezpieczeństwo związane z transportem luzem tych ładunków na statkach było bardzo duże, szereg statków, m. i. polski statek Wrocław, zatonęło na skutek przesuwania się ładunków i utraty stateczności.

  Koncentrat rudy jest trójfazową mieszaniną ciał stałych (cząstki mineralne), wody i powietrza. Między cząstkami koncentratu występują siły tarcia przeciwdziałające ich przesuwaniu. Jeżeli opór tarcia zostanie pokonany, następuje poślizg i przesuwanie się pewnej części koncentratu w stosunku do reszty. W czasie transportu morskiego następuje stopniowe zagęszczanie koncentratu w wyniku kołysań bocznych i drgań kadłuba. Jeżeli wilgotność koncentratu jest dostatecznie duża to następuje przesuwanie się ładunku na burtę. Efektem prowadzonych badań było opracowanie metody wyznaczania doświadczalnej transportowej zawartości wilgoci dla danego koncentratu, czyli granicy jego płynności. Zaletą tej Metoda ta została zaakceptowana przez IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) i wdrożona do praktyki morskiej. Wyniki pracy opublikowano w kraju i za granicą. Autorami opracowania byli: Doc. dr inż. A. Fiałkiewicz i doc. dr inż. Z. Michałowski.
  Oprac. doc. dr inż. Adolf Fiałkiewicz


  KATEDRA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH AM W GDYNI

  W obecnie Katedra Siłowni Okrętowych z inicjatywy docenta J.K. Włodarskiego i pod Jego kierownictwem powstał w 1975 r. Zespół naukowo-badawczy "Eksploatacji Silników Okrętowych", który podjął badania trwałości silników okrętowych. Problematyka zużycia i uszkodzeń oraz diagnostyka maszyn okrętowych stanowiły podstawowy kierunek działalności naukowej Zespołu a następnie Zakładu Silników Okrętowych. Problematyka ta w 1973 r. Została wprowadzona zarządzeniem ministra jako obowiązująca na stopień oficera mech. Okręt. I-ej kl. Znalazła ona również odbicie w działalności dydaktycznej Uczelni i od połowy lat 70-ych wykładana jest w ramach obowiązkowego przedmiotu p.t. Podstawy Eksploatacji Maszyn w wymiarze 45 godzin (30 W +15 L).

  Takie ustawienie działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu wynikało z charakteru Uczelni oraz zainteresowań naukowych i zawodowych pracowników. Jednocześnie oznaczało konieczność stworzenia bazy laboratoryjnej jaką wcześniej Uczelnia nie dysponowała oraz opracowania odpowiednich programów nauczania i stosownych podręczników. Koncepcja przedmiotu opierała się na założeniu, że ponad 90% wszystkich uszkodzeń maszyn okrętowych występuje w obszarze tarcia będącego przedmiotem rozważań tribologii, a więc treść wykładu i koncepcja laboratorium również muszą odpowiednio ten aspekt uwzględniać.

  Koncepcję laboratorium oparto na założeniu, że silnik spalinowy można przyjąć jako reprezentanta wszystkich roboczych maszyn okrętowych, ponieważ prawie wszystkie procesy tarcia i zużycia można badać na przykładzie tego obiektu. Zbudowano więc stanowiska do badań procesów tarcia i zużycia takich podsystemów silnika jak: pierścień tłokowy-tuleja cylindrowa oraz łożyska ślizgowe. Niektóre z nich np. łożyska ślizgowe badane są bezpośrednio w pracującym średnioobrotowym silniku okrętowym, który stanowi wyposażenie laboratorium Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni. Stanowiska te są nadal wykorzystywane w Uczelni.

  W wyniku prowadzonej działalności badawczej powstało szereg opracowań, których wspólnym celem było podniesienie kultury technicznej eksploatacji maszyn i siłowni okrętowych, poprzez podniesienie stanu wiedzy w tym zakresie oraz stworzenie użytkownikowi odpowiednich narzędzi do racjonalnego użytkowania maszyn i urządzeń okrętowych. Wykonano szereg pogłębionych ekspertyz naukowo technicznych, których celem było określenie przyczyn uszkodzeń podstawowych systemów silnika okrętowego: łożysk układu korbowo-tłokowego i elementów układu tłokowo-cylindrowego (tłok, pierścień, tuleja cylindrowa) i zapewnienie niezawodnej i długotrwałej pracy tych elementów. Wykonano m.i. analizę awaryjności średnioobrotowych silników spalinowych, którą objęto 60 silników o przebiegu 40 do 60 tys. godzin każdy. Wynikiem tych prac były każdorazowo wytyczne w zakresie użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń okrętowych wdrożone do praktyki eksploatacyjnej na statki morskie. Prace te niezależnie od aspektów użytkowych, miały również aspekty poznawcze.

  Badania nad warunkami smarowania pierścieni tłokowych wolnoobrotowych silników okrętowych zostały uwieńczone opracowaniem akumulacyjnego systemu zasilania gładzi cylindrowych olejem smarnym własnej konstrukcji, na który uzyskano w 1979 r. patent nr. 108919. System został wdrożony na statki wyposażone w silniki wolnoobrotowe SULZER CEGIELSKI typ RND.

  Badania warunków pracy łożysk silników spalinowych uwieńczone zostały opracowaniem urządzenia do sygnalizacji stanu zagrożenia awaryjnego (zatarcia) łożysk, na które uzyskano patent nr 112916 w 1982 r. Urządzenie wdrożono na statki morskie.

  W celu prowadzenia badań laboratoryjnych warunków pracy układu tłokowo-cylindrowego, zbudowano oryginalne stanowisko do badania warunków pracy pierścieni tłokowych, na które uzyskano patent nr 192261 w 1984 r.

  W wyniku prowadzonych badań powstało w sumie ok. 220 opracowań naukowych w tym 14 książek (4 monografie i 10 podręczników) między innymi:

 • Dla potrzeb prowadzonych zajęć dydaktycznych z zakresu tribologii opracowano podręczniki: Zużycie i Smarowanie Maszyn Okrętowych (autor J.K. Włodarski, Wydawnictwo Morskie - Gdańsk 1979) oraz Eksploatacja Maszyn Okrętowych - Tarcie i Zużycie (autor J.K. Włodarski, Wyd. WSM Gdynia -1995, 1998).

 • Podsumowanie badań w zakresie tribologii zawarto w monografiach: J. K. Włodarski - Tłokowe Silniki Spalinowe - Procesy Trybologiczne, Wyd. KiŁ Warszawa - 1982; J.K. Włodarski - Uszkodzenia łożysk okrętowych silników spalinowych, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni - 2003 oraz w licznych artykułach i komunikatach naukowych publikowanych w kraju i za granicą.

  W pracach Zespołu brali udział: dr inż. W. Gałecki, dr inż. S. Kluj, dr inż. Z. Górski, mgr inż. P. Leo, mgr inż. L. Makowski, dr inż. J. Krzyżanowski, mgr inż. M. Ptaszyński, dr inż. A. Sobiecki, mgr. inż. . L. Staniszewski, mgr inż. A. Smoleński, mgr inż. J. Wawrykiewicz oraz prof. dr inż. J.K. Włodarski.

  Równolegle w Zakładzie prowadzono badania w zakresie diagnostyki wolno i średnioobrotowych silników okrętowych wielkich mocy. Wyniki tych badań są przedmiotem innego opracowania.
  Oprac. prof. dr inż. Jan K. Włodarski


  KATEDRA PODSTAW TECHNIKI AM W GDYNI

  W Katedrze Podstaw Techniki Wydziału Mechanicznego AM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wierzcholskiego powstał w 2000 roku zespół, którego przedmiot zainteresowań stanowi tribologia w eksploatacji maszyn i biomechanizmów. W skład zespołu pod kierunkiem i inspiracją prof. K. Wierzcholskiego wchodzą: dr inż. Andrzej Miszczak, dr inż. Paweł Krasowski, mgr inż. Marian Stachowiak oraz mgr inż. Sławomir Bałdyga (od 2003). Zespół posiada laboratoryjne stanowisko badawcze: zmodernizowany tester T-05 produkcji Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, do wyznaczania siły tarcia w poprzecznym łożysku ślizgowym. Na tym stanowisku są prowadzone badania węzłów łożyskowych smarowanych olejami o własnościach nienewtonowskich. Stanowisko zostało przystosowane do badań węzłów tarcia w stanach obciążeń niestacjonarnych.
   Główna problematyka badawcza zespołu to:
  1. Modelowanie numeryczne węzłów tarcia maszyn i biomechanizmów ze szczególnym uwzględnieniem niestacjonarnych stanów obciążenia (obciążenia impulsowe, periodyczne i nieperiodyczne, udarowe).
  2. Modele smarowania łożysk ślizgowych olejami o własnościach nienewtonowskich m.i. ferrocieczami, płynami smarującymi lepkoplastycznymi, olejami mikropolarnymi.
  3. Modelowanie przepływu cieczy nienewtonowskich w cienkich warstwach bioreaktora.
  4. Modelowanie numeryczne maszyn i urządzeń w stanach stacjonarnych i niestacjonarnych.
  Zespół ten działa bardzo aktywnie i ma imponujący dorobek w zakresie publikacji drukowanych w periodykach krajowych i zagranicznych, i tak 19 publikacji w roku 2000, 28 publikacji w roku 2001, 34 publikacje w roku 2002 i 23 publikacje w 2003 r.

   Wykaz publikacji:

   Rok 2000

  1. Wierzcholski K., Miszczak A.: The building of the stand to oil viscosity experimental determination by means of friction forces measurement in bearing gap ,(in English).XXXIX Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2000,pp. 323-326
  2. Wierzcholski K., Miszczak A.: Experimentelle Werte von dynamischer Viskosität für nicht Newtonsches Öl aufgrund der gemessenen Reibkräften,(in Deutsch),.XXXIX Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2000, pp.327-330
  3. Miszczak A.,Wierzcholski K.: Przebudowa testera T05 jako stanowiska do wyznaczania lepkości oleju.(in Polish),Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej 14, Technical University of Gliwice 2000,pp.105-109
  4. Wierzcholski K., Wissussek Dieter,Miszczak A.: Experimental determination of non-Newtonian viscosity values,(in English) ,. ,Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 14,Technical University of Gliwice 2000, 263-268
  5. Miszczak A.,Wierzcholski K.: Zmiany konstrukcji stanowiska badawczego T-05 do pomiaru siły tarcia w łożysku ślizgowym. Construction changes in test stand T-05 for friction forces of measurements in journal bearing (in Polish) XXIV Autumn School Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Krynica, 2000, Problemy Eksploatacji 3/2000(38), pp.173-182
  6. Wierzcholski K., Miszczak A.: Successive steps of approximation of the deformable journal bearing gap height and elastic layer thickness in thermal conditions (in English), XXIV Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings, Krynica, 2000, Tribologia, 4/2000(172), pp.807-816
  7. Wierzcholski K.:Kompletne rozwiązania przepływu cieczy synowialnej pomiędzy krzywoliniowymi powierzchniami kostnymi stawów człowieka.Final solutions of synovialo fluid flow between curvilinear surfaces of human bone joints. .I Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej,Kraków 2000,Materiały Konferencyjne,ISBN 83-908164-1-5, pp.165-170
  8. Wierzcholski K.: Axisymmetrical flow of synovial fluid between curvilinear bone surfaces in human joints. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English)Vol. 2 Nr.1, 2000 , pp.29-46
  9. Wierzcholski K., Czajkowski A.: Traumatological problems of biotribology (in Polish) Traumatologiczne problemy biotribologii. ). Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN 1427-0374 ,pp.311-316
  10. Wierzcholski K., Franke R.P..: Lubrication of biobearing in to-and-fro motion and for squeezing out of synovial fluid (in English). Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN 1427-0374 ,pp.279-285
  11. Wierzcholski K.: Tangential stresses in human joint produced by the torsion of the bone (in English). Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar, Rzeszów 2000 ISNN 1427-0374 ,pp.273-278
  12. Wierzcholski K.: Load moment in the human joint produced by the torsion of the bone (in English). Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar, Rzeszów 2000 ISNN 1427-0374 ,pp.267-272
  13. Wierzcholski K.: Analytical determination of twisting moment on the human bone systems (in English). Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar, Rzeszów 2000 ISNN 1427-0374 ,pp.253-260
  14. Wierzcholski K.: Analytical determination of twisting angle in twisted human bone system (in Polish).Wyznaczanie analityczne kątów skręcania wskręcanych układach kostnych człowieka Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN 1427-0374 ,pp.261-265
  15. Wierzcholski K.: The torsion theory of the human bone (in English). Russian Journal of Biomechanics,Perm 2000 Vol.4, No.33 , 2000 ,pp.42-56
  16. Wierzcholski K., Schwalbe H.JA Review of Friction Forces in Human Joints (in English). Tribologia,1/2000(169) ISNN 0208-7774 ,pp.39-62
  17. Wierzcholski K.: Osiągnięcia naukowe w obszarze tribologii we współpracy z Profesoren Stanisławem Pytko (in Polish). Exploitation Problems of Machine,3(123) , 2000 ,pp.157-165
  18. Wierzcholski K., Krasowski P.: Torsion moment and torsion stress in human bone,(in English).Joint Proceedings Hochschule Bremerhaven-Maritime Academy of Gdynia, 2000,pp. 93-104
  19. Wierzcholski K.: Problemy biotribologii stawów człowieka w prostych przykładach obliczeniowych. Tribologia i Tribotechnika PTT ITE 2000 s.247-259

  Rok 2001

  1. Wierzcholski K.,Miszczak A.:Project of experimental and theoretical investigations of thermodynamical properties of sleeve materials in journal bearing.(in Polish) Projekt doświadczalno teoretyczny badań termodynamicznych własności materiałów panewek poprzecznych łożysk ślizgowych. Tribologia 2/2001 (176) ISSN 0208-7774, pp.201-210
  2. Wierzcholski K., Miszczak A.: The journal bearing lubrication with non-Newtonian lubricants in magnetic field,(in English),.XL Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2001,pp. 265-266
  3. Wierzcholski K., Miszczak A.,Wissussek D.: Energy equation for bearing thin layer oil film in problems of viscoelastic ferrolubricant flow,(in English),.XL Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2001, pp.267-270
  4. Wierzcholski K.: Flow of viscoelastic non isothermal ferrolubricant in bearing (in English),.XL Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2001,pp. 335-340
  5. Wierzcholski K., Krasowski P.: Slide journal bearing lubrication for oil dynamic viscosity changes by pressure and magnetic field (in English), II International Scientifically Technical Conference Explo-Diesel& Gas Turbione 01,Gdańsk-Międzyzdroje-Kopenhaga 2001, Vol.1,pp.313-320
  6. Krasowski P.,Wierzcholski K.: About some analytical solutions of Reynolds Equation for the oil viscosity depended on pressure and magnetic induction. (in English), II International Scientifically Technical Conference Explo-Diesel& Gas Turbione 01,Gdańsk-Międzyzdroje-Kopenhaga 2001, Vol.1,pp.143-150
  7. Wierzcholski K.: Tribology of human joints co-operating surfaces in magnetic field .(in English)Problems of Unconventional Bearing Systems 5, Technical University Lodz, 2001,pp.211-216
  8. Wierzcholski K.: Taylor series approximation of solutions of squeeze synovial fluid flow in magnetic field. (in English) Zakopane 2001, Proceedings of System Modelling Control,Vol.2,pp.333-338
  9. Wierzcholski K.: Synovial fluid squeeze unsymmetrical flow in magnetic field for curvilinear human joint gap (in English) Zakopane 2001, Proceedings of System Modelling Control,Vol.2,pp.321-326
  10. Wierzcholski K.: Analytical solutions of unsymmetrical fluid squeeze flow between two spherical bone surfaces in human joint(in English) Zakopane 2001, Proceedings of System Modelling Control, Vol.2,pp.327-332
  11. Wierzcholski K.: A conformal mapping solution of the human bone twisting problem (in English). Russian Journal of Biomechanics,Perm 2001 Vol.5, No.1 , 2001 ,pp.43-58
  12. Wierzcholski K.: Friction forces for unsymmetrical flow of synovial fluid in human joint gap with magnetic field. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English)Vol. 3 Suppl.1 2001 , pp.269-278
  13. Wierzcholski K.,Czajkowski A.: Biotribology elements for magnetic field influences on the human joint operation Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English), Vol. 3 Suppl.1 2001 , pp.285-290
  14. Wierzcholski K., Cwanek J.,Czajkowski A.: Influence of Viberg angle on the stresses in acetabulum of artificial human hip joint,Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English), Vol. 3 Suppl.1 2001 , pp.279-284
  15. Wierzcholski K.: Viscoelastic,Ferromagnetic,Turbulent Flow in Radial Journal Bearing Gap (in English). 9thInternational Conference on Magnetic Fluid,Bremen, July 2001, Book of Abstracts,Technical Applications ,pp.-1-2
  16. Wierzcholski K.: Friction forces in human joint for unsymmetrical synovial fluid flow with variable viscosity,magnetic field in curvilinear co-ordinates. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English) Vol. 3 Suppl.2, 2001 , pp.619-626
  17. Wierzcholski K.: Approximation theory of hydrodynamic synovial unsymmetrical flow in magnetic field and in curvilinear human joint gap. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English) Vol. 3 Suppl.2, 2001 , pp.627-634
  18. Wierzcholski K.:Non Isothermal Lubrication for Viscoelastic Ferromagnetic Oils.(in English) Fourth International Congress on Thermal Stresses, Proceedings of Thermal Stresses 2001, Osaka,pp.613-616
  19. Wierzcholski K.,Miszczak A.: Analytische Simulationen der thermoelastischen Deformationen in der Schmierung des Radialgleitlagers mit nicht Newtonschen Schmierstoffen in magnetischem Feld.Gesellschaft für Tribologie e.V.Tribologie des Spaltes Fachtagung 2001,Göttingen,Band II,Reibung Schmierung und Verschleiß, 63/1-63/10
  20. Wierzcholski K.:Friction forces in human hip joint gap under treatment of magnetic field.(in polish) Siła tarcia w szczelinie stawu człowieka leczonego polem magnetycznym.Tribologia,4,2001, pp.875-884
  21. Wierzcholski K.:Human joint lubrication in magnetic field.(in Polish)Smarowanie stawów człowieka z udziałem pola magnetycznego.IX Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych,Krynica 2001, Conference Proceedings 215-221
  22. Wierzcholski K.:Tribologie für menschliche Gelenke im geänderten magnetischen Feld.(in German) XI Internationale Tagung:Forschung,Praxis,Didaktik im modernen Maschinenbau,Stralsund 2001, Conference Proceedings 9-18
  23. Wierzcholski K.:Analytical values of friction forces in human joint in magnetic field for synovial fluid flow with variable viscosity.(in English) Annales Academiae Medicae Silesiensis,Katowice 2001, Supl.32 p. 176-183
  24. Krasowski P.: Smarowanie poprzecznego łożyska ślizgowego z uwzględnieniem zmian lepkości oleju od ciśnienia i pola magnetycznego.- V Conference " Problems of unconventional bearing systems", Łódź 2001, pp. 79 - 84.
  25. Krasowski P.: Siły tarcia w łożysku ślizgowym dla lepkości oleju zależnej od ciśnienia i indukcji pola magnetycznego. Tribologia, 4/2001, pp.639-650.
  26. Miszczak A.: Tribologiczne i eksploatacyjne zastosowanie ferrocieczy. IX Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Conference Proceedings, Krynica 2001, pp.171-178
  27. Miszczak A. Termodynamiczne własności materiałów panewek poprzecznych łożysk ślizgowych. Tribologia, 2/2001 (176), pp.201-210
  28. Miszczak A.: Layer boundary simplification for ferrolubricant viscoelastic non isothermic flow in bearing gap. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej NR. 15, Technical University of Gliwice 2001, pp.251-256

  Rok 2002

  1. Wierzcholski K., Miszczak A.: Turbulent lubrication of journal bearing in magnetic field,(in English) XL Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2002,pp. 291-299
  2. Wierzcholski K.: Unsteady unsymmetrical lubrication in human hip joint,(in English),.XXXIX Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2002, pp.289-290
  3. Wierzcholski K.: Hydrodynamic lubrication Theory of Human Joint Gap(in English). Russian Journal of Biomechanics,Perm Vol.6, No.1 , 2002 ,pp.34-55
  4. Wierzcholski K.: Numerical view of pressure,capacity and compressive stress in human hip joint gap. Tribologia 2/2002 (182) ISSN 0208-7774, pp.765-777
  5. Wierzcholski K.: The method of ,capacity values determination in human joint gap. Applied Mechanics and Engineering 2002 vol.7 (Special issue) ISSN 1425-1655, pp.65-71
  6. Wierzcholski K.: Human Joint Treated by the Unsteady Magnetic Field. Applied Mechanics and Engineering 2002 vol.7 (Special issue) ISSN 1425-1655, pp.55-63
  7. Wierzcholski K.: The method of solutions for hydrodynamic lubrication by synovial fluid flow in human joint gap. Control and Cybernetics vol.31 (2002) No.1, ISSN 0324-8569, pp.91-116
  8. Wierzcholski K.: Capacity and compressive stress in hip joint gap. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English) Vol. 4 Suppl.1, 2002 , pp.276-277
  9. Wierzcholski K.: Carrying capacity of human gap. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English) Vol. 4 Suppl.1, 2002 , pp.278-279
  10. Wierzcholski K., Miszczak A.: Solutions for turbulent lubrications in journal slide bearing gap. 6 th International Symposium Insycont 02, New Achivements in Tribology,Kraków 2002 pp. 221-230
  11. Wierzcholski K.: Numerical calculations of friction forces in human hip joint gap. 6 th International Symposium Insycont 02, New Achivements in Tribology,Kraków 2002 pp. 215-220
  12. Wierzcholski K.: Numerical calculations of pressure and capacity in deformed hip joint gap.(in English) Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej 87 seria 27 /2002 ISSN 0324-9646, pp.358-365
  13. Wierzcholski K.: Numerical values of pressure and capacity for unsteady lubrication of human hip joint.(in English) Tribologia 4/2002 (184) ISSN 0208-7774, pp.1321-1329
  14. Wierzcholski K.: The Problems connected with Analytical Modelling of Biobearings.Problemy związane z analitycznym modelowaniem biołożysk (in Polish). Mechanics in Medicine 6, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2002 ISNN 1427-0374 ,pp.177-183
  15. Wierzcholski K.: The Physical Dependences of Synovial Fluid.Związki fizyczne synowialnej cieczy stawowej (in Polish). Mechanics in Medicine 6, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2002 ISNN 1427-0374 ,pp.185-189
  16. Wierzcholski K.: Friction coefficient for synovial fluid unsymmetrical flow in human hip joint.(in English) Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) vol.37,z.3 (131),2002 pp.181-189
  17. Wierzcholski K.: Capacity force for synovial unsymmetrical flow in human hip joint with changeable gap.(in English) Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) vol.37,z.3 (131),2002 pp.169-180
  18. Wierzcholski K., Miszczak A.: Pressure distributions for turbulent lubrication in ferrohydrodynamic bearings gap gap.(in English). Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) vol.37,z.3 (131),2002 pp.191-199
  19. Wierzcholski K.: Non stationary lubricant flow of synovial fluid in a human hip joint. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej nr 18. Gliwice 2002, s. 439 - 444.
  20. Wierzcholski K., Miszczak A.: The theory of turbulent lubrication with ferrooil in variable magnetic field. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej nr 18. Gliwice 2002, s. 445 - 450.
  21. Wierzcholski K.: Tribologie für menschliche Gelenke (in German),Tribologie und Schmierungstechnik, 5,2002,pp5-13
  22. Krasowski P.: Siły tarcia i ich składowe w poprzecznym łożysku ślizgowym. Tribologia1/2002 (181) str. 267- 278.
  23. Krasowski P.: Modelowanie laminarnego, niestacjonarnego przepływu osiowo niesymetrycznego w poprzecznym cylindrycznym łożysku ślizgowym. XLI Sympozjon PTMTS " Modelowanie w mechanice" , Wisła 2002, str. 88 - 89.
  24. Krasowski P.: Laminarne, niestacjonarne smarowanie łożyska ślizgowego w polu magnetycznym dla lepkości oleju zależnej od ciśnienia. Tribologia 4/2002 (184) str. 1189- 1200.
  25. Krasowski P.: Modelling of laminar unsteady and unsymmetrical oil flow in slide journal bearing gap. Tribologia 5/2002 (185) p. 1425- 1436.
  26. Krasowski P.: Capacity and friction forces in slide journal bearing for oil viscosity depended of the pressure and magnetic field. 6th International Symposium INSYCONT '02 " NEW ACHIEVEMENTS in TRIBOLOGY" , Cracow , Poland, September 19th-21st 2002, p. 101-110.
  27. Krasowski P.: Modelowanie laminarnego, niestacjonarnego przepływu osiowo niesymetrycznego w poprzecznym cylindrycznym łożysku ślizgowym. - Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej 18/2002, Politechnika Śląska, Gliwice 2002, str. 219 - 226.
  28. Stachowiak M.: Numeryczne wyznaczanie przebiegu sił gazowych w wolnoobrotowym silniku okrętowym. XXII Sympozjum Siłowni Okrętowych, AM Gdynia 2002,str 185 - 192
  29. Krasowski P.: Nośność i siła tarcia łożyska ślizgowego smarowanego olejem o zmiennej lepkości. XXII Sympozjum Siłowni Okrętowych, AM Gdynia 2002, str. 119-129
  30. Stachowiak M.: Matematyczny model chłodzenia wolnoobrotowego silnika okrętowego.XX Sesja Naukowa Okrętowców, Przemysł Okrętowy 2002, 10.05 - 11.05 2002 Gdańsk 2002, str. 431 - 443
  31. Miszczak A.: A modelling of magnetic field in journal bearing gap. 6th International Symposium, INSYCONT '02, Tibologia, 5/2002 (185), pp.1503-1512.
  32. Miszczak A.: Computation node of pressure oil temperature and journal bearing sleeve deformations. Conference Proceedings 6th International Symposium INSYCONT '02, New Achievements in Tribology, ISBN 83-7204-279-9, pp.145-156
  33. Miszczak A.: Rozwiązania numeryczne rozkładów ciśnień dla turbulentnego przepływu ferrosmaru w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego. Tibologia, 2/2002 (182), pp.461-474.
  34. Wierzcholski K., Miszczak A.: Turbulentne smarowanie poprzecznego łożyska w polu magnetycznym. (in Polish). Proceedings of Scientific XLI Sympozjon PTMTS Modelowanie w Mechanice, Wisła 2002, 191-193
  35. Miszczak A.: Rozwiązanie numeryczne pól sprzężonych w węźle tarcia ślizgowego. Tibologia, 4/2002 (184), pp.1249-1260.

  Rok 2003

  1. Wierzcholski K.:Method of Solutions of Synovial Fluid Squeeze Flow in Magnetic Field for Human Joint Gap.(in English) Journal of Applied Computer Science,2003 Volume 10 No.2 pp.119-138
  2. Wierzcholski K. ,Franke R.P.:Optimization of a newly developed bioreactor for tissue engineering ,(in English).XLII Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics, Technical University of Gliwice 2003,pp. 200-201
  3. Wierzcholski K.: Flow of non Newtionian fluid around the tissue surface in bioreactor,(in English),.XLII Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics, Technical University of Gliwice 2003, pp.198-199
  4. Wierzcholski K.: Ferromagnetic Turbulent Lubrication for Thermoelasticity Deformations of Bearing Gap(in English).The Fifth International Congress on Thermal Stresses and Related Topics,Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg,Virginia USA,2003, Proceedings WA4-3 pp.WA4-3-1 - WA4-3-4
  5. Wierzcholski K.: Pressure distribution in Human Joint Gap for elastic cartilage and time dependent magnetic field (in English). Russian Journal of Biomechanics,Perm Vol.7, No.1 , 2003 ,pp.24-46
  6. Wierzcholski K.:Tribology of bone tissue culture in bioreactor.(in English) Tribologia 5/2003 (191) ISSN 0208-7774, pp.369-382
  7. Wierzcholski K: Capacity of deformed human hip joint gap in time dependent magnetic field. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English) Vol. 5, no.1 , 2003 , pp.43-65
  8. Wierzcholski K.: Estimation of flow for tissue perfusion of nutrient liquid in bioreactor. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English) Vol. 5, Suppl.1, 2003 , pp.526-531
  9. Wierzcholski K.: Friction and flow around growing tissue in bioreactor. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English) Vol. 5, no.1 Suppl.1, 2003 , pp.532-537
  10. Czajkowski A.,Cwanek J.,Lubimow W.,Wierzcholski K.:Surface geometry of Weller endoprosthesis heads removed from the aseptic loosening.Biomechanics.Customized Endoprostheses.Design,Manufacture and Clinical Applications.Warsaw 2003,pp.105-117
  11. Wierzcholski K.: Nutrient Flow Problems in Bioreactor for Tissue Engineering.Nowe Kierunki w Mechanice. Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2003,20,529-535
  12. Wierzcholski K.,Ralf Franke: Flow parameters of nutrient fluid in bioreactor. Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2003,20,418-423
  13. Wierzcholski K.: Volume Flow Rate of Liquids in Bioreactor. Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2003,20,412-417
  14. Krasowski P.: Stacjonarny, laminarny przepływ mikropolarnego czynnika smarującego w szczelinie smarnej poprzecznego łożyska ślizgowego. Zeszyty Naukowe nr 49, str 72-90, Akademia Morska, Gdynia 2003
  15. Krasowski P.: Zredukowany współczynnik tarcia w poprzecznym łożysku ślizgowym. XXIV Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych, Zeszyty Naukowe nr 71, str. 223 - 232 ,WSM, Szczecin 2003 ( ISSN 0209-2069)
  16. Krasowski P.: Capacity forces in slide journal bearing for influences on oil viscosity depended on pressure and magnetic field. III International Scientific-Technical Conference EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE '03, Gdańsk-Międzyzdroje-Lund, May 5-9,2003, pp. 339-345 ( ISBN 83-914776-1-4 )
  17. Krasowski P.: Modelowanie przepływu płynu mikropolarnego w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego. XLII Sympozjon PTMTS " Modelowanie w mechanice" , Wisła 2003, str. 107 - 108
  18. Stachowiak M.: Model matematyczny ruchu układu napędowego ze sprzęgłem ciernym. Zeszyty naukowe nr.5, XXI Symozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Ustroń 2003 Ustroń 2003 - tom II, strony 235 - 240.
  19. Stachowiak M.: Bilans energetyczny układu napędowego ze sprzęgłem ciernym. Zeszyty naukowe nr.5, XXI Symozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Ustroń 2003 , tom II, strony 241 - 246.
  20. Stachowiak M.: Model matematyczny siły tarcia miedzy pierścieniami tłokowymi a tuleją cylindrową wolnoobrotowego silnika okrętowego. Zeszyty naukowe nr.71, XXIV Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych 2003, strony 384 - 393.
  21. Miszczak A.: Podstawy niekonwencjonalnej hydrodynamicznej teorii smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych - cz. I; Analiza teoretyczna w zakresie przepływu smarującego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 49, Gdynia 2003, s. 17-64.
  22. Miszczak A.: Niestacjonarne pole magnetyczne w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego smarowanego ferrosmarem. Tribologia 2003 6/2003. 105.Miszczak A. : Analiza numeryczna sił nośnych i współczynników tarcia dla przepływu ferrosmaru w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego. XXVI Szkoła Tribologiczna, Łódź - Niedzica 2003, Materiały konferencyjne, str.109-121
  23. Miszczak A. : Turbulent viscoelastic lubrication for variable magnetic field and deformed sleeve of journal bearing. III International Scientific-Technical Conference Explo-Diesel & Gas Turbine '03, Gdańsk - Międzyzdroje - Lund, Maj 2003, 433-443.

  Oprac. dr inż. Paweł Krasowski


 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

  Za początek rozwoju tribologii w Akademii Marynarki Wojennej można przyjąć rok 1968, kiedy to ówczesny kierownik Katedry Technologii i Eksploatacji Okrętów WSMW kmdr dr inż. Zbigniew Żaczek (dziś emerytowany prof. PG) wygłosił monograficzny wykład nt. zagadnień zużycia spowodowanego tarciem na szkoleniu kierowniczej kadry Służb Technicznych i Zaopatrzenia Mar. Woj.

  Do pierwszych prowadzonych w WSMW badań, które można by zakwalifikować do obszaru tribologii były prowadzone w 1972 r. badania niezawodnościowo-trwałościowe silnika URSUS 4001 adaptowanego do napędu zespołu sprężarkowego kompleksu nurkowego typu ORTOLAN. Zaraz potem prowadzono na zlecenie Wytwórni Silników Spalinowych w Andrychowie tego typu badania zmarynizowanej wersji silnika SW 400. Badania te dotyczyły m.in. doboru olejów smarowych, analiz i prognoz zużycia elementów i były źródłem wielu oryginalnych zmian i usprawnień produkcyjno-eksploatacyjnych (silnik ten był potem masowo stosowany na okrętach Mar. Woj.).

  W 1974 r. podjęto w WSMW, na zlecenie Szefostwa Służb Technicznych i Zaopatrzenia Mar. Woj.) szeroko zakrojoną, wieloetapową pracę badawcza poświęconą racjonalizacji eksploatacji okrętów (kier. kmdr ppor. dr inż. Stanisław Ciesielski). W ramach tej pracy wykonano wiele tematów z zakresu tribologii. Zgodnie z ówczesnymi tendencjami krajowymi prowadzono prace badawcze nad zagadnieniem doboru krajowych zamienników olejów importowanych oraz normowaniem zużycia paliwa przez okręty.

  W 1975 r. doc. dr inż. Michał Stankiewicz rozpoczął temat badawczy obejmujący ocenę spadku właściwości fizykochemicznych olejów smarowych stosowanych na okrętach. Temat ten dostarczył wiele informacji o nieracjonalnej gospodarce smarowniczej i m.in. w jego wyniku podjęto w Instytucie Technicznej Eksploatacji Okrętów (nowa nazwa instytutu) wieloletnią pracę poświęconą tworzeniu przenośnych, "podręcznych" zestawów do oceny jakości eksploatowanych olejów smarowych. W zestawach tych zastosowano kilka nowatorskich pomysłów, z których część zyskała prawa ochronne na wynalazki. Opracowano m. in. oryginalne sposoby określania lepkości kinematycznej olejów (z zastosowaniem równi pochyłej i zminiaturyzowanych kapilar Pinkiewicza), zawartości wody w oleju - z wykorzystaniem przyrostu jego temperatury po dodaniu chlorku wapnia itp. Tego typu zestawów, w różnego rodzaju skrzynkach i walizkach, wykonano dla okrętów MW kilkadziesiąt. Zestawy takie opracowano również dla okrętów budowanych w polskich stoczniach dla Indii i Iraku. Zestawy te zyskały sobie dużą popularność w transporcie miejskim Gdyni i Gdańska.

  W latach 70-tych i 80-tych zbudowano od podstaw wyposażone Laboratorium Olejów, Paliw i Wody Technicznej. Głównym budowniczym laboratorium była Pani inż., Alina Pawlak. W okresach intensywnych badań laboratorium to zatrudniało 6 osób. Prowadzono również prace badawcze procesów korozji i erozji w przestrzeniach chłodzenia okrętowych silników spalinowych. W wyniku tych prac wyeliminowano wiele poważnych awarii.

  W latach 70-tych wprowadzono do przedmiotów nauczania prowadzonych w Instytucie zagadnienia trybologiczne. Prowadził je ówczesny mgr inż. Jerzy Girtler (dziś profesor Politechniki Gdańskiej). Dla potrzeb tych wykładów powstał Jego autorstwa skrypt. Potem zagadnienia te w postaci bloku wykładów rozpoczynały (tak jest do dzisiaj na studiach inżynierskich) cykl zajęć w przedmiocie "Technologia remontu urządzeń okrętowych". Od kilku lat na studiach magisterskich prowadzony jest odrębny przedmiot "Tribologia" z 60 godzinami zajęć. Prowadzącym ten przedmiot jest prof. dr hab. inż. Leszek Piaseczny.

  Przez te wszystkie lata prowadzono ekspertyzy awarii okrętowych na zlecenia Głównej Komisji Awaryjnej MW. W większości z tych awarii występowały problemy tribologiczne - szczególnie w łożyskach.

  Pod koniec lat 80-tych prace badawcze przesunęły się w kierunku diagnostyki. Trudności finansowe nie pozwoliły dalej utrzymać zespół badawczy i Laboratorium Olejów, Paliw i Wody. Funkcjonowanie laboratorium ograniczono do zabezpieczenia kilkunastu godzin ćwiczeń z zakresu podstawowych analiz fizykochemicznych olejów.
  Oprac. Kmdr prof. dr hab. inż. Leszek PiasecznyAll rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone