Eureka

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o międzynarodowe projekty tribologiczne w ramach Inicjatywy EUREKA.

    Najważniejsze cechy projektów EUREKI:
  • Powstają "oddolnie" w wyniku porozumień pomiędzy partnerami, którymi mogą być instytucje naukowe i badawcze, firmy przemysłowe i komercyjne.
  • Partnerzy realizujący projekt EUREKI sami ustalają tematykę, zakres i formy współdziałania.
  • EUREKA nie jest jednym z programów Unii Europejskiej.
  • Projekt EUREKI musi być realizowany z udziałem przynajmniej jednego partnera zagranicznego z kraju uczestniczącego w Inicjatywie EUREKA (głównie kraje UE).

Bliższe informacje na temat projektów EUREKI można znaleźć na stronie internetowej Inicjatywy EUREKA:

www.eureka.be

oraz na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

www.nauka.gov.pl

Bardzo ważne jest to, że udział instytucji polskich w projektach EUREKI jest finansowany w znacznej mierze przez budżet krajowy (każdy partner szuka finansowania w swoim kraju), w przeciwieństwie do projektów z programów ramowych UE, w których o pieniądze występuje się do Komisji Europejskiej (przez co ich pozyskanie według powszechnej opinii jest bardzo trudne). Ułatwia to zatem instytucjom polskim proces pozyskiwania funduszy na projekty, a są to kwoty niemałe - w projektach EUREKI średni budżet partnera polskiego to ok. 700 tys. EUR.

Do tej pory pozyskiwanie projektów tribologicznych w Inicjatywie EUREKA było bardzo utrudnione, ponieważ brak było odpowiednich obszarów technologicznych związanych z tribologią. Prawdopodobnie z tego powodu w całej historii EUREKI naliczyć można jedynie 9 projektów tribologicznych!

Obecnie jednak pojawiła się "furtka" do pozyskiwania tribologicznych projektów EUREKI. Jest nią utworzona w 2005 r. specjalna Sieć-"parasol" (ang. "Umbrella") o nazwie ENIWEP - European Network For Industrial Wear Prevention, czyli Europejska Sieć ds. Przeciwdziałania Zużyciu w Przemyśle. Głównym celem Sieci jest generowanie wniosków projektów EUREKI poprzez pomoc w "kojarzeniu" partnerów do projektów w obszarze przeciwdziałania zużyciu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opracowaniu:

EUREKA-ENIWEP-prezentacja

Działalność Sieci ENIWEP zaczyna już przynosić pierwsze owoce. Pojawiło się kilka inicjatyw projektów, które można znaleźć na stronie internetowej sieci ENIWEP:

www.eniwep.org

Po wybraniu opcji "Looking for partners" znajdziecie Państwo listę inicjatyw projektów, do których można się dołączyć. W tym celu należy nawiązać kontakt z koordynatorem danego projektu, a następnie z Polskim Koordynatorem Projektów EUREKI, którym jest mgr inż. Jerzy Tokarski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - tel. (022) 628 14 06 lub (022) 529 25 66, fax (022) 628 35 34, e-mail jerzy.tokarski@mnisw.gov.pl.

Istnieje także możliwość przedłożenia własnej propozycji projektu. W tym celu należy skontaktować się z sekretariatem Sieci ENIWEP: Mr. Ben Juez-Ponce, e-mail Ben Juez-Ponce.

Życzymy Państwu wielu sukcesów w pozyskiwaniu projektów EUREKI!

Łączymy wyrazy szacunku,

Marian Szczerek

Waldemar Tuszyński

ITeE-PIB, Radom


  Web pagesLast modified:
2007-10-23

All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone