The Polish Society of Tribology
Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

 Członek założyciel ITC 
VOLUME 9 | NUMBER 6 | 2010 |
O nas
Statut
Regulaminy

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki


Zjazd 2010 PDF 43696B WhoIsWho
Konferencje
Tribologia
ZEM
Biuletyn
Linki
Mail
Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej
Instytut Lotnictwa

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto:
Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł;
Druk przekazu pocztowego 328 659 b.
Nasz adres:
Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT
Stanisław PYTKO
Honorowy Prezes PTT


Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

Nagroda im. Artura
235 008 B; Info...
Warsztaty Wrocław 23.11.2010:


Member of the
International Tribology Council

Czasopisma: TRBOLOGIA i ZEM w sieci

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Wspomnienie o
prof. dr hab. Bolesławie Wojciechowiczu
Prof. Włodzimierz Wojciechowicz: Wspomnienia

Odszedł od nas wybitny tribolog, jeden z głównych animatorów polskiego środowiska tribologicznego, Profesor Bolesław Wojciechowicz.

Profesor Wojciechowicz urodził się 2 stycznia 1927 roku w Postawach na Wileńszczyźnie. Przybył do Polski w ramach repatriacji, podejmując studia w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu. Po jej ukończeniu w roku 1950 podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Silników Spalinowych, kierowanej przez ówczesnego rektora, prof. Bolesława Orgelbrandta, którego Bolesław Wojciechowicz uznaje za swojego pierwszego mistrza i nauczyciela.

Mistrzem naukowym Profesora Bolesława Wojciechowicza był również Profesor Stefan Ziemba, który zainspirował Go do stosowania w naukach technicznych diagnostycznych metod fizycznych, jak na przykład metoda izotopów promieniotwórczych. Utworzone przez Niego laboratorium izotopowe oddało duże usługi w dziedzinie badań zużycia elementów maszyn roboczych oraz w rozwoju różnych procesów przemysłowych. Profesor Ziemba zainteresował Go również naukowymi podstawami eksploatacji obiektów technicznych. Wspólnie przez wiele lat tworzyli ruch naukowy, który objął swym zasięgiem wszystkie ośrodki akademickie w kraju.

Z Politechniką Poznańską Profesor Bolesław Wojciechowicz związał całą swoją karierę zawodową i naukową. Stopień doktora nauk technicznych, w obszarze tribologii, uzyskał w roku 1962, natomiast habilitację w roku 1968. Kolejne szczeble kariery naukowej to tytuły profesora nadzwyczajnego (1972) i zwyczajnego (1978). Kolejno pełnił w Politechnice Poznańskiej funkcje: prodziekana, kierownika zakładu, kierownika katedry, dyrektora instytutu, prorektora ds. nauki (1968÷1972) i rektora (1972÷1980). Lata, w których Profesor kierował uczelnią przeszły do jej historii jako okres intensywnego rozwoju badań naukowych, kadry naukowo-dydaktycznej, bazy laboratoryjnej i infrastruktury. Wdrożone wtedy rozwiązania organizacyjne procentowały jeszcze przez wiele lat, przyczyniając się do postępu w uczelni, regionie i całym kraju.

Przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora, z którymi związane są kluczowe Jego osiągnięcia, były zagadnienia podstaw tribologii, szczególnie zużycie ścierne łożysk ślizgowych. Z tej problematyki opublikował wiele prac naukowych; Jego rozprawa habilitacyjna pt. „Studia nad mechanizmem zużywania się pary ślizgowej w obecności zanieczyszczeń” uważana jest do chwili obecnej za pracę fundamentalną.

Wiele rozpraw doktorskich wykonanych pod kierunkiem Profesora Wojciechowicza dotyczyło zużycia ściernego i stanowiło początek uznanej w kraju i za granicą poznańskiej szkoły tribologicznej. Specyficzną cechą tej szkoły naukowej było dążenie do fizycznej i chemicznej interpretacji zjawisk tribologicznych i poszukiwanie takich metod badawczych, które umożliwiłyby wykrywanie związków przyczynowych na najniższych poziomach hierarchii strukturalnej (atom, cząsteczka). Dla tych celów utworzone zostało Laboratorium Izotopowe, które zorganizował Profesor, i którym bezpośrednio kierował w latach 1960-70.

W ostatnich latach Profesor Wojciechowicz pracował nad rozwojem podstaw metodologicznych badań eksploatacyjnych, czego wynikiem były dwie monografie współautorskie (z prof. Wiesławem Leszkiem): "Metodologia generowania i realizacji programów badawczych w nauce o eksploatacji obiektów technicznych" (2004 rok) oraz "Teorie prawa i prawidłowości w nauce o eksploatacji obiektów technicznych" (2006 rok).

Wybitne są zasługi Prof. Bolesława Wojciechowicza w dziedzinie rozwoju kadr naukowych. Wypromował ponad 20 doktorów, ponad 100 magistrów inżynierów, opracował kilkadziesiąt opinii w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Przez wiele lat był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych.

Profesor Wojciechowicz działał aktywnie na rzecz rozwoju krajowych i międzynarodowych środowisk naukowych. Przez wiele lat był członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN, kieruje Sekcją Eksploatacji Maszyn, przewodniczył licznym radom naukowym itp. Wyrazem uznania za wkład w rozwój międzynarodowych i krajowych gremiów naukowych było nadanie Mu tytułu Doktora Honoris Causa Dońskiego Instytutu Technicznego w Rostowie nad Donem w Rosji (rok 1993), Politechniki Poznańskiej (rok 2001) oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (w roku 2007).

O wysokim uznaniu zasług Profesora Wojciechowicza świadczy wyróżnienie Go statuetką Złotego Hipolita i nadanie godności "Wybitnej Osobowości Pracy Organicznej" w roku 2006, jakie otrzymał obok tak znanych osób jak Ryszard Kapuściński (pisarz i podróżnik) i Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk (Nuncjusz Apostolski w Polsce).

Środowisko tribologów polskich w osobie Profesora Bolesława Wojciechowicza żegna swojego inspiratora, wychowawcę, promotora, recenzenta, mentora.

Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego
Prof. Marian Szczerek

 • Wspomnienia ppt: 278 528 B;
 • Wspomnienia doc: 43 008 B;
 • Wspomnienia pdf: 48 989 B

 • Wspomnienie o
  dr. Waldemarze Dmochowskim
  dr. Waldemar Dmochowski: Wspomnienia
  Z żalem informujemy, że 24 listopada 2010 w Kanadzie zmarł dr inż. Waldemar (Waldek) M. Dmochowski ostatnio pracujący w Institute for Aerospace Research w National Research Council. Absolwent Politechniki Gdańskiej (1970), po studiach pracował w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku gdzie w 1981 roku obronił pracę doktorską pt. "Numeryczna metoda określania charakterystyk statycznych poprzecznych łożysk ślizgowych z uwzględnieniem zjawisk termicznych zachodzących w łożysku" Był pionierem w obszarze obliczeń numerycznych łożysk ślizgowych w Polsce, twórcą pierwszych programów komputerowych do obliczeń charakterystyk łożysk. dr. Waldemar Dmochowski: Wspomnienia Od 1987 roku pracował w National Research Centre w Kanadzie. W NRC prowadził badania teoretyczne i doświadczalne związane z tribologią, inżynierią łożyskowania i dynamiką maszyn. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji i raportów z badań. W Polsce znali Go głównie Jego koledzy i przyjaciele z IMP PAN w Gdańsku i Politechniki Gdańskiej natomiast w międzynarodowym środowisku naukowym zdobył znacząca pozycję, o czym świadczy wielokrotne powierzanie Mu organizacji sesji (Track Organizer) dotyczących łożysk hydrodynamicznych podczas ASME/STLE International Joint Tribology Conference, oraz pełnienie funkcji Associate Editor w czasopiśmie Tribology Transactions. Był zapraszany jako profesor wizytujący do TU Delft), University of British Columbia i Universite de Poitiers. Wszyscy, którzy się z Nim spotkali wspominają Waldka jako niezwykle życzliwą, pogodną i chętną do pomocy osobę o wielkiej wiedzy i doświadczeniu.
  Prof. Michał Wasilczuk

 • Wspomnienia doc: 749 056 B;
 • Wspomnienia pdf: 216 595 B

 • Szanowni Państwo!
  Klub Stypendystow Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz szósty ogłosił konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniajacych się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji.
  Właśnie wśród ludzi aktywnie działających w towarzystwach i klubach naukowych czy regionalnych możemy poszukiwać właściwych kandydatów. Dlatego chciałabym w imieniu Klubu prosić o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o nagrodzie.
  W załączeniu pozwalam sobie przekazać plik z dokładniejszą informacją o nagrodzie im. Artura.
  Link do strony ze szczegółowymi informacjami
  Z poważaniem,
  Joanna Rutkowska
  Opiekun Nagrody im. Artura Rojszczaka

  NagrodaArtura@ksz-fnp.org
  Joanna Rutkowska, PhD
  Institute of Environmental Sciences
  Jagiellonian University
  Gronostajowa 7, 30-387 Krakow
  Poland


 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 5/2009 (227) | Redakcja: Trib_5_09_tyt.pdf 195.6 kB | Treść: Trib_5_09-tresc.pdf 82.9 kB | Contents: Trib_5_09_s-ang.pdf 65.2 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 4/2009 (226) | Redakcja: tribologia_4_09_s_1-10.pdf 75.7 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 3/2009 (225) | Redakcja: tribologia_3-2009_001-009.pdf 285.4 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 2/2009 (224) | Redakcja: tribologia_nr_2_09_redak-spis-tresci.pdf 83.7 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 1/2009 (223) | Redakcja: Tribologia_1_2009_s_001.pdf 82.2 kB | Treść: Tribologia_1_2009_s_003_004.pdf 54.5 kB | Contents: Tribologia_1_2009_s_005_006.pdf 37.8.3 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.XXXIX, Nr 6/2008 (222) | Contents: Tribologia_spis_tresci.pdf 125.3 kB | Redakcja: Tribologia_redakc.pdf 102.4 kB | Okładka: TRIBOL6_08_okladka.pdf 2.1 MB
 • Czasopismo:
  Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
 • ZEM 1 (157) Vol. 44 2009:
  | ZEM_p_1.pdf (214.95 Kb) | ZEM_p_2.pdf (5.46 Mb) | ZEM_p_3.pdf (149.43 Kb) | ZEM_p_4.pdf (158.52 Kb) | ZEM_p_5.pdf (189.61 Kb) | ZEM_p_6.pdf (1.34 Mb) | ZEM_p_7.pdf (387.53 Kb) | ZEM_p_8.pdf (456.98 Kb)
 • ZEM 2 (158) Vol. 44 2009:
  | ZEM_2-2009_001-110_calosc.pdf (3.74 Mb) | ZEM_2-2009_s_001-006.pdf (113.36 Kb) | ZEM_2-2009_s_007-018.pdf (1.92 Mb) | ZEM_2-2009_s_019-034.pdf (1.29 Mb) | ZEM_2-2009_s_035-044.pdf (235.40 Kb) | ZEM_2-2009_s_045-058.pdf (267.46 Kb) | ZEM_2-2009_s_059-072.pdf (289.68 Kb) | ZEM_2-2009_s_073-084.pdf (249.40 Kb) | ZEM_2-2009_s_085-098.pdf (203.39 Kb) | ZEM_2-2009_s_099-110.pdf (205.73 Kb)


 •  

 • Wiadomości z Oddziału Śląskiego
  News from Silesia:
  dr Henryk Bąkowski


  Szanowni Państwo !

  Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.
  WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2010
  Data
  miejsce
  TematykaOrganizatorzyKontakt
  16.02
  Katowice
  MATERIAŁY KOMPOZYTOWE W TRIBOLOGIIPTT oraz Pol. ŚląskaAndrzej Posmyk
  23.03
  Zielona Góra
  WARSTWA GRANICZNAPTT oraz Uniw. ZielonogórskiElżbieta Armata
  22.04
  Gdańsk
  PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA ŁOŻYSKPTT oraz Pol. GdańskaM. Wasilczuk
  25.05
  Warszawa
  INŻYNIERIA MATERIAŁOWA W TRIBOLOGIIPTT oraz Pol. WarszawskaKrzysztof Rożniatowski
  23.11
  Wrocław
  SMAR JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNYPTT oraz Pol. WrocławskaProf. Wojciech Wieleba
  .

  W czasie Warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusję oraz prezentację zaplecza badawczego.

  Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

  „Smar jako Materiał Konstrukcyjny”
  Warsztaty Tribologiczne
  23.11.2010 - Wrocław
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
  Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii
  50-370 Wrocław ul. Łukasiewicza 7/9 Bud. B-5 Sala 300
  pdf 1 011 294 B lub pdf 893 952 B zawierają też mapę
   

  Program


  Rozpoczęcie Warsztatów – 1000
  Powitanie Uczestników oraz prezentacja Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej
  Referaty – 1030÷1400
  1. Smary plastyczne, historia i perspektywy rozwoju – Zbigniew LAWROWSKI
  2. Reologiczne aspekty doboru smarów plastycznych – Ryszard CZARNY
  3. Identyfikacja mechanizmu smarowania kompozycją z napełniaczami o cechach synergistycznych – Stanisław KRAWIEC
  Przerwa na kawę (1130 ÷ 1145)
  4.
  Zastosowanie smaru w bezstykowych uszczelnieniach krążników taśmociągów górniczych – Marek GAWLIŃSKI
  5. Rola smarowania w tarciu materiałów polimerowych – Wojciech WIELEBA i Dymitry CAPANIDIS
  6. Napełniacze w olejach – modyfikacja właściwości – Tadeusz LEŚNIEWSKI
  Przerwa na kawę (1245 ÷ 1300)
  7. Pseudoplastyczność i tiksotropia smarów litowych – Maciej PASZKOWSKI
  8. Smarowanie w stawach i endoprotezach – Piotr KOWALEWSKI
  Dyskusja – 1340 ÷ 1400
  Przerwa obiadowa – 1400 ÷ 1445
  Prezentacja laboratoriów Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej – 1445 ÷ 1530
  Podsumowanie – 1530÷1545
  UWAGA:

  Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
  Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (nie później niż do 17 listopada 2010) telefonicznie lub e-mailem pod: tadeusz.lesniewski@pwr.wroc.pl, tel. 071 3204031 (prosimy o podanie tytułu, imienia i nazwiska, jednostki).
  Miejsce warsztatów: Wrocław, ul Łukasiewicza 7/9, budynek B-5, sala 300

  Obrona doktoratu
  27 X br. h 12.00 Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
  Z przyjemnościa informuję, że 27 października o godz. 12.00 w sali 304 budynku Wydziału Mechanicznego PG odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgr inż Piotra Pajączkowskiego, laureata nagrody im prof Szczęsnego, stypendysty programu Innodoktorant...
  W imieniu Doktoranta i swoim (czyli Promotora) zapraszam na obronę tej pracy doktorskiej.
  Praca zatytułowana jest "Simulation of transient stages in large hydrodynamic thrust bearings" i dotyczy metod obliczeniowych łożysk wzdłużnych w krytycznych warunkach stanów przejściowych z wykorzystaniem FSI (MES+CFD). Praca została zrealizowana w ścisłej współpracy z ALSTOM Hydro (Szwajcaria). Recenzentami byli dr hab. Michell Fillon z Univeriste de Poitiers i prof. Jan Szantyr z Wydziału Mechanicznego PG.
  dr hab inż. Michał Wasilczuk, prof. nadzw. PG
  1. Introduction: (WTC IV)....
  2. 2009 Tribology Gold Medal Winner – Academician Irina Goryacheva.
  3. 19th ITC 2 In Session" Meeting
  New Members
  Discussions about the election of new members concluded that Brazil and Switzerland would both elected as a full members of the ITC. Algeria, Chile and Mongolia were elected as Corresponding Members.
  4. First International Brazilian Conference on Tribology TriboBr-2010
  5. New National Tribology Centre Launched at University of Southampton
  6. Centre of Excellence in Tribology Officially Launched in Austria
  ___________________________________
  7. Professor John Halling
  We are sad to report that the world's first Professor of Tribology, Professor John Halling, died in August 2009 at the age of 88 years..

  8. Prof Avtandil Vissanionovich Chichinadze Prof Avtandil Vissanionovich Chichinadze
  We are sad to report the death of Prof Avtandil Vissanionovich Chichinadze on the 20th March 2010. Prof Chichinadze was Founder and President of the Association of Tribology Engineers of Russia and was awarded the Tribology Gold Medal in 1991.
  He is best known for his research work in heat dynamics and his studies on the simulation of friction and wear of tribo-pairs in conditions of dry friction and boundary lubrication. This work has been applied extensively in practical applications including aircraft, motor cars, tractors, road-construction equipment, railway and agricultural equipment. This work as listed by the USSR Academy of Sciences in its list of "most important achievements" in 1987-88.
  Prof Chichinadze published extensively. At the time he was awarded the Tribology Bronze Medal in 1991, he was the author of more than 370 works (including 20 monographs and handbooks), as well as being the originator of 32 inventions.
  Picture: Prof Avtandil Vissanionovich Chichinadze (1921 – 2010)
  ___________________________________
  9. ITC President Awarded Medal for Outstanding Contributions
  The President of the ITC, Prof H. P. Jost has been awarded the "Golden Medal for Outstanding Contribution in Tribology" by the Chinese Tribology Institute (CTI). The highest award made by the CTI, which is only presented every four years, to a maximum number of four people.
  10. Tribology and Ecology
  11. Imperial College Tribology Group Announce SKF Link
  12. ECOTRIB and Viennano Join Forces
  13. Correspondents invited for ITC Newsletter
  14. Web Site Information

  Nowi Profesorowie
  Nowi Profesorowie:

  Prof. zw. dr. hab. inż. Michał Styp_Rekowski
   
  Prof. zw. dr. hab. inż. Michał Styp-Rekowski
  Życiorys Naukowy 33 447 B
   


  Zebranie Zarządu PTT, Nałęczów, 23.09.2009 r

 • Na 2010 rok przypadają cztery ważne konferencje z zakresu tribologii: Insycont, Kongres Eksploatacji,XXXI Szkoła Tribologiczna i Inżynieria Łożyskowania. By nie rozpraszać wysiłków postanowiono zaproponować ograniczenie liczby konferencji w 2010 roku do: Insycontu i XXXI Szkoły Tribologicznej a Kongres Eksploatacji i Inżynierię Łożyskowania przenieść na 2011 rok.
  Twórcą najważniejszej polskiej cyklicznej międzynarodowej konferencji Insycont jest prof. St. Pytko honorowy prezes PTT i z nim należy uzgodnić jej organizację w Krakowie, lub połączyć ją z organizacją Szkoły Tribologicznej.
 • Zorganizowanie XXXI Szkoły Tribologicznej postanowiono powierzyć Uniwersytetowi Zielonogórskiemu. Na wniosek dziekana prof. Stanisław Laber podjął się przewodniczyć komitetowi organizacyjnemu.
 • Warsztaty Tribologiczne 2010: Wpłynęły pierwsze propozycje zorganizowania w 2010 r. Warsztatów Tribologicznych PTT od: prof. Jana Kurzydłowskiego - Warszawa, prof. Stanisława Krawca – Wrocław, prof. Stanisława Labera–Zielona Góra i prof. Michała Wasilczuka - Gdańsk.
 • Nowi Członkowie PTT: Na zebraniu przyjęci zostali trzej nowi członkowie PTT: mgr inż. Arkadiusz Leżoń — Orlen Oil Zakład Produkcyjny w Jedliczu, Jarosław Mikołajczyk — studia doktoranckie z zakresu tribologii w Bydgoszczy i dr inż. Maciej Paszkowski — Politechnika Wrocławska.
 • Dotacje MEiN na rok przyszły: PTT wystąpi o dwie dotacje: Biuletyn PTT i ew. Sympozjum INSYCONT
 • Wybory w roku 2010. Z uwagi na to, że 4-letnia kadencja kończy się 21 stycznia 2010 roku, postanowiono przygotować zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 • www – Biuletyn PTT
  Biuletyn PTT początkowo tworzono w html i zamieszczono go pod adresem www.tribologia.org.
  W 2008 postawiono serwer zapasowy www.tribologia.eu. Strony html w 2008 roku odwiedziło ponad 100 000 osób. Część odwiedzin była związana z STLE. W 2009 liczba odwiedzin tych stron również przekroczy 100 000 osób.
  W roku 2008 stworzono strony typu wikipedia (web2) — TikiWiki i postawiono je na serwerze t.tribologia.eu. Serwer ten służy ogólnie dostępnej i wewnętrznej komunikacji PTT. Udostępniane są na nim również czasopisma Tribologia i ZEM. Strony tego serwera odwiedziło w 2009 roku ponad 10 000 osób.
  W 2009 roku w Oddziale Śląskim PTT dokonano wyborów. Jedną z decyzji Zarządu Oddziału było utworzenie własnych stron www, co sprzyja rozwojowi PTT. Dr inż. Henryk Bąkowski — Sekretarz Oddziału Śląskiego PTT podjął się prowadzenia stron Oddziału Śląskiego. Strony będą zamieszczone na ww. serwerach.
  PTT ma również serwer do testowania bardziej ryzykownych prób — pod adresem t.tribologia.org. Zapraszamy koleżanki i kolegów do odwiedzania również tych stron, wyrażania opinii o nich oraz do ewentualnej współpracy przy ich tworzeniu.
 • Doroczna nagroda PTT: W 2009 roku nie zgłoszono żadnej propozycji do nagrody PTT.


  Zebranie Zarządu PTT, Solina Jawor, 17.09.2008
  Nagroda PTT i sprawy bieżące

  Uchwałą Zarządu PTT nagrodę PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2007 otrzymał Kolega prof. zw. dr. hab. Krzysztof Wierzcholski z Akademii Morskiej w Gdańsku. Tytuł nagrodzonej monografii:

  Bio and slide bearings: their lubrication by non-newtonian fluids and application in non conventonal systems.
  Volume III: Tribology processes for cells, human joints and micro-bearings

  Sprawy bieżące - ustalenia:

  5. Wyróżnienie PTT za najlepsze doktoraty z obszaru tribologii – poinformowanie ośrodków naukowych o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody. Nagroda honorowa byłaby przyznawana zespołowi: doktorant – promotor.
  6. PTT będzie rekomendować stażystów. Opiekę sprawuje Zarząd PTT - zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretarza PTT.
 • Koleżanki i Koledzy. Wystąpił problem z działaniem bazy danych wiki wersji 1.9, uruchomiono wersję 5.3 widoczną niżej. Proszę członków o mail i uwagi, odeślę dane dostępu. Dużej części Koleżanek i Kolegów przesłałem dane dostępu - co do ich maili nie miałem wątpliwości
  Jerzy Korycki

  Conference in Poland
  Konferencje w Polsce

  „XXXI Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna, Łagów 2010” W dniach od 20.09. do 23.09.2010 r. odbędzie się w Łagowie, ośr. wypoczynkowy „LEŚNIK”, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn KBM PAN, zorganizowana przez: Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB wspólne spotkanie naukowe: pt. Badanie i Kształtowanie Właściwości Tribologicznych Węzłów Tarcia – Teoria i Praktyka”. Bieżące informacje:
 • Elżbieta Armata, tel. (068) 328 23 61; fax. (068) 328 24 97, e-mail. Oraz:
 • Program: - doc 67 584 B, - pdf 64 473 B;
 • GPS: 52.3339004517 N (Sze) 15.2920990527 E (Dł);
 • Komunikat 1 - doc 206 848 B, - pdf 259 681 B i doc - 13 824 B, pdf - 59 487 B;
 • Wytyczne do przygotowania referatów na XXXI Konferencję Tribologiczną doc 33 792 B.

 • Conference
  Conference

  17th International Colloquium Tribology

  6th International Symposium on Fretting Fatique

  Tribology and Design

  NORDTRIB 2010

  COMADEM 2010

  ASIATRIB and AUSTRIB 2010, 2nd Circular pdf 946 119 B

  Constant
  Stała

  Szanowni Koledzy

  Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
  Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

  Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
  BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
  składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
  Składka roczna wynosi 30 zł;
  Druk przekazu pocztowego 328 659 b.
   Nasz adres:
   Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
   ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
   prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT

   Stanisław PYTKO
   Honorowy Prezes PTT  Chronicle
  Kronika

  prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
  prof. Włodzimierz Waligóra Wspomnienia o Profesorze Włodzimierzu Waligórze,

  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. Krzysztof Wierzcholski 70-lecie prof. Krzysztofa Wierzcholskiego

 • Czasopismo:
  Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
 • ZEM 3 (151) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-3_s_001_006.pdf 73.8 kB | ZEM_2007-3_s_007-16.pdf 154.4 kB | ZEM_2007-3_s_017-30.pdf 7.2 MB | ZEM_2007-3_s_031-48.pdf 596.6 kB | ZEM_2007-3_s_049-56.pdf 622.4 kB | ZEM_2007-3_s_057-72.pdf 870.1 kB | ZEM_2007-3_s_073-88.pdf 206.3 kB | ZEM_2007-3_s_089-98.pdf 168.9 kB | ZEM_2007-3_s_099-110.pdf 187.1 kB | ZEM_2007-3_s_111-124.pdf 1.2 MB | ZEM_2007-3_s_125-138.pdf 450.5 kB | ZEM_2007-3_s_139-146.pdf 500.9 kB | ZEM_2007-3_s_147-156.pdf 178.4 kB | ZEM_2007-3_s_157-170.pdf 173.7 kB
 • ZEM 4 (152) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-4_s_001_006.pdf 56.0 kB | ZEM_2007-4_s_007_22.pdf 539.5 kB | ZEM_2007-4_s_023_36.pdf 1.2 MB | ZEM_2007-4_s_037_50.pdf 638.0 kB | ZEM_2007-4_s_051_62.pdf 1.6 MB | ZEM_2007-4_s_063_78.pdf 20.2 MB | ZEM_2007-4_s_079_96.pdf 17.5 MB | ZEM_2007-4_s_097_106.pdf 14.3 MB | ZEM_2007-4_s_107_116.pdf 5.9 MB | ZEM_2007-4_s_117_128.pdf 5.9 MB | ZEM_2007-4_s_129_140.pdf 5.8 MB | ZEM_2007-4_s_141_150.pdf 5.7 MB | ZEM_2007-4_s_151_166.pdf 5.6 MB | ZEM_2007-4_s_167_182.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_183_194.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_195_208.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_209_222.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_223_235.pdf 232.8 kB
 • ZEM 1 (153) Vol. 43 2008:
  | Contents: ZEM_2008-1_001-006.pdf 49.2 kB | ZEM_2008-1_007-018.pdf 2.0 MB | ZEM_2008-1_019-032.pdf 1.7 MB | ZEM_2008-1_033-054.pdf 1.1 MB | ZEM_2008-1_055-072.pdf 1.1 MB | ZEM_2008-1_073-088.pdf 330.8 kB | ZEM_2008-1_089-100.pdf 149.7 kB | ZEM_2008-1_101-112.pdf 84.6 kB | ZEM_2008-1_113-132.pdf 119.8 kB
 • ZEM 2 (154) Vol. 43 2008:
  | Cover: ZEM_2008-2_001-002.pdf 29.9 kB | Contents: ZEM_2008-2_003-005.pdf 32.1 kB | ZEM_2008-2_007-020.pdf 203.6 kB | ZEM_2008-2_021-030.pdf 1.6 MB | ZEM_2008-2_031-044.pdf 119.9 kB | ZEM_2008-2_045-058.pdf 74.5 kB | ZEM_2008-2_059-070.pdf 1.2 MB | ZEM_2008-2_071-082.pdf 85.0 kB | ZEM_2008-2_083-092.pdf 270.0 kB | ZEM_2008-2_093-104.pdf 935.1 kB
 • ZEM 3 (155) Vol. 43 2008:
  | Cover: ZEM 3/2008 1.0 MB | Contents 74.1 kB | Maldonado pdf 613.0 kB | Heinrich, Jasica pdf 375.9 kB | Tomaszek at al. pdf 134.8 kB | Tomaszek at al. pdf 134.7 kB | Giesko,Trzos pdf 1011.8 kB | Madej, Czech pdf 166.1 kB | Żółtowski pdf 1.9 MB | Hempel, Krefft pdf 661.8 kB
 • ZEM 4 (156) Vol. 43 2008:
  | ZEM_4_08_s_1-6.pdf | Contents 48.3 kB | ZEM_4_08_s_7_14.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_15_26.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_27_38.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_39_50.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_51_68.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_69_84.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_85_94.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_95_111.pdf | 1.1 MB | ZEM_4_08_calosc.pdf | 5.1 MB
 • ZEM 1 (149) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-1_s_001-006.pdf 74.0 kB | ZEM_2007-1_s_007-20.pdf 1.3 MB | ZEM_2007-1_s_021-34.pdf 2.6 MB | ZEM_2007-1_s_035-42.pdf 2.3 MB | ZEM_2007-1_s_043-52.pdf 2.2 MB | ZEM_2007-1_s_053-62.pdf 2.1 MB | ZEM_2007-1_s_063-84.pdf 221.3 kB | ZEM_2007-1_s_085-94.pdf 1.9 MB | ZEM_2007-1_s_095-106.pdf 1.3 MB | ZEM_2007-1_s_107-128.pdf 375.4 kB | ZEM_2007-1_s_129-140.pdf 177.4 kB | ZEM_2007-1_s_141-156.pdf 278.1 kB | ZEM_2007-1_s_157-172.pdf 283.2 kB | ZEM_2007-1_s_173-182.pdf 409.3 kB | ZEM_2007-1_s_183-200.pdf 176.8 kB
 • ZEM 2 (150) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-2_s_001-006.pdf 70.5 kB | ZEM_2007-2_s_007-18.pdf 6.8 MB | ZEM_2007-2_s_019-30.pdf 6.8 MB | ZEM_2007-2_s_031-40.pdf 6.8 MB | ZEM_2007-2_s_041-52.pdf 6.0 MB | ZEM_2007-2_s_053-68.pdf 6.0 MB | ZEM_2007-2_s_069-80.pdf 6.0 MB | ZEM_2007-2_s_081-90.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-2_s_091-108.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-2_s_109-120.pdf 864.7 kB | ZEM_2007-2_s_121-130.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-2_s_131-146.pdf 656.2 kB | ZEM_2007-2_s_147-162.pdf 584.4 kB
 • Last modified:
  2010-12-06

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku