The Polish Society of Tribology
Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

 Członek założyciel ITC 
VOLUME 9 | NUMBER 2 | 2010 |

O nas

Statut
Regulaminy

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki

Zjazd 2006 WhoIsWho

Konferencje
Tribologia
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn

Biuletyn
Linki

Poczta

Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej

Instytut Lotnictwa

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

Dostęp do WBN
List Min. B. Kudryckiej ...
Warsztaty Gdańsk 22.04.2010: PDF 126.0 kB


Member of the
International Tribology Council

Czasopisma: TRBOLOGIA i ZEM w sieci
Książka Tribologia i tribochemia

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Wspomnienie o prof. dr hab. Włodzimierzu Waligórze
prof. Włodzimierz Waligóra: Wspomnienia
Prof. dr hab. Włodzimierz Waligóra urodził się 9 marca 1940 roku. Po ukończeniu w 1962 roku studiów na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskaniu stopnia magistra fizyki, rozpoczął pracę na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Tam zrealizował pracę doktorską i habilitacyjną, by w 2003 roku otrzymać tytuł profesora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej: eksploatacja i budowa maszyn ze specjalnością: inżynieria powierzchni, tribologia oraz trwałość i niezawodność maszyn.
Działalność naukową Włodzimierz Waligóra rozpoczął w Laboratorium Izotopowym Politechniki Poznańskiej, gdzie włączony został w prace dotyczące zastosowania techniki jądrowej w badaniach naukowych i kontroli procesów przemysłowych. Zajmował się opracowaniem metody badania przebiegu zużycia łożysk tocznych opartej na wykorzystaniu znaczników radioizotopowych. Podsumowaniem tych badań była obroniona w 1970 roku praca doktorska nt. "Badanie wpływu doboru niektórych elementów składowych na jakość łożysk tocznych". W pracy tej udowodniono możliwość zwiększenia trwałości zmęczeniowej łożysk poprzez odpowiedni dobór elementów wchodzących w skład jednego łożyska. Wyznaczono również charakter przebiegu zużycia elementów tocznych łożysk udowadniając, że również w przypadku tych łożysk występuje okres docierania.
Innym efektem ówczesnych badań było zwrócenie szczególnej uwagi na problematykę jakości wyrobów i w konsekwencji opracowanie definicji jakości łożysk tocznych, opracowanie metody pomiaru poślizgów w łożyskach tocznych (co zostało opatentowane). Prace te doprowadziły także do powstania Zespołu Problemowego Badania Jakości Łożysk Tocznych. Prof. W.Waligóra kierował tym zespołem, a jego członkami byli pracownicy Politechniki Poznańskiej i Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych. W trakcie pracy zespołu pięciu jego członków uzyskało stopnie doktora nauk technicznych.

W tamtym okresie wykrystalizował się również problem poznawczy, który do końca życia prof. Waligóry stanowił przedmiot jego zainteresowań. Problemem tym jest wyznaczenie czynników fizycznych i materiałowych, determinujących trwałość elementów maszyn, a warunkowaną ich zmęczeniem powierzchniowym. Rozwiązanie tego problemu winno spowodować zmniejszenie ogromnego rozrzutu trwałości, którym cechują się elementy maszyn pracujące w warunkach obciążeń kontaktowych, czyli takie jak łożyska toczne czy koła zębate.
Konsekwencją rozważań zmierzających do poznania przyczyn utraty zdatności przez łożyska toczne była m. in. wydana w 1981 roku rozprawa pt.: „Badania jakości łożysk wałeczkowych”. W pracy tej, wychodząc od obliczeń naprężeń brzegowych w wałeczkach łożyskowych, wykazano doświadczalnie, iż stosując optymalne kształty powierzchni tocznych uzyskać można pięciociokrotny wzrost trwałości zmęczeniowej w stosunku do trwałości wałeczków o kształcie czysto cylindrycznym. Aktualnie wszystkie produkowane łożyska wałeczkowe posiadają powierzchnie toczne o korygowanych kształtach.
Dla uzyskania możliwości badania roli warstwy wierzchniej elementów maszyn w procesach ich niszczenia, prof. Włodzimierz Waligóra zorganizował Laboratorium Warstwy Wierzchniej, które poza standardową aparaturą pomiarową wyposażone zostało także w unikalny spektroskop elektronów Augera i analizator szumów Barkhausena.
Od 1986 roku prof. Waligóra rozpoczął prace nad wykorzystaniem obróbki laserowej do zwiększenia odporność elementów maszyn na procesy niszczenia. W efekcie realizacji tych prac, oprócz opracowania własnej technologii tworzenia pokryć absorbujących promieniowanie laserowe, opanowano umiejętność realizacji obróbki laserowej różnych stali i żeliw. W konsekwencji tych prac prof. Waligóra podjął badania zmierzające do oceny wpływu obróbki laserowej na odporność na zmęczenie powierzchniowe elementów ze stali łożyskowej. Rezultaty tych badań przedstawione zostały w wydanej w roku 1994 rozprawie pt.: „Odporność na zmęczenie powierzchniowe stali łożyskowej poddanej obróbce laserowej”. Utylitarny efekt przeprowadzonych badań to wyznaczenie takich warunków obróbki laserowej próbek ze stali łożyskowej, po zastosowaniu których następował ok. 50%-towy wzrost ich trwałości umownej L50. Pozytywne efekty obróbki laserowej zachęciły także prof. Włodzimierza Waligórę do badań nad możliwością poprawy właściwości warstwy wierzchniej elementów maszyn poprzez laserowe wprowadzania do niej boru.

Realizacja powyższych prac doprowadziła do opracowania monografii pt.: „Rozrzut powierzchniowej trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych”, wydanej w roku 2002.
Profesor Włodzimierz Waligóra był autorem licznych artykułów i opracowań naukowych, kierownikiem wielu zespołów i projektów badawczych. W ramach działalności dydaktycznej prowadził zajęcia z przedmiotów: mechanika teoretyczna, fizyka klasyczna, fizyka współczesna, trwałość i niezawodność maszyn, a w ostatnich latach prowadził wykłady z zakresu eksploatacji pojazdów i inżynierii powierzchni oraz seminaria dyplomowe. Wypromował także kilkudziesięciu dyplomantów.

Za podstawowy obowiązek każdego samodzielnego pracownika nauki profesor Waligóra uważał pomoc młodszym kolegom w zostaniu naukowcami, co znajdowało swój wyraz w prowadzonych i zakończonych przewodach doktorskich. Podkreślić przy tym należy nacechowany ogromnym zaangażowaniem partnerski stylu współpracy prof. Waligóry z wychowankami naukowymi.
Profesor Włodzimierz Waligóra był członkiem Komisji Nauki o Materiałach oraz Komisji Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, a ponadto Międzysekcyjnego Zespołu Inżynierii Powierzchni Komitetu Budowy Maszyn PAN. Był odznaczany m. in. nagrodami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Medalem Edukacji Narodowej oraz medalem Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie.

Największym hobby profesora Włodzimierza Waligóry był alpinizm. Niektóre z Jego osiągnięć w tym zakresie to pierwsze przejścia: na północną ścianę Alam Kuh w górach Elburs w Iranie, na południową ścianę Rocetta Alta di Bosconero w Dolomitach oraz na południową ścianę Huandoy Norte w Andach w Peru. Pełnił także szereg funkcji we władzach Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu oraz w Polskim Związku Alpinizmu. Do pozazawodowych pasji profesora należały także teatr, literatura i muzyka klasyczna.
Prof. dr hab. Włodzimierz Waligóra zmarł nagle w dniu 12 marca 2010 roku. W dniu 9 marca tego roku ukończył 70 lat.

Odszedł od nas prof. dr hab. Włodzimierz Waligóra

Pamięć i podziękowanie
od Koleżanek i Kolegów
za aktywność w działaniu na rzecz wspólną.

  Walne Zebranie Członków PTT
  Wyniki wyborów: 2 marzec 2010r.

  Prezes PTT: prof. dr hab. inż. Marian Szczerek
  wiceprezesi:
  prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp
  prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba,
  skarbnik: dr inż. Jacek Przepiórka,
  sekretarz: dr Jerzy Korycki
  Członkowie Zarządu:
  prof. dr hab. inż. Jan Burcan,
  prof. dr hab. inż. Andrzej Posmyk,
  prof. dr hab. inż. Marek Wiśniewski.
  Główna Komisja Rewizyjna:
  Przewodnicząca: dr inż. Anna Piątkowska,
  prof. dr hab. inż. Henryk Czarnecki,
  dr inż. Radosław Bednarek,
  Sąd Koleżeński:
  prof. dr hab. inż. Dariusz. Bieliński
  prof. dr hab. inż. Zygmunt Rymuza,
  dr inż. Wojciech Żurowski.

Słowo prezesa

prof. Marian Szczerek: Prezes PTT
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zaczynamy kolejną kadencję funkcjonowania Zarządu naszego Towarzystwa. Walne, sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków umożliwiło dokonanie oceny działań PTT w ostatnich latach i zarysowania najważniejszych kierunków na przyszłość. Jako najważniejsze uznano utrzymanie wypracowanych, najbardziej skutecznych form prezentowania i dyskusji aktualnych prac i wyników polskich tribologów, publikowania i promocji ich osiągnięć.

W bieżącym roku do głównych, związanych z tym wydarzeń naszego środowiska, należą organizowane pod auspicjami PTT: kolejne, Międzynarodowe Sympozjum INSYCONT organizowane jak zawsze pod kierownictwem jego inicjatora, prof. Stanisława Pytko, oraz coroczna Szkoła Tribologiczna, organizowana pod przewodnictwem prof. Stanisława Labera. Odbędzie się też X Jubileuszowa Konferencja dot. niekonwencjonalnych układów łożyskowych, organizowana tradycyjnie przez prof. Jana Burcana, a także, jak co roku, seminaria prężnie działającego Oddziału Śląskiego PTT. Bardzo ważną pozycją działalności będą, stanowiące ważny dorobek poprzedniej kadencji Towarzystwa, cieszące się dużym powodzeniem jednodniowe Warsztaty Tribologiczne.

Ważną pozycją programu funkcjonowania PTT będzie działalność wydawnicza, dotycząca czasopisma TRIBOLOGIA, monograficznej serii wydawniczej pn. Biblioteka Problemów Tribologii, no i oczywiście Biuletynu PTT, istniejącego w wersji elektronicznej na naszej bijącej rekordy oglądalności stronie internetowej, wytrwale prowadzonej, ustawicznie wzbogacanej treściowo i unowocześnianej informatycznie przez jej Redaktora, dra Jerzego Koryckiego.

Rozpoczęcie funkcjonowania Towarzystwa w nowej kadencji zbiegło się z uroczystym nadaniem godności Honorowego Profesora AGH naszemu Honorowemu Prezesowi, Prof. Stanisławowi Pytko, któremu tą drogą, raz jeszcze, przekazuję w imieniu – jestem przekonany – wszystkich naszych członków, najserdeczniejsze gratulacje.

W imieniu Zarządu PTT
marzec 2010r
Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek
Prezes

Wiadomości z Oddziału Śląskiego
News from Silesia:
dr Henryk Bąkowski

 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 5/2009 (227) | Redakcja: Trib_5_09_tyt.pdf 195.6 kB | Treść: Trib_5_09-tresc.pdf 82.9 kB | Contents: Trib_5_09_s-ang.pdf 65.2 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 4/2009 (226) | Redakcja: tribologia_4_09_s_1-10.pdf 75.7 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 3/2009 (225) | Redakcja: tribologia_3-2009_001-009.pdf 285.4 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 2/2009 (224) | Redakcja: tribologia_nr_2_09_redak-spis-tresci.pdf 83.7 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 1/2009 (223) | Redakcja: Tribologia_1_2009_s_001.pdf 82.2 kB | Treść: Tribologia_1_2009_s_003_004.pdf 54.5 kB | Contents: Tribologia_1_2009_s_005_006.pdf 37.8.3 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.XXXIX, Nr 6/2008 (222) | Contents: Tribologia_spis_tresci.pdf 125.3 kB | Redakcja: Tribologia_redakc.pdf 102.4 kB | Okładka: TRIBOL6_08_okladka.pdf 2.1 MB
 • Czasopismo:
  Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
 • ZEM 1 (157) Vol. 44 2009:
  | ZEM_p_1.pdf (214.95 Kb) | ZEM_p_2.pdf (5.46 Mb) | ZEM_p_3.pdf (149.43 Kb) | ZEM_p_4.pdf (158.52 Kb) | ZEM_p_5.pdf (189.61 Kb) | ZEM_p_6.pdf (1.34 Mb) | ZEM_p_7.pdf (387.53 Kb) | ZEM_p_8.pdf (456.98 Kb)
 • ZEM 2 (158) Vol. 44 2009:
  | ZEM_2-2009_001-110_calosc.pdf (3.74 Mb) | ZEM_2-2009_s_001-006.pdf (113.36 Kb) | ZEM_2-2009_s_007-018.pdf (1.92 Mb) | ZEM_2-2009_s_019-034.pdf (1.29 Mb) | ZEM_2-2009_s_035-044.pdf (235.40 Kb) | ZEM_2-2009_s_045-058.pdf (267.46 Kb) | ZEM_2-2009_s_059-072.pdf (289.68 Kb) | ZEM_2-2009_s_073-084.pdf (249.40 Kb) | ZEM_2-2009_s_085-098.pdf (203.39 Kb) | ZEM_2-2009_s_099-110.pdf (205.73 Kb)
 • ZEM 1 (153) Vol. 43 2008:
  | Contents: ZEM_2008-1_001-006.pdf 49.2 kB | ZEM_2008-1_007-018.pdf 2.0 MB | ZEM_2008-1_019-032.pdf 1.7 MB | ZEM_2008-1_033-054.pdf 1.1 MB | ZEM_2008-1_055-072.pdf 1.1 MB | ZEM_2008-1_073-088.pdf 330.8 kB | ZEM_2008-1_089-100.pdf 149.7 kB | ZEM_2008-1_101-112.pdf 84.6 kB | ZEM_2008-1_113-132.pdf 119.8 kB
 • ZEM 2 (154) Vol. 43 2008:
  | Cover: ZEM_2008-2_001-002.pdf 29.9 kB | Contents: ZEM_2008-2_003-005.pdf 32.1 kB | ZEM_2008-2_007-020.pdf 203.6 kB | ZEM_2008-2_021-030.pdf 1.6 MB | ZEM_2008-2_031-044.pdf 119.9 kB | ZEM_2008-2_045-058.pdf 74.5 kB | ZEM_2008-2_059-070.pdf 1.2 MB | ZEM_2008-2_071-082.pdf 85.0 kB | ZEM_2008-2_083-092.pdf 270.0 kB | ZEM_2008-2_093-104.pdf 935.1 kB
 • ZEM 3 (155) Vol. 43 2008:
  | Cover: ZEM 3/2008 1.0 MB | Contents 74.1 kB | Maldonado pdf 613.0 kB | Heinrich, Jasica pdf 375.9 kB | Tomaszek at al. pdf 134.8 kB | Tomaszek at al. pdf 134.7 kB | Giesko,Trzos pdf 1011.8 kB | Madej, Czech pdf 166.1 kB | Żółtowski pdf 1.9 MB | Hempel, Krefft pdf 661.8 kB
 • ZEM 4 (156) Vol. 43 2008:
  | ZEM_4_08_s_1-6.pdf | Contents 48.3 kB | ZEM_4_08_s_7_14.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_15_26.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_27_38.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_39_50.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_51_68.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_69_84.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_85_94.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_95_111.pdf | 1.1 MB | ZEM_4_08_calosc.pdf | 5.1 MB
 • ZEM 1 (149) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-1_s_001-006.pdf 74.0 kB | ZEM_2007-1_s_007-20.pdf 1.3 MB | ZEM_2007-1_s_021-34.pdf 2.6 MB | ZEM_2007-1_s_035-42.pdf 2.3 MB | ZEM_2007-1_s_043-52.pdf 2.2 MB | ZEM_2007-1_s_053-62.pdf 2.1 MB | ZEM_2007-1_s_063-84.pdf 221.3 kB | ZEM_2007-1_s_085-94.pdf 1.9 MB | ZEM_2007-1_s_095-106.pdf 1.3 MB | ZEM_2007-1_s_107-128.pdf 375.4 kB | ZEM_2007-1_s_129-140.pdf 177.4 kB | ZEM_2007-1_s_141-156.pdf 278.1 kB | ZEM_2007-1_s_157-172.pdf 283.2 kB | ZEM_2007-1_s_173-182.pdf 409.3 kB | ZEM_2007-1_s_183-200.pdf 176.8 kB
 • ZEM 2 (150) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-2_s_001-006.pdf 70.5 kB | ZEM_2007-2_s_007-18.pdf 6.8 MB | ZEM_2007-2_s_019-30.pdf 6.8 MB | ZEM_2007-2_s_031-40.pdf 6.8 MB | ZEM_2007-2_s_041-52.pdf 6.0 MB | ZEM_2007-2_s_053-68.pdf 6.0 MB | ZEM_2007-2_s_069-80.pdf 6.0 MB | ZEM_2007-2_s_081-90.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-2_s_091-108.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-2_s_109-120.pdf 864.7 kB | ZEM_2007-2_s_121-130.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-2_s_131-146.pdf 656.2 kB | ZEM_2007-2_s_147-162.pdf 584.4 kB


 •  

  Eureka

  WAŻNE!
  Książka
  Książka p.t.
  "Wstęp do Tribologii
  i Tribochemia"
  Autorów:
  Stanisław Płaza
  Leszek Margielewski
  Grzegorz Celichowski
  wyprzedaje U.Ł. po 5 zł. Prof. Stanisław Płaza

  Eureka

 • On top
  Warsztaty 2010; Teraz: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny 23.03.2010, zgłoszenia: Elżbieta Armata do dnia 10.03.20010., pdf 54.9 kB | doc 56.5 kB


  Honorowy Prezes PTT Honorowym Profesorem AGH


  Tekst Laudacji (PDF 95 263 B) wygłoszony przez Prof. Batko Rektora AGH
  Więcej: Strony AGH

  Nowi Profesorowie
  Nowi Profesorowie:

  Prof. zw. dr. hab. inż. Michał Styp_Rekowski
   
  Prof. zw. dr. hab. inż. Michał Styp-Rekowski
  Życiorys Naukowy 33 447 B
   

  Szanowni Państwo !

  Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.
  WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2010
  Data
  miejsce
  TematykaOrganizatorzyKontakt
  16.02
  Katowice
  MATERIAŁY KOMPOZYTOWE W TRIBOLOGIIPTT oraz Pol. ŚląskaAndrzej Posmyk
  23.03
  Zielona Góra
  WARSTWA GRANICZNAzPTT oraz Uniw. ZielonogórskiElżbieta Armata
  22.04
  Gdańsk
  PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA ŁOŻYSKPTT oraz Pol. Gdańska
  25.05
  Warszawa
  INŻYNIERIA MATERIAŁOWA W TRIBOLOGIIPTT oraz Pol. Warszawska
  23.11
  Wrocław
  SMAR JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNYPTT oraz Politechnika Wrocławskaa
  .

  W czasie Warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusję oraz prezentację zaplecza badawczego.

  Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

  Warsztaty Tribologiczne
  WARSTWA GRANICZNA”
  Zielona Góra 23 marzec 2010 r.
  UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
  WYDZIAŁ MECHANICZNY
  INSTYTUT BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN
  ZAKŁAD OBRÓBKI UBYTKOWEJ I EKSPLOATACJI MASZYN
  pdf 54.9 kB | doc 56.5 kB

  Program spotkania pdf 54.9 kB |

  PROGRAM

  11.00 – Rozpoczęcie warsztatów

  Powitanie uczestników oraz prezentacja Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn- prof. dr hab. inż. Stanisław Laber

  REFERATY

  11.20 Alicja Laber: Znaczenie warstwy granicznej w procesach tarcia

  11.40 Mariusz Jenek, Stanisław Laber: Badanie wpływu PE na zmiany własności smarnych olejów oraz właściwości tribologicznych wybranych gatunków żeliw

  12.00 – 12.30 PRZERWA

  REFERATY

  12.30 Albert Lewandowski, Stanisław Laber: Ocena właściwości tribologicznych żeliw po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem środka smarnego

  12.50 Krzysztof Adamczuk, Stanisław Laber: Właściwości tribologiczne wybranych gatunków brązów

  13.20 – 13.50 PRZERWA

  13.50 – 15.00 Zwiedzanie wybranych laboratoriów Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn

  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA DO 10.03.2010:
  Elżbieta Armata tel. 68 3282367. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.


  Zebranie Zarządu PTT, Nałęczów, 23.09.2009 r

 • Na 2010 rok przypadają cztery ważne konferencje z zakresu tribologii: Insycont, Kongres Eksploatacji,XXXI Szkoła Tribologiczna i Inżynieria Łożyskowania. By nie rozpraszać wysiłków postanowiono zaproponować ograniczenie liczby konferencji w 2010 roku do: Insycontu i XXXI Szkoły Tribologicznej a Kongres Eksploatacji i Inżynierię Łożyskowania przenieść na 2011 rok.
  Twórcą najważniejszej polskiej cyklicznej międzynarodowej konferencji Insycont jest prof. St. Pytko honorowy prezes PTT i z nim należy uzgodnić jej organizację w Krakowie, lub połączyć ją z organizacją Szkoły Tribologicznej.
 • Zorganizowanie XXXI Szkoły Tribologicznej postanowiono powierzyć Uniwersytetowi Zielonogórskiemu. Na wniosek dziekana prof. Stanisław Laber podjął się przewodniczyć komitetowi organizacyjnemu.
 • Warsztaty Tribologiczne 2010: Wpłynęły pierwsze propozycje zorganizowania w 2010 r. Warsztatów Tribologicznych PTT od: prof. Jana Kurzydłowskiego - Warszawa, prof. Stanisława Krawca – Wrocław, prof. Stanisława Labera–Zielona Góra i prof. Michała Wasilczuka - Gdańsk.
 • Nowi Członkowie PTT: Na zebraniu przyjęci zostali trzej nowi członkowie PTT: mgr inż. Arkadiusz Leżoń — Orlen Oil Zakład Produkcyjny w Jedliczu, Jarosław Mikołajczyk — studia doktoranckie z zakresu tribologii w Bydgoszczy i dr inż. Maciej Paszkowski — Politechnika Wrocławska.
 • Dotacje MEiN na rok przyszły: PTT wystąpi o dwie dotacje: Biuletyn PTT i ew. Sympozjum INSYCONT
 • Wybory w roku 2010. Z uwagi na to, że 4-letnia kadencja kończy się 21 stycznia 2010 roku, postanowiono przygotować zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 • www – Biuletyn PTT
  Biuletyn PTT początkowo tworzono w html i zamieszczono go pod adresem www.tribologia.org.
  W 2008 postawiono serwer zapasowy www.tribologia.eu. Strony html w 2008 roku odwiedziło ponad 100 000 osób. Część odwiedzin była związana z STLE. W 2009 liczba odwiedzin tych stron również przekroczy 100 000 osób.
  W roku 2008 stworzono strony typu wikipedia (web2) — TikiWiki i postawiono je na serwerze t.tribologia.eu. Serwer ten służy ogólnie dostępnej i wewnętrznej komunikacji PTT. Udostępniane są na nim również czasopisma Tribologia i ZEM. Strony tego serwera odwiedziło w 2009 roku ponad 10 000 osób.
  W 2009 roku w Oddziale Śląskim PTT dokonano wyborów. Jedną z decyzji Zarządu Oddziału było utworzenie własnych stron www, co sprzyja rozwojowi PTT. Dr inż. Henryk Bąkowski — Sekretarz Oddziału Śląskiego PTT podjął się prowadzenia stron Oddziału Śląskiego. Strony będą zamieszczone na ww. serwerach.
  PTT ma również serwer do testowania bardziej ryzykownych prób — pod adresem t.tribologia.org. Zapraszamy koleżanki i kolegów do odwiedzania również tych stron, wyrażania opinii o nich oraz do ewentualnej współpracy przy ich tworzeniu.
 • Doroczna nagroda PTT: W 2009 roku nie zgłoszono żadnej propozycji do nagrody PTT.


  Zebranie Zarządu PTT, Solina Jawor, 17.09.2008
  Nagroda PTT i sprawy bieżące

  Uchwałą Zarządu PTT nagrodę PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2007 otrzymał Kolega prof. zw. dr. hab. Krzysztof Wierzcholski z Akademii Morskiej w Gdańsku. Tytuł nagrodzonej monografii:

  Bio and slide bearings: their lubrication by non-newtonian fluids and application in non conventonal systems.
  Volume III: Tribology processes for cells, human joints and micro-bearings

  Sprawy bieżące - ustalenia:

  5. Wyróżnienie PTT za najlepsze doktoraty z obszaru tribologii – poinformowanie ośrodków naukowych o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody. Nagroda honorowa byłaby przyznawana zespołowi: doktorant – promotor.
  6. PTT będzie rekomendować stażystów. Opiekę sprawuje Zarząd PTT - zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretarza PTT.
 • Conference in Poland
  Konferencje w Polsce

  INSYCONT: 2010 W dniach od 07.07 do 09.07.2010 r. odbędzie się 8-me Sympozjum INSYCONT’10 w Krakowie, p.t. WPŁYW ENERGII I OTOCZENIA NA ZJAWISKA W TRIBOLOGII
  zorganizowana przez: Katedrę Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Sekcję Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Polskie Towarzystwo Tribologiczne w Warszawie.
  Informacje:
 • Prof. Stanisław Pytko, DSc, PhD, Mech Eng. tel.(48) (12) 617- 31-15, fax (48) (12) 234306, e-mail;
 • Call for papers: komunikat 1 doc 54 272 B; komunikat 1 pdf 88 711 B.
 • „X Jubileuszowa Konferencja, Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych” Łódź 2010 odbędzie się w dniach od 13 do 14 maja 2010 r Komunikat 1: - doc 90 112 B, - pdf 94 967 B

  „XXXI Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna, Łagów 2010” W dniach od 20.09. do 23.09.2010 r. odbędzie się w Łagowie, ośr. wypoczynkowy „LEŚNIK”, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn KBM PAN, zorganizowana przez: Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB wspólne spotkanie naukowe: pt. Badanie i Kształtowanie Właściwości Tribologicznych Węzłów Tarcia – Teoria i Praktyka”. Bieżące informacje:
 • Elżbieta Armata, tel. (068) 328 23 61; fax. (068) 328 24 97, e-mail. Oraz:
 • Formularz zgłoszeniowy - doc 212 480 B, - pdf 208 775 B i DOC - 25 600 B, PDF - 72 372 B;
 • Wytyczne do przygotowania referatów na XXXI Konferencję Tribologiczną doc 33 792 B.

 • Conference
  Conference

  17th International Colloquium Tribology

  6th International Symposium on Fretting Fatique

  Tribology and Design

  NORDTRIB 2010

  COMADEM 2010

  ASIATRIB and AUSTRIB 2010, 2nd Circular pdf 946 119 B

  Constant
  Stała

  Szanowni Koledzy

  Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
  Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

  Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
  BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
  składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
  Składka roczna wynosi 30 zł;
  Druk przekazu pocztowego 328 659 b.
   Nasz adres:
   Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
   ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
   prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT

   Stanisław PYTKO
   Honorowy Prezes PTT  Chronicle
  Kronika

  prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,

  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. Krzysztof Wierzcholski 70-lecie prof. Krzysztofa Wierzcholskiego

 • Czasopismo:
  Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
 • ZEM 3 (151) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-3_s_001_006.pdf 73.8 kB | ZEM_2007-3_s_007-16.pdf 154.4 kB | ZEM_2007-3_s_017-30.pdf 7.2 MB | ZEM_2007-3_s_031-48.pdf 596.6 kB | ZEM_2007-3_s_049-56.pdf 622.4 kB | ZEM_2007-3_s_057-72.pdf 870.1 kB | ZEM_2007-3_s_073-88.pdf 206.3 kB | ZEM_2007-3_s_089-98.pdf 168.9 kB | ZEM_2007-3_s_099-110.pdf 187.1 kB | ZEM_2007-3_s_111-124.pdf 1.2 MB | ZEM_2007-3_s_125-138.pdf 450.5 kB | ZEM_2007-3_s_139-146.pdf 500.9 kB | ZEM_2007-3_s_147-156.pdf 178.4 kB | ZEM_2007-3_s_157-170.pdf 173.7 kB
 • ZEM 4 (152) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-4_s_001_006.pdf 56.0 kB | ZEM_2007-4_s_007_22.pdf 539.5 kB | ZEM_2007-4_s_023_36.pdf 1.2 MB | ZEM_2007-4_s_037_50.pdf 638.0 kB | ZEM_2007-4_s_051_62.pdf 1.6 MB | ZEM_2007-4_s_063_78.pdf 20.2 MB | ZEM_2007-4_s_079_96.pdf 17.5 MB | ZEM_2007-4_s_097_106.pdf 14.3 MB | ZEM_2007-4_s_107_116.pdf 5.9 MB | ZEM_2007-4_s_117_128.pdf 5.9 MB | ZEM_2007-4_s_129_140.pdf 5.8 MB | ZEM_2007-4_s_141_150.pdf 5.7 MB | ZEM_2007-4_s_151_166.pdf 5.6 MB | ZEM_2007-4_s_167_182.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_183_194.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_195_208.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_209_222.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_223_235.pdf 232.8 kB
 • Last modified:
  2010-03-30

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku