The Polish Society of Tribology
Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

 Członek założyciel ITC 
VOLUME 9 | NUMBER 1 | 2010 |

O nas

Statut
Regulaminy

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki

Zjazd 2006 WhoIsWho

Konferencje
Tribologia
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn

Biuletyn
Linki

Poczta

Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej

Instytut Lotnictwa

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

Serdecznie zapraszamy Członków Polskiego Towarzystwa Tribologicznego na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, które odbędzie się 2 marca 2010 r. w Centrum Seminaryjnym Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, ul Św. Andrzeja Boboli 8.
2 marca 2010 r. Pierwszy termin zebrania - godz. 11.00, drugi - 11.15.
Sprawozdanie Merytoryczne: Spr-2006-2010.pdf 525.9 kB
Dostęp do WBN
List Min. B. Kudryckiej ...
Election day
Oddz. Śląski


Member of the
International Tribology Council

Książka Tribologia i tribochemia ...
Czasopisma: TRBOLOGIA i ZEM w sieci

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Słowo prezesa

prof. Marian Szczerek: Prezes PTT
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Minął stary, 2009 rok, a wraz z nim kolejna kadencja władz PTT. Jak można pokrótce scharakteryzować prace i efekty grupy osób, która wzięła na siebie obowiązki organizowania funkcjonowania krajowego środowiska tribologów?

W działalności Zarządu szczególny akcent położono na uaktywnienie Towarzystwa, poczynając od urealnienia ewidencji członków (oczekiwanego przez różne organy, instytucje i instancje, m.in. MNiSW przy przyznawaniu dotacji, a wyrażającego się w - banalnym, wydawałoby się, akcie - płacenia (niewielkich) składek). Radykalnie wzrosła liczba nowych członków PTT, obejmując, co szczególnie ważne – wielu (ok. 60) młodych tribologów. Wiele starań włożono we wzrost aktywności seminaryjnej i konferencyjnej: kontynuowano z powodzeniem, starając się podnosić rangę, organizowanie corocznych, ogólnopolskich konferencji tribologicznych o tradycyjnej nazwie Szkół Tribologicznych; wspierano organizowanie cyklicznych konferencji „Inżynieria Łożyskowania” (impreza naukowa środowiska gdańskiego) oraz „Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych” (środowisko łódzkie); zorganizowano sztandarową międzynarodową, konferencję PTT – INSYCONT; nawiązano współpracę ze środowiskiem diagnostyków przyjęto ich zaproszenie do włączenia się do organizowania corocznego, Międzynarodowego Seminarium Degradacji Systemów Technicznych (Słowacja). Z uznaniem należy się wyrazić o tradycyjnych już, seminariach tribologicznych Oddziału Śląskiego PTT.

Zainicjowano organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych przez wiodące w danym obszarze tribologii zespoły naukowe. Warsztaty organizowane są pięć-sześć razy do roku od trzech lat (w 2010 r. - czwarty rok z rzędu). Stanowią bardzo wartościową formułę wymiany doświadczeń, wiedzy, a także platformę nawiązywania współpracy. Spowodowały znaczące ożywienie krajowego środowisk tribologów, czego wyrazem była duża, największa w historii, frekwencja na XXX Szkole Tribologicznej, która odbyła się w 2010 r. w Nałęczowie.

Istotne dla ruchu tribologicznego jest nawiązanie silnych kontaktów z wybitnymi przedstawicielami najbardziej pokrewnych, czy powiązanych z tribologią, nauk technicznych: inżynierii materiałowej, diagnostyki oraz technologii wytwarzania. Wyrazem postępu w tym obszarze działań PTT było przyjęcie zaproszenia uczestnictwa w Konferencji w Nałęczowie przez wybitnych przedstawicieli: inżynierii materiałowej – prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego, d.h.c. oraz prof. Wojciecha Przetakiewicza (członka Rady Nauki oraz CK); środowiska diagnostycznego - prof. Jana Kicińskiego i prof. Stanisława Radkowskiego (przewodniczącego Sekcji Podstaw Eksploatacji PAN), a także środowiska technologów - prof. Jerzego Łunarskiego i prof. Józefa Gawlika (przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN). Rozwój współpracy tribologów ze specjalistami pokrewnych dziedzin intensyfikowany jest bardzo dobrymi relacjami i wspólnotą programową PTT z innymi gremiami, zrzeszającymi naukowców z obszaru Budowa i eksploatacja maszyn, zwłaszcza Sekcją Podstaw Eksploatacji KBM PAN, w której funkcjonuje Zespół Tribologii, kierowany przez członka Zarządu PTT – prof. Jana Burcana, a także Międzysekcyjnym Zespołem Inżynierii Powierzchni KBM PAN.

Silna integracja PTT i redakcji czasopisma naukowego TRIBOLOGIA tradycyjnie już umożliwia drukowanie w nim, po przejściu pełnego cyklu wydawniczego (w tym recenzji) większości referatów prezentowanych w czasie Szkół Tribologicznych oraz INSYCONT-u. Ważnym zadaniem, zainicjowanym i realizowanym na bieżąco przez Zarząd PTT i redakcję TRIBOLOGII, jest bezpłatne udostępnienie publikowanych w niej artykułów dla członków Towarzystwa. Odbywa się to poprzez, cieszącą się dużą i wciąż rosnącą popularnością, stronę internetową PTT, ustawicznie uaktualnianą zarówno co do informacji dotyczących najważniejszych problemów krajowego i międzynarodowego środowiska tribologów, jak i co do poziomu rozwiązań informatycznych.

W działalności promocyjnej w odniesieniu do obszaru wiedzy tribologicznej, jak i dorobku tribologów, podejmowanych jest szereg działań, jak: prezentowanie na stronach www oraz w czasopiśmie TRIBOLOGIA sylwetek zasłużonych jubilatów, zamieszczanie dorobku wybitnych tribologów na stronie internetowej, coroczne nagradzanie najlepszej monografii, wydawanie opinii rekomendujących.

Pełne sprawozdanie z działalności Zarządu w minionej kadencji znajduje się na naszej stronie internetowej.

Podsumowując: polskie środowisko tribologiczne funkcjonuje jako dojrzały ruch naukowy. Ma szereg imprez naukowych o dużej różnorodności (cykliczne konferencje, które można określić jako „ogólno tribologiczne” – zarówno krajowe - Szkoły Tribologiczne, jak i międzynarodowe - INSYCONT, konferencje i seminaria specjalistyczne, bardzo wartościowe Warsztaty Tribologiczne), ma swoje, dobrze notowane, regularnie wychodzące czasopismo TRIBOLOGIA, ma swoją bogatą, aktualizowaną, licznie odwiedzaną, stronę internetową.

Swoją interdyscyplinarność przejawia we współpracy z innymi środowiskami, czego wyrazem jest współpraca PTT z reprezentującymi je towarzystwami: inżynierii materiałowej, diagnostyków, eksploatatorów, technologów budowy maszyn i technologów chemików (środki smarowe). Liczba samodzielnych pracowników naukowych, którzy uzyskali awanse naukowe w obszarze tribologii przekroczyła setkę, a liczba doktorów jest kilkakrotnie większa. Wiele osób, silnie utożsamiających się z tribologią, pełni wiele ważnych funkcji w strukturach nauki: Centralnej Komisji, Radzie Nauki, PAN. Sprzyja to pozytywnemu lobbingowi, wyrażającemu się chociażby w recenzowaniu projektów, prac kwalifikacyjnych, publikacji przez osoby znające „materię tribologiczną”.

Należy zauważyć, że wiele osób, nie zajmujących się na co dzień tribologią, również wnosi do niej cenny wkład. Na przykład - specjaliści od inżynierii materiałowej dostarczają nowych materiałów na łożyska, wykorzystując w badaniach metody i wiedzę tribologiczną; to samo technolodzy chemicy, komponując smary. A integracja ich działań dać może efekt synergii – regułą zaczyna być komponowanie środków smarowych z uwzględnieniem specyfiki materiałów łożyskowych. To samo dotyczy diagnostyków, dla których w urządzeniach technicznych (maszynach) głównym sygnałem diagnostycznym (ok. 80%) są drgania, generowane głównie dynamiką ruchomych zespołów węzłach tarcia. Wiedza tribologiczna przenika do innych obszarów nauki i techniki; sama jest coraz bardziej wspomagana przez dokonania specjalistów z nauk podstawowych – fizyki oraz chemii.

Wydaje się, że pomimo wciąż żenująco niskich nakładów na naukę w Polsce, środowisko osób zajmujących się tribologią ma niezłą sytuację wyjściową do bycia konkurencyjnym w odniesieniu do przełomowych rozwiązań tribotechnicznych, których wkrótce należy się spodziewać w związku z rozwojem inżynierii materiałowej na poziomie atomowym oraz związanych z tym nowoczesnych systemów badawczych i technologicznych. Dysponujemy krajową, powszechnie już stosowaną aparaturą tribologiczną (o przyzwoitym poziomie technicznym, skoro jest eksportowana do kilkunastu krajów świata, w tym G-7), coraz bardziej dostępne są najnowocześniejsze urządzenia analityczno-pomiarowe, umożliwiające badania elementarnych zjawisk złożonego, na ogół, procesu tarcia (AFM, XPS, GDOES etc).

Kluczem do rozkwitu badań tribologicznych w Polsce wydaje się być obecnie aktywność międzynarodowa, zwłaszcza wykorzystanie faktu katalizowania przez Komisję Europejską tworzenia European Research Area. Szczególne zadanie w tym zakresie należy przypisać młodym naukowcom – powinniśmy ich wszelkimi siłami w tym wspierać. I właśnie to zadanie wydaje się być jednym z głównych w działaniach Towarzystwa i jego władz nowej kadencji.

W imieniu Zarządu PTT życzę państwu raz jeszcze Wszystkiego Najlepszego w Nowym, 2010 Roku.

Życząc Wszystkiego Najlepszego, zapraszamy serdecznie do współpracy.
W imieniu Zarządu PTT
styczeń 2010r
Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek
Prezes
Marian Szczerek Prezes PTT

Wiadomości z Oddziału Śląskiego
News from Silesia:
dr Henryk Bąkowski

 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 5/2009 (227) | Redakcja: Trib_5_09_tyt.pdf 195.6 kB | Treść: Trib_5_09-tresc.pdf 82.9 kB | Contents: Trib_5_09_s-ang.pdf 65.2 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 4/2009 (226) | Redakcja: tribologia_4_09_s_1-10.pdf 75.7 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 3/2009 (225) | Redakcja: tribologia_3-2009_001-009.pdf 285.4 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 2/2009 (224) | Redakcja: tribologia_nr_2_09_redak-spis-tresci.pdf 83.7 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 1/2009 (223) | Redakcja: Tribologia_1_2009_s_001.pdf 82.2 kB | Treść: Tribologia_1_2009_s_003_004.pdf 54.5 kB | Contents: Tribologia_1_2009_s_005_006.pdf 37.8.3 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.XXXIX, Nr 6/2008 (222) | Contents: Tribologia_spis_tresci.pdf 125.3 kB | Redakcja: Tribologia_redakc.pdf 102.4 kB | Okładka: TRIBOL6_08_okladka.pdf 2.1 MB
 • Czasopismo:
  Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
 • ZEM 1 (157) Vol. 44 2009:
  | ZEM_p_1.pdf (214.95 Kb) | ZEM_p_2.pdf (5.46 Mb) | ZEM_p_3.pdf (149.43 Kb) | ZEM_p_4.pdf (158.52 Kb) | ZEM_p_5.pdf (189.61 Kb) | ZEM_p_6.pdf (1.34 Mb) | ZEM_p_7.pdf (387.53 Kb) | ZEM_p_8.pdf (456.98 Kb)
 • ZEM 2 (158) Vol. 44 2009:
  | ZEM_2-2009_001-110_calosc.pdf (3.74 Mb) | ZEM_2-2009_s_001-006.pdf (113.36 Kb) | ZEM_2-2009_s_007-018.pdf (1.92 Mb) | ZEM_2-2009_s_019-034.pdf (1.29 Mb) | ZEM_2-2009_s_035-044.pdf (235.40 Kb) | ZEM_2-2009_s_045-058.pdf (267.46 Kb) | ZEM_2-2009_s_059-072.pdf (289.68 Kb) | ZEM_2-2009_s_073-084.pdf (249.40 Kb) | ZEM_2-2009_s_085-098.pdf (203.39 Kb) | ZEM_2-2009_s_099-110.pdf (205.73 Kb)


 •  

  Eureka

  WAŻNE!
  Książka
  Książka p.t.
  "Wstęp do Tribologii
  i Tribochemia"
  Autorów:
  Stanisław Płaza
  Leszek Margielewski
  Grzegorz Celichowski
  wyprzedaje U.Ł. po 5 zł. Prof. Stanisław Płaza

  Eureka

 • On top
  Warsztaty 2010; Teraz: Oddział Śląski PTT 16.02.2010, zgłoszenia: Andrzej Posmyk lub Henryk Bąkowski do dnia 30.01.20010., pdf 41.4 kB | doc 29.0 kB
  P.S. Na spotkaniu odbędą się wybory nowego prezesa i sekretarza oddziału PTT.
  Dla uczestników warsztatów przewidziane są certyfikaty uczestnictwa.

  Nowi Profesorowie
  Nowi Profesorowie:

  Prof. zw. dr. hab. inż. Michał Styp_Rekowski
  Prof. zw. dr. hab. inż. Michał Styp-Rekowski
  Życiorys Naukowy 33 447 B
   
   
   

  Szanowni Państwo !

  Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.
  WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2010
  Data
  miejsce
  TematykaOrganizatorzyKontakt
  16.02
  Katowice
  MATERIAŁY KOMPOZYTOWE W TRIBOLOGIIPTT oraz Pol. ŚląskaAndrzej Posmyk
  23.03
  Zielona Góra
  WARSTWA GRANICZNAzPTT oraz Uniw. Zielonogórski
  22.04
  Gdańsk
  PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA ŁOŻYSKPTT oraz Pol. Gdańska
  25.05
  Warszawa
  INŻYNIERIA MATERIAŁOWA W TRIBOLOGIIPTT oraz Pol. Warszawska
  23.11
  Wrocław
  SMAR JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNYPTT oraz Politechnika Wrocławskaa
  .

  W czasie Warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusję oraz prezentację zaplecza badawczego.

  Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

  Warsztaty Tribologiczne
  „Tribologia Materiałów Kompozytowych”
  Katowice 16 luty 2010 r.
  Śląski Ooddział PTT,
  Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
  Katedra Technologii Materiałów
  Politechniki Śląskiej
  pdf 41.4 kB | doc 29.0 kB
  P.S. Na spotkaniu odbędą się wybory nowego prezesa i sekretarza oddziału PTT.
  Dla uczestników warsztatów przewidziane są certyfikaty uczestnictwa.

  Program spotkaniapdf 41.4 kB | Mapa

  11.00 – Rozpoczęcie warsztatów

  Zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach nt.
  TRIBOLOGIA MATERAIŁÓW KOMPOZYTOWYCH

  Warsztaty odbędą się w dniu 16 lutego 2010 w Sali 110 budynku Politechniki przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach. W ramach warsztatów zostaną wygłoszone następujące wykłady:
  1. Technologia odlewania tribologicznie przydatnych materiałów kompozytowych – dr inż. Anna Dolata-Grosz
  2. Badanie kompozytów metodą profilografometrii świetlnej – dr inż. Jakub Wieczorek
  3. Badania tribologiczne materiałów kompozytowych – dr hab. Andrzej Posmyk
  4. Podstawy modelowania skojarzeń wykonanych z materiałów kompozytowych – dr inż. Henryk Bąkowski

  Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.30 w Sali 110 Wydziału Transportu. Po wykładach ok. godziny 13.30 planuje się zwiedzanie Laboratorium Odlewania Kompozytów i Pracowni Profilografometrii (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii i Laboratorium Tribologii (Wydział Transportu).

  W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, email.

  Zapraszamy do udziału w Warsztatach i prosimy o przesłanie informacji o udziale na adres:
  Andrzej Posmyk lub Henryk Bąkowski do dnia 30.01.20010. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.


  Zebranie Zarządu PTT, Nałęczów, 23.09.2009 r

 • Na 2010 rok przypadają cztery ważne konferencje z zakresu tribologii: Insycont, Kongres Eksploatacji,XXXI Szkoła Tribologiczna i Inżynieria Łożyskowania. By nie rozpraszać wysiłków postanowiono zaproponować ograniczenie liczby konferencji w 2010 roku do: Insycontu i XXXI Szkoły Tribologicznej a Kongres Eksploatacji i Inżynierię Łożyskowania przenieść na 2011 rok.
  Twórcą najważniejszej polskiej cyklicznej międzynarodowej konferencji Insycont jest prof. St. Pytko honorowy prezes PTT i z nim należy uzgodnić jej organizację w Krakowie, lub połączyć ją z organizacją Szkoły Tribologicznej.
 • Zorganizowanie XXXI Szkoły Tribologicznej postanowiono powierzyć Uniwersytetowi Zielonogórskiemu. Na wniosek dziekana prof. Stanisław Laber podjął się przewodniczyć komitetowi organizacyjnemu.
 • Warsztaty Tribologiczne 2010: Wpłynęły pierwsze propozycje zorganizowania w 2010 r. Warsztatów Tribologicznych PTT od: prof. Jana Kurzydłowskiego - Warszawa, prof. Stanisława Krawca – Wrocław, prof. Stanisława Labera–Zielona Góra i prof. Michała Wasilczuka - Gdańsk.
 • Nowi Członkowie PTT: Na zebraniu przyjęci zostali trzej nowi członkowie PTT: mgr inż. Arkadiusz Leżoń — Orlen Oil Zakład Produkcyjny w Jedliczu, Jarosław Mikołajczyk — studia doktoranckie z zakresu tribologii w Bydgoszczy i dr inż. Maciej Paszkowski — Politechnika Wrocławska.
 • Dotacje MEiN na rok przyszły: PTT wystąpi o dwie dotacje: Biuletyn PTT i ew. Sympozjum INSYCONT
 • Wybory w roku 2010. Z uwagi na to, że 4-letnia kadencja kończy się 21 stycznia 2010 roku, postanowiono przygotować zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 • www – Biuletyn PTT
  Biuletyn PTT początkowo tworzono w html i zamieszczono go pod adresem www.tribologia.org.
  W 2008 postawiono serwer zapasowy www.tribologia.eu. Strony html w 2008 roku odwiedziło ponad 100 000 osób. Część odwiedzin była związana z STLE. W 2009 liczba odwiedzin tych stron również przekroczy 100 000 osób.
  W roku 2008 stworzono strony typu wikipedia (web2) — TikiWiki i postawiono je na serwerze t.tribologia.eu. Serwer ten służy ogólnie dostępnej i wewnętrznej komunikacji PTT. Udostępniane są na nim również czasopisma Tribologia i ZEM. Strony tego serwera odwiedziło w 2009 roku ponad 10 000 osób.
  W 2009 roku w Oddziale Śląskim PTT dokonano wyborów. Jedną z decyzji Zarządu Oddziału było utworzenie własnych stron www, co sprzyja rozwojowi PTT. Dr inż. Henryk Bąkowski — Sekretarz Oddziału Śląskiego PTT podjął się prowadzenia stron Oddziału Śląskiego. Strony będą zamieszczone na ww. serwerach.
  PTT ma również serwer do testowania bardziej ryzykownych prób — pod adresem t.tribologia.org. Zapraszamy koleżanki i kolegów do odwiedzania również tych stron, wyrażania opinii o nich oraz do ewentualnej współpracy przy ich tworzeniu.
 • Doroczna nagroda PTT: W 2009 roku nie zgłoszono żadnej propozycji do nagrody PTT.


  Zebranie Zarządu PTT, Solina Jawor, 17.09.2008
  Nagroda PTT i sprawy bieżące

  Uchwałą Zarządu PTT nagrodę PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2007 otrzymał Kolega prof. zw. dr. hab. Krzysztof Wierzcholski z Akademii Morskiej w Gdańsku. Tytuł nagrodzonej monografii:

  Bio and slide bearings: their lubrication by non-newtonian fluids and application in non conventonal systems.
  Volume III: Tribology processes for cells, human joints and micro-bearings

  Sprawy bieżące - ustalenia:

  5. Wyróżnienie PTT za najlepsze doktoraty z obszaru tribologii – poinformowanie ośrodków naukowych o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody. Nagroda honorowa byłaby przyznawana zespołowi: doktorant – promotor.
  6. PTT będzie rekomendować stażystów. Opiekę sprawuje Zarząd PTT - zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretarza PTT.
 • Conference in Poland
  Konferencje w Polsce

  INSYCONT: 2010 W dniach od 07.07 do 09.07.2010 r. odbędzie się 8-me Sympozjum INSYCONT’10 w Krakowie, p.t. WPŁYW ENERGII I OTOCZENIA NA ZJAWISKA W TRIBOLOGII
  zorganizowana przez: Katedrę Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Sekcję Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Polskie Towarzystwo Tribologiczne w Warszawie.
  Informacje:
 • Prof. Stanisław Pytko, DSc, PhD, Mech Eng. tel.(48) (12) 617- 31-15, fax (48) (12) 234306, e-mail;
 • Call for papers: komunikat 1 doc 54 272 B; komunikat 1 pdf 88 711 B.
 • „XXXI Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna, Łagów 2010” W dniach od 20.09. do 23.09.2010 r. odbędzie się w Łagowie, ośr. wypoczynkowy „LEŚNIK”, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn KBM PAN, zorganizowana przez: Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB wspólne spotkanie naukowe: pt. Badanie i Kształtowanie Właściwości Tribologicznych Węzłów Tarcia – Teoria i Praktyka”. Bieżące informacje:
 • Elżbieta Armata, tel. (068) 328 23 61; fax. (068) 328 24 97, e-mail. Oraz:
 • Formularz zgłoszeniowy - doc 212 480 B, - pdf 208 775 B i DOC - 25 600 B, PDF - 72 372 B;
 • Wytyczne do przygotowania referatów na XXXI Konferencję Tribologiczną doc 33 792 B;


 • Conference
  Conference

  17th International Colloquium Tribology

  6th International Symposium on Fretting Fatique

  Tribology and Design

  NORDTRIB 2010

  COMADEM 2010

  ASIATRIB and AUSTRIB 2010, 2nd Circular pdf 946 119 B

  Constant
  Stała

  Szanowni Koledzy

  Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
  Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

  Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
  BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
  składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
  Składka roczna wynosi 30 zł;
  Druk przekazu pocztowego 328 659 b.
   Nasz adres:
   Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
   ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
   prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT

   Stanisław PYTKO
   Honorowy Prezes PTT  Chronicle
  Kronika

  prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,

  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. Krzysztof Wierzcholski 70-lecie prof. Krzysztofa Wierzcholskiego

 • Czasopismo:
  Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
 • ZEM 1 (153) Vol. 43 2008:
  | Contents: ZEM_2008-1_001-006.pdf 49.2 kB | ZEM_2008-1_007-018.pdf 2.0 MB | ZEM_2008-1_019-032.pdf 1.7 MB | ZEM_2008-1_033-054.pdf 1.1 MB | ZEM_2008-1_055-072.pdf 1.1 MB | ZEM_2008-1_073-088.pdf 330.8 kB | ZEM_2008-1_089-100.pdf 149.7 kB | ZEM_2008-1_101-112.pdf 84.6 kB | ZEM_2008-1_113-132.pdf 119.8 kB
 • ZEM 2 (154) Vol. 43 2008:
  | Cover: ZEM_2008-2_001-002.pdf 29.9 kB | Contents: ZEM_2008-2_003-005.pdf 32.1 kB | ZEM_2008-2_007-020.pdf 203.6 kB | ZEM_2008-2_021-030.pdf 1.6 MB | ZEM_2008-2_031-044.pdf 119.9 kB | ZEM_2008-2_045-058.pdf 74.5 kB | ZEM_2008-2_059-070.pdf 1.2 MB | ZEM_2008-2_071-082.pdf 85.0 kB | ZEM_2008-2_083-092.pdf 270.0 kB | ZEM_2008-2_093-104.pdf 935.1 kB
 • ZEM 3 (155) Vol. 43 2008:
  | Cover: ZEM 3/2008 1.0 MB | Contents 74.1 kB | Maldonado pdf 613.0 kB | Heinrich, Jasica pdf 375.9 kB | Tomaszek at al. pdf 134.8 kB | Tomaszek at al. pdf 134.7 kB | Giesko,Trzos pdf 1011.8 kB | Madej, Czech pdf 166.1 kB | Żółtowski pdf 1.9 MB | Hempel, Krefft pdf 661.8 kB
 • ZEM 4 (156) Vol. 43 2008:
  | ZEM_4_08_s_1-6.pdf | Contents 48.3 kB | ZEM_4_08_s_7_14.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_15_26.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_27_38.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_39_50.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_51_68.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_69_84.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_85_94.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_95_111.pdf | 1.1 MB | ZEM_4_08_calosc.pdf | 5.1 MB
 • ZEM 1 (149) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-1_s_001-006.pdf 74.0 kB | ZEM_2007-1_s_007-20.pdf 1.3 MB | ZEM_2007-1_s_021-34.pdf 2.6 MB | ZEM_2007-1_s_035-42.pdf 2.3 MB | ZEM_2007-1_s_043-52.pdf 2.2 MB | ZEM_2007-1_s_053-62.pdf 2.1 MB | ZEM_2007-1_s_063-84.pdf 221.3 kB | ZEM_2007-1_s_085-94.pdf 1.9 MB | ZEM_2007-1_s_095-106.pdf 1.3 MB | ZEM_2007-1_s_107-128.pdf 375.4 kB | ZEM_2007-1_s_129-140.pdf 177.4 kB | ZEM_2007-1_s_141-156.pdf 278.1 kB | ZEM_2007-1_s_157-172.pdf 283.2 kB | ZEM_2007-1_s_173-182.pdf 409.3 kB | ZEM_2007-1_s_183-200.pdf 176.8 kB
 • ZEM 2 (150) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-2_s_001-006.pdf 70.5 kB | ZEM_2007-2_s_007-18.pdf 6.8 MB | ZEM_2007-2_s_019-30.pdf 6.8 MB | ZEM_2007-2_s_031-40.pdf 6.8 MB | ZEM_2007-2_s_041-52.pdf 6.0 MB | ZEM_2007-2_s_053-68.pdf 6.0 MB | ZEM_2007-2_s_069-80.pdf 6.0 MB | ZEM_2007-2_s_081-90.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-2_s_091-108.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-2_s_109-120.pdf 864.7 kB | ZEM_2007-2_s_121-130.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-2_s_131-146.pdf 656.2 kB | ZEM_2007-2_s_147-162.pdf 584.4 kB
 • ZEM 3 (151) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-3_s_001_006.pdf 73.8 kB | ZEM_2007-3_s_007-16.pdf 154.4 kB | ZEM_2007-3_s_017-30.pdf 7.2 MB | ZEM_2007-3_s_031-48.pdf 596.6 kB | ZEM_2007-3_s_049-56.pdf 622.4 kB | ZEM_2007-3_s_057-72.pdf 870.1 kB | ZEM_2007-3_s_073-88.pdf 206.3 kB | ZEM_2007-3_s_089-98.pdf 168.9 kB | ZEM_2007-3_s_099-110.pdf 187.1 kB | ZEM_2007-3_s_111-124.pdf 1.2 MB | ZEM_2007-3_s_125-138.pdf 450.5 kB | ZEM_2007-3_s_139-146.pdf 500.9 kB | ZEM_2007-3_s_147-156.pdf 178.4 kB | ZEM_2007-3_s_157-170.pdf 173.7 kB
 • ZEM 4 (152) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-4_s_001_006.pdf 56.0 kB | ZEM_2007-4_s_007_22.pdf 539.5 kB | ZEM_2007-4_s_023_36.pdf 1.2 MB | ZEM_2007-4_s_037_50.pdf 638.0 kB | ZEM_2007-4_s_051_62.pdf 1.6 MB | ZEM_2007-4_s_063_78.pdf 20.2 MB | ZEM_2007-4_s_079_96.pdf 17.5 MB | ZEM_2007-4_s_097_106.pdf 14.3 MB | ZEM_2007-4_s_107_116.pdf 5.9 MB | ZEM_2007-4_s_117_128.pdf 5.9 MB | ZEM_2007-4_s_129_140.pdf 5.8 MB | ZEM_2007-4_s_141_150.pdf 5.7 MB | ZEM_2007-4_s_151_166.pdf 5.6 MB | ZEM_2007-4_s_167_182.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_183_194.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_195_208.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_209_222.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_223_235.pdf 232.8 kB
 • Last modified:
  2010-02-28

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku