Who Is Who
Who Is Who

  prof. dr hab.inż.
  Jan BURCAN
  23.07.1940, Zamość
  janbur @ p.lodz.pl
  (0-42) 686-1971

  automatyka i robotyka (31), biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (33),
  budowa i eksploatacja maszyn (44)

  • biotribologia, tribologia,
  • konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja łożysk ślizgowych i napędów, maszynowych i specjalnych - stosowanych w urządzeniach precyzyjnych i sprzęcie medycznym,
  • a szczególnie - problemy tarcia w węzłach łożyskowych i badania łożysk i układów magnetycznych

  Politechnika Łódzka
  Wydział Mechaniczny
  Kierownik Katedry Konstrukcji Precyzyjnych,
  90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15

  profesor nadzwyczajny

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, specj. Cieplne Maszyny Przepływowe;
  dr: Politechnika Łódzka 1971
  dr hab.: Politechnika Łódzka 1990
  prof. (stanowisko): 1992
  prof. tytularny: 2005

  publikacji: 270 w tym książek: 4; patentów: 14
  liczba wypromowanych doktorów: 2
  • w 1993 zainicjował i organizuje co dwa lata konferencję naukowo-techniczną Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych
  • jako kierownik Zakładu Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego w IKM PŁ systematycznie modernizuje programy nauczania Zapisu Konstrukcji;
  • kładąc szczególny nacisk na rozwój nauczania inżynierskiej grafiki komputerowej;
  • opracowywał programy nauczania i brał udział w uruchomianiu specjalności Aparatura i Sprzęt Medyczny (powołanej uchwalą Rady Wydziału Mechanicznego PŁ 22 031991); (1998 -2001) 
  • (1998 -2001) opiekun specj. Mechatronika i Studium Doktoranckiego Specjalności Aparatura i Sprzęt Medyczny;
  • (1998 -2000) pracował: w WSTw Legnicy - w roku ak. 1999/2000 jako prodziekan Wydz. Transportu;
  • (2000/01) WSGK w Kutnie, Kierownik Katedry Konstrukcji Precyzyjnych

  Złoty Krzyż Zasługi,
  Krzyż Kawalerski OO Polski,
  America's Largest Invention Show „INPEX XV” w Pittsburghu, USA - srebrny medal,
  „II INNOWACJE'99” w Gdyni -srebrny medal,
  „BRUSSELS-EUREKA'99” - Bruksela - złoty medal,
  „III INNOWACJE 2000” - Gdańsk - złoty medal,
  „BRUSSELS-EUREKA'2002” - Bruksela - złoty medal,
  2001 -Złota Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów,
  Srebrny Genius - Budapeszt 2004.

  od 1990 Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN,
  od 1996 Sekcja Podstaw Konstrukcji KBM PAN,
  od 2000 Komisja Ergonomii w Rehabilitacji przy Komitecie Ergonomii PAN,
  od 1989 Rady Programowe: TRIBOLOGIA,
  APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING (1995-2000),
  Rada Naukowa CLN Warszawa (1996-1999),
  członek Sekcji T 07 B w KBN (1994 -1997),
  od 1990 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego,
  członek Research Board of Advisors of the American Biographical lnstitute (od 2000)

  • aktywnie uczestniczy w radach naukowych i współorganizuje tribologiczne seminaria i konferencje naukowo-techniczne;
  • w pracach badawczych kładzie szczególny nacisk na weryfikację rozważań teoretycznych danymi z eksperymentu i eksploatacji;
  • autor lub współautor projektów urządzeń rehabilitacyjnych, przyrządu do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej noworodków z wadami powłok, stanowisk do badań modelowych (łożysk ślizgowych - precyzyjnych i maszynowych, łożysk magnetycznych, endoprotez stawu biodrowego i innych), od 1991 bada ciecze magnetycznie aktywne ferromagnetyczne i ferrocenowe,
  • wykłada „Urządzenia Mechaniczne w Aparaturze i Sprzęcie Medycznym” oraz „Urządzenia Rehabilitacyjne i Protetyczne” dla słuchaczy Studium Doktoranckiego i specjalności Aparatura i Sprzęt Medyczny w PŁ;
  • autor pierwszej w Polsce monografii z zakresu łożysk magnetycznych, pt: Łożyska wspomagane polem magnetycznym, WNT Warszawa 1996
  hobby: pszczelarstwo, rośliny ozdobne, fotografia


All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone