Polish Tribology Society Warsaw, November 18-20, 2003