OpinionMarian Szczerek

OPINIA

nt. książki pt. SMARY PLASTYCZNE autorstwa Ryszarda Czarnego

(Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004)

W książce tej, liczącej 287 stron, przedstawione są rodzaje smarów plastycznych, ich właściwości reologiczne i tribologiczne, metody badań tych właściwości, obszary zastosowań oraz metody i sposoby smarowania. Książka stanowi kompilację wyników badań własnych Autora na szerokim tle wyników prac, jakie zostały opublikowane w najnowszej literaturze światowej. 
Cechą charakterystyczną książki jest to, że zawiera ona sumaryczne spojrzenie na całość problematyki smarów plastycznych, począwszy od ich składu i właściwości, poprzez proces wytwarzania i zasady doboru, aż do optymalizacji procesu ich użytkowania. Omówiono w niej także metody badań właściwości reologicznych i tribologicznych smarów. Największą uwagę poświęcono problematyce smarowania smarami plastycznymi i wiążącym się z tym zagadnieniami ich reologii. Są to zagadnienia, którym w Polsce, w odróżnieniu od problematyki tribologicznej, nie poświęcano dotychczas odpowiedniej uwagi. Dlatego jest rzeczą godną podkreślenia, że tematyka ta, bardzo ważna w związku z powszechną obecnie automatyzacją systemów smarowania, jest w książce szerzej omówiona. Książka jest przeznaczona dla szerszego kręgu odbiorców, z uwzględnieniem specjalistów z przemysłu. Z myślą o tej grupie czytelników zamieszczono na jej końcu, w charakterze dodatku, wykaz i charakterystyki użytkowe najnowszej generacji smarów plastycznych wytwarzanych przez czołowe firmy petrochemiczne. Sposób prezentacji treści wskazuje na ich wysoką rangę i unikatowość; wynika to również z faktu, że są one także podsumowaniem nowatorskich, bogatych osiągnięć badawczych jej Autora. 
W literaturze światowej, obok wydanej przed 50-ciu laty w USA obszernej pozycji napisanej przez C.J. Bonera oraz późniejszej pozycji autorstwa V.V. Sinicyna, brak jest książki ujmującej kompleksowo złożoną problematykę smarów plastycznych. Ukazały się wprawdzie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i byłym ZSRR książki poświęcone środkom smarowym, w których zamieszczono poszczególne rozdziały poświęcone smarom plastycznym, ale zakres materiału im poświęconego był w nich ograniczony. Jest to więc pierwsza pozycja w Polsce i jedna z nielicznych na świecie omawiająca kompleksowo, zarówno z punktu widzenia użytkownika (konstruktora i eksploatatora), jak też twórcy, problematykę smarów plastycznych. 

08-03-2005


All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone