contents of tribological books

Książki z dziedziny tribologii

contents

  Aleksander Kowal

  Opory w ruchu oscylacyjnym mechanizmów maszyn górniczych

   • SPIS TREŚCI
   • WYKAZ OZNACZEŃ
  1. WSTĘP
  2. UZASADNIENIE, PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES PRACY
  3. ELEMENTY ZAGADNIEŃ TRIBOLOGICZNYCH
   • 3.1. Rys historyczny
   • 3.2. Problematyka tarcia
   • 3.3. Problemy smarowania
   • 3.4. Problemy zużycia
  4. KOROZJA FRETTINGOWA W MECHANIZMACH MASZYN GÓRNICZYCH
   • 4.l. Korozja frettingowa w połączeniach konforemnych
   • 4.2. Metodyka badań
   • 4.3. Wyniki badań
   • 4.4. Badania stanowiskowe zawiesi górniczych naczyń wyciągowych
   • 4.5. Odkształcenia przy ściskaniu w kierunku osiowym walca z gumy
   • 4.6. Analityczne wyznaczanie miejsca poślizgów w połączeniach konforemnych
  5. BADANIA MOMENTU TARCIA W POŁĄCZENIACH SWORZNIOWYCH MASZYN GÓRNICZYCH
   • 5.1. Stanowisko badawcze
   • 5.2. Pomiary momentu tarcia w połączeniach sworzniowych
   • 5.3. Zestawienie wyników pomiarów momentu tarcia w połączeniach sworzniowych
   • 5.4. Pomiar momentu tarcia w połączeniach sworzniowych z innymi środkami smarnymi oraz interpretacja wyników badań
  6. ANALIZA SIŁ TARCIA W POŁĄCZENIACH CZOPA WAŁU Z PIASTĄ KOŁA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH MASZYN GÓRNICZYCH
   • 6.l. Wpływ postaci konstrukcyjnej połączenia wału z piastą na opory ruchu
   • 6.2. Ruchowe połączenia wpustowe
   • 6.3. Ruchowe połączenie wał - piasta z elementami tocznymi
   • 6.4. Wzdłużnie dzielone ruchowe połączenie pośredniczące
   • 6.5. Połączenia wieloboczne czopa wału z piastą koła o zmniejszonych oporach oscylacyjnego ruchu wzdłużnego
   • 6.6. Zużycie frettingowe w ruchowych połączeniach czopa z piastą koła
   • 6.7. Możliwość badania połączeń wpustowych w maszynie tarciowej typu „Amsler”
  7. RUCH TOCZNY
   • 7.1. Tarcie elementu tocznego po powierzchni płaskiej
   • 7.2. Stosowane sposoby wyznaczania współczynnika tarcia tocznego
  8. BADANIA TARCIA TOCZNEGO PRZY RUCHU OSCYLACYJNYM KULI W MECHANIZMACH GÓRNICZYCH
   • 8.1. Ruch bryły po podłożu
   • 8.2. Próby pomiaru oporów ruchu tocznego kuł po powierzchni płaskiej
   • 8.3. Pomiary siły tarcia zestawu elementów tocznych za pomocą dynamometru
   • 8.4. Pomiary oporów tarcia tocznego zestawu elementów za pomocą tensometrycznego czujnika siły
   • 8.5. Proponowana metodyka badania oscylacyjnego tarcia tocznego
   • 8.6. Wyniki pomiarów czasu wahań wahadła
   • 8.7. Siła tarcia tocznego
   • 8.8. Ocena porównawcza wpływu materiału i środka smarnego na tarcie toczne kuli po półprzestrzeni
   • 8.9. Wpływ kształtu bieżni na opory oscylacyjnego ruchu tocznego kuli
   • 8.10. Opory ruchu kuli w czaszy kulistej
   • 8.11. Oscylacyjne tarcie toczne kuli po kuli
   • 8.12. Program komputerowy do obliczania tarcia tocznego
  9. BADANIA OSCYLACYJNEGO TARCIA TOCZNEGO WALCA PO POWIERZCHNI PŁASKIEJ
   • 9.1. Pomiary czasu wahań wahadła z walcem obtaczającym się po powierzchni płaskiej
   • 9.2. Opory ruchu tocznego koła pneumatycznego
   • 9.3. Sposób pomiaru tarcia tocznego koła pneumatycznego
   • 9.4. Wyniki pomiarów czasu wahań koła pneumatycznego
  10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
  11. PRZEWIDYWANE KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ
   • LITERATURA
   • STRESZCZENIA

Zamieszczane w kolejności otrzymania
Last modified: 2005-12-06